ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [347] Nahetupaccaya arammane cattari ... Anantare cattari
samanantare  cattari  sahajate  cattari annamanne cattari nissaye
cattari  upanissaye  cattari purejate cattari asevane cattari
kamme  cattari  vipake ekam ahare cattari indriye cattari
jhane  cattari  magge tini sampayutte cattari vippayutte cattari
atthiya cattari natthiya cattari vigate cattari avigate cattari.
   [348]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  sahajate  ekam
...  annamanne  ekam  nissaye ekam kamme ekam vipake ekam
ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam.
   [349]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya   naannamannapaccaya  sahajate
ekam ... nissaye ekam kamme ekam vipake ekam ahare ekam
indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam
avigate ekam.
   [350]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
nakammapaccaya  sahajate  ekam  ... nissaye ekam ahare ekam
atthiya ekam avigate ekam.
   [351]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya   nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  sahajate ekam ... nissaye ekam
atthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [352]   Nahetupaccaya   naarammanapaccaya   nakammapaccaya
navipakapaccaya  naaharapaccaya  naindriyapaccaya  .  sankhittam .
... Novigatapaccaya sahajate ekam ... nissaye ekam atthiya ekam
avigate ekam.
   [353]  Naarammanapaccaya hetuya panca ... adhipatiya panca
sahajate  panca  annamanne  ekam  nissaye  panca  kamme  panca
vipake  ekam  ahare  panca  indriye  panca  jhane  panca
Magge panca vippayutte panca atthiya panca avigate panca.
   [354]  Naarammanapaccaya  nahetupaccaya  sahajate  ekam
...  annamanne  ekam  nissaye ekam kamme ekam vipake ekam
ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [355] Naadhipatipaccaya hetuya sattarasa ... arammane satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa  annamanne
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate  satta
asevane  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [356]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya  arammane  cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
annamanne  cattari  nissaye cattari upanissaye cattari purejate
cattari  asevane cattari kamme cattari vipake ekam ahare
cattari  indriye  cattari  jhane cattari magge tini sampayutte
cattari  vippayutte  cattari  atthiya  cattari  natthiya  cattari
vigate  cattari  avigate  cattari  . naadhipatipaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya sahajate ekam. Sankhittam. ... Avigate ekam.
   [357]  Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya naarammanapaccayasadisam.
   [358]  Napurejatapaccaya hetuya satta ... arammane tini
adhipatiya  satta  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  upanissaye  tini  asevane tini
kamme  satta  vipake ekam ahare satta indriye satta jhane
satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya
satta natthiya tini vigate tini avigate satta.
   [359]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam  sampayutte  dve  vippayutte  ekam  atthiya dve natthiya
dve  vigate dve avigate dve . napurejatapaccaya nahetupaccaya
naarammanapaccaya sahajate ekam. Sankhittam. Avigate ekam.
   [360]  Napacchajatapaccaya  hetuya sattarasa ... arammane
satta  adhipatiya  sattarasa anantare satta samanantare satta sahajate
sattarasa  annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejate  satta  asevane  satta  kamme sattarasa vipake ekam
ahare  sattarasa indriye sattarasa jhane sattarasa magge sattarasa
Sampayutte  satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya
satta vigate satta avigate sattarasa.
   [361]  Napacchajatapaccaya  nahetupaccaya  arammane cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
annamanne   cattari  nissaye  cattari  upanissaye  cattari
purejate cattari asevane cattari kamme cattari vipake ekam
ahare  cattari  indriye  cattari  jhane cattari magge tini
sampayutte  cattari  vippayutte  cattari  atthiya cattari natthiya
cattari  vigate  cattari  avigate  cattari  . napacchajatapaccaya
nahetupaccaya  naarammanapaccaya  sahajate  ekam  .  sankhittam .
... Avigate ekam.
   [362] Naasevanapaccaya hetuya sattarasa ... Arammane satta
adhipatiya  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate
sattarasa  annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejate  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa.
   [363]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  arammane  cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
Annamanne  cattari  nissaye cattari upanissaye cattari purejate
cattari  kamme  cattari vipake ekam ahare cattari indriye
cattari  jhane  cattari magge tini sampayutte cattari vippayutte
cattari  atthiya  cattari natthiya cattari vigate cattari avigate
cattari  .  naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate ekam. Sankhittam. ... Avigate ekam.
   [364]  Nakammapaccaya  hetuya  satta ... arammane satta
adhipatiya  satta  anantare  satta  samanantare satta sahajate satta
annamanne  satta  nissaye  satta  upanissaye  satta  purejate
satta  asevane satta ahare satta indriye satta jhane satta
magge  satta  sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiya satta
natthiya satta vigate satta avigate satta.
   [365] Nakammapaccaya nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare
ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam annamanne ekam nissaye
ekam  upanissaye  ekam purejate ekam asevane ekam ahare
ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  sampayutte ekam vippayutte
ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [366]  Nakammapaccaya nahetupaccaya naarammanapaccaya sahajate
ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam ahare ekam atthiya
ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [367] Navipakapaccaya hetuya sattarasa ... arammane satta
adhipatiya  sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate
sattarasa  annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta
purejate  satta asevane satta kamme sattarasa ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa natthiya satta vigate
satta avigate sattarasa.
   [368]  Navipakapaccaya  nahetupaccaya  arammane  cattari
...  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  cattari
annamanne   cattari  nissaye  cattari  upanissaye  cattari
purejate  cattari  asevane  cattari  kamme cattari ahare
cattari  indriye  cattari  jhane cattari magge tini sampayutte
cattari  vippayutte  cattari  atthiya  cattari  natthiya  cattari
vigate cattari avigate cattari.
   [369]   Navipakapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  vippayutte ekam
atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [370] Naaharapaccaya sahajate ekam ... annamanne ekam
nissaye  ekam  kamme ekam indriye ekam atthiya ekam avigate
Ekam. Sankhittam.
   [371] Naindriyapaccaya sahajate ekam ... annamanne ekam
nissaye  ekam  kamme ekam ahare ekam atthiya ekam avigate
ekam. Sankhittam.
   [372]  Najhanapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam  sampayutte  ekam vippayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [373]   Najhanapaccaya   nahetupaccaya   naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate ekam.
   [374]  Namaggapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam asevane ekam kamme ekam vipake
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam
vippayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [375]   Namaggapaccaya   nahetupaccaya   naarammanapaccaya
sahajate ekam ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam vipake
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam vippayutte ekam
Atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
   [376]  Nasampayuttapaccaya hetuya panca ... adhipatiya panca
sahajate  panca  annamanne  ekam  nissaye  panca  kamme  panca
vipake  ekam  ahare panca indriye panca jhane panca magge
panca  vippayutte  panca  atthiya  panca  avigate  panca .
Nasampayuttapaccaya  nahetupaccaya  sahajate  ekam  .  sankhittam .
... Avigate ekam.
   [377]  Navippayuttapaccaya  hetuya tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  asevane  tini
kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini indriye tini jhane
tini  magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [378]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve atthiya dve natthiya dve vigate dve avigate dve.
   [379]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
sahajate  ekam  ... annamanne ekam nissaye ekam kamme ekam
Ahare ekam indriye ekam atthiya ekam avigate ekam. Sankhittam.
Nonatthipaccaya novigatapaccaya naarammanapaccayasadisam.
        Paccayavare paccaniyanulomam nitthitam.
          Paccayavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 118-127. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2340&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2340&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=347&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=35              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=347              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com