ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [87] Akusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccaya
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  . abyakatam dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam
ekam   khandham   paticca   tayo   khandha   cittasamutthananca
Rupam  tayo  khandhe  paticca  eko  khandho  cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
rupam     ahetukapatisandhikkhane     vipakabyakatam    ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  katatta ca rupam tayo khandhe paticca
eko  khandho  katatta  ca rupam dve khandhe paticca dve khandha
katatta  ca  rupam  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ..
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
dve  mahabhute  paticca dve mahabhuta mahabhute paticca katattarupam
upadarupam.
   [88]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Akusalam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati naarammanapaccaya
akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  abyakatam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya
vipakabyakate  kiriyabyakate  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  vipakabyakate  khandhe  paticca  katattarupam  khandhe
Paticca  vatthu  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo
mahabhute paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam
mahabhutam  dve  mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute
paticca  katattarupam  upadarupam  .  kusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  kusale
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam rupam . akusalanca
abyakatanca   dhammam   paticca   abyakato  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya akusale khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam.
   [89] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya
kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  dve khandhe paticca dve khandha . kusalam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya kusale
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  kusalam dhammam paticca kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya kusalam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe
paticca  eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paticca
Dve khandha cittasamutthananca rupam.
   {89.1}  Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya  akusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe
paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha. Akusalam dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya akusale khandhe
paticca cittasamutthanam rupam . akusalam dhammam paticca akusalo ca abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya  akusalam  ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe  paticca eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   {89.2}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta tayo mahabhute paticca ekam mahabhutam dve
mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca  katattarupam
upadarupam.
   {89.3}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  kusale  khandhe  ca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [90]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya  kusale  khandhe  paticca
cittasamutthanam   rupam   .  naanantarapaccayampi  nasamanantarapaccayampi
naarammanapaccayasadisam.
   [91]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naannamannapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Akusalam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati naannamannapaccaya
akusale khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   {91.1}  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo
uppajjati naannamannapaccaya vipakabyakate
kiriyabyakate  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
vipakabyakate  khandhe  paticca  katattarupam  mahabhute  paticca
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahire  mahabhute
Paticca  upadarupam  aharasamutthane  mahabhute  paticca  upadarupam
utusamutthane  mahabhute  paticca  upadarupam  asannasattanam mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   {91.2}  Kusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  naannamannapaccaya  kusale  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam  rupam . akusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato
dhammo  uppajjati  naannamannapaccaya akusale khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [92]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naupanissayapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Naupanissayapaccayam naarammanapaccayasadisam.
   [93]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya arupe kusalam ekam khandham paticca tayo khandha tayo
khandhe  paticca eko khandho dve  khandhe paticca dve khandha .
Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo uppajjati napurejatapaccaya
kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam . akusalam dhammam paticca
akusalo  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  akusalam ekam
khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe
paticca  dve  khandha  .  akusalam dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  akusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam
Rupam.
   {93.1}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
napurejatapaccaya  arupe  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam khandham
paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca
dve khandha vipakabyakate kiriyabyakate khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam khandham paticca tayo khandha
katatta ca rupam tayo khandhe paticca eko khandho katatta ca rupam dve
khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta tayo mahabhute
paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ..
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam
dve  mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca
katattarupam upadarupam.
   {93.2}  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  kusale  khandhe  ca  mahabhute
ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam
paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  akusale
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [94] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati napacchajatapaccaya
Kusalam ekam khandham paticca .pe.
   [95] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati naasevanapaccaya
kusalam  ekam  khandham paticca . napacchajatapaccayampi naasevanapaccayampi
naadhipatipaccayasadisam.
   [96] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati nakammapaccaya
kusale khandhe paticca kusala cetana . akusalam dhammam paticca akusalo
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  akusale  khandhe  paticca  akusala
cetana  .  abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
nakammapaccaya  kiriyabyakate  khandhe  paticca kiriyabyakata cetana
bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca
tayo mahabhuta tayo mahabhute paticca ekam mahabhutam dve mahabhute
paticca dve mahabhuta mahabhute paticca upadarupam.
   [97]  Kusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
navipakapaccaya  kusalam  ekam  khandham  paticca  tini  . akusalam dhammam
paticca akusalo dhammo uppajjati navipakapaccaya. Tini.
   {97.1}  Abyakatam  dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
navipakapaccaya  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam tayo khandhe paticca eko khandho cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca
Rupam  ekam  mahabhutam paticca tayo mahabhuta .pe. mahabhute paticca
cittasamutthanam  rupam  upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam ..
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo
mahabhuta .pe. Mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   {97.2}  Kusalanca abyakatanca dhammam paticca abyakato dhammo
uppajjati navipakapaccaya kusale khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  .  akusalanca  abyakatanca  dhammam  paticca  abyakato dhammo
uppajjati  navipakapaccaya  akusale  khandhe  ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [98]  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
naaharapaccaya  bahiram  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  paticca
katattarupam upadarupam.
   [99]  Abyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
naindriyapaccaya bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam
mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  paticca
upadarupam asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam.
   [100]  Abyakatam  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati
najhanapaccaya   pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  tayo  khandhe  paticca  eko  khandho dve khandhe paticca
Dve  khandha  bahiram  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ...
Asannasattanam  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta .pe. mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [101]  Abyakatam  dhammam  paticca abyakato dhammo uppajjati
namaggapaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe paticca
eko  khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca dve
khandha  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vipakabyakatam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  katatta ca rupam tayo khandhe
paticca  eko  khandho  katatta ca rupam dve khandhe paticca dve
khandha  katatta  ca rupam khandha paticca  vatthu vatthum paticca khandhe
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  tayo  mahabhute  paticca
ekam  mahabhutam  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ... utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.
Mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   [102]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
nasampayuttapaccaya  kusale  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Naarammanapaccayasadisam.
   [103] Kusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati navippayuttapaccaya
Arupe  kusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo
khandhe  paticca  eko khandho dve khandhe paticca dve khandha .
Akusalam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo  uppajjati navippayuttapaccaya
arupe  akusalam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  tayo khandhe
paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha . abyakatam
dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya
arupe  vipakabyakatam kiriyabyakatam ekam khandham paticca tayo khandha
tayo  khandhe  paticca  eko  khandho  dve  khandhe paticca dve
khandha bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
ekam  mahabhutam  paticca  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute
paticca katattarupam upadarupam.
   [104]  Kusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
nonatthipaccaya ... novigatapaccaya kusale khandhe paticca cittasamutthanam
rupam. Naarammanapaccayasadisam.
   [105]  Nahetuya  dve  naarammane  panca naadhipatiya nava
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   [106] Nahetupaccaya naarammane ekam ... naadhipatiya dve
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne ekam naupanissaye
ekam napurejate dve napacchajate dve naasevane dve nakamme
ekam  navipake  dve  naahare  ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte dve nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [107]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatiya  ekam
naanantare   ekam   nasamanantare   ekam  naannamanne  ekam
naupanissaye  ekam napurejate ekam napacchajate ekam naasevane
ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [108]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya ...
Naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya naupanissayapaccaya
napurejatapaccaya     napacchajatapaccaya     naasevanapaccaya
nakammapaccaya   navipakapaccaya   naaharapaccaya  naindriyapaccaya
najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya
nonatthipaccaya ... Novigate ekam.
          Nahetumulakam nitthitam.
   [109] Naarammanapaccaya nahetuya ekam ... naadhipatiya panca
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca napurejate panca napacchajate panca naasevane
panca   nakamme  ekam  navipake  panca  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
panca navippayutte ekam nonatthiya panca novigate panca.
   [110]   Naarammanapaccaya   nahetupaccaya  naadhipatipaccaya
naanantare ekam ... Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [111] Naadhipatipaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare  ekam  naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [112]  Naadhipatipaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
...  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam
naupanissaye  ekam napurejate dve napacchajate dve naasevane
dve  nakamme  ekam  navipake dve naahare  ekam naindriye
ekam   najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  ekam
navippayutte dve nonatthiya ekam novigate ekam.
   [113]   Naadhipatipaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naanantare ekam (sabbattha ekam) ... navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [114]  Naanantarapaccaya  ...  nasamanantarapaccaya  ...
Naannamannapaccaya ... Naupanissayapaccaya .... Naarammanapaccayasadisam.
   [115] Napurejatapaccaya nahetuya dve ... Naarammane panca
naadhipatiya  satta  naanantare  panca  nasamanantare panca naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napacchajate  satta  naasevane
satta  nakamme  tini  navipake  satta  naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [116]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napacchajate  dve  naasevane
dve  nakamme  ekam  navipake  dve naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
dve nonatthiya ekam novigate ekam.
   [117]  Napurejatapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya  ekam ... naanantare ekam (sabbattha ekam) nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [118] Napacchajatapaccaya ... naasevanapaccaya nahetuya dve
...  naarammane  panca  naadhipatiya  nava  naanantare  panca
nasamanantare   panca   naannamanne  panca  naupanissaye  panca
napurejate  satta  napacchajate  nava  nakamme  tini  navipake
nava  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge
ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
novigate panca.
   [119]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate
dve  nakamme  ekam  navipake  dve naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
dve nonatthiya ekam novigate ekam.
   [120]  Naasevanapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekam ... naanantare ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [121]  Nakammapaccaya nahetuya ekam ... naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne
ekam   naupanissaye   ekam  napurejate  tini  napacchajate
tini  naasevane  tini  navipake  tini naahare ekam naindriye
Ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
tini nonatthiya ekam novigate ekam.
   [122]  Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... Naadhipatiya ekam (sabbattha ekam) nonatthiya ekam novigate ekam.
   [123] Navipakapaccaya nahetuya dve ... naarammane panca
naadhipatiya  nava  naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
nava  naasevane  nava  nakamme  tini  naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca.
   [124]  Navipakapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate  dve
naasevane  dve  nakamme ekam naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte dve
nonatthiya ekam novigate ekam.
   [125]   Navipakapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya ekam novigate ekam.
   [126] Naaharapaccaya ... naindriyapaccaya ... Najhanapaccaya
... namaggapaccaya nahetuya ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya ekam
Novigate ekam.
   [127]  Nasampayuttapaccaya  nahetuya  ekam ... naarammane
panca. Naarammanapaccayasadisam. ... Novigate panca.
   [128] Navippayuttapaccaya nahetuya dve ... Naarammane ekam
naadhipatiya  tini  naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naannamanne
ekam  naupanissaye  ekam  napurejate  tini  napacchajate  tini
naasevane  tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [129]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
... naadhipatiya dve naanantare ekam nasamanantare ekam naannamanne
ekam   naupanissaye  ekam  napurejate  dve  napacchajate
dve  naasevane  dve  nakamme ekam navipake dve naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
ekam nonatthiya ekam novigate ekam.
   [130]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekam ... naanantare ekam (sabbattha ekam) ... Nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [131]  Nonatthipaccaya  novigatapaccaya  nahetuya  ekam
... naarammane panca naadhipatiya panca naanantare panca nasamanantare
Panca  naannamanne  panca  naupanissaye  panca  napurejate  panca
napacchajate  panca  naasevane  panca  nakamme  ekam  navipake
panca  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane ekam namagge
ekam nasampayutte panca navippayutte ekam nonatthiya panca.
   [132]  Novigatapaccaya  nahetupaccaya  naarammane  ekam
...  naadhipatiya  ekam  (sabbattha  ekam) ... navippayutte ekam
nonatthiya ekam.
           Paccaniyam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 40-57. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=790&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=790&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=87&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=87              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10899              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10899              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com