ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [56] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe  paṭicca
eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā . kusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe paṭicca
@Footnote: 1 paṭiccavārassa uddeso.
Eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {56.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {56.2} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā
akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   {56.3}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca      cittasamuṭṭhānaṃ      rūpaṃ      kaṭattārūpaṃ
Upādārūpaṃ.
   {56.4}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati hetupaccayā kusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā akusale khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [57] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {57.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā.
   {57.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ
paṭicca khandhā.
   [58] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe    paṭicca    dve    khandhā    .    kusalaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā  kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {58.1} Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā
akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho
dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā akusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti
adhipatipaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {58.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca
Dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ .
Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  kusale  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  akusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [59]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  samanantarapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā. Anantaraṃpi samanantaraṃpi ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [60]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve khandhe paṭicca dve khandhā . kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā kusale
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  sahajātapaccayā kusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {60.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
sahajātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe    paṭicca    eko   khandho   dve   khandhe
Paṭicca  dve  khandhā  .  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo ca abyākato ca dhammā
uppajjanti  sahajātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {60.2}  Abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
sahajātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve
khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ
mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca
upādārūpaṃ   āhārasamuṭṭhānaṃ   ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
Mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā mahābhūte
paṭicca  upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {60.4}  Kusalañca abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  akusale  khandhe  ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [61]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Akusalaṃ
dhammaṃ   paṭicca   akusalo  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe paṭicca
eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā
vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
Tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  vatthu  ca  tayo  khandhe  paṭicca  eko khandho vatthu ca
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā vatthu ca khandhe paṭicca vatthu
vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā
tayo  mahābhūte  paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve
mahābhūtā  .  bāhiraṃ  .  āhārasamuṭṭhānaṃ  .  utusamuṭṭhānaṃ .
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā tayo mahābhūte
paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.
   [62]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
nissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  .  nissayapaccayaṃ
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [63]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
upanissayapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  .  upanissayapaccayaṃ
ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [64]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe
paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā vatthuṃ
purejātapaccayā  .  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati
purejātapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā tayo
Khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve khandhā
vatthuṃ  purejātapaccayā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  purejātapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve
khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   [65] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho
dve khandhe paṭicca dve khandhā . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo
uppajjati āsevanapaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo
khandhe  paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kiriyābyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca
eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [66] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca tīṇi. Abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca abyākato dhammo uppajjati kammapaccayā vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca   paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca   tayo  mahābhūtā   mahābhūte  paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ     kaṭattārūpaṃ     upādārūpaṃ      asaññasattānaṃ
Ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo uppajjati kammapaccayā kusale khandhe ca mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati  kammapaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [67]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
vipākapaccayā  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca  eko  khandho
kaṭattā  ca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [68]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
āhārapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  . akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ
Khandhaṃ  paṭicca  tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  āhārapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo
mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
āhārasamuṭṭhānaṃ   ekaṃ   mahābhūtaṃ  paṭicca  mahābhūte  paṭicca
upādārūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  . akusalañca
abyākatañca  dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati āhārapaccayā
akusale khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [69]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
indriyapaccayā kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
tīṇi  .  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca. Indriyapaccayaṃ kammapaccayasadisaṃ.
   [70] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati jhānapaccayā
.. Maggapaccayā. Jhānapaccayampi maggapaccayampi hetupaccayasadisaṃ.
   [71] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati sampayuttapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca. Sampayuttapaccayaṃ ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [72] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo  khandhe
Paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
vippayuttapaccayā  .  kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
khandhe  vippayuttapaccayā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe  paṭicca eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {72.1}  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā tayo
khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo
uppajjati  vippayuttapaccayā  akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  . akusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca
abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  vippayuttapaccayā  akusalaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca
eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā .  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
Dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo
khandhe  paṭicca  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ tayo khandhe paṭicca eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā   kaṭattārūpaṃ   khandhe  vippayuttapaccayā  khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
vatthu   khandhe   vippayuttapaccayā   ekaṃ   mahābhūtaṃ   paṭicca
tayo  mahābhūtā  tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {72.2}  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  vippayuttapaccayā  kusale  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  .  akusalañca
abyākatañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
akusale  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe
vippayuttapaccayā.
   [73] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā . saṅkhittaṃ . atthipaccayaṃ
sahajātapaccayasadisaṃ.
   [74] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati natthipaccayā
.. Vigatapaccayā. Natthipaccayampi vigatapaccayampi ārammaṇapaccayasadisaṃ.
   [75] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati avigatapaccayā
kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā. Avigatapaccayaṃ sahajātapaccayasadisaṃ.
    Ime tevīsati paccayā sajjhāyantena vitthāretabbā.
   [76]  Hetuyā  nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
   [77] Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi .. adhipatiyā nava anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
Sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate
tīṇi avigate nava.
   [78] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatiyā tīṇi .. Anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye
tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi
vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [79] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā .. Anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā   purejātapaccayā   āsevanapaccayā   kamme
tīṇi  ..  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi
sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [80]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  āsevanapaccayā
kammapaccayā  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā avigate tīṇi.
   [81]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  purejātapaccayā
kammapaccayā vipākapaccayā āhāre ekaṃ .. indriye ekaṃ jhāne
Ekaṃ  magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [82]  Hetupaccayā  ārammaṇapaccayā  .pe.  purejātapaccayā
kammapaccayā   vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā
jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā
atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigate ekaṃ.
         Hetumūlakagaṇanā niṭṭhitā.
      Ārammaṇe ṭhitena sabbattha tīṇiyeva pañhā.
   [83] Ārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi .. adhipatiyā tīṇi .pe.
Avigate  tīṇi  .  adhipatipaccayā  hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi
.pe.  avigate  nava  .  anantarapaccayā  samanantarapaccayā hetuyā
tīṇi  .pe.  avigate  tīṇi  . sahajātapaccayā hetuyā nava .pe.
Aññamaññapaccayā  hetuyā  tīṇi  .  nissayapaccayā  hetuyā nava .
Upanissayapaccayā hetuyā tīṇi. Purejātapaccayā hetuyā tīṇi.
   [84]  Āsevanapaccayā  hetuyā  tīṇi  ..  ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi  vigate  tīṇi  avigate  tīṇi . asevanamūlake vipākaṃ natthi .
Kammapaccayā hetuyā nava.
   [85] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ .. Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā
ekaṃ  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate  ekaṃ  .  vipākamūlake  āsevanaṃ natthi . āhārapaccayā
hetuyā nava . indriyapaccayā hetuyā nava . jhānapaccayā hetuyā
nava . maggapaccayā hetuyā nava . sampayuttapaccayā hetuyā tīṇi.
Vippayuttapaccayā  hetuyā  nava  .  atthipaccayā  hetuyā  nava .
Natthipaccayā hetuyā tīṇi. Vigatapaccayā hetuyā tīṇi.
   [86] Avigatapaccayā hetuyā nava .. ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
nava natthiyā tīṇi .. Avigate tīṇi.
    Ekekaṃ paccayaṃ mūlaṃ kātūna sajjhāyamaggena gaṇetabbāti.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 24-40. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=469              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=469              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=56&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10653              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10653              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com