ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pavattivāro
   [833]   Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjati  tassa  samudayasaccaṃ
uppajjatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  taṇhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
uppajjati  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  uppajjati
samudayasaccañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana samudayasaccaṃ uppajjati
tassa dukkhasaccaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [834]  Yassa  dukkhasaccaṃ uppajjati tassa maggasaccaṃ uppajjatīti:
Sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  maggavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  uppajjati
pañcavokāre  maggassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  uppajjati
maggasaccañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  uppajjati
tassa  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti:  arūpe  maggassa  uppādakkhaṇe tesaṃ
maggasaccaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ uppajjati pañcavokāre
maggassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccañca  uppajjati  dukkhasaccañca
uppajjati.
   [835]  Yassa samudayasaccaṃ uppajjati tassa maggasaccaṃ uppajjatīti:
no  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  uppajjati  tassa samudayasaccaṃ
uppajjatīti: no.
   [836]  Yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tattha samudayasaccaṃ uppajjatīti:
asaññasatte  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca tattha samudayasaccaṃ
uppajjati  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  dukkhasaccañca  uppajjati
samudayasaccañca  uppajjati  .  yattha  vā  pana samudayasaccaṃ uppajjati
tattha dukkhasaccaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [837]  Yattha  dukkhasaccaṃ uppajjati tattha maggasaccaṃ uppajjatīti:
apāye  asaññasatte  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca  tattha
maggasaccaṃ  uppajjati  avasese  catuvokāre  pañcavokāre  tattha
dukkhasaccañca  uppajjati  maggasaccañca  uppajjati  .  yattha vā pana
Maggasaccaṃ uppajjati tattha dukkhasaccaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [838]  Yattha samudayasaccaṃ uppajjati tattha maggasaccaṃ uppajjatīti:
apāye tattha samudayasaccaṃ uppajjati no ca tattha maggasaccaṃ uppajjati
avasese  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  samudayasaccañca uppajjati
maggasaccañca  uppajjati  . yattha vā pana maggasaccaṃ uppajjati tattha
samudayasaccaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [839]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
uppajjatīti: yassakampi yassayatthakampi sadisaṃ vitthāretabbaṃ.
   [840]  Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa samudayasaccaṃ nuppajjatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  samudayasaccaṃ  nuppajjati  tassa
dukkhasaccaṃ   nuppajjatīti:   sabbesaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte
taṇhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nuppajjati
no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ samudayasaccañca
nuppajjati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [841]  Yassa  dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ nuppajjatīti:
arūpe  maggassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjati no ca
tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  arūpe  phalassa uppādakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca nuppajjati
maggasaccañca  nuppajjati  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nuppajjati
Tassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
maggavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ maggasaccaṃ nuppajjati no ca
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  arūpe  phalassa uppādakkhaṇe tesaṃ maggasaccañca nuppajjati
dukkhasaccañca nuppajjati.
   [842]  Yassa samudayasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ nuppajjatīti:
maggassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nuppajjati  no ca tesaṃ
maggasaccaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe taṇhāvippayuttamagga-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ   samudayasaccañca   nuppajjati  maggasaccañca  nuppajjati  .
Yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nuppajjati tassa samudayasaccaṃ nuppajjatīti:
taṇhāya uppādakkhaṇe tesaṃ maggasaccaṃ nuppajjati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nuppajjati   sabbesaṃ   cittassa  bhaṅgakkhaṇe  maggavippayuttataṇhā-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ maggasaccañca nuppajjati samudayasaccañca nuppajjati.
   [843]  Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tattha samudayasaccaṃ nuppajjatīti:
natthi  .  yattha  vā  pana  samudayasaccaṃ  nuppajjati tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjatīti: uppajjati.
   [844]  Yattha  dukkhasaccaṃ nuppajjati tattha maggasaccaṃ nuppajjatīti:
natthi  .  yattha  vā  pana  maggasaccaṃ  nuppajjati  tattha dukkhasaccaṃ
Nuppajjatīti: uppajjati.
   [845]  Yattha samudayasaccaṃ nuppajjati tattha maggasaccaṃ nuppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā pana maggasaccaṃ nuppajjati tattha samudayasaccaṃ
nuppajjatīti:  apāye  tattha  maggasaccaṃ  nuppajjati  no  ca  tattha
samudayasaccaṃ  nuppajjati  asaññasatte  tattha  maggasaccañca  nuppajjati
samudayasaccañca nuppajjati.
   [846]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha samudayasaccaṃ nuppajjati
tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
taṇhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ
pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha samudayasaccañca nuppajjati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [847]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjatīti:  arūpe  maggassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjati  no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ nuppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe phalassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
dukkhasaccañca nuppajjati maggasaccañca nuppajjati . yassa vā pana yattha
maggasaccaṃ  nuppajjati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  maggavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
Maggasaccaṃ  nuppajjati no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe arūpe phalassa uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha maggasaccañca nuppajjati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [848]  Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjatīti:  maggassa  uppādakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjati
no  ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ nuppajjati sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttamaggavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ    tesaṃ   tattha   samudayasaccañca   nuppajjati
maggasaccañca  nuppajjati  . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ nuppajjati
tassa  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjatīti:  taṇhāya  uppādakkhaṇe tesaṃ
tattha  maggasaccaṃ  nuppajjati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjati
sabbesaṃ   cittassa   bhaṅgakkhaṇe  maggavippayuttataṇhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha maggasaccañca
nuppajjati samudayasaccañca nuppajjati.
            --------
   [849] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa samudayasaccaṃ uppajjitthāti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  samudayasaccaṃ  uppajjittha  tassa
dukkhasaccaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [850] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa maggasaccaṃ uppajjitthāti:
anabhisametāvīnaṃ  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjittha no ca tesaṃ maggasaccaṃ
Uppajjittha  abhisametāvīnaṃ  tesaṃ  dukkhasaccañca uppajjittha maggasaccañca
uppajjittha. Yassa vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [851] Yassa samudayasaccaṃ uppajjittha tassa maggasaccaṃ uppajjitthāti:
anabhisametāvīnaṃ  tesaṃ  samudayasaccaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
maggasaccaṃ  uppajjittha  abhisametāvīnaṃ  tesaṃ  samudayasaccañca uppajjittha
maggasaccañca uppajjittha. Yassa vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [852]  Yattha  dukkhasaccaṃ  uppajjittha .pe. yatthakampi sabbattha
sadisaṃ tantinānākaraṇaṃ heṭṭhāyatthakasadisaṃ.
   [853] Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa tattha samudayasaccaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte vattamāne asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
dukkhasaccañca  uppajjittha  samudayasaccañca uppajjittha . yassa vā pana
yattha samudayasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [854]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ dutiye citte vattamāne anabhisametāvīnaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
maggasaccaṃ uppajjittha abhisametāvīnaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccañca uppajjittha
maggasaccañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
.pe. Āmantā.
   [855] Yassa yattha samudayasaccaṃ uppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  akusale  citte  vattamāne
anabhisametāvīnaṃ tesaṃ tattha samudayasaccaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha
maggasaccaṃ  uppajjittha  abhisametāvīnaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca
uppajjittha maggasaccañca uppajjittha . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ
.pe. Āmantā.
   [856] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjittha tassa samudayasaccaṃ nuppajjitthāti:
natthi. Yassa vā pana samudayasaccaṃ .pe. Natthi.
   [857] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjittha tassa maggasaccaṃ nuppajjitthāti:
natthi . yassa vā pana maggasaccaṃ nuppajjittha tassa dukkhasaccaṃ nuppajjitthāti:
uppajjittha.
   [858]  Yassa  samudayasaccaṃ  nuppajjittha  tassa  maggasaccaṃ
nuppajjitthāti:  natthi  . yassa vā pana maggasaccaṃ nuppajjittha tassa
samudayasaccaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [859] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjittha .pe.
   [860] Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha samudayasaccaṃ nuppajjittha
tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye
citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ nuppajjittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ
Tesaṃ tattha samudayasaccañca nuppajjittha dukkhasaccañca nuppajjittha.
   [861]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nuppajjittha  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ
dutiye  citte  vattamāne  anabhisametāvīnaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
maggasaccaṃ  nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ nuppajjittha
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca  nuppajjittha
dukkhasaccañca nuppajjittha.
   [862] Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nuppajjittha  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ
dutiye akusale citte vattamāne anabhisametāvīnaṃ tesaṃ tattha maggasaccaṃ
nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
dutiye  citte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha maggasaccañca
nuppajjittha samudayasaccañca nuppajjittha.
   [863]  Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjissati  tassa  samudayasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ
samudayasaccaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ  dukkhasaccañca  uppajjissati
Samudayasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana samudayasaccaṃ .pe.
Āmantā.
   [864]  Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjissati  tassa  maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti tesaṃ dukkhasaccaṃ uppajjissati no ca tesaṃ maggasaccaṃ
uppajjissati  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti ye
caññe  maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ dukkhasaccañca uppajjissati maggasaccañca
uppajjissati. Yassa vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [865]  Yassa  samudayasaccaṃ  uppajjissati  tassa  maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ samudayasaccaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  uppajjissati  ye  maggaṃ
paṭilabhissanti   tesaṃ   samudayasaccañca   uppajjissati  maggasaccañca
uppajjissati . yassa vā pana maggasaccaṃ uppajjissati tassa samudayasaccaṃ
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ  maggasaccaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ samudayasaccaṃ uppajjissati
ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  maggasaccañca  uppajjissati
samudayasaccañca uppajjissati.
   [866] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjissati .pe.
   [867] Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjissati tassa tattha samudayasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa cittassa anantarā
Aggamaggaṃ paṭilabhissanti asaññasattānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha samudayasaccaṃ uppajjissati itaresaṃ catuvokārānaṃ
pañcavokārānaṃ   tesaṃ   tattha   dukkhasaccañca   uppajjissati
samudayasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha samudayasaccaṃ
.pe. Āmantā.
   [868] Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjissati tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  āpāyikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ
uppajjissati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ uppajjissati yassa cittassa
anantarā  aggamaggaṃ paṭilabhissanti ye caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
tattha  dukkhasaccañca  uppajjissati  maggasaccañca  uppajjissati . yassa
vā  pana  yattha  maggasaccaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ
uppajjissatīti: āmantā.
   [869] Yassa yattha samudayasaccaṃ uppajjissati tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  āpāyikānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ
uppajjissati  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca
uppajjissati  maggasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana yattha
maggasaccaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjissatīti:
yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha maggasaccaṃ
Uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjissati  ye
caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  maggasaccañca  uppajjissati
samudayasaccañca uppajjissati.
   [870]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  samudayasaccaṃ
nuppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana samudayasaccaṃ nuppajjissati tassa
dukkhasaccaṃ  nuppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ yassa cittassa
anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti  tesaṃ samudayasaccaṃ nuppajjissati no ca
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ samudayasaccañca
nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjissati.
   [871] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjissati tassa maggasaccaṃ nuppajjissatīti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nuppajjissati  tassa
dukkhasaccaṃ  nuppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye  ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ maggasaccaṃ nuppajjissati no
ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nuppajjissati pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ maggasaccañca
nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjissati.
   [872]  Yassa  samudayasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
samudayasaccaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjissati
aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ tesaṃ samudayasaccañca nuppajjissati maggasaccañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nuppajjissati  tassa
Samudayasaccaṃ  nuppajjissatīti:  ye  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti
tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjissati  no ca tesaṃ samudayasaccaṃ nuppajjissati
aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ tesaṃ maggasaccañca nuppajjissati samudayasaccañca
nuppajjissati.
   [873] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjissati .pe.
   [874] Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjissati tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  samudayasaccaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjissatīti: aggamaggasamaṅgīnaṃ
arahantānaṃ yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjissati   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   tattha   samudayasaccañca
nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjissati.
   [875] Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjissati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjissatīti: aggamaggasamaṅgīnaṃ
arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti āpāyikānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha maggasaccaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ tattha
dukkhasaccaṃ  nuppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca
nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjissati.
   [876] Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjissati tassa tattha maggasaccaṃ
Nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ
nuppajjissati   aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha  samudayasaccañca  nuppajjissati  maggasaccañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha maggasaccaṃ nuppajjissati tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjissatīti:  āpāyikānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
nuppajjissati   aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha maggasaccañca nuppajjissati samudayasaccañca nuppajjissati.
            --------
   [877]   Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjati  tassa  samudayasaccaṃ
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa vā pana samudayasaccaṃ uppajjittha
tassa  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ
samudayasaccaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ dukkhasaccaṃ uppajjati sabbesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccañca
uppajjittha dukkhasaccañca uppajjati.
   [878] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjati tassa maggasaccaṃ uppajjitthāti:
anabhisametāvīnaṃ   upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ  uppajjittha
Abhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
dukkhasaccañca  uppajjati  maggasaccañca  uppajjittha  .  yassa  vā
pana  maggasaccaṃ  uppajjittha tassa dukkhasaccaṃ uppajjatīti: abhisametāvīnaṃ
cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ
uppajjati  abhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ  patte cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca uppajjittha dukkhasaccañca uppajjati.
   [879] Yassa samudayasaccaṃ uppajjati tassa maggasaccaṃ uppajjitthāti:
anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ  uppajjati
no ca tesaṃ maggasaccaṃ uppajjittha abhisametāvīnaṃ taṇhāya uppādakkhaṇe
tesaṃ samudayasaccañca uppajjati maggasaccañca uppajjittha . yassa vā pana
maggasaccaṃ  uppajjittha  tassa  samudayasaccaṃ  uppajjatīti:  abhisametāvīnaṃ
taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte vattamāne nirodhasamāpannānaṃ
tesaṃ maggasaccaṃ uppajjittha no ca tesaṃ samudayasaccaṃ uppajjati abhisametāvīnaṃ
taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccañca  uppajjittha samudayasaccañca
uppajjati.
   [880] Yattha dukkhasaccaṃ uppajjati .pe. Yatthakā sadisā sabbe.
   [881]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
uppajjitthāti:   suddhāvāsānaṃ   uppatticittassa   uppādakkhaṇe
asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ uppajjati no ca tesaṃ
Tattha  samudayasaccaṃ  uppajjittha  itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ
upapajjantānaṃ  pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha dukkhasaccañca
uppajjati   samudayasaccañca  uppajjittha  .  yassa  vā  pana
yattha  samudayasaccaṃ  uppajjittha  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti:
catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati catuvokāraṃ
pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha samudayasaccañca uppajjittha dukkhasaccañca uppajjati.
   [882]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjitthāti:   suddhāvāsānaṃ   uppatticittassa   uppādakkhaṇe
anabhisametāvīnaṃ   upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ uppajjati no ca
tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  uppajjittha  abhisametāvīnaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha dukkhasaccañca uppajjati
maggasaccañca uppajjittha . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ uppajjittha
tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti: abhisametāvīnaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha maggasaccaṃ uppajjittha no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ uppajjati
abhisametāvīnaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
Tesaṃ tattha maggasaccañca uppajjittha dukkhasaccañca uppajjati.
   [883]  Yassa yattha samudayasaccaṃ uppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjitthāti:   anabhisametāvīnaṃ   taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  samudayasaccaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ uppajjittha
abhisametāvīnaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca
uppajjati  maggasaccañca uppajjittha . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ
uppajjittha  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjatīti:  abhisametāvīnaṃ
taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  tesaṃ  tattha
maggasaccaṃ  uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  uppajjati
abhisametāvīnaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  maggasaccañca
uppajjittha samudayasaccañca uppajjati.
   [884] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa samudayasaccaṃ nuppajjitthāti:
uppajjittha   .   yassa  vā  pana  samudayasaccaṃ  nuppajjittha
tassa dukkhasaccaṃ nuppajjatīti: natthi.
   [885] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ nuppajjitthāti:
abhisametāvīnaṃ   cavantānaṃ   pavatte   cittassa   bhaṅgakkhaṇe
arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ nuppajjati
no  ca tesaṃ maggasaccaṃ nuppajjittha anabhisametāvīnaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca  nuppajjati  maggasaccañca
nuppajjittha  .  yassa vā pana maggasaccaṃ nuppajjittha tassa dukkhasaccaṃ
Nuppajjatīti: anabhisametāvīnaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjati
anabhisametāvīnaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ maggasaccañca
nuppajjittha dukkhasaccañca nuppajjati.
   [886] Yassa samudayasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ nuppajjitthāti:
anabhisametāvīnaṃ    taṇhāya   bhaṅgakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte
vattamāne  nirodhasamāpannānaṃ  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nuppajjati  no ca
tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjittha  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  samudayasaccañca
nuppajjati  maggasaccañca  nuppajjittha  .  yassa  vā  pana maggasaccaṃ
nuppajjittha  tassa  samudayasaccaṃ  nuppajjatīti:  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya
uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjittha no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
nuppajjati  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte
vattamāne   asaññasattānaṃ   tesaṃ   maggasaccañca   nuppajjittha
samudayasaccañca nuppajjati.
   [887] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati .pe.
   [888]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjitthāti:  catuvokārā  pañcavokārā cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
dukkhasaccaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ nuppajjittha
Suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nuppajjati  samudayasaccañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha samudayasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjatīti:  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjittha no ca tesaṃ tattha
dukkhasaccaṃ   nuppajjati  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca  nuppajjittha
dukkhasaccañca nuppajjati.
   [889]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjitthāti:  abhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha maggasaccaṃ nuppajjittha suddhāvāsānaṃ
uppatticittassa   bhaṅgakkhaṇe  anabhisametāvīnaṃ  cavantānaṃ  pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ tesaṃ tattha dukkhasaccañca
nuppajjati  maggasaccañca nuppajjittha . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ
nuppajjittha  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  suddhāvāsānaṃ
uppatticittassa   uppādakkhaṇe   anabhisametāvīnaṃ   upapajjantānaṃ
pavatte   cittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  nuppajjittha  no  ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjati  suddhāvāsānaṃ  uppatticittassa  bhaṅgakkhaṇe  anabhisametāvīnaṃ
Cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ
tesaṃ tattha maggasaccañca nuppajjittha dukkhasaccañca nuppajjati.
   [890]  Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjitthāti:  abhisametāvīnaṃ  taṇhāya bhaṅgakkhaṇe taṇhāvippayuttacitte
vattamāne tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ
nuppajjittha  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne anabhisametāvīnaṃ
taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  samudayasaccañca  nuppajjati  maggasaccañca  nuppajjittha .
Yassa  vā  pana  yattha maggasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjatīti:  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
maggasaccaṃ  nuppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ nuppajjati
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  anabhisametāvīnaṃ  taṇhāya
bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha maggasaccañca nuppajjittha samudayasaccañca nuppajjati.
            ---------
   [891] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjati tassa samudayasaccaṃ uppajjissatīti:
aggamaggassa   uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ
Samudayasaccaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccañca uppajjati samudayasaccañca uppajjissati.
Yassa  vā  pana samudayasaccaṃ uppajjissati tassa dukkhasaccaṃ uppajjatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca
phalassa  ca uppādakkhaṇe tesaṃ samudayasaccaṃ uppajjissati no ca tesaṃ
dukkhasaccaṃ  uppajjati  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe   tesaṃ   samudayasaccañca  uppajjissati  dukkhasaccañca
uppajjati.
   [892] Yassa dukkhasaccaṃ uppajjati tassa maggasaccaṃ uppajjissatīti:
aggamaggassa   uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe
ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ dukkhasaccaṃ uppajjati no ca tesaṃ maggasaccaṃ
uppajjissati  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccañca
uppajjati  maggasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā pana maggasaccaṃ
uppajjissati  tassa  dukkhasaccaṃ  uppajjatīti:  yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
arūpe   maggassa   ca   phalassa   ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ
Maggasaccaṃ  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjati yassa
cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tassa cittassa uppādakkhaṇe
ye  caññe  maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ maggasaccañca uppajjissati dukkhasaccañca uppajjati.
   [893] Yassa samudayasaccaṃ uppajjati tassa maggasaccaṃ uppajjissatīti:
ye  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya uppādakkhaṇe
tesaṃ samudayasaccaṃ uppajjati no ca tesaṃ maggasaccaṃ uppajjissati ye maggaṃ
paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya uppādakkhaṇe tesaṃ samudayasaccañca uppajjati
maggasaccañca uppajjissati . yassa vā pana maggasaccaṃ uppajjissati tassa
samudayasaccaṃ uppajjatīti: yassa cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti
tassa cittassa uppādakkhaṇe ye caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya
bhaṅgakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte   vattamāne   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  maggasaccaṃ uppajjissati no ca tesaṃ samudayasaccaṃ
uppajjati  ye  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca uppajjissati samudayasaccañca uppajjati.
   [894]   Yattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  .pe.  yatthakampi
yassayatthakasadisaṃ kātabbaṃ.
   [895]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
Uppajjissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha dukkhasaccaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ uppajjissati
itaresaṃ  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  uppajjati  samudayasaccañca
uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  samudayasaccaṃ  uppajjissati
tassa tattha dukkhasaccaṃ uppajjatīti: catuvokārā pañca vokārā cavantānaṃ
pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjissati no ca tesaṃ tattha dukkhasaccaṃ
uppajjati  catuvokāraṃ  pañcavokāraṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca  uppajjissati  dukkhasaccañca
uppajjati.
   [896]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ uppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe  apāyaṃ  asaññasattaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
maggasaccaṃ   uppajjissati  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ
Paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  uppajjati  maggasaccañca  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha maggasaccaṃ uppajjissati tassa tattha dukkhasaccaṃ
uppajjatīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti tesaṃ
cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe maggassa ca phalassa
ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha maggasaccaṃ uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjati  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha maggasaccañca uppajjissati dukkhasaccañca uppajjati.
   [897]  Yassa yattha samudayasaccaṃ uppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  āpāyikānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha maggasaccaṃ uppajjissati ye maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ   taṇhāya   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha  samudayasaccañca
uppajjati  maggasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
maggasaccaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjatīti:
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya
Bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte  vattamāne  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ
uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha samudayasaccaṃ uppajjati ye maggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha maggasaccañca
uppajjissati samudayasaccañca uppajjati.
   [898] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa samudayasaccaṃ nuppajjissatīti:
sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca
phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ  dukkhasaccaṃ nuppajjati no ca tesaṃ
samudayasaccaṃ   nuppajjissati   aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ
cittassa   bhaṅgakkhaṇe   yassa   cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe   tesaṃ   dukkhasaccañca   nuppajjati   samudayasaccañca
nuppajjissati . yassa vā pana samudayasaccaṃ nuppajjissati tassa dukkhasaccaṃ
nuppajjatīti:   aggamaggassa   uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tassa
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  samudayasaccaṃ nuppajjissati no ca tesaṃ
dukkhasaccaṃ  nuppajjati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ samudayasaccañca nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [899] Yassa dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa maggasaccaṃ nuppajjissatīti:
Yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ  maggasaccaṃ nuppajjissati
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa  ca  uppādakkhaṇe  tesaṃ
dukkhasaccañca  nuppajjati  maggasaccañca  nuppajjissati . yassa vā pana
maggasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  aggamaggassa
uppādakkhaṇe   arahantānaṃ   cittassa  uppādakkhaṇe  ye  ca
puthujjanā  maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ dukkhasaccaṃ
nuppajjati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti tesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe
tesaṃ maggasaccañca nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [900]   Yassa  samudayasaccaṃ  nuppajjati  tassa  maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte vattamāne nirodhasamāpannānaṃ
Asaññasattānaṃ  tesaṃ  samudayasaccaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ
maggasaccaṃ  nuppajjissati  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye  ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte      vattamāne      nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   samudayasaccañca   nuppajjati   maggasaccañca
nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ  nuppajjissati  tassa
samudayasaccaṃ  nuppajjatīti:  ye  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti
tesaṃ  taṇhāya  uppādakkhaṇe  tesaṃ  maggasaccaṃ nuppajjissati no ca
tesaṃ  samudayasaccaṃ  nuppajjati  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye  ca
puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe
taṇhāvippayuttacitte      vattamāne      nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   maggasaccañca  nuppajjissati  samudayasaccañca
nuppajjati.
   [901] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati .pe.
   [902]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha samudayasaccaṃ
nuppajjissatīti:   catuvokārā  pañcavokārā  cavantānaṃ  pavatte
cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca uppādakkhaṇe tesaṃ
tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjissati
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti tassa cittassa bhaṅgakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ
Tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  nuppajjati  samudayasaccañca  nuppajjissati .
Yassa  vā  pana yattha samudayasaccaṃ nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccaṃ
nuppajjatīti:   aggamaggassa   uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tassa
cittassa uppādakkhaṇe asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe   arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe
maggassa  ca  phalassa  ca  uppādakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ
tattha samudayasaccañca nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [903]  Yassa  yattha dukkhasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti tesaṃ
cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjati  no  ca  tesaṃ
tattha  maggasaccaṃ  nuppajjissati  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ
cavantānaṃ  pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe maggassa ca phalassa ca
uppādakkhaṇe  asaññasattā  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca
nuppajjati maggasaccañca nuppajjissati . yassa vā pana yattha maggasaccaṃ
Nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjatīti:  aggamaggassa
uppādakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  uppādakkhaṇe  ye ca puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  cittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ
nuppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ nuppajjati aggamaggassa
bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ye  ca  puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  tesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe
arūpe  maggassa  ca  phalassa ca uppādakkhaṇe asaññasattā cavantānaṃ
tesaṃ tattha maggasaccañca nuppajjissati dukkhasaccañca nuppajjati.
   [904]  Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjati tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti
tesaṃ   taṇhāya   bhaṅgakkhaṇe   taṇhāvippayuttacitte  vattamāne
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjati  no  ca tesaṃ tattha maggasaccaṃ
nuppajjissati  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya bhaṅgakkhaṇe taṇhāvippayuttacitte
vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca  nuppajjati
maggasaccañca  nuppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
nuppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  nuppajjatīti:  āpāyikānaṃ
ye  ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti tesaṃ taṇhāya uppādakkhaṇe
Tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  nuppajjissati no ca tesaṃ tattha samudayasaccaṃ
nuppajjati  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā  maggaṃ
na  paṭilabhissanti  tesaṃ  taṇhāya  bhaṅgakkhaṇe  taṇhāvippayuttacitte
vattamāne  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca  nuppajjissati
samudayasaccañca nuppajjati.
            ---------
   [905]  Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjittha  tassa  samudayasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  dukkhasaccaṃ  uppajjittha  no ca tesaṃ
samudayasaccaṃ  uppajjissati  itaresaṃ  tesaṃ  dukkhasaccañca  uppajjittha
samudayasaccañca  uppajjissati . yassa vā pana samudayasaccaṃ uppajjissati
tassa dukkhasaccaṃ uppajjitthāti: āmantā.
   [906]   Yassa  dukkhasaccaṃ  uppajjittha  tassa  maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  tesaṃ dukkhasaccaṃ uppajjittha no ca tesaṃ maggasaccaṃ
uppajjissati  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ
dukkhasaccañca  uppajjittha  maggasaccañca  uppajjissati  .  yassa
vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [907] Yassa samudayasaccaṃ uppajjittha tassa maggasaccaṃ uppajjissatīti:
Aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
tesaṃ samudayasaccaṃ uppajjittha no ca tesaṃ maggasaccaṃ uppajjissati yassa
cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti ye caññe maggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  samudayasaccañca  uppajjittha  maggasaccañca  uppajjissati .
Yassa vā pana maggasaccaṃ .pe. Āmantā.
   [908] Yattha dukkhasaccaṃ uppajjittha .pe.
   [909] Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa tattha samudayasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa cittassa anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ uppajjissati itaresaṃ
catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  dukkhasaccañca  uppajjittha
samudayasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha samudayasaccaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjissati  no ca tesaṃ
tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ
tesaṃ tattha samudayasaccañca uppajjissati dukkhasaccañca uppajjittha.
   [910]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ uppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  āpāyikānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha dukkhasaccaṃ
Uppajjittha   no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  uppajjissati
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa
uppādakkhaṇe  ye caññe maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha dukkhasaccañca
uppajjittha  maggasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha
maggasaccaṃ  uppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjitthāti:
suddhāvāsaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha maggasaccaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  dukkhasaccaṃ  uppajjittha  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ   paṭilabhissanti   tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye
caññe  maggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  maggasaccañca  uppajjissati
dukkhasaccañca uppajjittha.
   [911] Yassa yattha samudayasaccaṃ uppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
uppajjissatīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  ye  ca  puthujjanā
maggaṃ  na paṭilabhissanti āpāyikānaṃ tesaṃ tattha samudayasaccaṃ uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  maggasaccaṃ  uppajjissati  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe
ye  caññe  maggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha samudayasaccañca uppajjittha
maggasaccañca  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha  maggasaccaṃ
uppajjissati  tassa  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ
dutiye  citte vattamāne tesaṃ tattha maggasaccaṃ uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  samudayasaccaṃ  uppajjittha  yassa  cittassa  anantarā
Aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  ye  caññe
maggaṃ   paṭilabhissanti   tesaṃ  tattha  maggasaccañca  uppajjissati
samudayasaccañca uppajjittha.
   [912]  Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjittha  tassa  samudayasaccaṃ
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa  vā  pana samudayasaccaṃ nuppajjissati
tassa dukkhasaccaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [913]   Yassa  dukkhasaccaṃ  nuppajjittha  tassa  maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ nuppajjissati
tassa dukkhasaccaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [914]  Yassa  samudayasaccaṃ  nuppajjittha  tassa  maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  natthi  .  yassa  vā  pana  maggasaccaṃ nuppajjissati
tassa samudayasaccaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [915] Yattha dukkhasaccaṃ nuppajjittha .pe.
   [916]  Yassa  yattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjittha  tassa  tattha
samudayasaccaṃ  nuppajjissatīti:  uppajjissati  .  yassa  vā pana yattha
samudayasaccaṃ  nuppajjissati  tassa  tattha  dukkhasaccaṃ  nuppajjitthāti:
uppajjittha.
   [917]  Yassa yattha dukkhasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  yattha maggasaccaṃ
nuppajjissati tassa tattha dukkhasaccaṃ nuppajjitthāti: uppajjittha.
   [918] Yassa yattha samudayasaccaṃ nuppajjittha tassa tattha maggasaccaṃ
nuppajjissatīti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte vattamāne tesaṃ tattha
samudayasaccaṃ  nuppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha maggasaccaṃ nuppajjissati
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  samudayasaccañca  nuppajjittha  maggasaccañca
nuppajjissati  .  yassa  vā pana yattha maggasaccaṃ nuppajjissati tassa
tattha   samudayasaccaṃ  nuppajjitthāti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ
ye  ca  puthujjanā  maggaṃ  na paṭilabhissanti āpāyikānaṃ tesaṃ tattha
maggasaccaṃ  nuppajjissati  no  ca  tesaṃ tattha samudayasaccaṃ nuppajjittha
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  maggasaccañca  nuppajjissati  samudayasaccañca
nuppajjittha.
           Uppādavāraṃ niṭṭhitaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 281-314. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5606              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5606              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=833&items=86              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=833              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]