ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [133]  Hetupaccaya  naarammane panca ... naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [134]   Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  tini
...  napurejate  tini napacchajate tini naasevane tini nakamme
tini navipake tini navippayutte tini.
   [135]  Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya napurejate
tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini
navipake tini navippayutte tini.
   [136] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
Samanantarapaccaya      sahajatapaccaya      annamannapaccaya
nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya  napacchajate  tini
... Naasevane tini nakamme tini navipake tini.
   [137] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
napacchajate tini ... Nakamme tini navipake tini.
   [138] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
kammapaccaya    aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
maggapaccaya  sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya
vigatapaccaya avigatapaccaya napacchajate tini ... Navipake tini.
   [139] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [140] Hetupaccaya arammanapaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
maggapaccaya  sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya
vigatapaccaya     avigatapaccaya     napacchajate    ekam
... Naasevane ekam.
   [141]  Arammanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [142]   Arammanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... Napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  navippayutte  tini  . arammanamulakam yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [143] Adhipatipaccaya naarammane panca ... naanantare panca
nasamanantare   panca   naannamanne  panca  naupanissaye  panca
napurejate  satta  napacchajate nava naasevane nava nakamme tini
navipake  nava  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya
panca novigate panca.
   [144]  Adhipatipaccaya hetupaccaya arammanapaccaya napurejate
tini  ...  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini
navipake  tini  navippayutte  tini . anantarapaccaya samanantarapaccaya
yatha arammanapaccaya evam vittharetabba.
   [145] Sahajatapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [146]  Sahajatapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [147]   Sahajatapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte  tini  .  yatha
hetumulakam.
   [148] Annamannapaccaya nahetuya dve ... naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye
ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini
nakamme  tini  navipake  tini  naahare  ekam  naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam navippayutte tini
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [149]  Annamannapaccaya  hetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya tini naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye
ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini
nakamme  tini  navipake  tini  nasampayutte  ekam navippayutte tini
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [150]   Annamannapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini
Nakamme tini navipake tini navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [151] Nissayapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca.
Nissayapaccaya ... yatha sahajatamulakam . upanissayapaccaya ... yatha
arammanamulakam.
   [152]  Purejatapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
...  napacchajate  tini  naasevane  tini nakamme tini navipake
tini najhane ekam namagge ekam.
   [153]   Purejatapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
...  pacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini. Yatha hetumulakam evam vittharetabbam.
   [154]  Asevanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [155] Asevanapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini ... Napurejate
tini   napacchajate   tini   nakamme  tini  navipake  tini
navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [156]  Kammapaccaya  nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  navipake  nava naahare ekam naindriye ekam
Najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [157]   Kammapaccaya   hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  navipake  nava  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [158]  Kammapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane
tini navipake tini navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [159]  Vipakapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  ekam  naanantare  ekam  nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte ekam
navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [160] Vipakapaccaya hetupaccaya naarammane ekam ... Adhipatiya
ekam  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam
naupanissaye   ekam  napurejate  ekam  napacchajate  ekam
naasevane  ekam  nasampayutte  ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [161]  Vipakapaccaya  hetupaccaya arammanapaccaya naadhipatiya
ekam  ... napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam
navippayutte ekam.
   [162] Vipakapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya
napurejate  ekam  ...  napacchajate  ekam  naasevane  ekam
navippayutte ekam.
   [163]   Vipakapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya   anantarapaccaya   samanantarapaccaya   sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  indriyapaccaya  jhanapaccaya maggapaccaya
sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya   natthipaccaya
vigatapaccaya     avigatapaccaya     napacchajate    ekam
... Naasevane ekam.
   [164] Aharapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
nava  naasevane  nava nakamme tini navipake nava naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [165]  Aharapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... Naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [166]  Aharapaccaya hetupaccaya arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini
nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [167] Indriyapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [168]  Indriyapaccaya  hetupaccaya  naarammane panca ...
Naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [169]   Indriyapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
Naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini
nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [170]  Jhanapaccaya  nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  namagge  ekam
nasampayutte   panca   navippayutte   tini   nonatthiya  panca
novigate panca.
   [171]   Jhanapaccaya   hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [172]  Jhanapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini
nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [173]  Maggapaccaya  nahetuya ekam ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [174] Maggapaccaya hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya
nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [175]  Maggapaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme
tini  navipake  tini  navippayutte  tini  .  yatha hetumulakam evam
vittharetabbam.
   [176]  Sampayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
   [177]   Sampayuttapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini navippayutte tini. Yatha hetumulakam.
   [178] Vippayuttapaccaya  nahetuya dve ... Naarammane panca
naadhipatiya  nava  anantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  panca  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  najhane  ekam
namagge ekam nasampayutte panca nonatthiya panca novigate panca.
   [179]  Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  panca  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
nonatthiya panca novigate panca.
   [180]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate ekam napacchajate tini naasevane
tini nakamme tini navipake tini.
   [181]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya  napacchajate tini ... naasevane tini nakamme tini
navipake tini.
   [182]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
adhipatipaccaya   anantarapaccaya   samanantarapaccaya   sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
napacchajate  tini  ...  naasevane  tini nakamme tini navipake
tini.
   [183] Vippayuttapaccaya hetupaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya
Kammapaccaya    aharapaccaya   avigatapaccaya   napacchajate
tini ... Navipake tini.
   [184] Vippayuttapaccaya hetupaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [185] Vippayuttapaccaya hetupaccaya purejatapaccaya kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   avigatapaccaya   napacchajate
ekam ... Naasevane ekam.
   [186]  Atthipaccaya  nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [187]   Atthipaccaya   hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [188]  Atthipaccaya  hetupaccaya  arammanapaccaya naadhipatiya
tini  ...  napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini
Nakamme  tini  navipake  tini  navippayutte tini . yatha hetumulakam
evam vittharetabbam.
   [189]  Natthipaccaya  ... vigatapaccaya nahetuya dve ...
Naadhipatiya  tini napurejate tini napacchajate tini naasevane tini
nakamme tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte
tini. Yatha arammanamulakam evam vittharetabbam.
   [190]  Avigatapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [191]   Avigatapaccaya  hetupaccaya  naarammane  panca
... naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca
navippayutte  tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  yatha
hetumulakam evam vittharetabbam.
        Anulomapaccaniyaganana nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 57-69. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=1124&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=1124&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=133&items=59              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=133              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10966              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10966              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com