ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Voharakatha
   [671] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Lokuttare  sote  patihannati  no  lokiye lokuttarena vinnanena
pativijananti  no  lokiyena savaka pativijananti no puthujjanati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [672] Nanu buddhassa bhagavato voharo lokiye sote patihannatiti.
Amanta  .  hanci  buddhassa  bhagavato  voharo  lokiye
sote  patihannati no vata re vattabbe buddhassa bhagavato voharo
lokuttaroti.
   [673]  Nanu  buddhassa  bhagavato voharam lokiyena vinnanena
pativijanantiti  .  amanta  .  hanci  buddhassa  bhagavato voharam
lokiyena  vinnanena  pativijananti  no vata re vattabbe buddhassa
bhagavato voharo lokuttaroti.
   [674] Nanu buddhassa bhagavato voharam puthujjana pativijanantiti.
Amanta  .  hanci buddhassa bhagavato voharam puthujjana pativijananti
no vata re vattabbe buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti.
   [675] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Maggo  phalam  nibbanam  sotapattimaggo sotapattiphalam sakadagamimaggo
sakadagamiphalam  anagamimaggo  anagamiphalam  arahattamaggo  arahattaphalam
Satipatthanam  sammappadhanam  iddhipado  indriyam  balam  bojjhangoti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [676] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Atthi  keci  buddhassa  bhagavato  voharam  sunantiti . amanta .
Lokuttaro  dhammo  sotavinneyyo  sotasmim  patihannati  sotassa
apatham agacchatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [677]  Nanu lokuttaro dhammo na sotavinneyyo na sotasmim
patihannati  na  sotassa  apatham  agacchatiti  .  amanta .
Hanci  lokuttaro  dhammo  na  sotavinneyyo na sotasmim patihannati
na  sotassa  apatham  agacchati  no  vata re vattabbe buddhassa
bhagavato voharo lokuttaroti.
   [678] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Atthi  keci buddhassa bhagavato vohare rajjeyyunti . amanta .
Lokuttaro  dhammo  ragatthaniyo rajaniyo kamaniyo madaniyo bandhaniyo
mucchaniyoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [679]  Nanu  lokuttaro dhammo na ragatthaniyo na rajaniyo
na kamaniyo na madaniyo na bandhaniyo na mucchaniyoti . amanta .
Hanci  lokuttaro  dhammo  na ragatthaniyo na rajaniyo na kamaniyo
na  madaniyo  na  bandhaniyo  na  mucchaniyo no vata re vattabbe
buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti.
   [680] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Atthi  keci  buddhassa bhagavato voharam dusseyyunti . amanta .
Lokuttaro  dhammo  dosatthaniyo  kopatthaniyo  patighatthaniyoti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [681] Nanu lokuttaro dhammo na dosatthaniyo na kopatthaniyo
na  patighatthaniyoti  .  amanta  .  hanci lokuttaro dhammo na
dosatthaniyo  na  kopatthaniyo  na  patighatthaniyo  no  vata re
vattabbe buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti.
   [682] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Atthi  keci buddhassa bhagavato vohare muyheyyunti . amanta .
Lokuttaro   dhammo   mohatthaniyo  annanakarano  acakkhukarano
pannanirodhiko  vighatapakkhiko  anibbanasamvattanikoti  .  na  hevam
vattabbe .pe.
   [683] Nanu lokuttaro dhammo na mohatthaniyo na annanakarano
na  acakkhukarano  pannavuddhiko  avighatapakkhiko nibbanasamvattanikoti .
Amanta . hanci lokuttaro dhammo na mohatthaniyo na annanakarano
na  acakkhukarano  pannavuddhiko  avighatapakkhiko  nibbanasamvattaniko
no vata re vattabbe buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti.
   [684] Buddhassa bhagavato voharo lokuttaroti . amanta.
Ye  keci  buddhassa  bhagavato  voharam  sunanti  sabbe te maggam
bhaventiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [685]  Ye  keci  buddhassa bhagavato voharam sunanti sabbe
te maggam bhaventiti . amanta . balaputhujjana buddhassa bhagavato
voharam  sunanti  balaputhujjana  maggam  bhaventiti  .  na  hevam
vattabbe .pe. matughatako .pe. Pitughatako ... Arahantaghatako ...
Ruhiruppadako  .pe.  sanghabhedako  buddhassa bhagavato voharam sunati
sanghabhedako maggam bhavetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [686]   Labbha   sovannamayaya   latthiya  dhannapunjopi
suvannapunjopi  acikkhitunti  .  amanta  .  evameva  bhagava
lokuttarena voharena lokiyampi lokuttarampi dhammam voharatiti.
   [687]   Labbha   elandiyaya   latthiya   dhannapunjopi
suvannapunjopi  acikkhitunti  .  amanta  .  evameva  bhagava
lokiyena voharena lokiyampi lokuttarampi dhammam voharatiti.
   [688] Buddhassa bhagavato voharo lokiyam voharantassa lokiyo
hoti lokuttaram voharantassa lokuttaro hotiti . amanta . Lokiyam
voharantassa  so  lokiye  sote  patihannati lokuttaram voharantassa
lokuttare  sote patihannati lokiyam voharantassa lokiyena vinnanena
pativijananti   lokuttaram   voharantassa  lokuttarena  vinnanena
pativijananti   lokiyam   voharantassa   puthujjana   pativijananti
Lokuttaram  voharantassa  savaka  pativijanantiti  .  na  hevam
vattabbe .pe.
   [689] Na vattabbam buddhassa bhagavato voharo lokiyam voharantassa
lokiyo hoti lokuttaram voharantassa lokuttaro hotiti . Amanta.
Nanu  bhagava  lokiyampi lokuttarampi dhammam voharatiti . amanta .
Hanci  bhagava  lokiyampi  lokuttarampi  dhammam  voharati  tena  vata
re vattabbe buddhassa bhagavato voharo lokiyam voharantassa lokiyo
hoti lokuttaram voharantassa lokuttaro hotiti.
   [690] Buddhassa bhagavato voharo lokiyam voharantassa lokiyo
hoti  lokuttaram  voharantassa  lokuttaro  hotiti  . amanta .
Maggam  voharantassa  maggo  hoti  amaggam  voharantassa  amaggo
hoti  phalam  voharantassa  phalam  hoti  aphalam  voharantassa  aphalam
hoti  nibbanam  voharantassa  nibbanam  hoti  anibbanam voharantassa
anibbanam  hoti  sankhatam  voharantassa  sankhatam  hoti  asankhatam
voharantassa  asankhatam  hoti  rupam  voharantassa  rupam  hoti  arupam
voharantassa  arupam  hoti vedanam voharantassa vedana hoti avedanam
voharantassa  avedana  hoti  sannam  voharantassa  sanna  hoti
asannam  voharantassa  asanna  hoti sankhare voharantassa sankhara
honti  asankhare  voharantassa  asankhara  honti  vinnanam
voharantassa  vinnanam  hoti  avinnanam  voharantassa  avinnanam
Hotiti. Na hevam vattabbe .pe.
            Voharakatha.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 244-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4912&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4912&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=671&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=671              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4211              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4211              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]