ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [309] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane
sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [310]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā  satta
... napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme
satta navipāke satta navippayutte tīṇi.
   [311] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā    purejātapaccayā    napacchājāte    satta
... Naāsevane satta nakamme satta navipāke satta.
   [312] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā
napacchājāte satta ... Nakamme satta navipāke satta.
   [313]   Hetupaccayā   ārammaṇapaccayā   purejātapaccayā
āsevanapaccayā kammapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā   vigatapaccayā   avigatapaccayā  napacchājāte  satta
... Navipāke satta.
   [314] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [315] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā purejātapaccayā kammapaccayā
vipākapaccayā    āhārapaccayā    .pe.    avigatapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... Naasevane ekaṃ.
   [316] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
Napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta  naāsevane  satta nakamme
satta navipāke satta najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [317]  Ārammaṇapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā satta ...
Napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta
navipāke satta navippayutte tīṇi. Yathā hetumūlakaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [318] Adhipatipaccayā naārammaṇe pañca ... naanantare pañca
nasamanantare   pañca   naaññamaññe  pañca  naupanissaye  pañca
napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa nakamme
satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  adhipatipaccayā  hetupaccayā
saṅkhittaṃ  .  anantarapaccayā  hetupaccayā  samanantarapaccayā  yathā
ārammaṇamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [319] Sahajātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [320]  Sahajātapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca .
Saṅkhittaṃ  .  ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  sahajātapaccayā
hetupaccayā ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [321]  Aññamaññapaccayā  nahetuyā cattāri ... naārammaṇe
ekaṃ naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte
tīṇi nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [322]  Aññamaññapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā satta naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte tīṇi napacchājāte satta naāsevane satta nakamme
satta  navipāke  satta  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā  ekaṃ  novigate  ekaṃ  . aññamaññapaccayā hetupaccayā
ārammaṇapaccayā naadhipatiyā satta. Saṅkhittaṃ.
   [323]  Nissayapaccayā  nahetuyā  cattāri  .  nissayapaccayā
yathā  sahajātapaccayā  .  upanissayapaccayā  nahetuyā  cattāri .
Uppanissayapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [324] Purejātapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
Satta  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  .pe.  purejātapaccayā
hetupaccayā .pe.
   [325] Āsevanapaccayā nahetuyā cattāri ... Naadhipatiyā satta
napurejāte  tīṇi  napacchājāte satta nakamme satta navipāke satta
namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
   [326]  Āsevanapaccayā  hetupaccayā  naadhipatiyā  satta
...  napurejāte  tīṇi napacchājāte satta nakamme satta navipāke
satta navippayutte tīṇi.
   [327]   Āsevanapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  satta . saṅkhittaṃ . āsevanapaccayā hetupaccayā .pe.
Purejātapaccayā  kammapaccayā  āhārapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
... Avigatapaccayā napacchājāte satta ... Navipāke satta .pe.
   [328] Kammapaccayā nahetuyā cattāri ... naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa navipāke sattarasa naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [329] Kammapaccayā hetupaccayā naārammaṇe pañca. Saṅkhittaṃ.
...  Navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
Nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ.
   [330]  Vipākapaccayā nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ
naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [331]   Vipākapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ
... naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe
ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [332] Vipākapaccayā hetupaccayā ārammaṇapaccayā . Saṅkhittaṃ.
... Purejātapaccayā napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe.
Vipākapaccayā hetupaccayā . saṅkhittaṃ . purejātapaccayā kammapaccayā
āhārapaccayā . saṅkhittaṃ . ... avigatapaccayā napacchājāte ekaṃ
... Naāsevane ekaṃ .pe.
   [333] Āhārapaccayā nahetuyā cattāri ... Naārammaṇe pañca
naadhipatiyā   sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  satta
napacchājāte  sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta
Navipāke  sattarasa  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte   pañca   navippayutte   tīṇi   nonatthiyā  pañca
novigate pañca.
   [334]  Āhārapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca .
Saṅkhittaṃ  .  ... navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Saṅkhittaṃ.
   [335]  Indriyapaccayā  nahetuyā  cattāri ... naārammaṇe
pañca .pe. navipāke sattarasa naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
novigate pañca. Indriyapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [336]  Jhānapaccayā  nahetuyā  cattāri  ...  naārammaṇe
pañca .pe. ... navipāke sattarasa namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte   tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .
Jhānapaccayā hetupaccayā. Saṅkhittaṃ.
   [337]  Maggapaccayā  nahetuyā  tīṇi ... naārammaṇe pañca
navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte tīṇi nonatthiyā
pañca  novigate  pañca  .  maggapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe
pañca. Saṅkhittaṃ. Sampayuttapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [338]  Vippayuttapaccayā  nahetuyā cattāri ... naārammaṇe
pañca  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
Naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca
nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [339]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  naārammaṇe  pañca
...  naadhipatiyā  sattarasa  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca
naaññamaññe   pañca   naupanissaye  pañca  napurejāte  pañca
napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme satta navipāke
sattarasa nasampayutte pañca nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [340]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  satta  ...  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  satta
naāsevane satta nakamme satta navipāke satta.
   [341]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  napacchājāte  satta  ... naāsevane satta nakamme
satta navipāke satta.
   [342]   Vippayuttapaccayā   hetupaccayā   ārammaṇapaccayā
adhipatipaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā  napacchājāte  satta
... Nakamme satta navipāke satta.
   [343]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  .pe. āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  avigatapaccayā  napacchājāte  satta
... Navipāke satta.
   [344]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  ārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  ...  purejātapaccayā  kammapaccayā  vipākapaccayā
napacchājāte ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ.
   [345]  Vippayuttapaccayā  hetupaccayā  .pe. purejātapaccayā
kammapaccayā  vipākapaccayā  āhārapaccayā avigatapaccayā napacchājāte
ekaṃ ... Naāsevane ekaṃ .pe.
   [346] Atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ . Natthipaccayā vigatapaccayā
ārammaṇapaccayasadisaṃ. Avigatapaccayā sahajātapaccayasadisaṃ.
       Paccayavāre anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 110-118. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2185              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2185              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=309&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=34              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=309              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11177              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11177              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com