ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [133] Tena kho pana samayena bhikkhu anupajjhayakam upasampadenti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  na  bhikkhave  anupajjhayako
upasampadetabbo  yo  upasampadeyya  apatti  dukkatassati .
Tena kho pana samayena bhikkhu sanghena upajjhayena upasampadenti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  . na bhikkhave sanghena upajjhayena
upasampadetabbo  yo  upasampadeyya  apatti  dukkatassati .
Tena  kho pana samayena bhikkhu ganena upajjhayena upasampadenti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  na bhikkhave ganena upajjhayena
upasampadetabbo yo upasampadeyya apatti dukkatassati.
   {133.1}  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu pandakupajjhayena
upasampadenti .pe. Theyyasamvasakupajjhayena
upasampadenti  .  titthiyapakkantakupajjhayena  upasampadenti  .
Tiracchanagatupajjhayena   upasampadenti   .   matughatakupajjhayena
upasampadenti   .   pitughatakupajjhayena   upasampadenti  .
Arahantaghatakupajjhayena   upasampadenti   .  bhikkhunidusakupajjhayena
upasampadenti   .   sanghabhedakupajjhayena   upasampadenti  .
Lohituppadakupajjhayena  upasampadenti  .  ubhatobyanjanakupajjhayena
upasampadenti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . na bhikkhave
pandakupajjhayena   upasampadetabbo   na   theyyasamvasakupajjhayena
upasampadetabbo   na  titthiyapakkantakupajjhayena  upasampadetabbo
na  tiracchanagatupajjhayena  upasampadetabbo  na  matughatakupajjhayena
upasampadetabbo   na   pitughatakupajjhayena   upasampadetabbo
na  arahantaghatakupajjhayena  upasampadetabbo  na bhikkhunidusakupajjhayena
upasampadetabbo  na  sanghabhedakupajjhayena  upasampadetabbo  na
lohituppadakupajjhayena  upasampadetabbo  na  ubhatobyanjanakupajjhayena
upasampadetabbo yo upasampadeyya apatti dukkatassati.
   [134]  Tena kho pana samayena bhikkhu apattakam upasampadenti
hatthesu  pindaya  caranti  . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti
seyyathapi titthiyati . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
apattako   upasampadetabbo   yo   upasampadeyya   apatti
dukkatassati  .  tena  kho  pana  samayena  bhikkhu  acivarakam
Upasampadenti  .  nagga  pindaya  caranti . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  seyyathapi  titthiyati  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  na  bhikkhave  acivarako  upasampadetabbo  yo
upasampadeyya apatti dukkatassati.
   {134.1} Tena kho pana samayena bhikkhu apattacivarakam upasampadenti.
Nagga  hatthesu  pindaya  caranti  .  manussa  ujjhayanti khiyanti
vipacenti  seyyathapi titthiyati . bhagavato etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  apattacivarako  upasampadetabbo  yo  upasampadeyya
apatti dukkatassati.
   {134.2}  Tena  kho pana samayena bhikkhu yacitakena pattena
upasampadenti  .  upasampanne  pattam  patiharanti  .  hatthesu
pindaya  caranti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
seyyathapi titthiyati . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
yacitakena   pattena   upasampadetabbo   yo  upasampadeyya
apatti dukkatassati.
   {134.3}  Tena  kho pana samayena bhikkhu yacitakena civarena
upasampadenti  .  upasampanne  civaram  patiharanti  .  nagga
pindaya  caranti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
seyyathapi titthiyati . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
yacitakena   civarena   upasampadetabbo   yo  upasampadeyya
apatti dukkatassati.
   {134.4} Tena kho pana samayena bhikkhu yacitakena pattacivarena
upasampadenti  .  upasampanne  pattacivaram  patiharanti  .  nagga
Hatthesu  pindaya  caranti  . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti
seyyathapi titthiyati . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
yacitakena  pattacivarena  upasampadetabbo  yo  upasampadeyya
apatti dukkatassati.
       Naupasampadetabbakavisativaram nitthitam.
   [135]  Tena kho pana samayena bhikkhu hatthacchinnam pabbajenti
.pe.  padacchinnam  pabbajenti  .  hatthapadacchinnam pabbajenti .
Kannacchinnam  pabbajenti . nasacchinnam pabbajenti . kannanasacchinnam
pabbajenti . angulicchinnam pabbajenti . alacchinnam pabbajenti .
Kandaracchinnam  pabbajenti  .  phanahatthakam  pabbajenti  .  khujjam
pabbajenti . vamanam pabbajenti . galagandikam 1- pabbajenti .
Lakkhanahatam  pabbajenti  .  kasahatam  pabbajenti  .  likhitakam
pabbajenti  .  sipadim  pabbajenti  .  paparogim pabbajenti .
Parisadusakam 2- pabbajenti . kanam pabbajenti . Kunim pabbajenti.
Khanjam  pabbajenti  .  pakkhahatam  pabbajenti  .  chinniriyapatham
pabbajenti  .  jaradubbalam  pabbajenti  . andham pabbajenti .
Mugam  pabbajenti  . badhiram pabbajenti . andhamugam pabbajenti .
Andhabadhiram  pabbajenti  .  mugabadhiram  pabbajenti  .  andhamugabadhiram
pabbajenti . bhagavato etamattham arocesum . Na bhikkhave hatthacchinno
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. galagandim .   2 atthakatha. parisadusanam.
Pabbajetabbo  na  padacchinno  pabbajetabbo  na hatthapadacchinno
pabbajetabbo  na  kannacchinno  pabbajetabbo  na  nasacchinno
pabbajetabbo  na  kannanasacchinno  pabbajetabbo na angulicchinno
pabbajetabbo  na  alacchinno  pabbajetabbo  na  kandaracchinno
pabbajetabbo na phanahatthako pabbajetabbo na khujjo pabbajetabbo
na vamano pabbajetabbo na galagandiko pabbajetabbo na lakkhanahato
pabbajetabbo na kasahato pabbajetabbo na likhitako pabbajetabbo
na  sipadi  pabbajetabbo na paparogi pabbajetabbo na parisadusako
pabbajetabbo  na  kano  pabbajetabbo  na  kuni pabbajetabbo
na khanjo pabbajetabbo na pakkhahato pabbajetabbo na chinniriyapatho
pabbajetabbo na jaradubbalo pabbajetabbo na andho pabbajetabbo
na  mugo  pabbajetabbo  na  badhiro  pabbajetabbo na andhamugo
pabbajetabbo  na  andhabadhiro  pabbajetabbo  na  mugabadhiro
pabbajetabbo  na  andhamugabadhiro  pabbajetabbo  yo  pabbajeyya
apatti dukkatassati.
        Napabbajetabbadvattimsavaram nitthitam.
        Dayajjabhanavaram nitthitam navamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 180-184. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3705&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3705&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=133&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=48              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=133              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=2086              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=2086              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com