ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pahīnavāro
   [1496]  Yassa  kāmarāgānusayo  pahīno  tassa  paṭighānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā pana paṭighānusayo pahīno tassa
Kāmarāgānusayo  pahīnoti:  āmantā  .  yassa  kāmarāgānusayo
pahīno  tassa  mānānusayo  pahīnoti:  anāgāmissa  kāmarāgānusayo
pahīno  no  ca  tassa mānānusayo pahīno arahato kāmarāgānusayo
ca pahīno mānānusayo ca pahīno . yassa vā pana mānānusayo pahīno
tassa  kāmarāgānusayo  pahīnoti: āmantā . yassa kāmarāgānusayo
pahīno tassa diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo pahīnoti: āmantā.
Yassa vā pana vicikicchānusayo pahīno tassa kāmarāgānusayo pahīnoti:
dvinnaṃ puggalānaṃ vicikicchānusayo pahīno no ca tesaṃ kāmarāgānusayo
pahīno dvinnaṃ puggalānaṃ vicikicchānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo ca
pahīno . yassa kāmarāgānusayo pahīno tassa bhavarāgānusayo .pe.
Avijjānusayo pahīnoti: anāgāmissa kāmarāgānusayo pahīno no ca tassa
avijjānusayo pahīno arahato kāmarāgānusayo ca pahīno avijjānusayo
ca pahīno . yassa vā pana avijjānusayo pahīno tassa kāmarāgānusayo
pahīnoti: āmantā.
   [1497] Yassa paṭighānusayo pahīno tassa mānānusayo pahīnoti:
anāgāmissa  paṭighānusayo  pahīno  no ca tassa mānānusayo pahīno
arahato paṭighānusayo ca pahīno mānānusayo ca pahīno. Yassa vā pana
mānānusayo  pahīno  tassa  paṭighānusayo  pahīnoti:  āmantā .
Yassa  paṭighānusayo  pahīno  tassa diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo
Pahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  pahīno
tassa  paṭighānusayo  pahīnoti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo
pahīno  no  ca  tesaṃ  paṭighānusayo  pahīno  dvinnaṃ  puggalānaṃ
vicikicchānusayo ca pahīno paṭighānusayo ca pahīno . yassa paṭighānusayo
pahīno  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  pahīnoti:
anāgāmissa  paṭighānusayo  pahīno no ca tassa avijjānusayo pahīno
arahato  paṭighānusayo  ca  pahīno  avijjānusayo  ca  pahīno .
Yassa  vā  pana  avijjānusayo  pahīno tassa paṭighānusayo pahīnoti:
āmantā.
   [1498]  Yassa  mānānusayo pahīno tassa diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  pahīnoti: āmantā . yassa vā pana vicikicchānusayo
pahīno  tassa  mānānusayo  pahīnoti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ vicikicchānusayo
pahīno  no  ca  tesaṃ  mānānusayo pahīno arahato vicikicchānusayo
ca  pahīno  mānānusayo  ca  pahīno  . yassa mānānusayo pahīno
tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  pahīnoti: āmantā .
Yassa  vā  pana  avijjānusayo  pahīno tassa mānānusayo pahīnoti:
āmantā.
   [1499]  Yassa  diṭṭhānusayo  pahīno  tassa  vicikicchānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  pahīno
tassa diṭṭhānusayo pahīnoti: āmantā .pe.
   [1500]  Yassa  vicikicchānusayo  pahīno  tassa bhavarāgānusayo
.pe.  avijjānusayo  pahīnoti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo
pahīno  no  ca  tesaṃ avijjānusayo pahīno arahato vicikicchānusayo
ca  pahīno avijjānusayo ca pahīno . yassa vā pana avijjānusayo
pahīno tassa vicikicchānusayo pahīnoti: āmantā.
   [1501]  Yassa  bhavarāgānusayo  pahīno  tassa  avijjānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yassa vā pana avijjānusayo pahīno tassa
bhavarāgānusayo pahīnoti: āmantā.
   [1502]  Yassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca pahīnā
tassa  mānānusayo  pahīnoti:  anāgāmissa  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  pahīnā  no ca tassa mānānusayo pahīno arahato
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā mānānusayo ca pahīno .
Yassa vā pana mānānusayo pahīno tassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  pahīnāti:  āmantā  .  yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  pahīnā  tassa  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  pahīnoti:
āmantā . yassa vā pana vicikicchānusayo pahīno tassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  pahīnāti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo
pahīno  no  ca  tesaṃ  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
pahīnā  dvinnaṃ  puggalānaṃ  vicikicchānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  pahīnā  .  yassa  kāmarāgānusayo  ca
Paṭighānusayo  ca  pahīnā  tassa  bhavarāgānusayo .pe. avijjānusayo
pahīnoti:  anāgāmissa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca pahīnā
no  ca  tassa  avijjānusayo  pahīno  arahato kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  pahīnā avijjānusayo ca pahīno . yassa vā pana
avijjānusayo  pahīno  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
pahīnāti: āmantā.
   [1503] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca pahīnā tassa diṭṭhānusayo .pe. Vicikicchānusayo pahīnoti: āmantā.
Yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  pahīno  tassa  kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  pahīnāti:  dvinnaṃ puggalānaṃ
vicikicchānusayo  pahīno no ca tesaṃ kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  mānānusayo  ca  pahīnā  anāgāmissa  vicikicchānusayo  ca
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā no ca tassa mānānusayo
pahīno  arahato  vicikicchānusayo  ca  pahīno  kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca pahīnā . yassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  pahīnā tassa bhavarāgānusayo
.pe. avijjānusayo pahīnoti: āmantā . yassa vā pana avijjānusayo
pahīno  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo
ca pahīnāti: āmantā.
   [1504] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
Ca diṭṭhānusayo ca pahīnā tassa vicikicchānusayo pahīnoti: āmantā.
Yassa vā pana vicikicchānusayo pahīno tassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca pahīnāti: dvinnaṃ puggalānaṃ vicikicchānusayo ca
diṭṭhānusayo ca pahīnā no ca tesaṃ kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca pahīnā anāgāmissa vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca pahīnā no ca tassa mānānusayo pahīno
arahato vicikicchānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca pahīnā .pe.
   [1505] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca pahīnā tassa bhavarāgānusayo .pe.
Avijjānusayo  pahīnoti:  āmantā  . yassa vā pana avijjānusayo
pahīno  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca pahīnāti: āmantā.
   [1506] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca bhavarāgānusayo ca pahīnā tassa
avijjānusayo  pahīnoti:  āmantā  . yassa vā pana avijjānusayo
pahīno  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  pahīnāti:
āmantā.
   [1507]  Yattha  kāmarāgānusayo  pahīno  tattha  paṭighānusayo
pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā . yattha vā pana
paṭighānusayo  pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  pahīnoti: na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  .  yattha  kāmarāgānusayo pahīno
tattha mānānusayo pahīnoti: āmantā . yattha vā pana mānānusayo
pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  pahīnoti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
ettha mānānusayo pahīno kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha mānānusayo ca
pahīno kāmarāgānusayo ca pahīno.
   {1507.1} Yattha kāmarāgānusayo pahīno tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  pahīnoti: āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo
pahīno  tattha kāmarāgānusayo pahīnoti: dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha vicikicchānusayo pahīno kāmarāgānusayo na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīno  vā  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu ettha
vicikicchānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo ca pahīno.
   {1507.2}  Yattha kāmarāgānusayo pahīno tattha bhavarāgānusayo
pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā . yattha vā pana
bhavarāgānusayo  pahīno  tattha kāmarāgānusayo pahīnoti: na vattabbo
pahīnoti  vā appahīnoti vā . yattha kāmarāgānusayo pahīno tattha
avijjānusayo  pahīnoti:  āmantā  . yattha vā pana avijjānusayo
pahīno    tattha    kāmarāgānusayo   pahīnoti:   dukkhāya
Vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  pahīno
kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  ettha avijjānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo ca
pahīno.
   [1508] Yattha paṭighānusayo pahīno tattha mānānusayo pahīnoti:
na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā . Yattha vā pana mānānusayo
pahīno  tattha  paṭighānusayo  pahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti vā
appahīnoti vā . yattha paṭighānusayo pahīno tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  pahīnoti: āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo
pahīno  tattha  paṭighānusayo  pahīnoti:  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  pahīno paṭighānusayo
na  vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha
vicikicchānusayo ca pahīno paṭighānusayo ca pahīno.
   {1508.1}  Yattha  paṭighānusayo  pahīno  tattha bhavarāgānusayo
pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā . yattha vā pana
bhavarāgānusayo  pahīno  tattha  paṭighānusayo  pahīnoti:  na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  . yattha paṭighānusayo pahīno tattha
avijjānusayo  pahīnoti:  āmantā  . yattha vā pana avijjānusayo
pahīno  tattha  paṭighānusayo  pahīnoti:  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  pahīno  paṭighānusayo
na    vattabbo    pahīnoti   vā   appahīnoti   vā
Dukkhāya  vedanāya  ettha  avijjānusayo ca pahīno paṭighānusayo ca
pahīno.
   [1509]  Yattha  mānānusayo pahīno tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo  pahīnoti: āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo
pahīno  tattha  mānānusayo  pahīnoti:  dukkhāya  vedanāya  ettha
vicikicchānusayo  pahīno  mānānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā
appahīnoti  vā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha  vicikicchānusayo  ca  pahīno mānānusayo ca pahīno . yattha
mānānusayo  pahīno  tattha  bhavarāgānusayo  pahīnoti:  kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu ettha mānānusayo pahīno bhavarāgānusayo na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
mānānusayo  ca pahīno bhavarāgānusayo ca pahīno . yattha vā pana
bhavarāgānusayo  pahīno  tattha  mānānusayo  pahīnoti:  āmantā .
Yattha  mānānusayo pahīno tattha avijjānusayo pahīnoti: āmantā .
Yattha  vā  pana  avijjānusayo  pahīno tattha mānānusayo pahīnoti:
dukkhāya vedanāya ettha avijjānusayo pahīno mānānusayo na vattabbo
pahīnoti  vā appahīnoti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha avijjānusayo ca pahīno mānānusayo ca pahīno.
   [1510]  Yattha  diṭṭhānusayo  pahīno  tattha  vicikicchānusayo
Pahīnoti:  āmantā  . yattha vā pana vicikicchānusayo pahīno tattha
diṭṭhānusayo pahīnoti: āmantā .pe.
   [1511]  Yattha  vicikicchānusayo  pahīno  tattha bhavarāgānusayo
pahīnoti:  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu ettha vicikicchānusayo pahīno
bhavarāgānusayo  na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  ca  pahīno  bhavarāgānusayo ca
pahīno . yattha vā pana bhavarāgānusayo pahīno tattha vicikicchānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yattha  vicikicchānusayo  pahīno  tattha
avijjānusayo  pahīnoti:  āmantā  . yattha vā pana avijjānusayo
pahīno tattha vicikicchānusayo pahīnoti: āmantā.
   [1512]  Yattha  bhavarāgānusayo  pahīno  tattha  avijjānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yattha vā pana avijjānusayo pahīno tattha
bhavarāgānusayo pahīnoti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu ettha avijjānusayo
pahīno  bhavarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti
vā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  ca  pahīno
bhavarāgānusayo ca pahīno.
   [1513] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā tattha
mānānusayo  pahīnoti:  natthi . yattha vā pana mānānusayo pahīno
tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  pahīnāti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā ettha mānānusayo pahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
Na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
ettha  mānānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  pahīnā  paṭighānusayo
na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   {1513.1}  Yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā
tattha diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo pahīnoti: natthi. Yattha vā pana
vicikicchānusayo  pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
pahīnāti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  pahīno
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha vicikicchānusayo ca
kāmarāgānusayo  ca  pahīnā  paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca
pahīnā kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   {1513.2} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā tattha
bhavarāgānusayo pahīnoti: natthi . yattha vā pana bhavarāgānusayo pahīno
tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnāti: na vattabbā pahīnāti
vā appahīnāti vā.
   {1513.3}  Yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā
tattha avijjānusayo pahīnoti: natthi . yattha vā pana avijjānusayo
pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  pahīnāti:
rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha avijjānusayo pahīno kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo   ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti
Vā  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha  avijjānusayo  ca
kāmarāgānusayo  ca  pahīnā  paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha avijjānusayo ca paṭighānusayo
ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  na  vattabbo pahīnoti vā appahīnoti
vā.
   [1514] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  pahīnā  tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  pahīnoti:
natthi . yattha vā pana vicikicchānusayo pahīno tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca pahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha  vicikicchānusayo ca mānānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo   ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti
vā  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha  vicikicchānusayo  ca
kāmarāgānusayo  ca mānānusayo ca pahīnā paṭighānusayo na vattabbo
pahīnoti vā appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha vicikicchānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca
na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   {1514.1}  Yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo  ca  pahīnā  tattha  bhavarāgānusayo pahīnoti: natthi .
Yattha  vā  pana  bhavarāgānusayo  pahīno  tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  pahīnāti:  mānānusayo  pahīno
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti
Vā  .  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo
ca  pahīnā  tattha  avijjānusayo pahīnoti: natthi . yattha vā pana
avijjānusayo  pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo ca pahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha avijjānusayo
ca  mānānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
ettha  avijjānusayo  ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca pahīnā
paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti vā dukkhāya
vedanāya ettha avijjānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo
ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1515] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca pahīnā tattha vicikicchānusayo pahīnoti: natthi .
Yattha  vā  pana  vicikicchānusayo  pahīno  tattha  kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnāti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā
pahīnāti  vā  appahīnāti  vā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha
vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
pahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti vā
dukkhāya vedanāya ettha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo
Ca pahīnā kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti vā .pe.
   [1516] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo ca pahīnā tattha bhavarāgānusayo
pahīnoti:  natthi  .  yattha  vā  pana bhavarāgānusayo pahīno tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnāti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
bhavarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca pahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  .  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā
tattha  avijjānusayo pahīnoti: natthi . yattha vā pana avijjānusayo
pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnāti:  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca na
vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
ettha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo
pahīnoti  vā appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha avijjānusayo
Ca  paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti
vā appahīnāti vā.
   [1517] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca
pahīnā  tattha  avijjānusayo  pahīnoti:  natthi  .  yattha vā pana
avijjānusayo  pahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
pahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha avijjānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca
pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca na vattabbā pahīnāti
vā appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo
ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca  pahīnā  paṭighānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  na  vattabbā
pahīnāti  vā appahīnāti vā dukkhāya vedanāya ettha avijjānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca bhavarāgānusayo ca na vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1518]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  pahīno  tassa tattha
paṭighānusayo  pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā .
Yassa vā pana yattha paṭighānusayo pahīno tassa tattha kāmarāgānusayo
pahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā .
Yassa yattha kāmarāgānusayo pahīno tassa tattha mānānusayo pahīnoti:
anāgāmissa  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha kāmarāgānusayo
pahīno  no  ca  tassa  tattha  mānānusayo  pahīno  arahato
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu tassa tattha kāmarāgānusayo ca pahīno
mānānusayo  ca pahīno . yassa vā pana yattha mānānusayo pahīno
tassa tattha kāmarāgānusayo pahīnoti: arahato rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tassa  tattha  mānānusayo  pahīno  kāmarāgānusayo  na  vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tassa tattha mānānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo
ca pahīno.
   {1518.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  pahīno  tassa
tattha  diṭṭhānusayo  pahīnoti:  āmantā  .  yassa vā pana yattha
diṭṭhānusayo  pahīno  tassa  tattha  kāmarāgānusayo pahīnoti: dvinnaṃ
puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ tattha
diṭṭhānusayo pahīno kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti
vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ
tattha diṭṭhānusayo pahīno no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo pahīno
dvinnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha
diṭṭhānusayo  pahīno  kāmarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā
Appahīnoti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tesaṃ
tattha  diṭṭhānusayo  ca  pahīno kāmarāgānusayo ca pahīno . yassa
yattha  kāmarāgānusayo  pahīno  tassa  tattha vicikicchānuyo pahīnoti:
āmantā . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo pahīno tassa tattha
kāmarāgānusayo pahīnoti: dvinnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  pahīno  kāmarāgānusayo
na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo pahīno no ca tesaṃ
tattha  kāmarāgānusayo  pahīno  dvinnaṃ  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya
rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha vicikicchānusayo pahīno kāmarāgānusayo
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ tattha vicikicchānusayo ca pahīno
kāmarāgānusayo ca pahīno.
   {1518.2}   Yassa   yattha   kāmarāgānusayo   pahīno
tassa  tattha  bhavarāgānusayo  pahīnoti:  na  vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti vā . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo pahīno tassa
tattha kāmarāgānusayo pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti
vā  .  yassa  yattha  kāmarāgānusayo  pahīno  tassa  tattha
avijjānusayo  pahīnoti:  anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa tattha kāmarāgānusayo pahīno no ca tassa tattha avijjānusayo
pahīno  arahato  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha
Kāmarāgānusayo ca pahīno avijjānusayo ca pahīno . yassa vā pana
yattha  avijjānusayo  pahīno  tassa  tattha kāmarāgānusayo pahīnoti:
arahato  dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
avijjānusayo  pahīno  kāmarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa tattha avijjānusayo ca pahīno kāmarāgānusayo ca pahīno.
   [1519]  Yassa  yattha  paṭighānusayo  pahīno  tassa  tattha
mānānusayo  pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā .
Yassa  vā  pana  yattha mānānusayo pahīno tassa tattha paṭighānusayo
pahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā . yassa
yattha paṭighānusayo pahīno tassa tattha diṭṭhānusayo .pe. Vicikicchānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  vicikicchānusayo
pahīno tassa tattha paṭighānusayo pahīnoti: dvinnaṃ puggalānaṃ kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tesaṃ tattha vicikicchānusayo
pahīno  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti
vā tesaṃyeva puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha vicikicchānusayo
pahīno  no  ca  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo  pahīno  dvinnaṃ
puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ
tattha  vicikicchānusayo  pahīno paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha
Vicikicchānusayo ca pahīno paṭighānusayo ca pahīno.
   {1519.1} Yassa yattha paṭighānusayo pahīno tassa tattha bhavarāgānusayo
pahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā. Yassa vā pana yattha
bhavarāgānusayo pahīno tassa tattha paṭighānusayo pahīnoti: na vattabbo pahīnoti
vā appahīnoti vā. Yassa yattha paṭighānusayo pahīno tassa tattha avijjānusayo
pahīnoti: anāgāmissa dukkhāya vedanāya tassa tattha paṭighānusayo pahīno
no ca tassa tattha avijjānusayo pahīno arahato dukkhāya vedanāya tassa tattha
paṭighānusayo ca pahīno avijjānusayo ca pahīno . Yassa vā pana yattha
avijjānusayo pahīno tassa tattha paṭighānusayo pahīnoti: arahato kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo pahīno
paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā tasseva puggalassa
dukkhāya vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca pahīno paṭighānusayo ca pahīno.
   [1520] Yassa yattha mānānusayo pahīno tassa tattha diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  pahīnoti: āmantā . yassa vā pana yattha
vicikicchānusayo pahīno tassa tattha mānānusayo pahīnoti: tiṇṇaṃ puggalānaṃ
dukkhāya    vedanāya    tesaṃ    tattha    vicikicchānusayo
pahīno mānānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā tesaṃyeva
puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
Tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo pahīno no ca tesaṃ tattha mānānusayo
pahīno  arahato  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha  vicikicchānusayo
pahīno mānānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa
tattha  vicikicchānusayo  ca  pahīno  mānānusayo ca pahīno . yassa
yattha  mānānusayo  pahīno  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  pahīnoti:
arahato  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha mānānusayo pahīno
bhavarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā tasseva
puggalassa  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha mānānusayo ca pahīno
bhavarāgānusayo  ca  pahīno  . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
pahīno  tassa  tattha mānānusayo pahīnoti: āmantā . yassa yattha
mānānusayo  pahīno tassa tattha avijjānusayo pahīnoti: āmantā .
Yassa  vā  pana yattha avijjānusayo pahīno tassa tattha mānānusayo
pahīnoti:  arahato  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha  avijjānusayo
pahīno mānānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa
tattha avijjānusayo ca pahīno mānānusayo ca pahīno.
   [1521] Yassa yattha diṭṭhānusayo pahīno tassa tattha vicikicchānusayo
pahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  vicikicchānusayo
pahīno tassa tattha diṭṭhānusayo pahīnoti: āmantā .pe.
   [1522]  Yassa  yattha  vicikicchānusayo  pahīno  tassa  tattha
bhavarāgānusayo  pahīnoti:  tiṇṇaṃ puggalānaṃ kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
tesaṃ tattha vicikicchānusayo pahīno bhavarāgānusayo na vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha vicikicchānusayo pahīno no ca tesaṃ tattha bhavarāgānusayo
pahīno arahato kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tassa tattha vicikicchānusayo
pahīno  bhavarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti
vā  tasseva  puggalassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha
vicikicchānusayo ca pahīno bhavarāgānusayo ca pahīno . yassa vā pana
yattha  bhavarāgānusayo  pahīno  tassa  tattha vicikicchānusayo pahīnoti:
āmantā  .  yassa  yattha  vicikicchānusayo  pahīno  tassa  tattha
avijjānusayo  pahīnoti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha vicikicchānusayo pahīno no ca
tesaṃ  tattha avijjānusayo pahīno arahato kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca  pahīno
avijjānusayo ca pahīno . yassa vā pana yattha avijjānusayo pahīno
tassa tattha vicikicchānusayo pahīnoti: āmantā.
   [1523]  Yassa  yattha  bhavarāgānusayo  pahīno  tassa  tattha
avijjānusayo pahīnoti: āmantā . yassa vā pana yattha avijjānusayo
pahīno  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  pahīnoti: arahato kāmadhātuyā
Tīsu  vedanāsu  tassa  tattha  avijjānusayo  pahīno  bhavarāgānusayo
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  avijjānusayo  ca  pahīno
bhavarāgānusayo ca pahīno.
   [1524] Yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā
tassa  tattha  mānānusayo  pahīnoti: natthi . yassa vā pana yattha
mānānusayo  pahīno  tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
pahīnāti:  arahato  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tassa tattha mānānusayo
pahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca na vattabbā pahīnāti
vā  appahīnāti  vā tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
tassa  tattha  mānānusayo ca kāmarāgānusayo ca pahīnā paṭighānusayo
na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   {1524.1} Yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā
tassa  tattha  diṭṭhānusayo  .pe. vicikicchānusayo pahīnoti: natthi .
Yassa vā pana yattha vicikicchānusayo pahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca pahīnāti: dvinnaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha
vicikicchānusayo pahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā
pahīnāti  vā  appahīnāti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  pahīno no ca tesaṃ tattha
kāmarāgānusayo  pahīno  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā
Appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha
vicikicchānusayo  pahīno  no  ca  tesaṃ  tattha  paṭighānusayo pahīno
kāmarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā dvinnaṃ
puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tesaṃ tattha vicikicchānusayo pahīno
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti
vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu tesaṃ tattha
vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo  ca  pahīnā  paṭighānusayo  na
vattabbo  pahīnoti  vā appahīnoti vā tesaṃyeva puggalānaṃ dukkhāya
vedanāya  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca  paṭighānusayo ca pahīnā
kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   {1524.2}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
pahīnā tassa tattha bhavarāgānusayo pahīnoti: natthi . yassa vā pana
yattha bhavarāgānusayo  pahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
pahīnāti:  na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā . yassa yattha
kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca pahīnā tassa tattha avijjānusayo
pahīnoti: natthi . yassa vā pana yattha avijjānusayo pahīno tassa tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  pahīnāti: arahato rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  avijjānusayo  pahīno kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tasseva puggalassa
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo
Ca  pahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti
vā tasseva puggalassa dukkhāya vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  pahīnā kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti vā.
   [1525]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo ca pahīnā tassa tattha diṭṭhānusayo .pe. vicikicchānusayo
pahīnoti:  natthi  .  yassa  vā  pana  yattha  vicikicchānusayo
pahīno  tassa  tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca   pahīnāti:   dvinnaṃ   puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo pahīno no ca tesaṃ tattha mānānusayo
pahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
tesaṃ tattha vicikicchānusayo pahīno no ca tesaṃ tattha kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  pahīnā paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha
vicikicchānusayo  pahīno  no  ca  tesaṃ  tattha paṭighānusayo pahīno
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
appahīnāti  vā  anāgāmissa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa tattha
vicikicchānusayo  pahīno  no  ca  tassa  tattha  mānānusayo pahīno
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
Appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca kāmarāgānusayo ca pahīnā no ca
tassa tattha mānānusayo pahīno paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo ca mānānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti vā appahīnāti vā arahato rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca  mānānusayo  ca
pahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa
tattha  vicikicchānusayo  ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca pahīnā
paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti vā tasseva
puggalassa dukkhāya vedanāya tassa tattha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo
ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  na  vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā.
   {1525.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca pahīnā tassa tattha bhavarāgānusayo pahīnoti: natthi .
Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo pahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  pahīnāti:  mānānusayo  pahīno
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
appahīnāti  vā  . yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo   ca   pahīnā   tassa   tattha   avijjānusayo
Pahīnoti:  natthi . yassa vā pana yattha avijjānusayo pahīno tassa
tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca pahīnāti:
arahato rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo
ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā
pahīnāti  vā  appahīnāti  vā tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu tassa tattha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo
ca  pahīnā  paṭighānusayo  na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā
tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1526] Yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnā  tassa  tattha vicikicchānusayo pahīnoti:
natthi. Yassa vā pana yattha vicikicchānusayo pahīno tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnāti:
dvinnaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha vicikicchānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnā  no  ca  tesaṃ  tattha  mānānusayo
pahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnā no ca
tesaṃ  tattha  kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca pahīnā paṭighānusayo
Na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva puggalānaṃ
dukkhāya  vedanāya  tesaṃ  tattha  vicikicchānusayo ca diṭṭhānusayo ca
pahīnā  no  ca tesaṃ tattha paṭighānusayo pahīno kāmarāgānusayo ca
mānānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti  vā
anāgāmissa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa tattha vicikicchānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  pahīnā  no  ca  tassa tattha mānānusayo pahīno
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā
tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha vicikicchānusayo
ca  kāmarāgānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnā  no  ca tassa
tattha  mānānusayo  pahīno  paṭighānusayo  na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā
arahato  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha vicikicchānusayo ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca pahīnā paṭighānusayo
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa
dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha  vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca
Diṭṭhānusayo ca pahīnā kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā .pe.
   [1527]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca pahīnā tassa tattha
bhavarāgānusayo pahīnoti: natthi . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
pahīno  tassa  tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnāti:  mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti
vā  . yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā  tassa  tattha
avijjānusayo  pahīnoti: natthi . yassa vā pana yattha avijjānusayo
pahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnāti:  arahato rūpadhātuyā
arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā tasseva puggalassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha  avijjānusayo  ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
pahīnā paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā tasseva
Puggalassa dukkhāya vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca paṭighānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo
ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1528]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
pahīnā  tassa tattha avijjānusayo pahīnoti: natthi . yassa vā pana
yattha  avijjānusayo  pahīno  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
bhavarāgānusayo  ca  pahīnāti:  arahato rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa
tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca  bhavarāgānusayo  ca  pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā tasseva puggalassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha  avijjānusayo  ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
pahīnā  paṭighānusayo ca bhavarāgānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
avijjānusayo  ca  paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
pahīnā  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca
na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1529]  Yassa  kāmarāgānusayo  appahīno tassa paṭighānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana paṭighānusayo appahīno
tassa kāmarāgānusayo appahīnoti: āmantā . yassa kāmarāgānusayo
appahīno tassa mānānusayo appahīnoti: āmantā . yassa vā pana
mānānusayo   appahīno   tassa   kāmarāgānusayo  appahīnoti:
anāgāmissa  mānānusayo  appahīno  no  ca tassa kāmarāgānusayo
appahīno   tiṇṇaṃ   puggalānaṃ   mānānusayo   ca   appahīno
kāmarāgānusayo  ca  appahīno  .  yassa kāmarāgānusayo appahīno
tassa  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:  dvinnaṃ
puggalānaṃ  kāmarāgānusayo  appahīno  no  ca tesaṃ vicikicchānusayo
appahīno  puthujjanassa  kāmarāgānusayo  ca  appahīno vicikicchānusayo
ca  appahīno  .  yassa  vā  pana vicikicchānusayo appahīno tassa
kāmarāgānusayo  appahīnoti:  āmantā  .  yassa  kāmarāgānusayo
appahīno  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  appahīnoti:
āmantā . yassa vā pana avijjānusayo appahīno tassa kāmarāgānusayo
appahīnoti:  anāgāmissa  avijjānusayo  appahīno  no  ca  tassa
kāmarāgānusayo  appahīno tiṇṇaṃ puggalānaṃ avijjānusayo ca appahīno
kāmarāgānusayo ca appahīno.
   [1530]  Yassa  paṭighānusayo  appahīno  tassa  mānānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana mānānusayo appahīno
Tassa  paṭighānusayo  appahīnoti:  anāgāmissa  mānānusayo appahīno
no  ca  tassa  paṭighānusayo  appahīno tiṇṇaṃ puggalānaṃ mānānusayo
ca  appahīno  paṭighānusayo  ca  appahīno  .  yassa  paṭighānusayo
appahīno  tassa  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:
dvinnaṃ  puggalānaṃ paṭighānusayo appahīno no ca tesaṃ vicikicchānusayo
appahīno  puthujjanassa  paṭighānusayo  ca  appahīno vicikicchānusayo ca
appahīno . yassa vā pana vicikicchānusayo appahīno tassa paṭighānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa  paṭighānusayo  appahīno  tassa
bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā .
Yassa  vā  pana  avijjānusayo  appahīno  tassa  paṭighānusayo
appahīnoti:  anāgāmissa  avijjānusayo  appahīno  no  ca  tassa
paṭighānusayo   appahīno   tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  avijjānusayo  ca
appahīno paṭighānusayo ca appahīno.
   [1531]  Yassa  mānānusayo  appahīno  tassa  diṭṭhānusayo
.pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  mānānusayo
appahīno  no  ca  tesaṃ  vicikicchānusayo  appahīno  puthujjanassa
mānānusayo  ca appahīno vicikicchānusayo ca appahīno . yassa vā
pana  vicikicchānusayo  appahīno  tassa  mānānusayo  appahīnoti:
āmantā . yassa mānānusayo appahīno tassa bhavarāgānusayo .pe.
Avijjānusayo  appahīnoti: āmantā . yassa vā pana avijjānusayo
Appahīno tassa mānānusayo appahīnoti: āmantā.
   [1532]  Yassa  diṭṭhānusayo  appahīno  tassa vicikicchānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa vā pana vicikicchānusayo appahīno
tassa diṭṭhānusayo appahīnoti: āmantā .pe.
   [1533]  Yassa  vicikicchānusayo appahīno tassa bhavarāgānusayo
.pe.  avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā pana
avijjānusayo  appahīno  tassa  vicikicchānusayo  appahīnoti:  tiṇṇaṃ
puggalānaṃ  avijjānusayo  appahīno  no  ca  tesaṃ  vicikicchānusayo
appahīno  puthujjanassa  avijjānusayo  ca appahīno vicikicchānusayo ca
appahīno.
   [1534]  Yassa  bhavarāgānusayo  appahīno tassa avijjānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā pana avijjānusayo appahīno
tassa bhavarāgānusayo appahīnoti: āmantā.
   [1535]  Yassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā
tassa mānānusayo appahīnoti: āmantā . yassa vā pana mānānusayo
appahīno  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca appahīnāti:
anāgāmissa  mānānusayo  appahīno  no  ca tassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  mānānusayo  ca
appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā .
Yassa   kāmarāgānusayo   ca   paṭighānusayo   ca   appahīnā
Tassa  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:  dvinnaṃ
puggalānaṃ  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā no ca
tesaṃ  vicikicchānusayo  appahīno  puthujjanassa  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca appahīnā vicikicchānusayo ca appahīno . Yassa vā pana
vicikicchānusayo  appahīno  tassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
appahīnāti:  āmantā  . yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
appahīnā  tassa  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  appahīnoti:
āmantā . yassa vā pana avijjānusayo appahīno tassa kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca appahīnāti: anāgāmissa avijjānusayo appahīno
no  ca  tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  avijjānusayo  ca  appahīno  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo ca appahīnā.
   [1536] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  tassa  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:
dvinnaṃ  puggalānaṃ kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  no  ca  tesaṃ  vicikicchānusayo  appahīno  puthujjanassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  appahīnā
vicikicchānusayo  ca  appahīno  .  yassa  vā  pana vicikicchānusayo
appahīno  tassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
appahīnāti:  āmantā  . yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
Mānānusayo  ca  appahīnā tassa bhavarāgānusayo .pe. avijjānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā pana avijjānusayo appahīno
tassa  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo appahīnāti:
anāgāmissa avijjānusayo ca mānānusayo ca appahīnā no ca tassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
avijjānusayo  ca  appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo ca appahīnā.
   [1537] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  appahīnā  tassa  vicikicchānusayo  appahīnoti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  vicikicchānusayo  appahīno  tassa
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
appahīnāti: āmantā .pe.
   [1538] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca appahīnā tassa bhavarāgānusayo .pe.
Avijjānusayo  appahīnoti: āmantā . yassa vā pana avijjānusayo
appahīno  tassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnāti:  anāgāmissa
avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca  appahīnā  no  ca  tassa
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā    dvinnaṃ    puggalānaṃ    avijjānusayo    ca
Kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca  appahīnā
no ca tesaṃ diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca appahīnā puthujjanassa
avijjānusayo  ca  appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca appahīnā.
   [1539] Yassa kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca appahīnā
tassa  avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
avijjānusayo  appahīno  tassa  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca
appahīnāti: anāgāmissa avijjānusayo ca mānānusayo ca bhavarāgānusayo
ca  appahīnā  no  ca  tassa  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  dvinnaṃ  puggalānaṃ
avijjānusayo  ca kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
bhavarāgānusayo  ca  appahīnā  no  ca  tesaṃ  diṭṭhānusayo  ca
vicikicchānusayo   ca  appahīnā  puthujjanassa  avijjānusayo  ca
appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca
diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca appahīnā.
   [1540]  Yattha  kāmarāgānusayo  appahīno tattha paṭighānusayo
appahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā. Yattha vā pana
paṭighānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo appahīnoti: na vattabbo
Pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  . yattha kāmarāgānusayo appahīno
tattha  mānānusayo  appahīnoti:  āmantā  .  yattha  vā  pana
mānānusayo  appahīno  tattha kāmarāgānusayo appahīnoti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  mānānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  na
vattabbo  pahīnoti  vā appahīnoti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
ettha mānānusayo ca appahīno kāmarāgānusayo ca appahīno.
   {1540.1} Yattha kāmarāgānusayo appahīno tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo appahīnoti: āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo
appahīno  tattha  kāmarāgānusayo  appahīnoti:  dukkhāya  vedanāya
rūpadhātuyā   arūpadhātuyā   ettha   vicikicchānusayo   appahīno
kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  ettha vicikicchānusayo ca appahīno kāmarāgānusayo
ca appahīno.
   {1540.2}   Yattha   kāmarāgānusayo   appahīno  tattha
bhavarāgānusayo  appahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti
vā . yattha vā pana bhavarāgānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo
appahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā .
Yattha  kāmarāgānusayo  appahīno  tattha  avijjānusayo  appahīnoti:
āmantā . yattha vā pana avijjānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo
appahīnoti:  dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
avijjānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti
Vā appahīnoti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo
ca appahīno kāmarāgānusayo ca appahīno.
   [1541]  Yattha  paṭighānusayo  appahīno  tattha  mānānusayo
appahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā. Yattha vā pana
mānānusayo  appahīno  tattha  paṭighānusayo appahīnoti: na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  .  yattha  paṭighānusayo  appahīno
tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo appahīnoti: āmantā .
Yattha vā pana vicikicchānusayo appahīno tattha paṭighānusayo appahīnoti:
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha vicikicchānusayo
appahīno  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti
vā dukkhāya vedanāya ettha vicikicchānusayo ca appahīno paṭighānusayo
ca  appahīno  .  yattha paṭighānusayo appahīno tattha bhavarāgānusayo
appahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā .
Yattha vā pana bhavarāgānusayo appahīno tattha paṭighānusayo appahīnoti:
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti vā . yattha paṭighānusayo
appahīno   tattha   avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā  .
Yattha vā pana avijjānusayo appahīno tattha paṭighānusayo appahīnoti:
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
avijjānusayo  appahīno  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā
appahīnoti  vā dukkhāya vedanāya ettha avijjānusayo ca appahīno
Paṭighānusayo ca appahīno.
   [1542] Yattha mānānusayo appahīno tattha diṭṭhānusayo .pe.
Vicikicchānusayo appahīnoti: āmantā . yattha vā pana vicikicchānusayo
appahīno  tattha  mānānusayo  appahīnoti:  dukkhāya  vedanāya
ettha  vicikicchānusayo  appahīno  mānānusayo na vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti  vā  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  ca  appahīno  mānānusayo ca
appahīno . yattha mānānusayo appahīno tattha bhavarāgānusayo appahīnoti:
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  ettha  mānānusayo  appahīno
bhavarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā
rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha mānānusayo ca appahīno bhavarāgānusayo
ca  appahīno  .  yattha  vā  pana bhavarāgānusayo appahīno tattha
mānānusayo  appahīnoti:  āmantā  . yattha mānānusayo appahīno
tattha avijjānusayo appahīnoti: āmantā . Yattha vā pana avijjānusayo
appahīno  tattha  mānānusayo  appahīnoti:  dukkhāya  vedanāya
ettha  avijjānusayo  appahīno  mānānusayo  na vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti  vā  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  ca  appahīno  mānānusayo  ca
appahīno.
   [1543]  Yattha  diṭṭhānusayo  appahīno tattha vicikicchānusayo
Appahīnoti:  āmantā  .  yattha vā pana vicikicchānusayo appahīno
tattha diṭṭhānusayo appahīnoti: āmantā .pe.
   [1544]  Yattha vicikicchānusayo appahīno tattha bhavarāgānusayo
appahīnoti:  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu  ettha  vicikicchānusayo
appahīno  bhavarāgānusayo  na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā
rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha vicikicchānusayo ca appahīno bhavarāgānusayo
ca  appahīno  .  yattha  vā  pana  bhavarāgānusayo  appahīno
tattha  vicikicchānusayo  appahīnoti: āmantā . yattha vicikicchānusayo
appahīno   tattha   avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā  .
Yattha vā pana avijjānusayo appahīno tattha vicikicchānusayo appahīnoti:
āmantā.
   [1545]  Yattha  bhavarāgānusayo appahīno tattha avijjānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yattha  vā pana avijjānusayo appahīno
tattha  bhavarāgānusayo  appahīnoti: kāmadhātuyā tīsu vedanāsu ettha
avijjānusayo  appahīno  bhavarāgānusayo  na  vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo ca
appahīno bhavarāgānusayo ca appahīno.
   [1546]  Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā
tattha  mānānusayo appahīnoti: natthi . yattha vā pana mānānusayo
appahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca appahīnāti:
Rūpadhātuyā  arūpadhātuyā ettha mānānusayo appahīno kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā
kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha mānānusayo ca kāmarāgānusayo ca
appahīnā paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   {1546.1} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā
tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:  natthi .
Yattha  vā  pana  vicikicchānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  appahīnāti:  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha
vicikicchānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti  vā  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  ettha  vicikicchānusayo  ca  kāmarāgānusayo ca appahīnā
paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti vā dukkhāya
vedanāya  ettha  vicikicchānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā
kāmarāgānusayo   na   vattabbo   pahīnoti  vā  appahīnoti
vā  .  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  appahīnā
tattha  bhavarāgānusayo  appahīnoti:  natthi  .  yattha  vā  pana
bhavarāgānusayo  appahīno  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
appahīnāti: na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   {1546.2} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā tattha
avijjānusayo appahīnoti: natthi . yattha vā pana avijjānusayo appahīno
tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
Ettha  avijjānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
ettha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo ca appahīnā paṭighānusayo
na  vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha
avijjānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo na vattabbo
pahīnoti vā appahīnoti vā.
   [1547] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:
natthi . yattha vā pana vicikicchānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo
ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca appahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā
ettha vicikicchānusayo ca mānānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu ettha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā dukkhāya
vedanāya ettha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo ca
mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   {1547.1} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  tattha bhavarāgānusayo appahīnoti: natthi . yattha vā pana
bhavarāgānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
Appahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha bhavarāgānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti vā.
   {1547.2} Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  tattha  avijjānusayo appahīnoti: natthi . yattha vā pana
avijjānusayo  appahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca appahīnāti: rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha avijjānusayo ca
mānānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo
ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca appahīnā paṭighānusayo na vattabbo
pahīnoti vā appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha avijjānusayo ca
paṭighānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1548] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca appahīnā tattha vicikicchānusayo appahīnoti: natthi .
Yattha  vā  pana  vicikicchānusayo appahīno tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca appahīnāti: rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  ettha  vicikicchānusayo  ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na vattabbā
pahīnāti  vā  appahīnāti  vā  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha
Vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
appahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā
dukkhāya vedanāya ettha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo
ca appahīnā kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti vā .pe.
   [1549] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā tattha bhavarāgānusayo
appahīnoti:  natthi . yattha vā pana bhavarāgānusayo appahīno tattha
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  appahīnāti:  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca
vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā . yattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā  tattha  avijjānusayo appahīnoti: natthi . yattha vā pana
avijjānusayo  appahīno  tattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnāti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  ca  mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo
Ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  paṭighānusayo
na  vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā dukkhāya vedanāya ettha
avijjānusayo  ca  paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā  kāmarāgānusayo  ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti
vā appahīnāti vā.
   [1550] Yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca appahīnā tattha
avijjānusayo  appahīnoti:  natthi  .  yattha vā pana avijjānusayo
appahīno  tattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo ca appahīnāti:
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  ettha  avijjānusayo  ca  mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  appahīnā
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
appahīnāti  vā kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha avijjānusayo ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā  paṭighānusayo  ca  bhavarāgānusayo ca na vattabbā pahīnāti
vā  appahīnāti  vā  dukkhāya  vedanāya  ettha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca bhavarāgānusayo ca na vattabbā
pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1551]  Yassa  yattha kāmarāgānusayo appahīno tassa tattha
paṭighānusayo appahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
Yassa vā pana yattha paṭighānusayo appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo
appahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā . yassa yattha
kāmarāgānusayo  appahīno  tassa  tattha  mānānusayo  appahīnoti:
āmantā . yassa vā pana yattha mānānusayo appahīno tassa tattha
kāmarāgānusayo  appahīnoti:  anāgāmissa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  mānānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu
vedanāsu  tassa  tattha  mānānusayo  appahīno no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo  appahīno  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ  tattha  mānānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā
dvīsu   vedanāsu  tesaṃ  tattha  mānānusayo  ca  appahīno
kāmarāgānusayo ca appahīno.
   {1551.1}  Yassa yattha kāmarāgānusayo appahīno tassa tattha
diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tesaṃ tattha kāmarāgānusayo appahīno
no  ca tesaṃ tattha vicikicchānusayo appahīno puthujjanassa kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  appahīno
vicikicchānusayo  ca  appahīno  .  yassa  vā  pana  yattha
Vicikicchānusayo   appahīno   tassa   tattha   kāmarāgānusayo
appahīnoti:   puthujjanassa   dukkhāya   vedanāya   rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo  appahīno kāmarāgānusayo
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca
appahīno kāmarāgānusayo ca appahīno.
   {1551.2}  Yassa yattha kāmarāgānusayo appahīno tassa tattha
bhavarāgānusayo  appahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti
vā  .  yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo appahīno tassa tattha
kāmarāgānusayo  appahīnoti:  na  vattabbo pahīnoti vā appahīnoti
vā . yassa yattha kāmarāgānusayo appahīno tassa tattha avijjānusayo
appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  avijjānusayo
appahīno  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  appahīnoti:  anāgāmissa
dukkhāya  vedanāya  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo
appahīno  kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā
tasseva puggalassa kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha avijjānusayo
appahīno  no  ca  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  appahīno
tiṇṇaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha
avijjānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo  na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tesaṃ
tattha avijjānusayo ca appahīno kāmarāgānusayo ca appahīno.
   [1552]  Yassa  yattha  paṭighānusayo  appahīno  tassa  tattha
mānānusayo appahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
Yassa  vā pana yattha mānānusayo appahīno tassa tattha paṭighānusayo
appahīnoti:  na  vattabbo  pahīnoti  vā appahīnoti vā . yassa
yattha  paṭighānusayo  appahīno  tassa  tattha  diṭṭhānusayo  .pe.
Vicikicchānusayo  appahīnoti:  dvinnaṃ  puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya
tesaṃ tattha paṭighānusayo appahīno no ca tesaṃ tattha vicikicchānusayo
appahīno  puthujjanassa  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha paṭighānusayo
ca  appahīno  vicikicchānusayo  ca  appahīno  .  yassa  vā pana
yattha  vicikicchānusayo  appahīno tassa tattha paṭighānusayo appahīnoti:
puthujjanassa  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tassa
tattha vicikicchānusayo appahīno paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
vicikicchānusayo ca appahīno paṭighānusayo ca appahīno.
   {1552.1}  Yassa  yattha  paṭighānusayo  appahīno tassa tattha
bhavarāgānusayo appahīnoti: na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo appahīno tassa tattha paṭighānusayo
appahīnoti:  na  vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā yassa yattha
paṭighānusayo appahīno tassa tattha avijjānusayo appahīnoti: āmantā.
Yassa vā pana yattha avijjānusayo appahīno tassa tattha paṭighānusayo
Appahīnoti:  anāgāmissa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  avijjānusayo  appahīno  paṭighānusayo na
vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti vā tasseva puggalassa dukkhāya
vedanāya  tassa  tattha  avijjānusayo appahīno no ca tassa tattha
paṭighānusayo   appahīno  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu
vedanāsu  rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha avijjānusayo appahīno
paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā appahīnoti vā tesaṃyeva
puggalānaṃ  dukkhāya  vedanāya tesaṃ tattha avijjānusayo ca appahīno
paṭighānusayo ca appahīno.
   [1553]  Yassa  yattha  mānānusayo  appahīno  tassa tattha
diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo  appahīnoti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ tattha
mānānusayo  appahīno  no ca tesaṃ tattha vicikicchānusayo appahīno
puthujjanassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa tattha mānānusayo ca appahīno vicikicchānusayo ca appahīno .
Yassa  vā  pana  yattha  vicikicchānusayo  appahīno  tassa  tattha
mānānusayo  appahīnoti:  puthujjanassa  dukkhāya  vedanāya  tassa
tattha vicikicchānusayo appahīno mānānusayo na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca appahīno
Mānānusayo ca appahīno.
   {1553.1}  Yassa  yattha  mānānusayo  appahīno tassa tattha
bhavarāgānusayo   appahīnoti:   catunnaṃ   puggalānaṃ  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  mānānusayo appahīno bhavarāgānusayo
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva puggalānaṃ
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  mānānusayo  ca  appahīno
bhavarāgānusayo  ca appahīno . yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo
appahīno  tassa  tattha  mānānusayo appahīnoti: āmantā . yassa
yattha  mānānusayo  appahīno  tassa tattha avijjānusayo appahīnoti:
āmantā  .  yassa  vā  pana yattha avijjānusayo appahīno tassa
tattha  mānānusayo  appahīnoti:  catunnaṃ puggalānaṃ dukkhāya vedanāya
tesaṃ tattha avijjānusayo appahīno mānānusayo na vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca  appahīno
mānānusayo ca appahīno.
   [1554]  Yassa  yattha  diṭṭhānusayo  appahīno  tassa tattha
vicikicchānusayo  appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
vicikicchānusayo  appahīno  tassa  tattha  diṭṭhānusayo  appahīnoti:
āmantā .pe.
   [1555] Yassa yattha vicikicchānusayo appahīno tassa tattha
   bhavarāgānusayo appahīnoti: puthujjanassa kāmadhātuyā tīsu vedanāsu
Tassa  tattha  vicikicchānusayo  appahīno  bhavarāgānusayo na vattabbo
pahīnoti vā appahīnoti vā tasseva puggalassa rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tassa tattha vicikicchānusayo ca appahīno bhavarāgānusayo ca appahīno.
Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo appahīno tassa tattha vicikicchānusayo
appahīnoti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ tattha
bhavarāgānusayo appahīno no ca tesaṃ tattha vicikicchānusayo appahīno
puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha bhavarāgānusayo ca
appahīno  vicikicchānusayo ca appahīno . yassa yattha vicikicchānusayo
appahīno  tassa  tattha  avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā .
Yassa vā pana yattha avijjānusayo appahīno tassa tattha vicikicchānusayo
appahīnoti:  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tesaṃ tattha avijjānusayo appahīno no ca tesaṃ tattha
vicikicchānusayo  appahīno  puthujjanassa  kāmadhātuyā  tīsu  vedanāsu
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  avijjānusayo  ca  appahīno
vicikicchānusayo ca appahīno.
   [1556]  Yassa  yattha  bhavarāgānusayo appahīno tassa tattha
avijjānusayo  appahīnoti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
avijjānusayo  appahīno  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  appahīnoti:
catunnaṃ puggalānaṃ kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo
appahīno  bhavarāgānusayo  na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti
Vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha
avijjānusayo ca appahīno bhavarāgānusayo ca appahīno.
   [1557]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
appahīnā tassa tattha mānānusayo appahīnoti: natthi . yassa vā pana
yattha  mānānusayo  appahīno  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  appahīnāti:  anāgāmissa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  mānānusayo  appahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā tasseva puggalassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha  mānānusayo  appahīno
no ca tassa tattha kāmarāgānusayo appahīno paṭighānusayo na vattabbo
pahīnoti  vā appahīnoti vā tiṇṇaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tesaṃ tattha mānānusayo appahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā
dvīsu vedanāsu tesaṃ tattha mānānusayo ca kāmarāgānusayo ca appahīnā
paṭighānusayo na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   {1557.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  appahīnā  tassa  tattha  diṭṭhānusayo  .pe.  vicikicchānusayo
appahīnoti:  natthi  .  yassa  vā  pana  yattha  vicikicchānusayo
appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnāti:
puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa  tattha  vicikicchānusayo
Appahīno  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā
pahīnāti  vā  appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha vicikicchānusayo ca kāmarāgānusayo ca
appahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā
tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha vicikicchānusayo ca
paṭighānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  na  vattabbo pahīnoti
vā appahīnoti vā.
   {1557.2}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo
ca  appahīnā  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  appahīnoti:  natthi .
Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo
ca  paṭighānusayo  ca  appahīnāti:  na  vattabbā  pahīnāti  vā
appahīnāti  vā  . yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
appahīnā  tassa  tattha  avijjānusayo  appahīnoti:  natthi . yassa
vā  pana  yattha avijjānusayo appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo
ca   paṭighānusayo   ca  appahīnāti:  anāgāmissa  rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha avijjānusayo appahīno kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha avijjānusayo
appahīno  no ca tassa tattha kāmarāgānusayo appahīno paṭighānusayo
na  vattabbo  pahīnoti  vā  appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa
dukkhāya  vedanāya tassa tattha avijjānusayo appahīno no ca tassa
Tattha  paṭighānusayo  appahīno  kāmarāgānusayo na vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti  vā  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tesaṃ  tattha  avijjānusayo appahīno kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti  vā  tesaṃyeva
puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo ca
kāmarāgānusayo  ca  appahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ
tattha  avijjānusayo  ca  paṭighānusayo  ca appahīnā kāmarāgānusayo
na vattabbo pahīnoti vā appahīnoti vā.
   [1558]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
mānānusayo ca appahīnā tassa tattha diṭṭhānusayo .pe. Vicikicchānusayo
appahīnoti:  natthi . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo appahīno
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo
ca   appahīnāti:  puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā  tassa
tattha vicikicchānusayo ca mānānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tasseva
puggalassa  kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tassa tattha vicikicchānusayo ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca appahīnā paṭighānusayo na vattabbo
pahīnoti  vā  appahīnoti  vā tasseva puggalassa dukkhāya vedanāya
tassa tattha vicikicchānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo
Ca  mānānusayo  ca  na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā .
Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  mānānusayo
ca  appahīnā  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  appahīnoti:  natthi .
Yassa vā pana yattha bhavarāgānusayo appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo
ca paṭighānusayo ca mānānusayo ca appahīnāti: mānānusayo appahīno
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
appahīnāti vā.
   {1558.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca appahīnā tassa tattha avijjānusayo appahīnoti: natthi.
Yassa vā pana yattha avijjānusayo appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo ca appahīnāti: anāgāmissa rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca appahīnā
kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnā
vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu tassa tattha
avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca  appahīnā  no ca tassa tattha
kāmarāgānusayo  appahīno  paṭighānusayo  na  vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
avijjānusayo  appahīno  no  ca tassa tattha paṭighānusayo appahīno
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā
tiṇṇaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tesaṃ tattha avijjānusayo ca
Mānānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca
na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tesaṃyeva puggalānaṃ kāmadhātuyā
dvīsu  vedanāsu  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  appahīnā  paṭighānusayo  na vattabbo pahīnoti
vā  appahīnoti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ
tattha  avijjānusayo ca paṭighānusayo ca appahīnā kāmarāgānusayo ca
mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   [1559]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca appahīnā tassa tattha vicikicchānusayo
appahīnoti:  natthi . yassa vā pana yattha vicikicchānusayo appahīno
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  appahīnāti:  puthujjanassa  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā
tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca
appahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa  tattha  vicikicchānusayo  ca kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  appahīnā  paṭighānusayo  na vattabbo pahīnoti vā
appahīnoti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
vicikicchānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  appahīnā
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti
Vā .pe.
   [1560]  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca appahīnā tassa
tattha  bhavarāgānusayo  appahīnoti:  natthi  . yassa vā pana yattha
bhavarāgānusayo  appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo
ca  mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca appahīnāti:
tiṇṇaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha bhavarāgānusayo ca
mānānusayo  ca  appahīnā  no  ca  tesaṃ  tattha diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo ca
na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti vā puthujjanassa rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tassa  tattha  bhavarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā.
   {1560.1}  Yassa  yattha  kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca vicikicchānusayo ca appahīnā tassa
tattha  avijjānusayo  appahīnoti:  natthi  .  yassa vā pana yattha
avijjānusayo appahīno tassa tattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca
mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca appahīnāti: anāgāmissa
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  no  ca tassa tattha diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
Appahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca appahīnā no ca
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā
tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya  tassa  tattha  avijjānusayo
appahīno  no  ca  tassa  tattha  paṭighānusayo  ca diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca
na vattabbā pahīnāti  vā appahīnāti vā dvinnaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā
arūpadhātuyā  tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca
appahīnā  no  ca  tesaṃ  tattha diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tesaṃyeva  puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu
tesaṃ  tattha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
appahīnā  no  ca  tesaṃ  tattha diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā
tesaṃyeva  puggalānaṃ  dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  appahīnā  no  ca  tesaṃ  tattha diṭṭhānusayo ca
vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo ca
na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti vā puthujjanassa rūpadhātuyā
Arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca paṭighānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā appahīnāti vā tasseva puggalassa
kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu  tassa  tattha  avijjānusayo  ca
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā  paṭighānusayo  na  vattabbo  pahīnoti vā appahīnoti vā
tasseva  puggalassa  dukkhāya  vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca
paṭighānusayo  ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā
kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti
vā.
   [1561] Yassa yattha kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca mānānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo ca bhavarāgānusayo ca appahīnā
tassa  tattha  avijjānusayo  appahīnoti:  natthi  . yassa vā pana
yattha  avijjānusayo  appahīno  tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca
paṭighānusayo  ca  mānānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
bhavarāgānusayo  ca  appahīnāti:  anāgāmissa rūpadhātuyā arūpadhātuyā
tassa  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca bhavarāgānusayo ca
appahīnā  no  ca  tassa  tattha diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā kāmarāgānusayo ca paṭighānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
Tassa  tattha  avijjānusayo  ca  mānānusayo  ca appahīnā no ca
tassa  tattha  kāmarāgānusayo  ca diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo ca
appahīnā paṭighānusayo ca bhavarāgānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  dukkhāya vedanāya tassa tattha
avijjānusayo appahīno no ca tassa tattha paṭighānusayo ca diṭṭhānusayo
ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca mānānusayo
ca  bhavarāgānusayo  ca  na  vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā
dvinnaṃ puggalānaṃ rūpadhātuyā arūpadhātuyā tesaṃ tattha avijjānusayo ca
mānānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  appahīnā no ca tesaṃ tattha
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  kāmarāgānusayo ca
paṭighānusayo  ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tesaṃyeva
puggalānaṃ  kāmadhātuyā  dvīsu vedanāsu tesaṃ tattha avijjānusayo ca
kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca appahīnā no ca tesaṃ tattha
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  paṭighānusayo  ca
bhavarāgānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tesaṃyeva
puggalānaṃ dukkhāya vedanāya tesaṃ tattha avijjānusayo ca paṭighānusayo
ca  appahīnā  no  ca  tesaṃ tattha diṭṭhānusayo ca vicikicchānusayo
ca  appahīnā  kāmarāgānusayo  ca  mānānusayo  ca bhavarāgānusayo
ca  na  vattabbā  pahīnāti  vā  appahīnāti  vā  puthujjanassa
rūpadhātuyā  arūpadhātuyā tassa tattha avijjānusayo ca mānānusayo ca
Diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca  appahīnā
kāmarāgānusayo  ca  paṭighānusayo  ca  na  vattabbā  pahīnāti vā
appahīnāti  vā  tasseva  puggalassa  kāmadhātuyā  dvīsu  vedanāsu
tassa  tattha  avijjānusayo  ca  kāmarāgānusayo ca mānānusayo ca
diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā  paṭighānusayo  ca
bhavarāgānusayo ca na vattabbā pahīnāti vā appahīnāti vā tasseva
puggalassa dukkhāya vedanāya tassa tattha avijjānusayo ca paṭighānusayo
ca  diṭṭhānusayo  ca  vicikicchānusayo  ca  appahīnā kāmarāgānusayo
ca  mānānusayo  ca  bhavarāgānusayo  ca na vattabbā pahīnāti vā
appahīnāti vā.
           Pahīnavāraṃ niṭṭhitaṃ.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 675-734. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=13542              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=13542              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1496&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1496              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]