ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [190]  Yassa  kusala dhamma nirujjhanti tassa akusala dhamma
nirujjhantiti:  no  .  yassa  va  pana  akusala dhamma nirujjhanti
tassa kusala dhamma nirujjhantiti: no.
   [191]  Yassa  kusala  dhamma  nirujjhanti  tassa  abyakata
dhamma  nirujjhantiti:  arupe  kusalanam  bhangakkhane  tesam  kusala
dhamma  nirujjhanti  no  ca  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhanti
pancavokare  kusalanam  bhangakkhane tesam kusala ca dhamma nirujjhanti
abyakata  ca  dhamma  nirujjhanti  .  yassa  va pana abyakata
dhamma  nirujjhanti  tassa  kusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam
cavantanam  pavatte  kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane tesam abyakata
Dhamma nirujjhanti no ca tesam kusala dhamma nirujjhanti pancavokare
kusalanam  bhangakkhane  tesam  abyakata  ca dhamma nirujjhanti kusala
ca dhamma nirujjhanti.
   [192]  Yassa  akusala  dhamma  nirujjhanti  tassa abyakata
dhamma  nirujjhantiti:  arupe  akusalanam  bhangakkhane  tesam  akusala
dhamma  nirujjhanti  no  ca  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhanti
pancavokare akusalanam bhangakkhane tesam akusala ca dhamma nirujjhanti
abyakata ca dhamma nirujjhanti . yassa va pana abyakata dhamma
nirujjhanti  tassa  akusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cavantanam
pavatte  akusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  tesam  abyakata dhamma
nirujjhanti  no  ca  tesam  akusala  dhamma nirujjhanti pancavokare
akusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca dhamma nirujjhanti akusala ca
dhamma nirujjhanti.
   [193]  Yattha  kusala dhamma nirujjhanti tattha akusala dhamma
nirujjhantiti:  amanta  . yassa va pana akusala dhamma nirujjhanti
tattha kusala dhamma nirujjhantiti: amanta.
   [194] Yattha kusala dhamma nirujjhanti tattha abyakata dhamma
nirujjhantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma nirujjhanti
tattha  kusala  dhamma  nirujjhantiti:  asannasatte  tattha  abyakata
dhamma  nirujjhanti no ca tattha kusala dhamma nirujjhanti catuvokare
Pancavokare  tattha  abyakata  ca  dhamma  nirujjhanti  kusala ca
dhamma nirujjhanti.
   [195]  Yattha  akusala  dhamma  nirujjhanti  tattha abyakata
dhamma  nirujjhantiti:  amanta . yattha va pana abyakata dhamma
nirujjhanti  tattha  akusala  dhamma  nirujjhantiti:  asannasatte  tattha
abyakata  dhamma nirujjhanti no ca tattha akusala dhamma nirujjhanti
catuvokare  pancavokare  tattha  abyakata  ca  dhamma nirujjhanti
akusala ca dhamma nirujjhanti.
   [196]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  nirujjhantiti: no . yassa va pana yattha akusala
dhamma nirujjhanti tassa tattha kusala dhamma nirujjhantiti: no.
   [197]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhantiti:  arupe  kusalanam  bhangakkhane tesam
tattha  kusala  dhamma  nirujjhanti  no  ca  tesam tattha abyakata
dhamma  nirujjhanti  pancavokare  kusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha
kusala  ca  dhamma  nirujjhanti  abyakata  ca dhamma nirujjhanti .
Yassa va pana yattha abyakata dhamma nirujjhanti tassa tattha kusala
dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cavantanam pavatte kusalavippayuttacittassa
bhangakkhane  tesam  tattha  abyakata  dhamma  nirujjhanti  no  ca
tesam  tattha  kusala  dhamma  nirujjhanti  pancavokare  kusalanam
Bhangakkhane  tesam  tattha  abyakata ca dhamma nirujjhanti kusala ca
dhamma nirujjhanti.
   [198]  Yassa  yattha  akusala  dhamma nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhantiti:  arupe  akusalanam bhangakkhane tesam
tattha  akusala  dhamma  nirujjhanti  no  ca tesam tattha abyakata
dhamma  nirujjhanti  pancavokare  akusalanam  bhangakkhane  tesam tattha
akusala  ca  dhamma  nirujjhanti  abyakata ca dhamma nirujjhanti .
Yassa  va  pana  yattha  abyakata  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cavantanam  pavatte akusala-
vippayuttacittassa  bhangakkhane tesam tattha abyakata dhamma nirujjhanti
no ca tesam tattha akusala dhamma nirujjhanti pancavokare akusalanam
bhangakkhane  tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma nirujjhanti akusala
ca dhamma nirujjhanti.
   [199] Yassa kusala dhamma na nirujjhanti tassa akusala dhamma
na  nirujjhantiti:  akusalanam  bhangakkhane  tesam  kusala  dhamma
na  nirujjhanti  no  ca tesam akusala dhamma na nirujjhanti sabbesam
cittassa     uppadakkhane    kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa
bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam kusala ca dhamma
na  nirujjhanti  akusala  ca dhamma na nirujjhanti . yassa va pana
akusala  dhamma  na  nirujjhanti tassa kusala dhamma na nirujjhantiti:
Kusalanam bhangakkhane tesam akusala dhamma na nirujjhanti no ca tesam
kusala  dhamma  na  nirujjhanti  sabbesam  cittassa  uppadakkhane
akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa   bhangakkhane   nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  akusala  ca  dhamma  na nirujjhanti kusala ca
dhamma na nirujjhanti.
   [200] Yassa kusala dhamma na nirujjhanti tassa abyakata dhamma
na  nirujjhantiti:  sabbesam  cavantanam  pavatte  kusalavippayuttacittassa
bhangakkhane tesam kusala dhamma na nirujjhanti no ca tesam abyakata
dhamma  na  nirujjhanti  sabbesam  upapajjantanam  pavatte  cittassa
uppadakkhane  arupe  akusalanam  bhangakkhane tesam kusala ca dhamma
na  nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhanti . yassa va pana
abyakata  dhamma na nirujjhanti tassa kusala dhamma na nirujjhantiti:
arupe  kusalanam  bhangakkhane  tesam  abyakata dhamma na nirujjhanti
no  ca  tesam  kusala  dhamma na nirujjhanti sabbesam upapajjantanam
pavatte  cittassa  uppadakkhane  arupe  akusalanam bhangakkhane tesam
abyakata ca dhamma na nirujjhanti kusala ca dhamma na nirujjhanti.
   [201]  Yassa  akusala dhamma na nirujjhanti tassa abyakata
dhamma na nirujjhantiti: sabbesam cavantanam pavatte akusalavippayuttacittassa
bhangakkhane  tesam  akusala  dhamma  na  nirujjhanti  no  ca tesam
abyakata  dhamma  na  nirujjhanti  sabbesam  upapajjantanam  pavatte
Cittassa  uppadakkhane  arupe kusalanam bhangakkhane tesam akusala ca
dhamma na nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhanti. Yassa va pana
abyakata dhamma na nirujjhanti tassa akusala dhamma na nirujjhantiti:
arupe  akusalanam  bhangakkhane  tesam abyakata dhamma na nirujjhanti
no  ca  tesam  akusala dhamma na nirujjhanti sabbesam upapajjantanam
pavatte  cittassa  uppadakkhane  arupe  kusalanam  bhangakkhane tesam
abyakata ca dhamma na nirujjhanti akusala ca dhamma na nirujjhanti.
   [202] Yattha kusala dhamma na nirujjhanti tattha akusala dhamma
na  nirujjhantiti:  amanta  .  yattha  va  pana  akusala dhamma
na nirujjhanti tattha kusala dhamma na nirujjhantiti: amanta.
   [203]  Yattha  kusala  dhamma na nirujjhanti tattha abyakata
dhamma  na  nirujjhantiti:  nirujjhanti  .  yattha va pana abyakata
dhamma na nirujjhanti tattha kusala dhamma na nirujjhantiti: natthi.
   [204]  Yattha  akusala dhamma na nirujjhanti tattha abyakata
dhamma  na  nirujjhantiti:  nirujjhanti  .  yattha va pana abyakata
dhamma na nirujjhanti tattha akusala dhamma na nirujjhantiti: natthi.
   [205]  Yassa  tattha kusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  na  nirujjhantiti:  akusalanam bhangakkhane tesam tattha
kusala  dhamma  na  nirujjhanti  no ca tesam tattha akusala dhamma
na  nirujjhanti  sabbesam  cittassa  uppadakkhane  kusalavippayuttaakusala-
vippayuttacittassa  bhangakkhane  asannasattanam  tesam  tattha kusala ca
Dhamma na nirujjhanti akusala ca dhamma na nirujjhanti . Yassa va pana
yattha  akusala  dhamma  na  nirujjhanti  tassa  tattha kusala dhamma
na  nirujjhantiti:  kusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha akusala dhamma
na nirujjhanti no ca tesam tattha kusala dhamma na nirujjhanti sabbesam
cittassa     uppadakkhane    akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa
bhangakkhane asannasattanam tesam tattha akusala ca dhamma na nirujjhanti
kusala ca dhamma na nirujjhanti.
   [206]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhantiti:  sabbesam  cavantanam  pavatte
kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  tesam  tattha  kusala  dhamma
na nirujjhanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na nirujjhanti sabbesam
upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  arupe  akusalanam
bhangakkhane  tesam  tattha  kusala ca dhamma na nirujjhanti abyakata
ca  dhamma na nirujjhanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma
na nirujjhanti tassa tattha kusala dhamma na nirujjhantiti: arupe kusalanam
bhangakkhane tesam tattha abyakata dhamma na nirujjhanti no ca tesam
tattha  kusala  dhamma  na  nirujjhanti sabbesam upapajjantanam pavatte
cittassa  uppadakkhane  arupe  akusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha
abyakata ca dhamma na nirujjhanti kusala ca dhamma na nirujjhanti.
   [207]  Yassa yattha akusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhantiti:  sabbesam  cavantanam  pavatte
kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  tesam  tattha  akusala  dhamma
na  nirujjhanti  no  ca tesam tattha abyakata dhamma na nirujjhanti
sabbesam  upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  arupe
kusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha  akusala ca dhamma na nirujjhanti
abyakata ca dhamma na nirujjhanti . yassa va pana yattha abyakata
dhamma  na  nirujjhanti  tassa  tattha akusala dhamma na nirujjhantiti:
arupe  akusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha  abyakata  dhamma
na nirujjhanti no ca tesam tattha akusala dhamma na nirujjhanti sabbesam
upapajjantanam  pavatte  cittassa  uppadakkhane  arupe  kusalanam
bhangakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma na nirujjhanti akusala ca
dhamma na nirujjhanti.
               ------------
   [208]  Yassa  kusala dhamma nirujjhittha tassa akusala dhamma
nirujjhitthati:  amanta . yassa va pana akusala dhamma nirujjhittha
tassa kusala dhamma nirujjhitthati: amanta.
   [209] Yassa kusala dhamma nirujjhittha tassa abyakata dhamma
nirujjhitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  abyakata  dhamma
nirujjhittha tassa kusala dhamma nirujjhitthati: amanta.
   [210]  Yassa  akusala  dhamma  nirujjhittha  tassa abyakata
dhamma  nirujjhitthati: amanta . yassa va pana abyakata dhamma
nirujjhittha tassa akusala dhamma nirujjhitthati: amanta.
   [211]  Yattha  kusala dhamma nirujjhittha tattha akusala dhamma
nirujjhitthati:  amanta . yattha va pana akusala dhamma nirujjhittha
tattha kusala dhamma nirujjhitthati: amanta.
   [212] Yattha kusala dhamma nirujjhittha tattha abyakata dhamma
nirujjhitthati:  amanta  .  yattha  va  pana  abyakata  dhamma
nirujjhittha   tattha  kusala  dhamma  nirujjhitthati:  asannasatte
tattha  abyakata  dhamma  nirujjhittha  no  ca tattha kusala dhamma
nirujjhittha  catuvokare  pancavokare  tattha  abyakata  ca dhamma
nirujjhittha kusala ca dhamma nirujjhittha.
   [213]  Yattha  akusala  dhamma  nirujjhittha  tattha abyakata
dhamma  nirujjhitthati: amanta . yattha va pana abyakata dhamma
nirujjhittha  tattha  akusala  dhamma  nirujjhitthati:  asannasatte tattha
abyakata  dhamma  nirujjhittha  no  ca  tattha  akusala  dhamma
nirujjhittha  catuvokare  pancavokare  tattha  abyakata  ca dhamma
nirujjhittha akusala ca dhamma nirujjhittha.
   [214] Yassa yattha kusala dhamma nirujjhittha tassa tattha akusala
dhamma  nirujjhitthati:  amanta  .  yassa va pana yattha akusala
Dhamma  nirujjhittha  tassa  tattha  kusala  dhamma  nirujjhitthati:
suddhavasanam  dutiye akusale citte vattamane tesam tattha akusala
dhamma  nirujjhittha  no  ca  tesam  tattha  kusala dhamma nirujjhittha
itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha  akusala  ca
dhamma nirujjhittha kusala ca dhamma nirujjhittha.
   [215]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhitthati:  amanta  .  yassa  va  pana
yattha  abyakata  dhamma  nirujjhittha  tassa  tattha  kusala  dhamma
nirujjhitthati:  suddhavasanam  dutiye  citte vattamane asannasattanam
tesam  tattha abyakata dhamma nirujjhittha no ca tesam tattha kusala
dhamma  nirujjhittha  itaresam  catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha
abyakata ca dhamma nirujjhittha kusala ca dhamma nirujjhittha.
   [216]  Yassa  yattha  akusala  dhamma nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhitthati:  amanta  .  yassa  va  pana
yattha  abyakata  dhamma  nirujjhittha  tassa  tattha  akusala dhamma
nirujjhitthati:  suddhavasanam  dutiye  citte vattamane asannasattanam
tesam tattha abyakata dhamma nirujjhittha no ca tesam tattha akusala
dhamma  nirujjhittha  itaresam  catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha
abyakata ca dhamma nirujjhittha akusala ca dhamma nirujjhittha.
   [217] Yassa kusala dhamma na nirujjhittha tassa akusala dhamma
Na nirujjhitthati: natthi . yassa va pana akusala dhamma na nirujjhittha
tassa kusala dhamma na nirujjhitthati: natthi.
   [218]  Yassa  kusala  dhamma na nirujjhittha tassa abyakata
dhamma  na nirujjhitthati: natthi . yassa va pana abyakata dhamma
na nirujjhittha tassa kusala dhamma na nirujjhitthati: natthi.
   [219]  Yassa  akusala dhamma na nirujjhittha tassa abyakata
dhamma  na nirujjhitthati: natthi . yassa va pana abyakata dhamma
na nirujjhittha tassa akusala dhamma na nirujjhitthati: natthi.
   [220] Yattha kusala dhamma na nirujjhittha tattha akusala dhamma
na  nirujjhitthati:  amanta  .  yattha  va  pana akusala dhamma
na nirujjhittha tattha kusala dhamma na nirujjhitthati: amanta.
   [221]  Yattha  kusala  dhamma na nirujjhittha tattha abyakata
dhamma  na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  . yattha va pana abyakata
dhamma na nirujjhittha tattha kusala dhamma na nirujjhitthati: natthi.
   [222]  Yattha  akusala dhamma na nirujjhittha tattha abyakata
dhamma  na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  . yattha va pana abyakata
dhamma na nirujjhittha tattha akusala dhamma na nirujjhitthati: natthi.
   [223]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhittha tassa tattha
akusala  dhamma  na  nirujjhitthati:  suddhavasanam  dutiye  akusale
citte  vattamane  tesam tattha kusala dhamma na nirujjhittha no ca
Tesam  tattha  akusala  dhamma  na  nirujjhittha  suddhavasanam dutiye
citte  vattamane  asannasattanam  tesam  tattha  kusala  ca dhamma
na  nirujjhittha  akusala  ca dhamma na nirujjhittha . yassa va pana
yattha  akusala  dhamma  na  nirujjhittha  tassa  tattha kusala dhamma
na nirujjhitthati: amanta.
   [224]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhitthati:  suddhavasanam  dutiye citte
vattamane  asannasattanam  tesam  tattha  kusala dhamma na nirujjhittha
no  ca  tesam  tattha  abyakata  dhamma na nirujjhittha suddhavasam
upapajjantanam tesam tattha kusala ca dhamma na nirujjhittha abyakata ca
dhamma  na  nirujjhittha  .  yassa va pana yattha abyakata dhamma
na nirujjhittha tassa tattha kusala dhamma na nirujjhitthati: amanta.
   [225]  Yassa yattha akusala dhamma na nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhitthati:  suddhavasanam  dutiye citte
vattamane  asannasattanam  tesam  tattha akusala dhamma na nirujjhittha
no  ca  tesam  tattha  abyakata  dhamma na nirujjhittha suddhavasam
upapajjantanam tesam tattha akusala ca dhamma na nirujjhittha abyakata ca
dhamma  na  nirujjhittha  .  yassa va pana yattha abyakata dhamma
na nirujjhittha tassa tattha akusala dhamma na nirujjhitthati: amanta.
                --------------
   [226]  Yassa  kusala  dhamma  nirujjhissanti  tassa  akusala
dhamma  nirujjhissantiti:  aggamaggassa  uppadakkhane  yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  kusala dhamma nirujjhissanti
no  ca tesam akusala dhamma nirujjhissanti itaresam tesam kusala ca
dhamma nirujjhissanti akusala ca dhamma nirujjhissanti . yassa va pana
akusala  dhamma  nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma nirujjhissantiti:
amanta.
   [227]  Yassa  kusala  dhamma  nirujjhissanti tassa abyakata
dhamma  nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va  pana abyakata
dhamma  nirujjhissanti  tassa kusala dhamma nirujjhissantiti: aggamaggassa
bhangakkhane  arahantanam  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhissanti
no  ca  tesam  kusala  dhamma  nirujjhissanti  itaresam  tesam
abyakata ca dhamma nirujjhissanti kusala ca dhamma nirujjhissanti.
   [228]  Yassa  akusala  dhamma nirujjhissanti tassa abyakata
dhamma  nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va  pana abyakata
dhamma   nirujjhissanti  tassa  akusala  dhamma  nirujjhissantiti:
aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhissanti  no ca tesam
akusala  dhamma  nirujjhissanti  itaresam  tesam abyakata ca dhamma
nirujjhissanti akusala ca dhamma nirujjhissanti.
   [229] Yattha kusala dhamma nirujjhissanti .pe.
   [230]  Yassa  yattha  kusala dhamma nirujjhissanti tassa tattha
akusala  dhamma  nirujjhissantiti:  aggamaggassa  uppadakkhane  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam patilabhissanti tesam tattha kusala dhamma
nirujjhissanti  no  ca  tesam  tattha  akusala  dhamma  nirujjhissanti
itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam tesam tattha kusala ca dhamma
nirujjhissanti  akusala  ca  dhamma  nirujjhissanti  . yassa va pana
yattha  akusala  dhamma  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusala  dhamma
nirujjhissantiti: amanta.
   [231]  Yassa  yattha  kusala dhamma nirujjhissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va pana
yattha  abyakata  dhamma  nirujjhissanti  tassa  tattha kusala dhamma
nirujjhissantiti:  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  asannasattanam
tesam  tattha  abyakata  dhamma  nirujjhissanti  no  ca  tesam
tattha   kusala   dhamma  nirujjhissanti  itaresam  catuvokaranam
pancavokaranam  tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma  nirujjhissanti
kusala ca dhamma nirujjhissanti.
   [232]  Yassa  yattha akusala dhamma nirujjhissanti tassa tattha
abyakata  dhamma nirujjhissantiti: amanta . yassa va pana yattha
abyakata  dhamma  nirujjhissanti  tassa  tattha  akusala  dhamma
Nirujjhissantiti:   aggamaggasamanginam   arahantanam   yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  asannasattanam  tesam  tattha
abyakata  dhamma  nirujjhissanti  no  ca  tesam  tattha  akusala
dhamma  nirujjhissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha
abyakata ca dhamma nirujjhissanti akusala ca dhamma nirujjhissanti.
   [233]  Yassa  kusala  dhamma na nirujjhissanti tassa akusala
dhamma  na  nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa va pana akusala
dhamma  na  nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma  na nirujjhissantiti:
aggamaggassa  uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti tesam akusala dhamma na nirujjhissanti no ca tesam kusala
dhamma  na  nirujjhissanti  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam tesam
akusala ca dhamma na nirujjhissanti kusala ca dhamma na nirujjhissanti.
   [234]  Yassa kusala dhamma na nirujjhissanti tassa abyakata
dhamma  na  nirujjhissantiti:  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam
tesam kusala dhamma na nirujjhissanti no ca tesam abyakata dhamma
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam kusala ca dhamma
na nirujjhissanti abyakata ca dhamma na nirujjhissanti . Yassa va pana
abyakata  dhamma  na  nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma
na nirujjhissantiti: amanta.
   [235] Yassa akusala dhamma na nirujjhissanti tassa abyakata
Dhamma  na  nirujjhissantiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  akusala  dhamma
na  nirujjhissanti  no  ca  tesam abyakata dhamma na nirujjhissanti
pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  akusala ca dhamma na nirujjhissanti
abyakata ca dhamma na nirujjhissanti . Yassa va pana abyakata dhamma
na nirujjhissanti tassa akusala dhamma na nirujjhissantiti: amanta.
   [236] Yattha kusala dhamma na nirujjhissanti .pe.
   [237] Yassa yattha kusala dhamma na nirujjhissanti tassa tattha
akusala dhamma na nirujjhissantiti: amanta . yassa va pana yattha
akusala  dhamma  na  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusala  dhamma
na  nirujjhissantiti:  aggamaggassa  uppadakkhane  yassa  cittassa
anantara  agagamaggam  patilabhissanti  tesam  tattha  akusala  dhamma
na  nirujjhissanti  no ca tesam tattha kusala dhamma na nirujjhissanti
aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  asannasattanam  tesam  tattha
akusala ca dhamma na nirujjhissanti kusala ca dhamma na nirujjhissanti.
   [238] Yassa yattha kusala dhamma na nirujjhissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhissantiti:  aggamaggassa  bhangakkhane
arahantanam  asannasattanam  tesam tattha kusala dhamma na nirujjhissanti
no  ca tesam tattha abyakata dhamma na nirujjhissanti pacchimacittassa
bhangakkhane tesam tattha kusala ca dhamma na nirujjhissanti abyakata ca
Dhamma  na  nirujjhissanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma
na  nirujjhissanti  tassa  tattha  kusala  dhamma  na  nirujjhissantiti:
amanta.
   [239] Yassa yattha akusala dhamma na nirujjhissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhissantiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam
yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  asannasattanam
tesam  tattha  akusala  dhamma  na nirujjhissanti no ca tesam tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhangakkhane
tesam tattha akusala ca dhamma na nirujjhissanti abyakata ca dhamma
na nirujjhissanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma na nirujjhissanti
tassa tattha akusala dhamma na nirujjhissantiti: amanta.
                ------------
   [240]  Yassa  kusala dhamma nirujjhanti tassa akusala dhamma
nirujjhitthati:  amanta . yassa va pana akusala dhamma nirujjhittha
tassa  kusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa uppadakkhane
kusalavippayuttacittassa   bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam akusala dhamma nirujjhittha no ca tesam kusala dhamma nirujjhanti
kusalanam  bhangakkhane  tesam  akusala ca dhamma nirujjhittha kusala ca
dhamma nirujjhanti.
   [241] Yassa kusala dhamma nirujjhanti tassa abyakata dhamma
nirujjhitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  abyakata  dhamma
Nirujjhittha  tassa  kusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa
uppadakkhane   kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhittha  no  ca tesam
kusala  dhamma  nirujjhanti  kusalanam  bhangakkhane  tesam  abyakata
ca dhamma nirujjhittha kusala ca dhamma nirujjhanti.
   [242] Yassa akusala dhamma nirujjhanti tassa abyakata dhamma
nirujjhitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  abyakata  dhamma
nirujjhittha  tassa  akusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa
uppadakkhane  akusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhittha  no  ca tesam
akusala  dhamma  nirujjhanti akusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca
dhamma nirujjhittha akusala ca dhamma nirujjhanti.
   [243] Yattha kusala dhamma nirujjhanti .pe.
   [244]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  nirujjhitthati:  amanta  . yassa va pana yattha
akusala  dhamma  nirujjhittha  tassa  tattha kusala dhamma nirujjhantiti:
sabbesam  cittassa  uppadakkhane  kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane
tesam  tattha  akusala  dhamma nirujjhittha no ca tesam tattha kusala
dhamma  nirujjhanti  kusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha  akusala  ca
dhamma nirujjhittha kusala ca dhamma nirujjhanti.
   [245]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhitthati: amanta . yassa va pana yattha
abyakata  dhamma  nirujjhittha tassa tattha kusala dhamma nirujjhantiti:
sabbesam  cittassa  uppadakkhane  kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane
asannasattanam  tesam  tattha  abyakata  dhamma  nirujjhittha  no ca
tesam  tattha  kusala  dhamma  nirujjhanti  kusalanam  bhangakkhane tesam
tattha abyakata ca dhamma nirujjhittha akusala ca dhamma nirujjhanti.
   [246]  Yassa  yattha  akusala  dhamma nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhitthati: amanta . yassa va pana yattha
abyakata  dhamma nirujjhittha tassa tattha akusala dhamma nirujjhantiti:
sabbesam  cittassa  uppadakkhane  akusalavippayuttacittassa  bhangakkhane
asannasattanam  tesam tattha abyakata dhamma nirujjhittha no ca tesam
tattha  akusala  dhamma  nirujjhanti  akusalanam bhangakkhane tesam tattha
abyakata ca dhamma nirujjhittha akusala ca dhamma nirujjhanti.
   [247] Yassa kusala dhamma na nirujjhanti tassa akusala dhamma
na  nirujjhitthati  nirujjhittha  .  yassa  va  pana  akusala dhamma
na nirujjhittha tassa kusala dhamma na nirujjhantiti: natthi.
   [248]  Yassa  kusala  dhamma na nirujjhanti tassa abyakata
dhamma  na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  . yassa va pana abyakata
Dhamma na nirujjhittha tassa kusala dhamma na nirujjhantiti: natthi.
   [249]  Yassa  akusala dhamma na nirujjhanti tassa abyakata
dhamma  na  nirujjhitthati:  nirujjhittha  . yassa va pana abyakata
dhamma na nirujjhittha tassa akusala dhamma na nirujjhantiti: natthi.
   [250] Yattha kusala dhamma na nirujjhanti .pe.
   [251]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  na  nirujjhitthati:  sabbesam  cittassa uppadakkhane
kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  tesam  tattha  kusala  dhamma
na  nirujjhanti  no  ca  tesam  tattha akusala dhamma na nirujjhittha
suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane  asannasattanam  tesam
tattha kusala ca dhamma na nirujjhanti akusala ca dhamma na nirujjhittha.
Yassa  va  pana  yattha  akusala  dhamma na nirujjhittha tassa tattha
kusala dhamma na nirujjhantiti: amanta.
   [252]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhitthati: sabbesam cittassa uppadakkhane
kusalavippayuttacittassa   bhangakkhane   asannasattanam   tesam  tattha
kusala  dhamma  na nirujjhanti no ca tesam tattha abyakata dhamma
na  nirujjhittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha kusala ca dhamma
na  nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhittha . yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  na  nirujjhittha tassa tattha kusala dhamma
Na nirujjhantiti: amanta.
   [253]  Yassa yattha akusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  nirujjhitthati: sabbesam cittassa uppadakkhane
akusalavippayuttacittassa   bhangakkhane   asannasattanam  tesam  tattha
akusala  dhamma na nirujjhanti no ca tesam tattha abyakata dhamma
na  nirujjhittha  suddhavasam  upapajjantanam  tesam  tattha  akusala ca
dhamma na nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhittha. Yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  na nirujjhittha tassa tattha akusala dhamma
na nirujjhantiti: amanta.
                --------------
   [254]  Yassa  kusala dhamma nirujjhanti tassa akusala dhamma
nirujjhissantiti:  aggamaggassa  bhangakkhane  yassa  cittassa  anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  bhangakkhane  tesam  kusala
dhamma  nirujjhanti  no  ca  tesam  akusala  dhamma  nirujjhissanti
itaresam  kusalanam  bhangakkhane  tesam  kusala  ca  dhamma nirujjhanti
akusala  ca  dhamma nirujjhissanti . yassa va pana akusala dhamma
nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa
uppadakkhane   kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam tesam akusala dhamma nirujjhissanti no ca tesam kusala
dhamma  nirujjhanti  kusalanam  bhangakkhane  tesam  akusala  ca dhamma
Nirujjhissanti kusala ca dhamma nirujjhanti.
   [255] Yassa kusala dhamma nirujjhanti tassa abyakata dhamma
nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va  pana  abyakata dhamma
nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa
uppadakkhane   kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhissanti no ca tesam
kusala  dhamma  nirujjhanti  kusalanam  bhangakkhane tesam abyakata ca
dhamma nirujjhissanti kusala ca dhamma nirujjhanti.
   [256] Yassa akusala dhamma nirujjhanti tassa abyakata dhamma
nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va  pana  abyakata dhamma
nirujjhissanti  tassa  akusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam cittassa
uppadakkhane  akusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma  nirujjhissanti no ca tesam
akusala  dhamma  nirujjhanti akusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca
dhamma nirujjhissanti akusala ca dhamma nirujjhanti.
   [257] Yattha kusala dhamma nirujjhanti .pe.
   [258]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  nirujjhissantiti:  aggamaggassa  bhangakkhane  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane
tesam  tattha  kusala  dhamma nirujjhanti no ca tesam tattha akusala
Dhamma  nirujjhissanti  itaresam  kusalanam  bhangakkhane  tesam  tattha
kusala  ca  dhamma  nirujjhanti  akusala  ca dhamma nirujjhissanti .
Yassa  va  pana  yattha  akusala  dhamma  nirujjhissanti tassa tattha
kusala  dhamma  nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa  uppadakkhane
kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  tesam  tattha  akusala  dhamma
nirujjhissanti  no  ca  tesam tattha kusala dhamma nirujjhanti kusalanam
bhangakkhane  tesam  tattha  akusala  ca  dhamma  nirujjhissanti kusala
ca dhamma nirujjhanti.
   [259]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va pana
yattha  abyakata  dhamma  nirujjhissanti  tassa  tattha kusala dhamma
nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa  uppadakkhane  kusalavippayuttacittassa
bhangakkhane   asannasattanam   tesam  tattha  abyakata  dhamma
nirujjhissanti  no  ca  tesam tattha kusala dhamma nirujjhanti kusalanam
bhangakkhane  tesam tattha abyakata ca dhamma nirujjhissanti kusala ca
dhamma nirujjhanti.
   [260]  Yassa  yattha  akusala  dhamma nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhissantiti:  amanta  .  yassa  va pana
yattha  abyakata  dhamma  nirujjhissanti  tassa tattha akusala dhamma
nirujjhantiti:  sabbesam  cittassa  uppadakkhane  akusalavippayuttacittassa
Bhangakkhane   asannasattanam   tesam  tattha  abyakata  dhamma
nirujjhissanti  no ca tesam tattha akusala dhamma nirujjhanti akusalanam
bhangakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma nirujjhissanti akusala ca
dhamma nirujjhanti.
   [261] Yassa kusala dhamma na nirujjhanti tassa akusala dhamma
na  nirujjhissantiti:  sabbesam  cittassa  uppadakkhane  kusalavippayutta-
cittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam kusala
dhamma  na  nirujjhanti no ca tesam akusala dhamma na nirujjhissanti
aggamaggassa  uppadakkhane  arahantanam  yassa  cittassa  anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tassa cittassa uppadakkhane tesam kusala ca
dhamma na nirujjhanti akusala ca dhamma na nirujjhissanti.
   {261.1} Yassa va pana akusala dhamma na nirujjhissanti tassa
kusala  dhamma na nirujjhantiti: aggamaggassa bhangakkhane yassa cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  bhangakkhane tesam
akusala dhamma na nirujjhissanti no ca tesam kusala dhamma na nirujjhanti
aggamaggassa  uppadakkhane  arahantanam  yassa  cittassa  anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane tesam akusala
ca dhamma na nirujjhissanti kusala ca dhamma na nirujjhanti.
   [262]  Yassa  kusala  dhamma na nirujjhanti tassa abyakata
dhamma   na  nirujjhissantiti:  sabbesam  cittassa  uppadakkhane
Kusalavippayuttacittassa   bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam  kusala  dhamma na nirujjhanti no ca tesam abyakata dhamma
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam kusala ca dhamma
na nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhissanti . yassa va pana
abyakata  dhamma  na  nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma
na nirujjhantiti: amanta.
   [263]  Yassa  akusala dhamma na nirujjhanti tassa abyakata
dhamma   na  nirujjhissantiti:  sabbesam  cittassa  uppadakkhane
akusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam  akusala dhamma na nirujjhanti no ca tesam abyakata dhamma
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhangakkhane tesam akusala ca dhamma
na nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhissanti . yassa va pana
abyakata  dhamma  na  nirujjhissanti  tassa  akusala  dhamma
na nirujjhantiti: amanta.
   [264] Yattha kusala dhamma na nirujjhanti .pe.
   [265]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
akusala  dhamma  na  nirujjhissantiti:  sabbesam cittassa uppadakkhane
kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  tesam  tattha  kusala  dhamma
na nirujjhanti no ca tesam tattha akusala dhamma na nirujjhissanti aggamaggassa
uppadakkhane  arahantanam  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
Patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane asannasattanam tesam tattha
kusala ca dhamma na nirujjhanti akusala ca dhamma na nirujjhissanti.
   {265.1} Yassa va pana yattha akusala dhamma na nirujjhissanti tassa
tattha  kusala  dhamma  na nirujjhantiti: aggamaggassa bhangakkhane yassa
cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane
tesam tattha akusala dhamma na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusala
dhamma  na  nirujjhanti  aggamaggassa  uppadakkhane  arahantanam yassa
cittassa   anantara   aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa
uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha  akusala  ca  dhamma
na nirujjhissanti kusala ca dhamma na nirujjhanti.
   [266]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na nirujjhissantiti: sabbesam cittassa uppadakkhane
kusalavippayuttacittassa  bhangakkhane  asannasattanam  tesam  tattha  kusala
dhamma  na  nirujjhanti  no  ca  tesam  tattha  abyakata  dhamma
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  tattha kusala ca
dhamma  na nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhissanti . yassa
va pana yattha abyakata dhamma na nirujjhissanti tassa tattha kusala
dhamma na nirujjhantiti: amanta.
   [267]  Yassa yattha akusala dhamma na nirujjhanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na nirujjhissantiti: sabbesam cittassa uppadakkhane
Akusalavippayuttacittassa   bhangakkhane   asannasattanam  tesam  tattha
akusala  dhamma na nirujjhanti no ca tesam tattha abyakata dhamma
na  nirujjhissanti  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam tattha akusala ca
dhamma  na nirujjhanti abyakata ca dhamma na nirujjhissanti . yassa
va pana yattha abyakata dhamma na nirujjhissanti tassa tattha akusala
dhamma na nirujjhantiti: amanta.
                -------------
   [268]  Yassa  kusala dhamma nirujjhittha tassa akusala dhamma
nirujjhissantiti:   aggamaggasamanginam   arahantanam   yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  kusala  dhamma  nirujjhittha
no  ca tesam akusala dhamma nirujjhissanti itaresam tesam kusala ca
dhamma  nirujjhittha akusala ca dhamma nirujjhissanti . yassa va pana
akusala  dhamma  nirujjhissanti  tassa  kusala  dhamma  nirujjhitthati:
amanta.
   [269] Yassa kusala dhamma nirujjhittha tassa abyakata dhamma
nirujjhissantiti:  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  kusala  dhamma
nirujjhittha  no  ca  tesam  abyakata  dhamma nirujjhissanti itaresam
tesam kusala ca dhamma nirujjhittha abyakata ca dhamma nirujjhissanti.
Yassa  va  pana abyakata dhamma nirujjhissanti tassa kusala dhamma
nirujjhitthati: amanta.
   [270]  Yassa  akusala  dhamma  nirujjhittha  tassa abyakata
dhamma  nirujjhissantiti:  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam  akusala
dhamma  nirujjhittha  no  ca  tesam  abyakata  dhamma nirujjhissanti
itaresam  tesam  akusala  ca dhamma nirujjhittha abyakata ca dhamma
nirujjhissanti  .  yassa  va  pana  abyakata  dhamma nirujjhissanti
tassa akusala dhamma nirujjhitthati: amanta.
   [271] Yattha kusala dhamma nirujjhittha .pe.
   [272]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhittha tassa tattha
akusala  dhamma  nirujjhissantiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam patilabhissanti tesam tattha kusala dhamma
nirujjhittha  no  ca tesam tattha akusala dhamma nirujjhissanti itaresam
catuvokaranam  pancavokaranam tesam tattha kusala ca dhamma nirujjhittha
akusala ca dhamma nirujjhissanti . yassa va pana yattha akusala dhamma
nirujjhissanti  tassa  tattha  kusala dhamma nirujjhitthati: suddhavasanam
dutiye  citte  vattamane  tesam tattha akusala dhamma nirujjhissanti
no  ca  tesam tattha kusala dhamma nirujjhittha itaresam catuvokaranam
pancavokaranam  tesam  tattha  akusala  ca  dhamma  nirujjhissanti
kusala ca dhamma nirujjhittha.
   [273]  Yassa  yattha  kusala  dhamma  nirujjhittha tassa tattha
abyakata   dhamma   nirujjhissantiti:  pacchimacittassa  bhangakkhane
Tesam  tattha kusala dhamma nirujjhittha no ca tesam tattha abyakata
dhamma  nirujjhissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam
tattha  kusala  ca  dhamma  nirujjhittha  abyakata  ca  dhamma
nirujjhissanti  . yassa va pana yattha abyakata dhamma nirujjhissanti
tassa  tattha  kusala  dhamma  nirujjhitthati:  suddhavasanam  dutiye
citte  vattamane  asannasattanam  tesam  tattha  abyakata  dhamma
nirujjhissanti  no  ca  tesam tattha kusala dhamma nirujjhittha itaresam
catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma
nirujjhissanti kusala ca dhamma nirujjhittha.
   [274]  Yassa  yattha  akusala  dhamma nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma  nirujjhissantiti:  pacchimacittassa  bhangakkhane  tesam
tattha akusala dhamma nirujjhittha no ca tesam tattha abyakata dhamma
nirujjhissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
akusala  ca  dhamma nirujjhittha abyakata ca dhamma nirujjhissanti .
Yassa  va  pana  yattha  abyakata dhamma nirujjhissanti tassa tattha
akusala  dhamma nirujjhitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane
asannasattanam  tesam  tattha  abyakata  dhamma nirujjhissanti no ca
tesam  tattha  akusala  dhamma  nirujjhittha  itaresam  catuvokaranam
pancavokaranam  tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma  nirujjhissanti
akusala ca dhamma nirujjhittha.
   [275] Yassa kusala dhamma na nirujjhittha tassa akusala dhamma
na  nirujjhissantiti:  natthi  .  yassa  va  pana  akusala  dhamma
na nirujjhissanti tassa kusala dhamma na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [276]  Yassa  kusala  dhamma na nirujjhittha tassa abyakata
dhamma na nirujjhissantiti: natthi . yassa va pana abyakata dhamma
na nirujjhissanti tassa kusala dhamma na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [277]  Yassa  akusala dhamma na nirujjhittha tassa abyakata
dhamma na nirujjhissantiti: natthi . yassa va pana abyakata dhamma
na nirujjhissanti tassa akusala dhamma na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [278] Yattha kusala dhamma na nirujjhittha .pe.
   [279]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhittha tassa tattha
akusala dhamma na nirujjhissantiti: suddhavasanam dutiye citte vattamane
tesam tattha kusala dhamma na nirujjhittha no ca tesam tattha akusala dhamma
na  nirujjhissanti  asannasattanam  tesam  tattha  kusala  ca  dhamma
na  nirujjhittha akusala ca dhamma na nirujjhissanti . yassa va pana
yattha  akusala  dhamma  na  nirujjhissanti tassa tattha kusala dhamma
na  nirujjhitthati:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  tattha  akusala  dhamma
na  nirujjhissanti  no  ca  tesam tattha kusala dhamma na nirujjhittha
asannasattanam  tesam tattha akusala ca dhamma na nirujjhissanti kusala
ca dhamma na nirujjhittha.
   [280]  Yassa  yattha kusala dhamma na nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma na nirujjhissantiti: nirujjhissanti . yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma na nirujjhissanti tassa tattha kusala dhamma
na nirujjhitthati: nirujjhittha.
   [281]  Yassa yattha akusala dhamma na nirujjhittha tassa tattha
abyakata  dhamma na nirujjhissantiti: nirujjhissanti . yassa va pana
yattha  abyakata dhamma na nirujjhissanti tassa tattha akusala dhamma
na nirujjhitthati: nirujjhittha.
          Nirodhavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 73-103. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=1463&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=1463&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=190&items=92              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=190              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com