ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [1182]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhatīti:  no  .  yassa  vā  pana  vacīsaṅkhāro nirujjhati tassa
kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  no  .  yassa  kāyasaṅkhāro uppajjati
tassa  cittasaṅkhāro nirujjhatīti: no . yassa vā pana cittasaṅkhāro
nirujjhati  tassa  kāyasaṅkhāro uppajjatīti: no . yassa vacīsaṅkhāro
uppajjati  tassa  cittasaṅkhāro  nirujjhatīti:  no . yassa vā pana
cittasaṅkhāro  nirujjhati  tassa  vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:  no .
Yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhatīti:
dutiyajjhāne  tatiyajjhāne tattha kāyasaṅkhāro uppajjati no ca tattha
vacīsaṅkhāro  nirujjhati .pe. itaresaṃ yatthakānaṃ sadisaṃ . yassa yattha
kāyasaṅkhāro uppajjati .pe. Yassakampi yassayatthakampi sadisaṃ.
   [1183]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati tassa vacīsaṅkhāro na
nirujjhatīti:  vitakkavicārānaṃ  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ kāyasaṅkhāro nuppajjati
no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhati  vinā assāsapassāsehi
cittassa  uppādakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati
vacīsaṅkhāro ca na nirujjhati . yassa vā pana vacīsaṅkhāro na nirujjhati
Tassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjatīti:  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ  vacīsaṅkhāro na nirujjhati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro nuppajjati
vinā  assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe vinā vitakkavicārehi
cittassa  bhaṅgakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro
ca na nirujjhati kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1184]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
na  nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kāyasaṅkhāro
nuppajjati no ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhati vinā assāsapassāsehi
cittassa    uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ
tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjati cittasaṅkhāro ca na nirujjhati .
Yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhati tassa kāyasaṅkhāro nuppajjatīti:
assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  na  nirujjhati
no  ca  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  vinā  assāsapassāsehi
cittassa    uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ
tesaṃ cittasaṅkhāro ca na nirujjhati kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1185]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjati tassa cittasaṅkhāro na
nirujjhatīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ vacīsaṅkhāro nuppajjati
no ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhati vinā vitakkavicārehi cittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ vacīsaṅkhāro ca
nuppajjati cittasaṅkhāro ca na nirujjhati . yassa vā pana cittasaṅkhāro
Na  nirujjhati  tassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjatīti:  vitakkavicārānaṃ
uppādakkhaṇe tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro
nuppajjati vinā vitakkavicārehi cittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca  na  nirujjhati  vacīsaṅkhāro
ca nuppajjati.
   [1186] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjati .pe.
   [1187]  Yassa  yattha kāyasaṅkhāro nuppajjati .pe. yassakampi
yassayatthakampi sadisaṃ. Yassayatthake nirodhasamāpannānanti na labbhati.
            --------
   [1188]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhitthāti: āmantā . atītā pucchā uppādavārepi nirodhavārepi
uppādanirodhavārepi sadisaṃ vitthāretabbaṃ.
            --------
   [1189]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissati  tassa vacīsaṅkhāro
nirujjhatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana vacīsaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe   yassa   cittassa   anantarā   kāmāvacarānaṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
cavantānaṃ  tesaṃ  vacīsaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
Uppajjissati  itaresaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca
uppajjissati.
   [1190]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissati tassa cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  kāmavacarānaṃ  pacchimacittaṃ
uppajjissati  rūpāvacare  arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca
rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro uppajjissati
itaresaṃ cittasaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1191]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjissati  tassa cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
tassa  vacīsaṅkhāro  uppajjissatīti:  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  no  ca  tesaṃ  vacīsaṅkhāro
uppajjissati  itaresaṃ  cittasaṅkhāro  ca  nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca
uppajjissati.
   [1192] Yattha kāyasaṅkhāro uppajjissati .pe.
   [1193]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjissati tassa tattha
vacīsaṅkhāro  nirujjhissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
Tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro uppajjissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
nirujjhissati   paṭhamajjhānaṃ   samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ   tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  ca  uppajjissati vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati tassa tattha kāyasaṅkhāro
uppajjissatīti:   kāmāvacarānaṃ   pacchimacittassa   uppādakkhaṇe
yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati
no  ca  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjissati  paṭhamajjhānaṃ
samāpannānaṃ  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  ca
nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1194]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjissati tassa tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro uppajjissatīti:
kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā
kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjissati  paṭhamajjhānaṃ  dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  itaresaṃ  kāmāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha
cittasaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1195]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  uppajjissati  tassa tattha
Cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjissatīti:
pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ   uppajjissati   dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro  uppajjissati  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ
itaresaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro
ca nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca uppajjissati.
   [1196]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati  tassa vacīsaṅkhāro
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ uppajjissati rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ vacīsaṅkhāro na nirujjhissati savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa  cittassa  anantarā
avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca
nuppajjissati  vacīsaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati  .  yassa vā pana
vacīsaṅkhāro .pe. Āmantā.
   [1197]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
Cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ uppajjissati rūpāvacare
arūpāvacare  pacchimabhavikānaṃ  ye ca rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati
no  ca  tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe
tesaṃ kāyasaṅkhāro ca nuppajjissati cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati.
Yassa vā pana cittasaṅkhāro .pe. Āmantā.
   [1198]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati  tassa cittasaṅkhāro
na  nirujjhissatīti:  avitakkaavicārapacchimacittassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ
vacīsaṅkhāro  nuppajjissatino  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro na nirujjhissati
pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjissati
cittasaṅkhāro  ca  na  nirujjhissati  . yassa vā pana cittasaṅkhāro
.pe. Āmantā.
   [1199] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjissati .pe.
   [1200]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati tassa tattha
vacīsaṅkhāro   na   nirujjhissatīti:   kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe   yassa   cittassa   anantarā   kāmāvacarānaṃ
pacchimacittaṃ   uppajjissati   rūpāvacarānaṃ   arūpāvacarānaṃ   tesaṃ
tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati  no  ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
na    nirujjhissati    savitakkasavicārapacchimacittassa    bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ yassa
Cittassa   anantarā   avitakkaavicāraṃ   pacchimacittaṃ  uppajjissati
catutthajjhānaṃ   samāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha
kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  vacīsaṅkhāro  ca  na nirujjhissati .
Yassa  vā  pana  yattha  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissati  tassa tattha
kāyasaṅkhāro    nuppajjissatīti:    dutiyajjhānaṃ    tatiyajjhānaṃ
samāpannānaṃ  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ
tattha   kāyasaṅkhāro   nuppajjissati   savitakkasavicārapacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ   yassa   cittassa
anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati  catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca na nirujjhissati
kāyasaṅkhāro ca nuppajjissati.
   [1201]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjissati tassa tattha
cittasaṅkhāro   na   nirujjhissatīti:  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittassa
uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  kāmāvacarānaṃ  pacchimacittaṃ
uppajjissati  catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nuppajjissati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro na
nirujjhissati  pacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
kāyasaṅkhāro  ca  nuppajjissati  cittasaṅkhāro  ca na nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro .pe. Āmantā.
   [1202]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati  tassa tattha
cittasaṅkhāro na nirujjhissatīti: avitakkaavicārapacchimacittassa uppādakkhaṇe
Yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
dutiyajjhānaṃ   tatiyajjhānaṃ   catutthajjhānaṃ   samāpantānaṃ   tesaṃ
tattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjissati  no  ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro
na   nirujjhissati   pacchimacittassa   bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca nuppajjissati cittasaṅkhāro ca na nirujjhissati.
Yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro .pe. Āmantā.
            ---------
   [1203]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhitthāti: āmantā . yassa vā pana vacīsaṅkhāro nirujjhittha tassa
kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā
assāsapassāsehi   cittassa   uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro nirujjhittha no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
nirujjhittha  kāyasaṅkhāro ca uppajjati 1- .pe. yathā uppādavāre
paccuppannenātītā  pucchā  anulomampi  paccaniyampi  vibhattaṃ  evaṃ
uppādanirodhavārepi   paccuppannenātītā   pucchā   anulomampi
paccaniyampi vibhajitabbaṃ.
@Footnote: 1 ito paraṃ suviññeyyaṃ tasmā navibhattanti daṭṭhabbaṃ. etthāyaṃ
@viseso kāyasaṅkhāracittasaṅkhārayamakapucchā purimasadisā
@vacīsaṅkhāracittasaṅkhārayamakapucchāyampana vinā assāsapassāsehīti ṭhāne vinā
@vitakkavicārehīti daṭṭhabbaṃ assāsapassāsānanti ca ṭhāne vitakkavicārānanti.
   [1204]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  vacīsaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa vā pana vacīsaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca
nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1205]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
tassa  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
vinā  assāsapassāsehi  cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ kāyasaṅkhāro
uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro
ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1206]  Yassa  vacīsaṅkhāro  uppajjati  tassa  cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  . yassa vā pana cittasaṅkhāro nirujjhissati
tassa  vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe vinā
vitakkavicārehi    cittassa   uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ tesaṃ cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ vacīsaṅkhāro
uppajjati  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  cittasaṅkhāro  ca
Nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1207] Yattha kāyasaṅkhāro uppajjati .pe.
   [1208]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  tattha
vacīsaṅkhāro  nirujjhissatīti:  dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ
assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha  kāyasaṅkhāro
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati paṭhamajjhānaṃ
samāpannānaṃ   kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro ca uppajjati vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati .
Yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati tassa tattha kāyasaṅkhāro
uppajjatīti:  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ  kāmāvacarānaṃ assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa uppādakkhaṇe
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro nirujjhissati no ca
tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  paṭhamajjhānaṃ  samāpannānaṃ
kāmāvacarānaṃ   assāsapassāsānaṃ   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha
vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1209]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha
cittasaṅkhāro  nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjatīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  assāsapassāsehi  cittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro  nirujjhissati no ca tesaṃ
Tattha  kāyasaṅkhāro  uppajjati  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro ca nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca uppajjati.
   [1210] Yassa yattha vacīsaṅkhāro uppajjati tassa tattha cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha cittasaṅkhāro
nirujjhissati   tassa  tattha  vacīsaṅkhāro  uppajjatīti:  sabbesaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi  cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha cittasaṅkhāro nirujjhissati no ca tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro
uppajjati  vitakkavicārānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  cittasaṅkhāro
ca nirujjhissati vacīsaṅkhāro ca uppajjati.
   [1211]  Yassa  kāyasaṅkhāro  nuppajjati tassa vacīsaṅkhāro na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā assāsapassāsehi
cittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no  ca  tesaṃ vacīsaṅkhāro na nirujjhissati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
tesaṃ  kāyasaṅkhāro  ca nuppajjati vacīsaṅkhāro ca na nirujjhissati .
Yassa vā pana vacīsaṅkhāro na nirujjhissati tassa kāyasaṅkhāro nuppajjatīti:
āmantā.
   [1212]  Yassa  kāyasaṅkhāro nuppajjati tassa cittasaṅkhāro na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā assāsapassāsehi
Cittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
kāyasaṅkhāro  nuppajjati  no  ca tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhissati
pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kāyasaṅkhāro ca nuppajjati cittasaṅkhāro
ca  na  nirujjhissati  . yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhissati
tassa kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1213]  Yassa  vacīsaṅkhāro  nuppajjati tassa cittasaṅkhāro na
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā  vitakkavicārehi
cittassa uppādakkhaṇe nirodhasamāpannānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ vacīsaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ cittasaṅkhāro na nirujjhissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  vacīsaṅkhāro  ca  nuppajjati  cittasaṅkhāro  ca
na  nirujjhissati . yassa vā pana cittasaṅkhāro na nirujjhissati tassa
vacīsaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1214] Yattha kāyasaṅkhāro nuppajjati .pe.
   [1215]  Yassa  yattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati  tassa  tattha
vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissatīti:  paṭhamajjhānaṃ samāpannānaṃ kāmāvacarānaṃ
assāsapassāsānaṃ bhaṅgakkhaṇe tesaṃyeva vinā assāsapassāsehi cittassa
uppādakkhaṇe  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha kāyasaṅkhāro
nuppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro  na  nirujjhissati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  avitakkaavicārachicchimacittasamaṅgīnaṃ
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
Dutiyajjhānaṃ  tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ  bhaṅgakkhaṇe
tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa uppādakkhaṇe catutthajjhānaṃ
samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro ca nuppajjati
vacīsaṅkhāro ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha vacīsaṅkhāro na
nirujjhissati  tassa  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjatīti:  dutiyajjhānaṃ
tatiyajjhānaṃ  samāpannānaṃ  assāsapassāsānaṃ  uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
vacīsaṅkhāro na nirujjhissati no ca tesaṃ tattha kāyasaṅkhāro nuppajjati
savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe  abhitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ
yassa  cittassa  anantarā  avitakkaavicāraṃ  pacchimacittaṃ  uppajjissati
dutiyajjhānaṃ    tatiyajjhānaṃ    samāpannānaṃ    assāsapassāsānaṃ
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃyeva  vinā  assāsapassāsehi cittassa uppādakkhaṇe
catutthajjhānaṃ  samāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ tattha vacīsaṅkhāro ca
na nirujjhissati kāyasaṅkhāro ca nuppajjati.
   [1216] Yassa yattha kāyasaṅkhāro nuppajjati tassa tattha cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  vinā assāsapassāsehi
cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro  nuppajjati
no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kāyasaṅkhāro ca nuppajjati cittasaṅkhāro
ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati
tassa tattha kāyasaṅkhāro nuppajjatīti: āmantā.
   [1217]  Yassa  yattha  vacīsaṅkhāro  nuppajjati  tassa  tattha
cittasaṅkhāro  na  nirujjhissatīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe vinā
vitakkavicārehi  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  vacīsaṅkhāro
nuppajjati no ca tesaṃ tattha cittasaṅkhāro na nirujjhissati pacchimacittassa
bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   vacīsaṅkhāro  ca
nuppajjati  cittasaṅkhāro  ca na nirujjhissati . yassa vā pana yattha
cittasaṅkhāro  na  nirujjhissati  tassa  tattha vacīsaṅkhāro nuppajjatīti:
āmantā.
           -----------
   [1218]   Yassa   kāyasaṅkhāro   uppajjittha   tassa
vacīsaṅkhāro  nirujjhissatīti:  savitakkasavicārapacchimacittassa  bhaṅgakkhaṇe
avitakkaavicārapacchimacittasamaṅgīnaṃ  yassa cittassa anantarā avitakkaavicāraṃ
pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  no  ca
tesaṃ  vacīsaṅkhāro  nirujjhissati  itaresaṃ kāyasaṅkhāro ca uppajjittha
vacīsaṅkhāro ca nirujjhissati . yassa vā pana vacīsaṅkhāro nirujjhissati
tassa kāyasaṅkhāro uppajjitthāti: āmantā.
   [1219]  Yassa  kāyasaṅkhāro  uppajjittha  tassa cittasaṅkhāro
nirujjhissatīti:  pacchimacittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ kāyasaṅkhāro uppajjittha
no  ca  tesaṃ  cittasaṅkhāro  nirujjhissati  itaresaṃ  kāyasaṅkhāro
ca   uppajjittha   cittasaṅkhāro  ca  nirujjhissati  .  yassa
Vā  pana cittasaṅkhāro nirujjhissati tassa kāyasaṅkhāro uppajjitthāti:
āmantā .pe.
  Yathā  nirodhavāre atītenānāgatā pucchā anulomampi paccaniyampi
vibhattaṃ  evaṃ  uppādanirodhavārepi atītenānāgatā pucchā anulomampi
paccaniyampi  vibhajitabbaṃ  asammohantena  .  nirodhavāre  sadisaṃ .
Natthi nānākaraṇaṃ.
          Uppādanirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ.
            Pavattivāro.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 418-433. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=8345              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=8345              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1182&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1182              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]