ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pavattivāro
   [296] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa sotāyatanaṃ uppajjatīti:
sacakkhukānaṃ  asotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ sotāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ   cakkhāyatanañca  uppajjati  sotāyatanañca  uppajjati  .
Yassa  vā  pana  sotāyatanaṃ uppajjati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjatīti:
sasotakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  sotāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati sasotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ sotāyatanañca uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [297] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ uppajjatīti:
sacakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ   cakkhāyatanañca  uppajjati  ghānāyatanañca  uppajjati  .
Yassa  vā  pana  ghānāyatanaṃ uppajjati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjatīti:
saghānakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ ghānāyatanañca uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [298]  Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa rūpāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana rūpāyatanaṃ uppajjati tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:  sarūpakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ
uppajjati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ rūpāyatanañca uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [299]  Yassa  cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa manāyatanaṃ uppajjatīti
āmantā  .  yassa  vā pana manāyatanaṃ uppajjati tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:  sacittakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ
Uppajjati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manāyatanañca uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [300] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [301]  Yassa ghānāyatanaṃ uppajjati tassa rūpāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana rūpāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ
uppajjatīti:  sarūpakānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ
uppajjati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ rūpāyatanañca uppajjati ghānāyatanañca uppajjati.
   [302]  Yassa ghānāyatanaṃ uppajjati tassa manāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana manāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ
uppajjatīti:  sacittakānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ
uppajjati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manāyatanañca uppajjati ghānāyatanañca uppajjati.
   [303] Yassa ghānāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ
uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjati
No  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca uppajjati ghānāyatanañca uppajjati.
   [304]  Yassa  rūpāyatanaṃ uppajjati tassa manāyatanaṃ uppajjatīti:
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  uppajjati no ca tesaṃ
manāyatanaṃ  uppajjati  sarūpakānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
rūpāyatanañca  uppajjati  manāyatanañca  uppajjati  .  yassa vā pana
manāyatanaṃ  uppajjati  tassa  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:  arūpakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ rūpāyatanaṃ
uppajjati  sacittakānaṃ  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanañca
uppajjati rūpāyatanañca uppajjati.
   [305]  Yassa rūpāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tassa rūpāyatanaṃ
uppajjatīti:  arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  uppajjati  sarūpakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
dhammāyatanañca uppajjati rūpāyatanañca uppajjati.
   [306]  Yassa manāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tassa manāyatanaṃ
uppajjatīti:  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  uppajjati sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
dhammāyatanañca uppajjati manāyatanañca uppajjati.
   [307] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tattha sotāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha vā pana sotāyatanaṃ uppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [308] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tattha ghānāyatanaṃ uppajjatīti:
rūpāvacare  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  no  ca tattha ghānāyatanaṃ
uppajjati  kāmāvacare  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati ghānāyatanañca
uppajjati  .  yattha vā pana ghānāyatanaṃ uppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [309]  Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tattha rūpāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā pana rūpāyatanaṃ uppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:  asaññasatte  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  no  ca
tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  pañcavokāre  tattha  rūpāyatanañca
uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [310]  Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tattha manāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā pana manāyatanaṃ uppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti: arūpe tattha manāyatanaṃ uppajjati no ca tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjati  pañcavokāre  tattha  manāyatanañca  uppajjati cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [311] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tattha dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
Uppajjatīti:  asaññasatte  arūpe  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjati
no  ca tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati pañcavokāre tattha dhammāyatanañca
uppajjati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [312]  Yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tattha rūpāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā  pana  rūpāyatanaṃ  uppajjati  tattha
ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati
no  ca  tattha  ghānāyatanaṃ uppajjati kāmāvacare tattha rūpāyatanañca
uppajjati  ghānāyatanañca  uppajjati  .  (yattha ghānāyatanaṃ uppajjati
tattha  manāyatanañca  dhammāyatanañca  ekasadisaṃ  nāmaṃ natthi uparivāre
saṅkhepo hotīti jānitabbaṃ).
   [313] Yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tattha dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tattha ghānāyatanaṃ
uppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjati
no  ca  tattha ghānāyatanaṃ uppajjati kāmāvacare tattha dhammāyatanañca
uppajjati ghānāyatanañca uppajjati.
   [314]  Yattha  rūpāyatanaṃ uppajjati tattha manāyatanaṃ uppajjatīti:
asaññasatte  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  no  ca  tattha manāyatanaṃ
uppajjati  pañcavokāre  tattha  rūpāyatanañca  uppajjati  manāyatanañca
uppajjati  .  yattha  vā  pana manāyatanaṃ uppajjati tattha rūpāyatanaṃ
uppajjatīti:   arūpe  tattha  manāyatanaṃ  uppajjati  no  ca
Tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  pañcavokāre  tattha  manāyatanañca
uppajjati rūpāyatanañca uppajjati.
   [315]  Yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tattha dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tattha rūpāyatanaṃ
uppajjatīti:  arūpe  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjati  no  ca  tattha
rūpāyatanaṃ  uppajjati  pañcavokāre  asaññasatte  tattha dhammāyatanañca
uppajjati rūpāyatanañca uppajjati.
   [316]  Yattha manāyatanaṃ uppajjati tattha dhammāyatanaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā pana dhammāyatanaṃ uppajjati tattha manāyatanaṃ
uppajjatīti:  asaññasatte  tattha  dhammāyatanaṃ uppajjati no ca tattha
manāyatanaṃ  uppajjati  catuvokāre  pañcavokāre  tattha dhammāyatanañca
uppajjati manāyatanañca uppajjati.
   [317] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  asotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
uppajjati sotāyatanañca uppajjati . yassa vā pana yattha sotāyatanaṃ
uppajjati  tassa  tattha cakkhāyatanaṃ uppajjatīti: sasotakānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha sotāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjati  sasotakānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
Tattha  sotāyatanañca  uppajjati  cakkhāyatanañca uppajjati . (saṅkhittaṃ
yassekasadisaṃ).
   [318]  Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ uppajjati
tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjatīti:  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ
uppajjati  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
uppajjati manāyatanañca uppajjati.
   [319] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa sotāyatanaṃ nuppajjatīti:
acakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  sotāyatanaṃ  nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ
asotakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhāyatanañca   nuppajjati
sotāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā  pana sotāyatanaṃ nuppajjati
tassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  asotakānaṃ  sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  sotāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ nuppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  asotakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
sotāyatanañca nuppajjati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [320] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa ghānāyatanaṃ nuppajjatīti:
acakkhukānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no   ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ
Acakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca nuppajjati
ghānāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā  pana ghānāyatanaṃ nuppajjati
tassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  aghānakānaṃ  sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanañca
nuppajjati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [321]  Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ nuppajjatīti:
acakkhukānaṃ  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ arūpakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca nuppajjati .
Yassa   vā   pana  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [322]  Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa manāyatanaṃ nuppajjatīti:
acakkhukānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanañca nuppajjati manāyatanañca nuppajjati .
Yassa vā pana manāyatanaṃ nuppajjati tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [323] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
acakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no
Ca  tesaṃ dhammāyatanaṃ nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ
nuppajjati tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [324]  Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ nuppajjatīti:
aghānakānaṃ  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ arūpakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca nuppajjati .
Yassa  vā  pana  rūpāyatanaṃ  nuppajjati tassa ghānāyatanaṃ nuppajjatīti:
āmantā.
   [325]  Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa manāyatanaṃ nuppajjatīti:
aghānakānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ acittakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca   nuppajjati   manāyatanañca
nuppajjati  .  yassa  vā pana manāyatanaṃ nuppajjati tassa ghānāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [326] Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ
nuppajjati tassa ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [327]  Yassa  rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa manāyatanaṃ nuppajjatīti:
arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  no ca tesaṃ
manāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ tesaṃ rūpāyatanañca nuppajjati
manāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā  pana  manāyatanaṃ  nuppajjati
tassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjatīti:  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
manāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ tesaṃ manāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca nuppajjati.
   [328]  Yassa rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  no ca tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ
nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [329]  Yassa manāyatanaṃ nuppajjati tassa dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjati no ca tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  manāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā pana dhammāyatanaṃ
nuppajjati tassa manāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [330] Tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tattha sotāyatanaṃ nuppajjatīti:
āmantā  .  yattha vā pana sotāyatanaṃ nuppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [331] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tattha ghānāyatanaṃ nuppajjatīti:
āmantā  .  yattha vā pana ghānāyatanaṃ nuppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti:  rūpāvacare  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjati no ca tattha
cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  asaññasatte  arūpe  tattha  ghānāyatanañca
nuppajjati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [332]  Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti:
asaññasatte  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjati  arūpe  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  rūpāyatanañca
nuppajjati  .  yattha  vā pana rūpāyatanaṃ nuppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [333]  Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tattha manāyatanaṃ nuppajjatīti:
arūpe  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tattha manāyatanaṃ nuppajjati
asaññasatte  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca  nuppajjati
yattha  vā  pana  manāyatanaṃ  nuppajjati tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti:
āmantā.
   [334] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tattha dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
uppajjati  .  yattha vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjati tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti: natthi.
   [335]  Yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti:
rūpāvacare  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tattha rūpāyatanaṃ
Nuppajjati  arūpe  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  rūpāyatanañca
nuppajjati  .  yattha  vā pana rūpāyatanaṃ nuppajjati tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [336]  Yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tattha manāyatanaṃ nuppajjatīti:
rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjati no ca tattha
manāyatanaṃ  nuppajjati  asaññasatte  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati
manāyatanañca  nuppajjati  .  yattha  vā  pana  manāyatanaṃ  nuppajjati
tattha ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [337] Yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tattha dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
uppajjati  .  yattha vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjati tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjatīti: natthi.
   [338]  Yattha  rūpāyatanaṃ nuppajjati tattha manāyatanaṃ nuppajjatīti:
uppajjati  .  yattha  vā  pana manāyatanaṃ nuppajjati tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjatīti: uppajjati.
   [339]  Yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tattha dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
uppajjati  .  yattha  vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjati tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjatīti: natthi.
   [340]  Yattha manāyatanaṃ nuppajjati tattha dhammāyatanaṃ nuppajjatīti:
uppajjati  .  yattha  vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjati tattha manāyatanaṃ
nuppajjatīti: natthi.
   [341] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
nuppajjatīti:  acakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ nuppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  asotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
cakkhāyatanañca  nuppajjati  sotāyatanañca  nuppajjati  .  yassa  vā
pana  yattha  sotāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti:
asotakānaṃ  sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotāyatanaṃ nuppajjati
no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ asotakānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  nuppajjati
cakkhāyatanañca nuppajjati .pe.
   [342]  Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjatīti:  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjati .
Yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
            --------
   [343] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa sotāyatanaṃ uppajjitthāti:
āmantā  . yassa vā pana sotāyatanaṃ uppajjittha tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [344]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha tassa ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjitthāti:  āmantā . yassa
vā  pana  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti:
āmantā .pe.
   [345]  Yassa ghānāyatanaṃ .pe. rūpāyatanaṃ manāyatanaṃ uppajjittha
tassa dhammāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjittha tassa manāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [346] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha .pe. (yatthakaṃ paccuppannepi
atītepi   anāgatepi  paccuppannenātītepi  paccuppannenānāgatepi
atītenānāgatepi   sabbattha   sadisaṃ   uppajjati   uppajjitthāti
nāmaṃ atirekaṃ kātabbaṃ).
   [347] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha sotāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
uppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [348] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha
no  ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ uppajjittha kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha
cakkhāyatanañca  uppajjittha  ghānāyatanañca  uppajjittha  .  yassa vā
pana yattha ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti:
āmantā.
   [349] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha
cakkhāyatanañca uppajjittha.
   [350] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ uppajjittha
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
manāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjittha  cakkhāyatanañca
uppajjittha.
   [351] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
uppajjittha cakkhāyatanañca uppajjittha.
   [352] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana tattha rūpāyatanaṃ uppajjittha
Tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ uppajjittha
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha  ghānāyatanañca
uppajjittha.
   [353] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ uppajjittha
tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjittha
ghānāyatanañca uppajjittha.
   [354] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
uppajjittha ghānāyatanañca uppajjittha.
   [355]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjittha  pañcavokārānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha  manāyatanañca  uppajjittha  .  yassa
Vā pana yattha manāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ uppajjitthāti:
arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjittha
rūpāyatanañca uppajjittha.
   [356] Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha dhammāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ uppajjittha
pañcavokārānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca uppajjittha
rūpāyatanañca uppajjittha.
   [357] Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ
uppajjittha  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca
uppajjittha manāyatanañca uppajjittha.
   [358]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  sotāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  natthi  .  yassa  vā  pana  sotāyatanaṃ nuppajjittha
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjitthāti: natthi. (saṅkhittaṃ).
   [359] Yassa manāyatanaṃ nuppajjittha tassa dhammāyatanaṃ nuppajjitthāti:
Natthi  .  yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa manāyatanaṃ
nuppajjitthāti: natthi.
   [360] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha .pe.
   [361] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha sotāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
nuppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjitthāti: āmantā.
   [362] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānāyatanañca nuppajjittha cakkhāyatanañca nuppajjittha.
   [363] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha rūpāyatana
nuppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjittha  rūpāyatanañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjitthāti: āmantā.
   [364] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha no ca
Tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjittha  manāyatanañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha manāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjitthāti: āmantā.
   [365] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjittha  dhammāyatanañca nuppajjittha .
Yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjitthāti: āmantā.
   [366] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjittha  rūpāyatanañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjitthāti: āmantā.
   [367] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha manāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjittha  manāyatanañca
Nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha manāyatanaṃ nuppajjittha tassa
tattha ghānāyatanaṃ nuppajjitthāti: āmantā.
   [368] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjittha  dhammāyatanañca nuppajjittha .
Yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjitthāti: āmantā.
   [369]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ nuppajjittha no ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanañca   nuppajjittha  manāyatanañca  nuppajjittha  .  yassa
vā  pana  yattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha
manāyatanañca nuppajjittha rūpāyatanañca nuppajjittha.
   [370]  Yassa  yattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ   nuppajjitthāti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanañca nuppajjittha dhammāyatanañca nuppajjittha. Yassa vā
Pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ nuppajjitthāti:
āmantā.
   [371] Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ tesaṃ tattha
manāyatanañca  nuppajjittha  dhammāyatanañca  nuppajjittha  .  yassa
vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha  manāyatanaṃ
nuppajjitthāti: āmantā.
            ---------
   [372]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  sotāyatanaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana sotāyatanaṃ uppajjissati
tassa cakkhāyatanaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [373]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
tesaṃ  cakkhāyatanañca  uppajjissati  ghānāyatanañca  uppajjissati .
Yassa vā pana ghānāyatanaṃ uppajjissati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjissatīti:
āmantā.
   [374]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ
uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa
Cakkhāyatanaṃ uppajjissatīti: āmantā . (yassa cakkhāyatanaṃ uppajjissati
tassa manāyatanañca dhammāyatanañca sadisaṃ ime dve sadisāyeva honti).
   [375] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjissati tassa dhammāyatanaṃ uppajjissatīti:
āmantā . yassa vā pana dhammāyatanaṃ uppajjissati tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjissatīti: ye arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ dhammāyatanaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ tesaṃ dhammāyatanañca
uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [376] Yassa ghānāyatanaṃ uppajjissati tassa rūpāyatanaṃ uppajjissatīti:
āmantā  . yassa vā pana rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa ghānāyatanaṃ
uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
rūpāyatanaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
tesaṃ rūpāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjissati.
   [377]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjissati tassa ghānāyatanaṃ uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ
upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati
no   ca   tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ
Dhammāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjissati.
   [378]  Yassa  rūpāyatanaṃ  uppajjissati  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ  uppajjissatīti: ye arūpaṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ dhammāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ
uppajjissati:   itaresaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca   uppajjissati
rūpāyatanañca uppajjissati.
   [379]  Yassa  manāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana dhammāyatanaṃ uppajjissati
tassa manāyatanaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [380] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjissati .pe.
   [381] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha sotāyatanaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
uppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ uppajjissatīti: āmantā.
   [382]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ uppajjissati kāmāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjissati .
Yassa vā pana yattha ghānāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [383]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
rūpāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjissati pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca
uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [384]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
manāyatanaṃ  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
manāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [385]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjissatīti:  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjissati  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjissati.
   [386] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
Uppajjissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
uppajjissati  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjissati
ghānāyatanañca uppajjissati.
   [387] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
.pe.  dhammāyatanaṃ uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanaṃ uppajjissati no
ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissati kāmāvacarānaṃ tesaṃ tattha
dhammāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjissati.
   [388] Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati
no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
rūpāyatanañca  uppajjissati  manāyatanañca  uppajjissati  .  yassa
vā pana yattha manāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ uppajjissatīti:
arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissati  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjissati
rūpāyatanañca uppajjissati.
   [389] Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
Uppajjissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissatīti:  arūpānaṃ tesaṃ
tattha dhammāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ uppajjissati
pañcavokārānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca uppajjissati
rūpāyatanañca uppajjissati.
   [390] Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ uppajjissati
tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca uppajjissati
manāyatanañca uppajjissati.
   [391]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  sotāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana sotāyatanaṃ nuppajjissati
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [392]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana ghānāyatanaṃ nuppajjissati
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
ghānāyatanañca nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjissati.
   [393] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa rūpāyatanaṃ nuppajjissatīti:
Āmantā   .   yassa   vā  pana  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [394]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa
cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [395]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
ghānāyatanañca  nuppajjissati  rūpāyatanañca  nuppajjissati  . yassa vā
pana rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa ghānāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [396]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
nuppajjissati   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ  ghānāyatanañca  nuppajjissati
dhammāyatanañca  nuppajjissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjissati
tassa ghānāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [397]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   rūpāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa
rūpāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [398]  Yassa  manāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjissati
tassa manāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [399] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati .pe.
   [400] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha sotāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
nuppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [401] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjissati  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ tattha ghānāyatanañca nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjissati.
   [402]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
Rūpāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nuppajjissati  no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati pañcavokāre
pacchimabhavikānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjissati
rūpāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
nuppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [403] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjissati manāyatanañca nuppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha manāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjissatīti: āmantā.
   [404] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nuppajjissati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca nuppajjissati dhammāyatanañca nuppajjissati .
Yassa  vā pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjissatīti: āmantā.
   [405]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjissati  no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati pañcavokāre
Pacchimabhavikānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjissati
rūpāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
nuppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [406]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
manāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca nuppajjissati
manāyatanañca nuppajjissati . yassa vā pana yattha vā pana yattha manāyatanaṃ
nuppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [407]  Yassa  yattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   tattha   ghānāyatanañca   nuppajjissati
dhammāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
   [408] Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no
ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha
rūpāyatanañca  nuppajjissati  manāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa
vā  pana  yattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ
Nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
tattha manāyatanañca nuppajjissati rūpāyatanañca nuppajjissati.
   [409] Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no
ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
tattha  rūpāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjissatīti: āmantā.
   [410]  Yassa  yattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjissati  dhammāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa tattha manāyatanaṃ nuppajjissatīti: āmantā.
            --------
   [411] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa sotāyatanaṃ uppajjitthāti:
āmantā  . yassa vā pana sotāyatanaṃ uppajjittha tassa cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:   sabbesaṃ   cavantānaṃ   acakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  sotāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati
Sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ sotāyatanañca uppajjittha cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [412]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  tassa ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjitthāti:  āmantā .
Yassa  vā  pana dhammāyatanaṃ uppajjittha tassa cakkhāyatanaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ
uppajjittha no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca uppajjittha cakkhāyatanañca uppajjati.
   [413]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjati  tassa  rūpāyatanaṃ .pe.
Manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā
pana  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  ghānāyatanaṃ uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
dhammāyatanañca uppajjittha ghānāyatanañca uppajjati.
   [414]  Yassa  rūpāyatanaṃ  uppajjati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ  uppajjitthāti:  āmantā  . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ
arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ
rūpāyatanaṃ  uppajjati  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanañca
uppajjittha rūpāyatanañca uppajjati.
   [415] Yassa manāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjitthāti:
āmantā  .  yassa vā pana dhammāyatanaṃ uppajjittha tassa manāyatanaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ manāyatanaṃ uppajjati sacittakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca   uppajjittha  manāyatanañca
uppajjati.
   [416] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati .pe.
   [417] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati
sotāyatanañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha sotāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  uppajjittha  cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [418] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha ghānāyatanaṃ
uppajjitthāti:  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ uppajjittha sacakkhukānaṃ
Kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati
ghānāyatanañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  uppajjittha
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [419]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati
rūpāyatanañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [420]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
Sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati
manāyatanañca uppajjittha . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ uppajjittha
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjittha  cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [421] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati
dhammāyatanañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha no
ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca uppajjittha cakkhāyatanañca uppajjati.
   [422]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ
Tattha  rūpāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ uppajjati
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha
ghānāyatanañca uppajjati.
   [423]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ   aghānakānaṃ   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ
arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
manāyatanañca uppajjittha ghānāyatanañca uppajjati.
   [424] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca uppajjittha ghānāyatanañca uppajjati.
   [425]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjitthāti  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha manāyatanaṃ
Uppajjittha  itaresaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanañca  uppajjati  manāyatanañca  uppajjittha  .  yassa  vā
pana  yattha  manāyatanaṃ  uppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ uppajjatīti:
pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha rūpāyatanaṃ uppajjati pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha manāyatanañca uppajjittha rūpāyatanañca uppajjati.
   [426]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
sarūpakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca uppajjati dhammāyatanañca
uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha
tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  arūpakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  sarūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
dhammāyatanañca uppajjittha rūpāyatanañca uppajjati.
   [427]  Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjittha  itaresaṃ
sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjati
dhammāyatanañca uppajjittha . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ uppajjittha
Tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ acittakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
manāyatanaṃ uppajjati sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanañca
uppajjittha manāyatanañca uppajjati.
   [428]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  sotāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  uppajjittha  . yassa vā pana sotāyatanaṃ nuppajjittha
tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: natthi.
   [429]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  nuppajjitthāti: uppajjittha . yassa
vā pana dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: natthi.
   [430]  Yassa  ghānāyatanaṃ .pe. rūpāyatanaṃ manāyatanaṃ nuppajjati
tassa  dhammāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  uppajjittha  .  yassa  vā pana
dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa manāyatanaṃ nuppajjatīti: natthi.
   [431] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati .pe.
   [432] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha
sotāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nuppajjati sotāyatanañca nuppajjittha.
Yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
Cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
sotāyatanaṃ  nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
sotāyatanañca nuppajjittha cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [433] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjitthāti:   kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjittha  rūpāvacarā  cavantānaṃ  asaññasattānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  ghānāyatanañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjatīti:  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ nuppajjati rūpāvacarā
cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca
nuppajjittha cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [434]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāse parinibbantānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca nuppajjittha.
Yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
Cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ nuppajjati
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
nuppajjittha cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [435]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati no ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāse  parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca
nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha manāyatanaṃ nuppajjittha tassa
tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ nuppajjittha no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
nuppajjittha cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [436] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati
dhammāyatanañca  nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nuppajjittha  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  suddhāvāsaṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjittha  no  ca tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ
tattha dhammāyatanañca nuppajjittha cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [437]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjitthāti:   kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  rūpāyatanañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana yattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjatīti: āmantā.
   [438]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:   kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca
nuppajjittha . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha
ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [439] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha
Suddhāvāsānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca
nuppajjittha  .  yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha tassa
tattha ghānāyatanaṃ nuppajjatīti: āmantā.
   [440]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāse
parinibbantānaṃ  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
nuppajjati  manāyatanañca nuppajjittha . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ
nuppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha rūpāyatanaṃ nuppajjati suddhāvāse parinibbantānaṃ
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjittha
rūpāyatanañca nuppajjati.
   [441]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  sabbesaṃ cavantānaṃ arūpakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ nuppajjittha
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nuppajjati
dhammāyatanañca  nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nuppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjati
Suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nuppajjittha
rūpāyatanañca nuppajjati.
   [442]  Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjittha
suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjati
dhammāyatanañca  nuppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ
nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ nuppajjatīti: suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjittha  no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ
nuppajjati  suddhāvāse  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
nuppajjittha manāyatanañca nuppajjati.
            --------
   [443] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa sotāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye ca arūpaṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ sotāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhāyatanañca  uppajjati  sotāyatanañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  sotāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhāyatanaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
sotāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
Upapajjantānaṃ   tesaṃ  sotāyatanañca  uppajjissati  cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [444] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa ghānāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhāyatanañca   uppajjati  ghānāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  tassa
cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca  uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [445] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa rūpāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye ca arūpaṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  cakkhāyatanañca  uppajjati  rūpāyatanañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
Tesaṃ rūpāyatanañca uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [446] Yassa cakkhāyatana uppajjati tassa manāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ manāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhāyatanañca   uppajjati   manāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manāyatanaṃ  uppajjissati  tassa
cakkhāyatanaṃ   uppajjatīti:   sabbesaṃ   cavantānaṃ   acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanañca uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [447] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjati
no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ cakkhāyatanañca uppajjati dhammāyatanañca uppajjissati . yassa vā
pana  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa cakkhāyatanaṃ uppajjatīti: sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
dhammāyatanañca uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [448]   Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjati  tassa  rūpāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ ye ca arūpaṃ
Upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca   uppajjati   rūpāyatanañca
uppajjissati . yassa vā pana rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa ghānāyatanaṃ
uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpāyatanaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ rūpāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjati.
   [449] Yassa ghānāyatanaṃ uppajjati tassa manāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ   kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ manāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca   uppajjati   manāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manāyatanaṃ  uppajjissati  tassa
ghānāyatanaṃ  uppajjatīti  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  manāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjati
saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   manāyatanañca   uppajjissati
ghānāyatanañca uppajjati.
   [450]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjati  tassa  dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānāyatanaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati
itaresaṃ   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   ghānāyatanañca
uppajjati      dhammāyatanañca     uppajjissati     .
Yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ
uppajjatīti:   sabbesaṃ   cavantānaṃ   aghānakānaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjati
saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca  uppajjissati
ghānāyatanañca uppajjati.
   [451] Yassa rūpāyatanaṃ uppajjati tassa manāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ uppajjati
no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  uppajjissatitī:  itaresaṃ  sarūpakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   rūpāyatanañca   uppajjati   manāyatanañca
uppajjissati . yassa vā pana manāyatanaṃ uppajjissati tassa rūpāyatanaṃ
uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ arūpakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manāyatanaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjati sarūpakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ manāyatanañca uppajjissati rūpāyatanañca uppajjati.
   [452] Yassa rūpāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ uppajjati
no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ sarūpakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  rūpāyatanañca  uppajjati  dhammāyatanañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjati sarūpakānaṃ
Upapajjantānaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca  uppajjissati  rūpāyatanañca
uppajjati.
   [453] Yassa manāyatanaṃ uppajjati tassa dhammāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  manāyatanaṃ  uppajjati  no  ca
tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  manāyatanañca  uppajjati  dhammāyatanañca  uppajjissati  .
Yassa  vā  pana dhammāyatanaṃ uppajjissati tassa manāyatanaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  uppajjati  sacittakānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca  uppajjissati  manāyatanañca
uppajjati.
   [454] Yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati .pe.
   [455] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha sotāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
uppajjati  sotāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
sotāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha cakkhāyatanaṃ uppajjatīti: pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
sotāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati
Sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [456] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha ghānāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ
tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjati  ghānāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  ghānāyatanaṃ  uppajjissati
tassa  tattha cakkhāyatanaṃ uppajjatīti: kāmāvacarā cavantānaṃ acakkhukānaṃ
kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ uppajjissati no
ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha ghānāyatanañca uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [457]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
uppajjati rūpāyatanañca uppajjissati . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:  pañcavokārā
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ
Tattha rūpāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjati.
   [458]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tatatha manāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
uppajjati   manāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha  manāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ uppajjatīti:
pañcavokārā   cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjati.
   [459] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
uppajjati  dhammāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
Uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  uppajjissati cakkhāyatanañca
uppajjati.
   [460]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha ghānāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca
uppajjati  rūpāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ uppajjatīti: kāmāvacarā
cavantānaṃ   aghānakānaṃ   kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
uppajjissati ghānāyatanañca uppajjati.
   [461]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  uppajjati
manāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:  kāmāvacarā
cavantānaṃ aghānakānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ
Tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
uppajjissati ghānāyatanañca uppajjati.
   [462] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha ghānāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca
uppajjati  dhammāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ uppajjati saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  uppajjissati ghānāyatanañca
uppajjati.
   [463]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
manāyatanaṃ   uppajjissati   itaresaṃ   pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjati  manāyatanañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha manāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
uppajjatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ
Uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha rūpāyatanaṃ uppajjati pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjissati  rūpāyatanañca
uppajjati.
   [464]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:    pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  itaresaṃ sarūpakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca
uppajjati  dhammāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjati sarūpakānaṃ
uppajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   dhammāyatanañca   uppajjissati
rūpāyatanañca uppajjati.
   [465]  Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ
sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjati
dhammāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjissati
No  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ uppajjati sacittakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha dhammāyatanañca uppajjissati manāyatanañca uppajjati.
   [466] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa sotāyatanaṃ nuppajjissatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  sotāyatanaṃ  nuppajjissati  pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjati
sotāyatanañca  nuppajjissati . yassa vā pana sotāyatanaṃ nuppajjissati
tassa   cakkhāyatanaṃ   nuppajjatīti:   pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ sotāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ cakkhāyatanaṃ
nuppajjati   pañcavokāre   parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
sotāyatanañca nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [467] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa ghānāyatanaṃ nuppajjissatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca
nuppajjati  ghānāyatanañca  nuppajjissati  . yassa vā pana ghānāyatanaṃ
Nuppajjissati  tassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañca
vokāraṃ  upapajjantānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca  nuppajjissati
cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [468] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ nuppajjissatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjati
rūpāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa vā pana rūpāyatanaṃ nuppajjissati
tassa  cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca
nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [469] Yassa cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa manāyatanaṃ nuppajjissatīti
Sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjissati  pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  nuppajjati
manāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa vā pana manāyatanaṃ nuppajjissati
tassa  cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ cakkhāyatanaṃ nuppajjati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ manāyatanañca
nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [470]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjissati  . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nuppajjissati   tassa   cakkhāyatanaṃ   nuppajjatīti:   pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca
tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ  dhammāyatanañca  nuppajjissati  cakkhāyatanañca
nuppajjati.
   [471] Yassa ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa rūpāyatanaṃ nuppajjissatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanaṃ
nuppajjati no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ nuppajjissati kāmāvacare parinibbantānaṃ
Rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca  nuppajjati
rūpāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa vā pana rūpāyatanaṃ nuppajjissati
tassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ kāmāvacaraṃ upapajjantānaṃ
ye  ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
rūpāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ nuppajjati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanañca
nuppajjissati ghānāyatanañca nuppajjati.
   [472]  Yassa  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti: sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca tesaṃ dhammāyatanaṃ nuppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  ghānāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ
nuppajjatīti:   pacchimabhavikānaṃ   kāmāvacaraṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  ghānāyatanaṃ  nuppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ dhammāyatanañca nuppajjissati ghānāyatanañca nuppajjati.
   [473]  Yassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  manāyatanaṃ  .pe.
Dhammāyatanaṃ   nuppajjissatīti:   sabbesaṃ   cavantānaṃ   arūpakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  no ca tesaṃ dhammāyatanaṃ
nuppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  rūpāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjissati  . yassa
vā  pana  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ  nuppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ   pañcavokāraṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  dhammāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  rūpāyatanaṃ  nuppajjati  pañcavokāre
parinibbantānaṃ   arūpe   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca
nuppajjissati rūpāyatanañca nuppajjati.
   [474]   Yassa  manāyatanaṃ  nuppajjati  tassa  dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:   sabbesaṃ   cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ dhammāyatanaṃ nuppajjissati
parinibbantānaṃ   tesaṃ   manāyatanañca   nuppajjati   dhammāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa
manāyatanaṃ   nuppajjatīti:   pacchimabhavikānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  manāyatanaṃ  nuppajjati
parinibbantānaṃ   tesaṃ   dhammāyatanañca  nuppajjissati  manāyatanañca
nuppajjati.
   [475] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati .pe.
   [476] Yassa  yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha sotāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha
sotāyatanaṃ  nuppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ  asaññasattānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  sotāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ
tattha   cakkhāyatanaṃ   nuppajjati   pañcavokāre   parinibbantānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanañca  nuppajjissati
cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [477] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjissatīti:   kāmāvacarā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacarā
cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanañca nuppajjati
ghānāyatanañca nuppajjissati . yassa vā pana yattha ghānāyatanaṃ nuppajjissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacarā  cavantānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ
tattha ghānāyatanañca nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [478]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati
no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpānaṃ   tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjati  rūpāyatanañca
nuppajjissati . yassa vā pana yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha
cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
nuppajjati pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca
nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [479]  Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  pañcavokārā  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati no ca
tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  pañcavokāre  parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
nuppajjati manāyatanañca nuppajjissati . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ nuppajjissati no
ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjati  pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca
Nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [480] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
pañcavokāre  parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanañca  nuppajjati dhammāyatanañca nuppajjissati . yassa vā pana
yattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjatīti:
pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjati pañcavokāre
parinibbantānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjati.
   [481]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjissatīti:   kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ rūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanañca nuppajjati rūpāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjati  kāmāvacare  parinibbantānaṃ
Rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca nuppajjissati
ghānāyatanañca nuppajjati.
   [482]  Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:   kāmāvacarā  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  kāmāvacaraṃ
upapajjantānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ nuppajjissati kāmāvacare
parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha manāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
manāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha ghānāyatanaṃ nuppajjati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manāyatanañca   nuppajjissati
ghānāyatanañca nuppajjati.
   [483] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha ghānāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca nuppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  kāmāvacaraṃ  upapajjantānaṃ
Tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjati   kāmāvacare  parinibbantānaṃ  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   tattha   dhammāyatanañca   nuppajjissati
ghānāyatanañca nuppajjati.
   [484]  Yassa  yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ tattha manāyatanaṃ nuppajjissati pañcavokāre
parinibbantānaṃ   arūpe   pacchimabhanikānaṃ   asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nuppajjati  manāyatanañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha manāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha manāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjati  pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjissati
rūpāyatanañca nuppajjati.
   [485]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  arūpakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha rūpāyatanaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanañca
nuppajjati  dhammāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
Dhammāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha rūpāyatanaṃ nuppajjatīti: pacchimabhavikānaṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjati pañcavokāre parinibbantānaṃ
arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nuppajjissati
rūpāyatanañca nuppajjati.
   [486]  Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjati tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha manāyatanaṃ nuppajjati  no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjati  dhammāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjatīti:  pacchimabhavikānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha
manāyatanaṃ  nuppajjati  parinibbantānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca
nuppajjissati manāyatanañca nuppajjati.
            ---------
   [487]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  sotāyatanaṃ
uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ sotāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  tesaṃ cakkhāyatanañca uppajjittha sotāyatanañca uppajjissati .
Yassa  vā  pana  sotāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  cakkhāyatanaṃ
Uppajjitthāti: āmantā.
   [488]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  ghānāyatanaṃ
uppajjissatīti: pacchimabhavikānaṃ ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ ghānāyatanaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ  cakkhāyatanañca  uppajjittha ghānāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  ghānāyatanaṃ  uppajjissati  tassa
cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [489] Yassa cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa rūpāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
cakkhāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ tesaṃ
cakkhāyatanañca  uppajjittha rūpāyatanañca uppajjissati . yassa vā pana
rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [490]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhāyatanaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ tesaṃ cakkhāyatanañca
uppajjittha  dhammāyatanañca  uppajjissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjissati tassa cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [491] Yassa ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa rūpāyatanaṃ uppajjissatīti:
pacchimabhavikānaṃ   ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti
Tesaṃ  ghānāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ rūpāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  tesaṃ  ghānāyatanañca uppajjittha rūpāyatanañca uppajjissati .
Yassa  vā  pana  rūpāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  ghānāyatanaṃ
uppajjitthāti: āmantā.
   [492]  Yassa  ghānāyatanaṃ  uppajjittha  tassa manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ ghānāyatanaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ tesaṃ ghānāyatanañca
uppajjittha  dhammāyatanañca  uppajjissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjissati tassa ghānāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [493]  Yassa  rūpāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  manāyatanaṃ .pe.
Dhammāyatanaṃ   uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   rūpāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ
rūpāyatanañca  uppajjittha  dhammāyatanañca  uppajjissati  . yassa vā
pana  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  rūpāyatanaṃ  uppajjitthāti:
āmantā.
   [494]  Yassa  manāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:   pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   manāyatanaṃ   uppajjittha
no  ca  tesaṃ  dhammāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ tesaṃ manāyatanañca
uppajjittha  dhammāyatanañca  uppajjissati . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
uppajjissati tassa manāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [495] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha .pe.
   [496] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha sotāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjittha sotāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ  uppajjissati
tassa tattha cakkhāyatanaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [497] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha ghānāyatanaṃ
uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjittha
ghānāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha ghānāyatanaṃ
.pe. Āmantā.
   [498]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjittha
rūpāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  rūpāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
Uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjittha.
   [499] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjittha  manāyatanañca
uppajjissati . yassa vā pana yattha manāyatanaṃ uppajjissati tassa tattha
cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti: arūpānaṃ tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati
no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
manāyatanañca uppajjissati cakkhāyatanañca uppajjittha.
   [500] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  uppajjittha dhammāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  uppajjissati
tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ
uppajjittha  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  uppajjissati
cakkhāyatanañca uppajjittha.
   [501] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
Uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjissati itaresaṃ
kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  uppajjittha  rūpāyatanañca
uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha rūpāyatanaṃ uppajjissati tassa
tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjitthāti:  rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
uppajjissati  no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ uppajjittha kāmāvacarānaṃ
tesaṃ tattha rūpāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjittha.
   [502] Yassa yattha ghānāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
.pe.   dhammāyatanaṃ  uppajjissatīti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca
uppajjittha  dhammāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
dhammāyatanaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjitthāti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  uppajjittha  kāmāvacarānaṃ tesaṃ
tattha dhammāyatanañca uppajjissati ghānāyatanañca uppajjittha.
   [503]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha rūpāyatanaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjissati
itaresaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha
Manāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjitthāti:  arūpānaṃ tesaṃ
tattha manāyatanaṃ uppajjissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ uppajjittha
pañcavokārā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjissati
rūpāyatanañca uppajjittha.
   [504] Yassa yattha rūpāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ
pañcavokārānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  uppajjittha
dhammāyatanañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha dhammāyatanaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  uppajjitthāti:  arūpānaṃ tesaṃ
tattha  dhammāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
uppajjittha  pañcavokārānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca
uppajjissati rūpāyatanañca uppajjittha.
   [505] Yassa yattha manāyatanaṃ uppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
uppajjissatīti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha dhammāyatanaṃ uppajjissati itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  uppajjittha  dhammāyatanañca
uppajjissatīti  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ uppajjissati
tassa  tattha  manāyatanaṃ  uppajjitthāti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
Dhammāyatanaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha manāyatanaṃ uppajjittha
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha dhammāyatanañca uppajjissati
manāyatanañca uppajjittha.
   [506]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  sotāyatanaṃ
nuppajjissatīti: natthi . yassa vā pana sotāyatanaṃ nuppajjissati tassa
cakkhāyatanaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [507]  Yassa  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha tassa ghānāyatanaṃ .pe.
Rūpāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa
vā  pana  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa cakkhāyatanaṃ nuppajjitthāti:
uppajjittha.
   [508]  Yassa ghānāyatanaṃ .pe. rūpāyatanaṃ manāyatanaṃ nuppajjittha
tassa  dhammāyatanaṃ nuppajjissatīti: natthi . yassa vā pana dhammāyatanaṃ
nuppajjissati tassa manāyatanaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [509] Yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha .pe.
   [510] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha sotāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  sotāyatanaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  pañcavokāre
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  sotāyatanaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ
tesaṃ tattha sotāyatanañca nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjittha.
   [511]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha
ghānāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjissati  no ca tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjissati
cakkhāyatanañca nuppajjittha.
   [512]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
rūpāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati suddhāvāsānaṃ
arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca  nuppajjittha  rūpāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā pana yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa
tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ
nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca
nuppajjissati cakkhāyatanañca nuppajjittha.
   [513] Yassa yattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti: arūpānaṃ tesaṃ tattha cakkhāyatanaṃ nuppajjittha no ca tesaṃ
tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   cakkhāyatanañca   nuppajjittha
Manāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  pañcavokāre
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ tattha manāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha
cakkhāyatanaṃ   nuppajjittha   suddhāvāsānaṃ   arūpe  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   manāyatanañca   nuppajjissati
cakkhāyatanañca nuppajjittha.
   [514]  Yassa  yattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
dhammāyatanaṃ  nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanañca
nuppajjittha  dhammāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjitthāti:
pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhāyatanaṃ  nuppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpe
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanañca  nuppajjissati cakkhāyatanañca
nuppajjittha.
   [515] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha rūpāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati rūpāvacare pacchimabhavikānaṃ
arūpānaṃ tesaṃ tattha ghānāyatanañca nuppajjittha rūpāyatanañca nuppajjissati.
Yassa  vā  pana yattha rūpāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha rūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nuppajjissati
ghānāyatanañca nuppajjittha.
   [516] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha manāyatanaṃ nuppajjissati rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha ghānāyatanañca
nuppajjittha  manāyatanañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
manāyatanaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjitthāti:
kāmāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ nuppajjissati no
ca  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjittha  rūpāvacare  arūpāvacare
pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanañca  nuppajjissati
ghānāyatanañca nuppajjittha.
   [517] Yassa yattha ghānāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānāyatanañca  nuppajjittha
dhammāyatanañca nuppajjissati . yassa vā pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati
Tassa  tattha  ghānāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  kāmācavare  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānāyatanaṃ
nuppajjittha  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha
dhammāyatanañca nuppajjissati ghānāyatanañca nuppajjittha.
   [518]  Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha  no
ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  suddhāvāsānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nuppajjittha  manāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjissati  no  ca tesaṃ
tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  arūpe  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ tattha manāyatanañca nuppajjissati rūpāyatanañca nuppajjittha.
   [519] Yassa yattha rūpāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjittha  no
ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati  suddhāvāsānaṃ  arūpe
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  rūpāyatanañca  nuppajjittha  dhammāyatanañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
tassa  tattha  rūpāyatanaṃ  nuppajjitthāti:  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha rūpāyatanaṃ
Nuppajjittha suddhāvāsānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ tattha dhammāyatanañca
nuppajjissati rūpāyatanañca nuppajjittha.
   [520] Yassa yattha manāyatanaṃ nuppajjittha tassa tattha dhammāyatanaṃ
nuppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati suddhāvāsānaṃ tesaṃ
tattha  manāyatanañca  nuppajjittha  dhammāyatanañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha dhammāyatanaṃ nuppajjissati tassa tattha manāyatanaṃ
nuppajjitthāti:  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  dhammāyatanaṃ  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  manāyatanaṃ  nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  tesaṃ
tattha dhammāyatanañca nuppajjissati manāyatanañca nuppajjittha.
          Uppādavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 97-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1930              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1930              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=296&items=225              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=296              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]