ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [2203]   Anidassanaappatigho   dhammo   anidassanaappatighassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo anidassanaappatigha hetu sampayuttakanam
khandhanam    anidassanaappatighananca    cittasamutthananam   rupanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page626.

Hetupaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha hetu sampayuttakanam khandhanam anidassanaappatighananca katattarupanam hetupaccayena paccayo. [2204] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa hetupaccayena paccayo anidassanaappatigha hetu sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ... anidassanaappatighamulakeyeva imina karanena satta panha vibhajitabba. [2205] Sanidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo rupe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati rupayatanam cakkhuvinnanassa arammanapaccayena paccayo sanidassanasappatigha khandha iddhividhananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2206] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo cakkhum ... kayam sadde gandhe rase ... photthabbe aniccato .pe. domanassam uppajjati dibbaya sotadhatuya saddam sunati saddayatanam sotavinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa anidassanasappatigha khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page627.

Iddhividhananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2207] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana ... ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti {2207.1} pubbe samudacinne ... Vatthum ... Itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum kabalimkaram aharam ... anidassanaappatighe khandhe aniccato ... domanassam uppajjati cetopariyananena anidassanaappatigha- cittasamangissa cittam janati akasanancayatanam vinnanancayatanassa arammanapaccayena paccayo akincannayatanam nevasannanasannayatanassa anidassanaappatigha khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2208] Sanidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: rupam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ... Ditthi uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page628.

[2209] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: cakkhum ... kayam sadde gandhe ... photthabbe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ... Ditthi uppajjati. [2210] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: danam datva silam ... Uposathakammam ... Tam garum katva ... Jhana vutthahitva ... Ariya magga vutthahitva ... Phala vutthahitva ... Phalam garum katva ... nibbanam garum katva ... nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo vatthum ... Itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum kabalimkaram aharam ... Anidassanaappatighe khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago ... Ditthi uppajjati . sahajatadhipati: anidassanaappatighadhipati sampayuttakanam khandhanam anidassanaappatighananca cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo. [2211] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: anidassana- appatighadhipati anidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo anidassanaappatimulake sattapi panha vibhajitabba adhipati tividharupasangahena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page629.

[2212] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima anidassanaappatigha khandha pacchimanam pacchimanam anidassanaappatighanam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa maggo phalassa phalam phalassa anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [2213] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam. [2214] Anidassanasappatigho dhammo anidassanasappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo paticcavarasadisam sadhukam katabbam . annamannapaccaye paticcavare annamannasadisam . Nissayapaccaye paticcavarasadisam. [2215] Sanidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: vannasampadam patthayamano danam deti silam ... Uposathakammam ... Vannasampada saddhaya pannaya ragassa patthanaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [2216] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page630.

Dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: cakkhusampadam patthayamano ... kayasampadam ... saddasampadam ... photthabbasampadam patthayamano danam deti silam ... uposathakammam ... Utum ... Senasanam upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... maggam ... abhinnam ... samapattim ... panam hanati sangham bhindati cakkhusampada ... photthabbasampada ... utu ... senasanam saddhaya pannaya ragassa patthanaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [2217] Anidassanaappatigho dhammo anidassanasappatighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... Jhanam ... Samapattim ... Manam jappeti ditthim ganhati silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham kayikam dukkham bhojanam upanissaya danam deti ... sangham bhindati anidassanaappatigha khandha ... saddha panna rago patthana kayikam sukham kayikam dukkham ... bhojanam saddhaya pannaya . sankhittam . maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [2218] Sanidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo . arammanapurejatam: dibbena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page631.

Cakkhuna ... Rupayatanam cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo. [2219] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum ... kayam ... sadde ... Photthabbe ... Aniccato ... domanassam uppajjati dibbaya sotadhatuya saddam sunati saddayatanam sotavinnanassa .pe. photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo. [2220] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: vatthum ... itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum kabalimkaram aharam aniccato ... domanassam uppajjati . Vatthupurejatam: vatthu anidassanaappatighanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [2221] Sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam: rupayatananca vatthu ca anidassanaappatighanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [2222] Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page632.

Vatthupurejatam cakkhayatananca vatthu ca ... Photthabbayatananca vatthu ca anidassanaappatighanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [2223] Sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam: rupayatananca cakkhayatananca cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo. [2224] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: anidassana- appatigha khandha purejatassa imassa anidassanaappatighassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [2225] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: anidassana- appatigha khandha purejatassa imassa sanidassanasappatighassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo evam satta panha vibhajitabba tividharupasangaho. [2226] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima anidassanaappatigha khandha pacchimanam pacchimanam anidassanaappatighanam khandhanam asevanapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page633.

Gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [2227] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . Sahajata: anidassanaappatigha cetana sampayuttakanam khandhanam anidassanaappatighananca cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: anidassanaappatigha cetana vipakanam khandhanam anidassanaappatighananca katattarupanam kammapaccayena paccayo. [2228] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: anidassanaappatigha cetana sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: anidassanaappatigha cetana sanidassanasappatighanam katattarupanam kammapaccayena paccayo evam satta panha sahajata nanakhanika imina karanena vibhajitabba tividharupasangaho. [2229] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako anidassanaappatigho eko khandho tinnannam khandhanam anidassanaappatighanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane anidassanaappatigho eko khandho tinnannam khandhanam anidassana- appatighananca katattarupanam vipakapaccayena paccayo khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page634.

Vatthussa vipakapaccayena paccayo. [2230] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipaka anidassanaappatigha khandha sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha khandha sanidassanasappatighanam katattarupanam vipakapaccayena paccayo evam satta panha vittharetabba pavatti patisandhi. [2231] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa aharapaccayena paccayo anidassanaappatigha ahara sampayuttakanam khandhanam anidassanaappatighananca cittasamutthananam rupanam aharapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha ahara sampayuttakanam khandhanam anidassanaappatighananca katattarupanam aharapaccayena paccayo kabalimkaro aharo imassa anidassana- appatighassa kayassa aharapaccayena paccayo. [2232] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa aharapaccayena paccayo anidassanaappatigha ahara sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam aharapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha ahara sanidassanasappatighanam katattarupanam aharapaccayena paccayo kabalimkaro aharo imassa sanidassanasappatighassa kayassa aharapaccayena paccayo evam satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page635.

Panha pavatti patisandhi vibhajitabba sattasupi kabalimkaro aharo katabbo. [2233] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo cakkhundriyam cakkhuvinnanassa kayindriyam kayavinnanassa indriyapaccayena paccayo. [2234] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo anidassanaappatigha indriya sampayuttakanam khandhanam anidassanaappatighanam cittasamutthanananca rupanam indriyapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha indriya sampayuttakanam khandhanam anidassanasappatighananca katattarupanam indriyapaccayena paccayo rupajivitindriyam anidassanaappatighanam katattarupanam indriyapaccayena paccayo. [2235] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo anidassanaappatigha indriya sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam indriyapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha indriya sanidassanasappatighanam katattarupanam indriyapaccayena paccayo rupajivitindriyam sanidassanasappatighanam katattarupanam indriyapaccayena paccayo evam pavatti patisandhi satta panha vibhajitabba rupajivitindriyanca ante ante.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page636.

[2236] Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo cakkhundriyanca cakkhuvinnananca cakkhuvinnanasahagatanam khandhanam indriyapaccayena paccayo . sankhittam . kayindriyanca kayavinnananca kayavinnanasahagatanam khandhanam indriyapaccayena paccayo. [2237] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo anidassanaappatigho eko khandho tinnannam khandhanam sampayuttapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane .... [2238] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vippayuttapaccayena paccayo. [2239] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . Sahajata: anidassanaappatigha khandha anidassanaappatighanam cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha khandha anidassanaappatighanam katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo khandha vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page637.

Anidassanaappatighanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: anidassanaappatigha khandha purejatassa imassa anidassanaappatighassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [2240] Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: anidassanaappatigha khandha sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassanaappatigha khandha sanidassanasappatighanam katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: anidassanaappatigha khandha purejatassa imassa sanidassanasappatighassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo avasesa panca panha evam vittharetabba sahajata pacchajata. [2241] Sanidassanasappatigho dhammo anidassanasappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: rupe aniccato ... Domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... rupayatanam cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo. [2242] Anidassanasappatigho dhammo anidassanasappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo anidassanasappatigham ekam mahabhutam dvinnam mahabhutanam atthipaccayena paccayo dve mahabhuta ekassa mahabhutassa atthipaccayena paccayo anidassanasappatigha mahabhuta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page638.

Anidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo photthabbayatanam cakkhayatanassa rasayatanassa atthipaccayena paccayo bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam dvinnam mahabhutanam atthipaccayena paccayo dve mahabhuta ekassa mahabhutassa atthipaccayena paccayo utusamutthana mahabhuta anidassanasappatighanam upadarupanam atthipaccayena paccayo asannasattanam anidassanasappatigham ekam mahabhutam dvinnam mahabhutanam atthipaccayena paccayo dve mahabhuta .... [2243] Anidassanasappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo: paticcavare nissayasadisam. [2244] Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajata: anidassanasappatigha mahabhuta anidassanaappatighanam cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo yava asannasatta vittharetabba. Purejatam: cakkhum ... Kayam ... Sadde ... Photthabbe aniccato ... domanassam uppajjati cakkhayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa atthipaccayena paccayo avasesa cattaro panha vittharetabba paticcavare sahajatasadisa ninnanakarana. [2245] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page639.

Dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato: anidassanaappatigho eko khandho tinnannam khandhanam anidassanaappatighanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane apodhatu anidassanaappatighanam cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam apodhatu indriyassa kabalimkaraharassa ca atthipaccayena paccayo bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam apodhatu anidassanaappatighanam katattarupanam. {2245.1} Purejatam: vatthum ... Itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum ... kabalimkaram aharam aniccato ... Domanassam uppajjati vatthu anidassanaappatighanam khandhanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: anidassanaappatigha khandha purejatassa imassa anidassanaappatighassa kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa anidassanaappatighassa kayassa atthipaccayena paccayo . Rupajivitindriyam anidassanaappatighanam katattarupanam atthipaccayena paccayo evam avasesa cha panha vibhajitabba sahajatam pacchajatam aharam indriyampi katabba. [2246] Sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: rupayatananca vatthu ca anidassanaappatighanam khandhanam atthipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page640.

Paccayo. [2247] Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma sanidassanasappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo anidassanaappatigha khandha ca mahabhuta ca sanidassanasappatighanam cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane ... . Sankhittam. Asannasattananca katabba. [2248] Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanasappatighassa dhammassa .... Sankhittam. [2249] Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajata: anidassanaappatigha khandha ca mahabhuta ca anidassanaappatighanam cittasamutthananam rupanam yava asannasatta katabba . purejatam: cakkhayatananca vatthu ca ... Photthabbayatananca vatthu ca anidassanaappatighanam khandhanam atthipaccayena paccayo avasesa panha vibhajitabba. [2250] Sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: rupayatananca cakkhayatananca cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo. [2251] Sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page641.

Ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam: rupayatananca cakkhayatananca cakkhuvinnananca cakkhuvinnanasahagatanam khandhanam atthipaccayena paccayo. Natthivigatapaccayam anantarasadisam. Avigatapaccayam atthisadisam. [2252] Hetuya satta arammane tini adhipatiya nava anantare ekam samanantare ekam sahajate ekavisa annamanne cha nissaye ekavisa upanissaye tini purejate cha pacchajate satta asevane ekam kamme satta vipake satta ahare satta indriye nava jhane satta magge satta sampayutte ekam vippayutte attha atthiya pancavisa natthiya ekam vigate ekam avigate pancavisa. [2253] Hetupaccaya adhipatiya satta ... sahajate satta annamanne ekam nissaye satta vipake satta indriye satta magge satta sampayutte ekam vippayutte satta atthiya satta avigate satta. [2254] Hetusahajatanissayaatthiavigatanti satta . Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti ekam. Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti ekam .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page642.

Hetusahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti satta. Hetusahajatanissayavipakaatthiavigatanti satta . hetusahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti ekam . Hetusahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti ekam . Hetusahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti satta . Hetusahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam. Evam sabbo gananavaro ganetabbo. Anulomam. [2255] Sanidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [2256] Anidassanasappatigho dhammo anidassanasappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo . Anidassanasappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho dhammo sanidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho dhammo anidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho dhammo sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page643.

Ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho dhammo sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [2257] Anidassanaappatigho dhammo anidassanaappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo . anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. {2257.1} Anidassanaappatigho dhammo anidassanasappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo . anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. {2257.2} Anidassanaappatigho dhammo anidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajata- paccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page644.

Indriyapaccayena paccayo . anidassanaappatigho dhammo anidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo . anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. {2257.3} Anidassanaappatigho dhammo sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [2258] Sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa ... Purejatam. [2259] Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma sanidassanasappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo . Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassana- sappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. {2259.1} Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma sanidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page645.

Ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanasappatighassa ca anidassana- appatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo . anidassana- sappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. {2259.2} Anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma sanidassanasappatighassa ca anidassanasappatighassa ca anidassanaappatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [2260] Sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa ... Purejatam. [2261] Sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma anidassanaappatighassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [2262] Nahetuya pancavisa naarammane dvavisa naadhipatiya pancavisa naanantare pancavisa nasamanantare pancavisa nasahajate dvadasa naannamanne catuvisa nanissaye nava naupanissaye pancavisa napurejate bavisa napacchajate pancavisa naasevane pancavisa nakamme pancavisa navipake catuvisa naahare pancavisa naindriye tevisa najhane pancavisa namagge pancavisa nasampayutte catuvisa navippayutte bavisa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page646.

Noatthiya nava nonatthiya pancavisa novigate pancavisa noavigate nava. [2263] Nahetupaccaya naarammane bavisa pathamagamanasadisam . ... Noavigate nava. [2264] Nahetupaccaya naarammanapaccaya naadhipatiya bavisa ... naanantare bavisa nasamanantare bavisa nasahajate nava naannamanne bavisa nanissaye nava naupanissaye ekavisa napurejate bavisa napacchajate bavisa . sankhittam . nasampayutte bavisa navippayutte bavisa noatthiya nava nonatthiya bavisa novigate bavisa noavigate nava. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [2265] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne satta naupanissaye satta napurejate satta napacchajate satta . sankhittam . Sabbattha satta . nasampayutte satta navippayutte ekam nonatthiya satta novigate satta. [2266] Hetu sahajata nissaya atthi avigatanti naarammane satta ... naanantare satta nasamanantare satta naannamanne satta . Idhapi sankhittam . nasampayutte satta navippayutte ekam nonatthiya satta novigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page647.

[2267] Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti naarammane ekam sabbattha ekam ... Novigate ekam. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [2268] Nahetupaccaya arammane tini ... adhipatiya nava anantare ekam samanantare ekam sahajate ekavisa annamanne cha nissaye ekavisa upanissaye tini purejate cha pacchajate satta asevane ekam kamme satta vipake satta ahare satta indriye nava jhane satta magge satta sampayutte ekam vippayutte attha atthiya pancavisa natthiya ekam vigate ekam avigate pancavisa. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Panhavaro nitthito. Sanidassanasappatighattikam bavisatimam nitthitam. Anulomatikapatthanam pacchimam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 625-647. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=12276&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=12276&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2203&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2203              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]