ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Panhavaro.
   [1970] Atitarammano dhammo atitarammanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo   atitarammana   hetu   sampayuttakanam   khandhanam
hetupaccayena  paccayo patisandhikkhane atitarammana hetu sampayuttakanam
khandhanam.
   [1971]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  anagatarammana  hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena paccayo.
   [1972]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
dhammassa  hetupaccayena paccayo paccuppannarammana hetu sampayuttakanam
khandhanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  paccuppannarammana
hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1973]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  atitam  vinnanancayatanam  paccavekkhati
nevasannanasannayatanam  paccavekkhati  atitarammanam  atitam  iddhividhananam
paccavekkhati  cetopariyananam  ...  pubbenivasanussatinanam  ...
Yathakammupagananam  paccavekkhati  ariya  atitarammane  pahine kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  ...  pubbe samudacinne ...
Atitarammane  atite  khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha atitarammano rago uppajjati
ditthi ... vicikiccha ... uddhaccam domanassam uppajjati atitarammana
atita   khandha   cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1974]  Atitarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  anagatam  vinnanancayatanam  paccavekkhati
nevasannanasannayatanam   paccavekkhati   atitarammanam   anagatam
iddhividhananam paccavekkhati cetopariyananam ... Pubbenivasanussatinanam ...
Yathakammupagananam   ...   atitarammane   anagate   khandhe
Aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam arabbha anagatarammano
rago  uppajjati  domanassam uppajjati atitarammana anagata khandha
cetopariyananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [1975]  Atitarammano  dhammo  paccuppannarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo   cetopariyananena   atitarammana-
paccuppannacittasamangissa  cittam  janati  atitarammana  paccuppanna
khandha cetopariyananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1976]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  anagatarammanam  anagatam  iddhividhananam
paccavekkhati  cetopariyananam ... anagatamsananam ... anagatarammane
anagate  khandhe  aniccato  ... vipassati assadeti abhinandati tam
arabbha  anagatarammano  rago  ...  domanassam  uppajjati
anagatarammana  anagata  khandha  cetopariyananassa anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1977]  Anagatarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo  anagatarammanam  atitam  iddhividhananam
paccavekkhati cetopariyananam ... anagatamsananam ariya anagatarammane
pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe samudacinne ... anagatarammane atite khandhe aniccato ...
Vipassanti  assadenti  abhinnadanti  tam arabbha atitarammano rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  anagatarammana  atita  khandha
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1978]  Anagatarammano  dhammo  paccuppannarammanassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  cetopariyananena anagatarammanapaccuppanna-
cittasamangissa  cittam  janati  anagatarammana  paccuppanna khandha
cetopariyananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1979]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo    cetopariyananena
paccuppannarammanapaccuppannacittasamangissa     cittam     janati
paccuppannarammana   paccuppanna   khandha   cetopariyananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1980]  Paccuppannarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  atitam  dibbam  cakkhum  paccavekkhati  dibbam
sotadhatum  paccavekkhati paccupannarammanam atitam iddhividhananam paccavekkhati
cetopariyananam  ...  ariya  paccuppannarammane  pahine  kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  ...  pubbe samudacinne ...
Paccuppannarammane atite khandhe aniccato ... vipassanti assadenti
Abhinandanti  tam  arabbha  atitarammano  rago  ...  domanassam
uppajjati  paccuppannarammana  atita  khandha  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa    avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1981]  Paccuppannarammano  dhammo  anagatarammanassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  anagatam  dibbam  cakkhum paccavekkhati dibbam
sotadhatum  paccavekkhati  paccuppannarammanam  anagatam  iddhividhananam
paccavekkhati  cetopariyananam ... paccuppannarammane anagate khandhe
aniccato ... vipassati .pe. tam arabbha anagatarammano rago ...
Domanassam   uppajjati   paccuppannarammana   anagata   khandha
cetopariyananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [1982]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  atitam  vinnanancayatanam  garum  katva  paccavekkhati
nevasannanasannayatanam   garum  katva  paccavekkhati  atitarammanam
atitam  iddhividhananam  garum  katva  paccavekkhati  cetopariyananam ...
Pubbenivasanussatinanam  ... yathakammupagananam garum katva paccavekkhati
atitarammane atite khandhe garum katva paccavekkhati ... assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  atitarammano  rago  uppajjati ditthi
Uppajjati   .  sahajatadhipati:  atitarammanadhipati  sampayuttakanam
khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1983]  Atitarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  . arammanadhipati: anagatam vinnanancayatanam
garum  katva  ... nevasannanasannayatanam ... atitarammanam anagatam
iddhividhananam garum katva ... cetopariyananam ... Pubbenivasanussati-
nanam ... yathakammupagananam ... atitarammane anagate khandhe garum
katva  assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  anagatarammano
rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [1984]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati: anagatarammanam anagatam iddhividhananam garum katva ...
Cetopariyananam  ...  anagatamsananam  garum  katva  paccavekkhati
anagatarammane  anagate  khandhe  garum katva assadeti abhinandati
tam  garum katva anagatarammano rago uppajjati ditthi uppajjati .
Sahajatadhipati:   anagatarammanadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1985]  Anagatarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  anagatarammanam  atitam iddhividhananam garum katva ...
Cetopariyananam  ... anagatamsananam garum katva ... anagatarammane
atite  khandhe  garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva
atitarammano rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [1986]  Paccuppannarammano dhammo paccuppannarammanassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  paccuppannarammanadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1987]  Paccuppannarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  atitam  dibbam  cakkhum
garum  katva  paccavekkhati  dibbam  sotadhatum garum katva paccavekkhati
paccuppannarammanam  atitam iddhividhananam garum katva ... cetopariyananam
garum katva ... paccuppannarammane atite khandhe garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  atitarammano  rago  uppajjati ditthi
uppajjati.
   [1988]   Paccuppannarammano   dhammo   anagatarammanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  anagatam
dibbam cakkhum garum katva paccavekkhati dibbam sotadhatum garum katva ...
Paccuppannarammanam  anagatam iddhividhananam garum katva paccuppannarammane
anagate  khandhe  garum  katva assadeti abhinandati tam garum katva
anagatarammano rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [1989] Atitarammano dhammo atitarammanassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo   purima   purima   atitarammana  khandha  pacchimanam
pacchimanam atitarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1990]  Atitarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  atitarammanam  bhavangam  anagatarammanaya
avajjanaya anantarapaccayena paccayo.
   [1991]  Atitarammano  dhammo  paccuppannarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  atitarammanam  cuticittam  paccuppannarammanassa
patisandhicittassa   anantarapaccayena  paccayo  atitarammanam  bhavangam
paccuppannarammanaya avajjanaya anantarapaccayena paccayo.
   [1992]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  anagatarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  anagatarammananam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   [1993]  Anagatarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena    paccayo    anagatarammanam    iddhividhananam
atitarammanassa   vutthanassa   cetopariyananam   atitarammanassa
vutthanassa  anagatamsananam  atitarammanassa  vutthanassa anagatarammana
khandha atitarammanassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1994]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
Dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima purima paccuppannarammana
khandha     pacchimanam    pacchimanam    paccuppannarammananam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  paccuppannarammanam  patisandhicittam
paccuppannarammanassa    bhavangassa   paccuppannarammanam   bhavangam
paccuppannarammanassa bhavangassa anantarapaccayena paccayo.
   [1995]  Paccuppannarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena    paccayo   paccuppannarammanam   patisandhicittam
atitarammanassa  bhavangassa  paccuppannarammanam  bhavangam  atitarammanassa
bhavangassa  paccuppannarammana  khandha  atitarammanassa  vutthanassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1996]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam.
   [1997]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
sahajatapaccayena    paccayo    annamannapaccayena    paccayo
nissayapaccayena paccayo. Tayopi paccaya paticcavarasadisa.
   [1998]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  atitarammana  aniccanupassana
dukkhanupassana  anattanupassana  atitarammanaya  aniccanupassanaya
dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1999]  Atitarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  atitarammana  aniccanupassana
dukkhanupassana  anattanupassana  anagatarammanaya  aniccanupassanaya
dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [2000]  Atitarammano  dhammo  paccuppannarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   atitarammana   aniccanupassana   dukkhanupassana
anattanupassana     paccuppannarammanaya     aniccanupassanaya
dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [2001]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  anagatarammana  aniccanupassana
dukkhanupassana      anattanupassana      anagatarammanaya
aniccanupassanaya  dukkhanupassanaya  anattanupassanaya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2002]  Anagatarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  anagatarammana  aniccanupassana
dukkhanupassana anattanupassana atitarammanaya
Aniccanupassanaya  dukkhanupassanaya  anattanupassanaya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2003]   Anagatarammano   dhammo   paccuppannarammanassa
dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   .   pakatupanissayo:
anagatarammana  aniccanupassana  dukkhanupassana  anattanupassana
paccuppannarammanaya     aniccanupassanaya     dukkhanupassanaya
anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [2004]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
dhammassa  ...  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
paccuppannarammana  aniccanupassana  dukkhanupassana  anattanupassana
paccuppannarammanaya     aniccanupassanaya     dukkhanupassanaya
anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [2005]  Paccuppannarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  paccuppannarammana aniccanupassana
dukkhanupassana  anattanupassana  atitarammanaya  aniccanupassanaya
dukkhanupassanaya     anattanupassanaya     upanissayapaccayena
paccayo.
   [2006]   Paccuppannarammano   dhammo   anagatarammanassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
Pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:    paccuppannarammana
aniccanupassana  dukkhanupassana  anattanupassana  anagatarammanaya
aniccanupassanaya  dukkhanupassanaya  anattanupassanaya upanissayapaccayena
paccayo.
   [2007]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena paccayo purima purima atitarammana khandha pacchimanam
pacchimanam atitarammananam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [2008]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  anagatarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  anagatarammananam  khandhanam  asevanapaccayena
paccayo.
   [2009]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo purima purima paccuppannarammana
khandha   pacchimanam   pacchimanam   paccuppannarammananam   khandhanam
asevanapaccayena paccayo.
   [2010]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
atitarammana cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  atitarammana  cetana  vipakanam  atitarammananam
khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2011]  Atitarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  atitarammana  cetana
vipakanam anagatarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2012]  Atitarammano  dhammo  paccuppannarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  atitarammana  cetana
vipakanam paccuppannarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2013]  Anagatarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
anagatarammana  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  anagatarammana  cetana  vipakanam
anagatarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2014]  Anagatarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  anagatarammana  cetana
vipakanam atitarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2015]   Anagatarammano   dhammo   paccuppannarammanassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  anagatarammana
cetana  vipakanam  paccuppannarammananam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [2016]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:  paccuppannarammana  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika: paccuppannarammana cetana
vipakanam paccuppannarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2017]  Paccuppannarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
kammapaccayena   paccayo   .  nanakhanika:  paccuppannarammana
cetana vipakanam atitarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2018]   Paccuppannarammano   dhammo   anagatarammanassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika: paccuppannarammana
cetana vipakanam anagatarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [2019]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
vipakapaccayena  paccayo  aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo   jhanapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo.
   [2020]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  satta
anantare   satta   samanantare   satta  sahajate  annamanne
nissaye  tini  upanissaye  nava  asevane  tini  kamme  nava
vipake  tini  ahare  tini  indriye  jhane magge sampayutte
tini  atthiya  tini  natthiya  satta  vigate  satta  avigate
Tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [2021]   Atitarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo  upanissaya-
paccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2022]  Atitarammano  dhammo  anagatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2023]  Atitarammano  dhammo  paccuppannarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [2024]   Anagatarammano   dhammo   anagatarammanassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2025]  Anagatarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2026]   Anagatarammano   dhammo   paccuppannarammanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2027]   Paccuppannarammano   dhammo  paccuppannarammanassa
Dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [2028]  Paccuppannarammano  dhammo  atitarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2029]   Paccuppannarammano   dhammo   anagatarammanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [2030]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  .  sankhittam  . sabbattha nava
novigate nava noavigate nava. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [2031] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya naanantare
nasamanantare  naupanissaye  napurejate  napacchajate  naasevane
nakamme  navipake  tini  sabbattha  tini  . sankhittam . nonatthiya
novigate tini. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2032]  Nahetupaccaya  arammane  nava ... adhipatiya satta
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  tini annamanne tini
nissaye  tini  upanissaye  nava asevane tini kamme nava vipake
Tini  ahare  indriye  jhane  magge  sampayutte atthiya tini
natthiya satta vigate satta avigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
         Atitarammanattikam ekunavisatimam
              nitthitam
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 554-570. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10865&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10865&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1970&items=63              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1970              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]