ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            atitattikam
            panhavaro
   [1917]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  paccuppanna  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1918] Atito dhammo paccuppannassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  ...  uposathakammam ... paccavekkhati
pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati
ariya  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhanti  phalam paccavekkhanti
pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
atitam  cakkhum  aniccato dukkhato anattato vipassanti .pe. domanassam
uppajjati  atitam  sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe
rase photthabbe vatthum ... atite khandhe aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati
ditthi  uppajjati  vicikiccha  ... uddhaccam ... domanassam uppajjati
akasanancayatanam  vinnanancayatanassa  arammanapaccayena  paccayo
akincannayatanam    nevasannanasannayatanassa    arammanapaccayena
paccayo   atita   khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa    avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1919] Anagato dhammo paccuppannassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo anagatam cakkhum ... Vatthum ... Anagate khandhe aniccato ... Domanassam
uppajjati   anagata  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1920]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo paccuppannam cakkhum ... kayam rupe sadde
gandhe rase photthabbe vatthum ... paccuppanne khandhe aniccato ...
Domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  ...  dibbaya sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa  paccuppanna  khandha  iddhividhananassa  avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1921]  Atito  dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo  .  arammanadhipati:  danam  datva  silam  .pe.  pubbe
sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  jhana  vutthahitva jhanam garum
katva  paccavekkhati  ariya  magga  vutthahitva  maggam garum katva
paccavekkhanti  phalam garum katva paccavekkhanti atitam cakkhum ... kayam
rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ... atite khandhe garum
katva  assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati
ditthi uppajjati.
   [1922] Anagato dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . arammanadhipati: anagatam cakkhum ... Vatthum ... Anagate khandhe
garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi
uppajjati.
   [1923] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
paccuppannam  cakkhum  ... vatthum ... paccuppanne khandhe garum katva
assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati   .   sahajatadhipati:  paccuppannadhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1924]  Atito dhammo paccuppannassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  atita  khandha  pacchimanam  pacchimanam
paccuppannanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo anulomam gotrabhussa
Anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa  maggo
phalassa  phalam  phalassa  anulomam  phalasamapattiya  nirodha vutthahantassa
nevasannanasannayatanam     phalasamapattiya     anantarapaccayena
paccayo.
   [1925] Atito dhammo paccuppannassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisam.
   [1926]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
sahajatapaccayena    paccayo    annamannapaccayena    paccayo
nissayapaccayena paccayo. Sankhittam.
   [1927] Atito dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   .pe.   atitam   saddham   upanissaya   danam
deti silam ... uposathakammam karoti jhanam .pe. Vipassanam ... Maggam ...
Abhinnam  ...  samapattim  uppadeti  manam  jappeti ditthim ganhati
atitam silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham ... Kayikam dukkham upanissaya
danam deti silam ... uposathakammam .pe. samapattim uppadeti panam
hanati sangham bhindati atita saddha ... panna rago patthana kayikam
sukham ... kayikam dukkham paccuppannaya saddhaya pannaya ragassa patthanaya
.pe. Phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1928] Anagato dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:     anagatam    cakkhusampadam    patthayamano
sotasampadam  ...  ghanasampadam  jivhasampadam  kayasampadam  vannasampadam
saddasampadam  gandhasampadam  rasasampadam  ...  photthabbasampadam patthayamano
anagate khandhe patthayamano danam deti silam ... uposathakammam ...
Anagata cakkhusampada ... Vannasampada ... Photthabbasampada ... Anagata
khandha  paccuppannaya  saddhaya  pannaya  kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1929]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupatissayo  .  pakatupanissayo:  paccuppannam  utum  upanissaya
jhanam  uppadeti  vipassanam .pe. paccuppannam bhojanam ... senasanam
upanissaya  jhanam  uppadeti  samapattim  uppadeti  paccuppannam
utu  ...  bhojanam  ...  senasanam paccuppannaya saddhaya pannaya
kayikassa .pe. Phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1930]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati dibbaya sotadhatuya ... rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  purejatapaccayena
Paccayo   .   vatthupurejatam:   cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu   paccuppannanam   khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [1931]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  paccuppanna  khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1932] Atito dhammo paccuppannassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  atita  khandha  pacchimanam  pacchimanam
paccuppannanam  khandhanam  asevanapaccayena paccayo anulomam gotarabhussa
anulomam   vodanassa   gotrabhu   maggassa  vodanam  maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [1933]  Atito  dhammo  paccuppannassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  atita  cetana paccuppannanam vipakanam
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1934]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  paccuppanna  cetana  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
paccuppanna  cetana  samupayuttakanam  khandhanam  katatta  ca  rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [1935] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa vipakapaccayena
Paccayo   vipako   paccuppanno   eko   khandho  tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo  dve
khandha ... Patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [1936]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena  paccayo  jhanapaccayena
paccayo   maggapaccayena   paccayo   sampayuttapaccayena  paccayo
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sahajata:   paccuppanna   khandha   cittasamutthananam   rupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  patisandhikkhane  paccuppanna  khandha
katattarupanam   vippayuttapaccayena   paccayo   khandha   vatthussa
vippayuttapaccayena   paccayo   vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam ...
Vatthu  paccuppannanam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchajata:  paccuppanna  khandha  purejatassa  imassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1937] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa atthipaccayena
paccayo uppannattike atthisadisam.
   [1938]  Atito  dhammo  paccuppannassa dhammassa natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo.
   [1939] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa avigatapaccayena
Paccayo .pe.
   [1940] Hetuya ekam arammane tini adhipatiya tini anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  annamanne  nissaye ekam upanissaye
tini purejate pacchajate asevane ekam kamme dve vipake ahare
ekam. Sankhittam. Avigate ekam. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1941] Atito dhammo paccuppannassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1942] Anagato dhammo paccuppannassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1943]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo    purejatapaccayena    paccayo   pacchajatapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1944]  Nahetuya  tini  naarammane  tini  naadhipatiya
tini  naanantare  tini  . sankhittam . nasampayutte tini navippayutte
tini   noatthiya   dve   nonatthiya   tini   novigate
tini noavigate dve. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1945]  Hetupaccaya  naarammane  ekam  ...  naadhipatiya
naanantare  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye  .  sankhittam .
Nasampayutte  navippayutte  nonatthiya  novigate  ekam  .  evam
ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1946]  Nahetupaccaya  arammane  tini ... adhipatiya tini
anantare  samanantare  sahajate annamanne nissaye ekam upanissaye
tini purejate ekam pacchajate asevane ekam. Sankhittam. Kamme
dve  vipake  ekam  imesu  padesu  ekamyeva avigate ekam .
Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
          Atitattikam attharasamam
             nitthitam
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 541-549. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10611&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10611&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1917&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1917              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]