ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Panhavaro
   [1140]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayutto  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayutto  hetu  sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1141] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dukkhaya  vedanaya
sampayutto hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1142] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
Hetupaccayena   paccayo  patisandhikkhane  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1143]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam
katva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena paccavekkhati sukhaya
vedanaya  sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala
vutthahitva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena paccavekkhati .
Ariya  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  sukhaya  vedanaya
sampayutte  pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudacinne kilese jananti sukhaya vedanaya
sampayutte  khandhe  sukhaya  vedanaya sampayuttena cittena aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
sukhaya  vedanaya sampayutto rago uppajjati ditthi uppajjati .pe.
Sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha  sukhaya  vedanaya
sampayutta khandha uppajjanti.
   [1144] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam
katva  vippatisarissa  domanassam  uppajjati  sukhaya  vedanaya
Sampayutte  jhane  pahine  vippatisarissa  domanassam  uppajjati
sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha  dukkhaya  vedanaya
sampayutta khandha uppajjanti.
   [1145]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam  katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
paccavekkhati  sukhaya  vedanaya  sampayutta jhana vutthahitva magga
vutthahitva  phala  vutthahitva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  paccavekkhati  . ariya adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena
cittena  sukhaya  vedanaya  sampayutte pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese
jananti  sukhaya  vedanaya sampayutte khandhe adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha uppajjati
uddhaccam   uppajjati  .  cetopariyananena  sukhaya  vedanaya
sampayuttacittasamangissa  cittam  jananti . sukhaya vedanaya sampayutta
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena
Paccayo . sukhaya vedanaya sampayutte khandhe arabbha adukkhamasukhaya
vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1146] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  dosam  arabbha
doso  uppajjati  moho  uppajjati  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam
moham  arabbha  moho  uppajjati  doso  uppajjati  dukkhasahagatam
kayavinnanam  arabbha  doso  uppajjati  moho  uppajjati dukkhaya
vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha dukkhaya vedanaya sampayutta
khandha uppajjanti.
   [1147] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena dukkhaya vedanaya sampayutte pahine
kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe
samudacinne  kilese  jananti  dukkhaya vedanaya sampayutte khandhe
sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  .  dukkhaya  vedanaya sampayutte khandhe arabbha sukhaya
vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1148]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  dukkhaya  vedanaya
Sampayutte  pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe samudacinne kilese jananti dukkhaya vedanaya
sampayutte  khandhe  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  cetopariyananena  dukkhaya
vedanaya  sampayuttacittasamangissa  cittam jananti . dukkhaya vedanaya
sampayutta   khandha   cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  .  dukkhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha
adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1149] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam
samadiyitva  uposathakammam  katva adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena
cittena   paccavekkhanti   adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutta
jhana  vutthahitva  magga vutthahitva phala vutthahitva adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttena cittena paccavekkhanti.
   {1149.1}  Ariya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  pahine  kilese
paccavekkhanti   vikkhambhite   kilese   paccavekkhanti   pubbe
samudacinne   kilese   jananti   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayutte   khandhe   adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttena
Cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti
abhinandanti  tam  arabbha  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutto rago
uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati uddhaccam uppajjati.
Cetopariyananena   adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttacittasamangissa
cittam jananti.
   {1149.2}    Akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
arammanapaccayena    paccayo    .pe.    akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa    arammanapaccayena   paccayo   .
Adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayutta   khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa   avajjanaya   arammanapaccayena  paccayo  .
Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1150]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam
samadiyitva  uposathakammam  katva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  paccavekkhanti  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  jhana
vutthahitva  magga  vutthahitva  phala  vutthahitva  sukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  paccavekkhanti  .  ariya  sukhaya  vedanaya
sampayuttena cittena adukkhamasukhaya vedanaya sampayutte pahine kilese
Paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudacinne
kilese  jananti  adukkhamasukhaya vedanaya sampayutte khandhe arabbha
sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  sukhaya  vedanaya
sampayutto  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati .pe. adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayutte   khandhe   arabbha  sukhaya  vedanaya
sampayutta khandha uppajjanti.
   [1151]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya sampayuttassa dhammassa arammanapaccayena paccayo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam  katva  vippatisarissa  domanassam uppajjati adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutte  jhane  pahine  vippatisarissa  domanassam
uppajjati  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  arabbha
dukkhaya vedanaya sampayutta khandha uppajjanti.
   [1152]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  tam garum katva paccavekkhati sukhaya
vedanaya  sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala
Vutthahitva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena tam garum katva
paccavekkhati  sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe sukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum
katva  sukhaya  vedanaya  sampayutto  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati  .pe.  sahajatadhipati:  sukhaya  vedanaya  sampayuttadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1153]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Arammanadhipati:  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena  danam
datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  tam  garum katva paccavekkhati sukhaya vedanaya
sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala vutthahitva
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena cittena tam garum katva paccavekkhati
sukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum
katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  rago uppajjati ditthi
uppajjati .pe.
   [1154] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:
dukkhaya vedanaya sampayuttadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena
Paccayo.
   [1155] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam  katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
tam  garum  katva  paccavekkhati  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta
jhana  vutthahitva  magga vutthahitva phala vutthahitva adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  tam  garum  katva  paccavekkhati
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum
katva  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  rago uppajjati ditthi
uppajjati   .pe.   sahajatadhipati:   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1156]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .
Arammanadhipati:  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena
danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva sukhaya vedanaya
sampayuttena  cittena  tam  garum  katva  paccavekkhati  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala
Vutthahitva  sukhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena tam garum katva
paccavekkhati  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutte  khandhe  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  garum  katva  assadeti abhinandati
tam  garum  katva  sukhaya  vedanaya  sampayutto  rago  uppajjati
ditthi uppajjati .pe.
   [1157]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima
sukhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam  pacchimanam  sukhaya
vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayuttam anulomam sukhaya vedanaya sampayuttassa gotrabhussa
anantarapaccayena  paccayo  anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa
vodanam  maggassa  maggo  phalassa  phalam  phalassa  anulomam  sukhaya
vedanaya  sampayuttaya  phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo .
Sukhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  sukhaya vedanaya sampayuttassa
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1158]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayuttam  cuticittam  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo   sukhaya  vedanaya
sampayuttam  bhavangam  avajjanaya  anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagatam
Kayavinnanam  vipakamanodhatuya  anantarapaccayena  paccayo  sukhaya
vedanaya  sampayutta  vipakamanovinnanadhatu  kiriyamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena   paccayo   sukhaya   vedanaya   sampayuttam
bhavangam  adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttassa bhavangassa anantarapaccayena
paccayo  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  kusalakusalam  adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   vutthanassa   kiriyam   vutthanassa
phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1159] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam pacchimanam dukkhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1160]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo dukkhasahagatam
kayavinnanam    vipakamanodhatuya   anantarapaccayena   paccayo
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1161]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo
purima  purima  adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta khandha pacchimanam
pacchimanam adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam anantarapaccayena
Paccayo   adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttam   anulomam
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttassa  gotrabhussa  anantarapaccayena
paccayo  anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa
maggo  phalassa  phalam  phalassa  anulomam  phalasamapattiya  nirodha
vutthahantassa   nevasannanasannayatanam   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttaya  phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayutta   khandha   adukkhamasukhaya   vedanaya
sampayuttassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1162]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  cuticittam  sukhaya  vedanaya  sampayuttassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo avajjana sukhaya vedanaya
sampayuttakanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  vipakamanodhatu
sukhaya    vedanaya    sampayuttaya   vipakamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena  paccayo  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam bhavangam
sukhaya  vedanaya  sampayuttassa  bhavangassa  anantarapaccayena  paccayo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  kusalakusalam  sukhaya  vedanaya
sampayuttassa   vutthanassa  kiriyam  vutthanassa  phalam  vutthanassa
nirodha  vutthahantassa  nevasannanasannayatanam  sukhaya  vedanaya
sampayuttaya phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1163]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo avajjana
dukkhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1164]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarapaccayasadisam.
   [1165]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  sukhaya  vedanaya
sampayutto  eko  khandho  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo
dve   khandha   ekassa  khandhassa  sahajatapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam
khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha  ekassa khandhassa
sahajatapaccayena paccayo.
   [1166] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  dukkhaya  vedanaya
sampayutto  eko  khandho  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo
dve  khandha  ekassa  khandhassa  sahajatapaccayena  paccayo dukkhaya
vedanaya sampayuttapatisandhi na labbhati.
   [1167]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo
Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam khandhanam
sahajatapaccayena   paccayo   dve  khandha  ekassa  khandhassa
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutto  eko  khandho  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo
dve khandha ekassa khandhassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1168]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  annamannapaccayena paccayo ... nissayapaccayena
paccayo. Annamannampi nissayampi sahajatapaccayasadisam.
   [1169]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  sukhaya vedanaya
sampayuttam   saddham  upanissaya  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti sukhaya
vedanaya  sampayuttam  jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  maggam
uppadeti   abhinnam  uppadeti  samapattim  uppadeti  manam
jappeti ditthim ganhati.
   {1169.1}  Sukhaya  vedanaya sampayuttam silam ... sutam cagam
pannam  ragam  moham  manam  ditthim  patthanam  ...  sukhasahagatam
kayavinnanam   upanissaya   sukhaya   vedanaya   sampayuttena
cittena  danam  deti  .  sankhittam  .  samapattim  uppadeti .
Saddhapancamakesu   manam   jappeti  ditthim  ganhatiti  katabbam
Avasesesu  na  katabbam  .  sukhaya vedanaya sampayuttena cittena
adinnam  adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam  bhanati  sampham
palapati  sandhim  chindati  nillopam  harati ekagarikam karoti paripanthe
titthati  paradaram  gacchati  gamaghatam  karoti  nigamaghatam  karoti .
Sukhaya  vedanaya  sampayutta  saddha ... silam sutam cago panna
rago  moho  mano  ditthi  patthana ... sukhasahagatam kayavinnanam
sukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa
pannaya  ragassa  mohassa  manassa  ditthiya patthanaya sukhasahagatassa
kayavinnanassa   sukhaya   vedanaya   sampayuttakanam   khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1170] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatupanissayo:
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  attanam atapeti
paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti  .  sukhaya  vedanaya
sampayuttam silam ... Sutam ... Cagam ... Pannam upanissaya attanam atapeti
paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham  paccanubhoti  .  sukhaya  vedanaya
sampayuttam  ragam  ...  moham  manam  ditthim patthanam ... sukhasahagatam
kayavinnanam upanissaya panam hanati . dukkhaya vedanaya sampayuttena
cittena  adinnam  adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam bhanati
sampham  palapati  sandhim  chindati  nillopam  harati  ekagarikam  karoti
Paripanthe  titthati  paradaram gacchati gamaghatam karoti nigamaghatam karoti
mataram  jivita  voropeti  pitaram jivita voropeti arahantam jivita
voropeti  dutthena  cittena  tathagatassa  lohitam  uppadeti sangham
bhindati . sukhaya vedanaya sampayutta saddha ... silam sutam cago
panna  rago  moho  mano  ditthi  patthana  ...  sukhasahagatam
kayavinnanam   dosassa   .pe.   mohassa   dukkhasahagatassa
kayavinnanassa   dukkhaya   vedanaya   sampayuttakanam   khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1171]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
sukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttena cittena danam deti silam samadiyati uposathakammam
karoti  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  jhanam  uppadeti
vipassanam   uppadeti   maggam  uppadeti  abhinnam  uppadeti
samapattim  uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati  .  sukhaya
vedanaya  sampayuttam  silam  ... sutam cagam pannam ragam moham manam
ditthim  patthanam  ...  sukhasahagatam kayavinnanam upanissaya adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttena cittena danam deti.
   {1171.1}  Sankhittam  .  samapattim  uppadeti adukkhamasukhaya
vedanaya      sampayuttena      cittena     adinnam
Adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati  pharusam  bhanati  sampham  palapati
sandhim  chindati  nillopam  harati  ekagarikam karoti paripanthe titthati
paradaram gacchati gamaghatam karoti nigamaghatam karoti . sukhaya vedanaya
sampayutta  saddha  ...  silam  sutam  cago panna rago moho
mano  ditthi  patthana  ...  sukhasahagatam  kayavinnanam adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa  pannaya
ragassa   mohassa  manassa  ditthiya  patthanaya  sukhasahagatassa
kayavinnanassa  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1172] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dosam  upanissaya  panam  hanati
dukkhaya vedanaya sampayuttena cittena adinnam adiyati . sankhittam.
Sangham  bhindati  .  moham  dukkhasahagatam  kayavinnanam upanissaya panam
hanati  dukkhaya  vedanaya  sampayuttena  cittena adinnam adiyati .
Sankhittam  .  sangham  bhindati  .  doso  moho  dukkhasahagatam
kayavinnanam   dosassa   mohassa  dukkhasahagatassa  kayavinnanassa
dukkhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1173] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  pakatupanissayo:
Dosam upanissaya sukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam deti.
Sankhittam  .  samapattim  uppadeti  sukhaya  vedanaya  sampayuttena
cittena  adinnam  adiyati  .  sankhittam  .  nigamaghatam  karoti .
Moham  ...  dukkhasahagatam  kayavinnanam  upanissaya  sukhaya vedanaya
sampayuttena cittena danam deti . sankhittam . nigamaghatam karoti .
Doso   moho   dukkhasahagatam  kayavinnanam  sukhaya  vedanaya
sampayuttaya  saddhaya  .pe.  sukhasahagatassa  kayavinnanassa  sukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1174]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dosam upanissaya
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam deti . Sankhittam.
Nigamaghatam  karoti  . moham ... dukkhasahagatam kayavinnanam upanissaya
adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam deti . Sankhittam.
Nigamaghatam   karoti   doso  moho  dukkhasahagatam  kayavinnanam
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  .pe.  patthanaya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1175] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
Arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  deti  .  ditthim  ganhati
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam silam ... sutam cagam pannam ragam
moham  manam  ditthim  ... patthanam upanissaya adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttena cittena danam deti . sankhittam . samapattim uppadeti
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttena cittena adinnam adiyati .pe.
Nigamaghatam   karoti   .  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta
saddha  silam sutam cago panna rago moho mano ditthi patthana
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  .  sankhittam .
...  Patthanaya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   [1176]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  saddham  upanissaya  sukhaya
vedanaya  sampayuttena  cittena  danam  deti .pe. manam jappeti
ditthim  ganhati  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam silam ... .pe.
...  Patthanam upanissaya sukhaya vedanaya sampayuttena cittena danam
deti  .pe.  samapattim  uppadeti  sukhaya  vedanaya sampayuttena
Cittena  adinnam  adiyati  .pe. nigamaghatam karoti . adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  saddha  .pe.  ...  patthana  sukhasahagatam
kayavinnanam  sukhaya  vedanaya  sampayuttaya  saddhaya  .pe.
...  Patthanaya  sukhasahagatassa  kayavinnanassa  sukhaya  vedanaya
sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1177]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya   sampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttam  saddham upanissaya attanam atapeti paritapeti
pariyitthimulakam   dukkham  paccanubhoti  .  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttam silam ... . sankhittam . ... patthanam upanissaya panam hanati
dukkhaya vedanaya sampayuttena cittena adinnam adiyati . sankhittam.
Sangham  bhindati  .  adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta saddha .pe.
...  Patthana  dosassa  mohassa  dukkhasahagatassa  kayavinnanassa
dukkhaya vedanaya sampayuttakanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [1178]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima
sukhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam  pacchimanam  sukhaya
vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo sukhaya
vedanaya  sampayuttam  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa
Gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1179] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  khandha  pacchimanam pacchimanam dukkhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [1180]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  adukkhamasukhaya  vedanaya sampayutta khandha
pacchimanam   pacchimanam   adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayuttakanam
khandhanam   asevanapaccayena   paccayo  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayuttam  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa  gotrabhu
maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1181]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa   dhammassa   kammapaccayena   paccayo   sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  sukhaya  vedanaya sampayutta cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
sukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  sukhaya vedanaya
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1182] Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nanakhanika:  sukhaya
Vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  dukkhaya  vedanaya
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1183]  Sukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nanakhanika:
sukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1184]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo  dukkhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  dukkhaya  vedanaya sampayutta cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  cetana vipakanam dukkhaya vedanaya
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1185]  Dukkhaya  vedanaya  sampayutto dhammo adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nanakhanika:
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1186]   Adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayutto  dhammo
adukkhamasukhaya   vedanaya   sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata nanakhanika . sahajata: adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutta  cetana  sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta cetana vipakanam
adukkhamasukhaya   vedanaya  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1187]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  dhammo sukhaya
vedanaya  sampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo nanakhanika:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  sukhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1188]  Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto dhammo dukkhaya
vedanaya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nanakhanika:
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  cetana  vipakanam  dukkhaya
vedanaya sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1189]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  sukhaya
vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam khandhanam vipakapaccayena
paccayo  dve  khandha  ekassa  khandhassa  vipakapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  sukhaya  vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam
khandhanam vipakapaccayena paccayo dve khandha ekassa khandhassa .pe.
   [1190] Dukkhaya vedanaya sampayutto dhammo dukkhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  dukkhaya
vedanaya  sampayutto  eko  khandho dvinnam khandhanam vipakapaccayena
Paccayo  .pe. adukkhamasukhaya vedanaya .pe. vipako adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutto  eko  khandho  dvinnam  khandhanam  .pe.
Patisandhikkhane.
   [1191]  Sukhaya vedanaya sampayutto dhammo sukhaya vedanaya
sampayuttassa  dhammassa  aharapaccayena paccayo ... indriyapaccayena
paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena
paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena paccayo vigatapaccayena
paccayo ... Avigatapaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 373-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=7541&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=7541&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1140&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=149              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1140              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com