ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [481]  Pitisahagato  dhammo pitisahagatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  pitisahagata  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo  patisandhikkhane  pitisahagata  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
Hetupaccayena paccayo.
   [482]  Pitisahagato  dhammo sukhasahagatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  pitisahagata  hetu  sampayuttakanam  sukhasahagatanam  khandhanam
hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [483]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  pitisahagata  hetu  sampayuttakanam
pitisahagatananca  sukhasahagatananca  khandhanam  hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane ....
   [484] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ... Pitisahagatassa
dhammassa ... Pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ... Sukhamule tini.
   [485]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  upekkhasahagata  hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [486]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
dhammassa ... sukhasahagatassa dhammassa ... pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca
hetu   sampayuttakanam   pitisahagatananca  sukhasahagatananca  khandhanam
hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [487] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa arammanapaccayena
Paccayo  pitisahagatena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva
uposathakammam   katva  tam  pitisahagatena  cittena  paccavekkhati
pitisahagata  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala vutthahitva
tam  pitisahagatena  cittena  paccavekkhati  ariya pitisahagatena cittena
pitisahagate  pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese  jananti  pitisahagate
khandhe  pitisahagatena  cittena  aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  pitisahagato  rago uppajjati
ditthi  uppajjati  pitisahagate  khandhe  arabbha  pitisahagata  khandha
uppajjanti.
   [488] Pitisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo pitisahagatena cittena danam datva silam samadiyitva uposathakammam
katva tam sukhasahagatena cittena paccavekkhati pitisahagata jhana vutthahitva
magga vutthahitva phala vutthahitva tam sukhasahagatena cittena paccavekkhati
ariya  sukhasahagatena cittena pitisahagate pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti
pitisahagate  khandhe  sukhasahagatena cittena aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  sukhasahagato rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  pitisahagate  khandhe  arabbha sukhasahagata
khandha uppajjanti.
   [489]   Pitisahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  pitisahagatena  cittena  danam datva silam
samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  upekkhasahagatena  cittena
paccavekkhati  pitisahagata  jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva
phala  vutthahitva  tam  upekkhasahagatena cittena paccavekkhati ariya
upekkhasahagatena  cittena  pitisahagate  pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese
jananti  pitisahagate  khandhe  upekkhasahagatena  cittena  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
upekkhasahagato  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha
uppajjati   uddhaccam   uppajjati   cetopariyananena  pitisahagata-
cittasamangissa  cittam  jananti  pitisahagata  khandha cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  pitisahagate  khandhe arabbha
upekkhasahagata khandha uppajjanti.
   [490]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  pitisahagatena  cittena  danam
datva silam ... uposathakammam katva tam pitisahagatena ca sukhasahagatena ca
cittena  paccavekkhati  pitisahagata  jhana  vutthahitva  magga
vutthahitva  phala  vutthahitva  tam  pitisahagatena  ca sukhasahagatena ca
Cittena  paccavekkhati ariya pitisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena
pitisahagatam  pahinam  kilesam paccavekkhanti vikkhambhitam kilesam paccavekkhanti
pubbe  samudacinne  kilese jananti pitisahagate khandhe pitisahagatena
ca  sukhasahagatena  ca  cittena aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  pitisahagato ca sukhasahagato ca
rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  pitisahagate  khandhe  arabbha
pitisahagata ca sukhasahagata ca khandha uppajjanti.
   [491] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  .  sukhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  dhammassa  ...
Upekkhasahagatassa  dhammassa  ...  pitisahagatassa  ca  sukhahagatassa  ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sukhasahagate  khandhe  arabbha
pitisahagata ca sukhasahagata ca khandha uppajjanti.
   [492]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upekkhasahagatena  cittena  danam datva
silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam upekkhasahagatena cittena
paccavekkhanti upekkhasahagata jhana ... magga ... Phala vutthahitva
tam  upekkhasahagatena  cittena  paccavekkhati ariya upekkhasahagatena
cittena  upekkhasahagatam  pahinam  kilesam  paccavekkhanti  vikkhambhitam
kilesam  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese  jananti
upekkhasahagate  khandhe  upekkhasahagatena cittena aniccato dukkhato
Anattato   vipassanti   assadenti  abhinandanti  tam  arabbha
upekkhasahagato  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha
uppajjati  uddhaccam  uppajjati  cetopariyananena  upekkhasagata-
cittasamangissa  cittam  janati  akasanancayatanam vinnanancayatanassa
arammanapaccayena    paccayo   akincannayatanam   nevasanna-
nasannayatanassa   arammanapaccayena   paccayo   upekkhasahagata
khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa   pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya
arammanapaccayena   paccayo   upekkhasahagate  khandhe  arabbha
upekkhasahagata khandha uppajjanti.
   [493]  Upekkhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  dhammassa ...
Sukhasahagatassa  dhammassa  ... pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upekkhasahagatena  cittena  danam datva
silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  pitisahagatena  ca
sukhasahagatena  ca  cittena  paccavekkhati  upekkhasahagata  jhana
vutthahitva  magga  vutthahitva  phala vutthahitva tam pitisahagatena ca
sukhasahagatena  ca  cittena  paccavekkhati  ariya  pitisahagatena  ca
sukhasahagatena  ca  cittena  upekkhasahagatam pahinam kilesam paccavekkhanti
vikkhambhitam  kilesam  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese
jananti  upekkhasahagate  khandhe  pitisahagatena  ca  sukhasahagatena
Ca  cittena  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti
abhinandanti  tam  arabbha  pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  upekkhasahagate  khandhe  arabbha
pitisahagata ca sukhasahagata ca khandha uppajjanti.
   [494]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
dhammassa  ...  sukhasahagatassa dhammassa ... upekkhasahagatassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  pitisahagatena  ca sukhasahagatena ca cittena
danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam katva pitisahagate ca
sukhasahagate  ca  khandhe  upekkhasahagatena cittena aniccato dukkhato
anattato  vipassati  assadeti abhinandati tam arabbha upekkhasahagato
rago  uppajjati  ditthi  ...  vicikiccha  ... uddhaccam uppajjati
cetopariyananena   pitisahagatasukhasahagatacittasamangissa   cittam  janati
pitisahagata   ca   sukhasahagata   ca  khandha  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  pitisahagate  ca  sukhasahagate
ca khandhe arabbha upekkhasahagata khandha uppajjanti.
   [495]  Pitisahagato  ca sukhasahagato ca dhamma pitisahagatassa ca
sukhasahagatassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo. Sankhittam.
   [496]  Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
Pitisahagatena  cittena  danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam
katva  pitisahagatena  cittena tam garum katva paccavekkhati pitisahagata
jhana  vutthahitva  magga  vutthahitva phala vutthahitva pitisahagatena
cittena  tam  garum katva paccavekkhati pitisahagate khandhe pitisahagatena
cittena  garum katva assadeti abhinandati tam garum katva pitisahagato
rago  uppajjati  ditthi  uppajjati . sahajatadhipati: pitisahagatadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [497]  Pitisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
pitisahagatena  .pe.  sahajatadhipati:  pitisahagatadhipati  sampayuttakanam
sukhasahagatanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [498]   Pitisahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   .   arammanadhipati:   pitisahagatena
cittena danam datva upekkhasahagatena cittena. Sankhittam.
   [499]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  pitisahagatena  .pe.  sahajatadhipati:  pitisahagatadhipati
sampayuttakanam    pitisahagatananca    sukhasahagatananca    khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [500]  Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
sukhasahagatena  .pe.  sankhittam  .  sahajatadhipati:  sukhasahagatadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [501]  Sukhasahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati . sankhittam . sahajatadhipati:
sukhasahagatadhipati  sampayuttakanam  pitisahagatanam  khandhanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [502]   Sukhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo. Arammanadhipati:. Sankhittam.
   [503]  Sukhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Sankhittam   .   sahajatadhipati:   sukhasahagatadhipati   sampayuttakanam
pitisahagatananca sukhasahagatananca khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [504]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Sankhittam  .  sahajatadhipati:  upekkhasahagatadhipati  sampayuttakanam
khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [505]   Upekkhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  .  sankhittam .
Upekkhasahagato   dhammo  sukhasahagatassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo. Arammanadhipati:. Sankhittam.
   [506] Upekkhasahagato dhammo pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Arammanadhipati:. Sankhittam.
   [507]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo arammanadhipati sahajatadhipati .pe.
Sahajatadhipati:   pitisahagata   ca   sukhasahagata   ca   adhipati
sampayuttakanam pitisahagatanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [508]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma sukhasahagatassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Sankhittam  .  sahajatadhipati:  pitisahagata  ca  sukhasahagata ca adhipati
sampayuttakanam sukhasahagatanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [509]  Pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma upekkhasahagatassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Arammanadhipati:. Sankhittam.
   [510]  Pitisahagato  ca sukhasahagato ca dhamma pitisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati
sahajatadhipati   .   arammanadhipati:   .pe.   sahajatadhipati:
pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca  adhipati sampayuttakanam pitisahagatananca
sukhasahagatananca khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [511] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo  purima  purima  pitisahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
pitisahagatanam   khandhanam   anantarapaccayena   paccayo   pitisahagatam
anulomam   gotrabhussa   anantarapaccayena  paccayo  .  imina
karanena  sabbesam  padanam  paccayoti  dipetabbam  .  anulomam
vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa  maggo  phalassa
phalam  phalassa  anulomam  pitisahagataya  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   [512] Pitisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  pitisahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
sukhasahagatanam   khandhanam   anantarapaccayena   paccayo   pitisahagatam
anulomam   sukhasahagatassa   gotrabhussa   anantarapaccayena  paccayo
pitisahagatam  anulomam  sukhasahagatassa  vodanassa  .  sankhittam .
Pitisahagatam  anulomam  sukhasahagataya  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   [513]   Pitisahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  pitisahagatam  cuticittam  upekkhasahagatassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo   pitisahagatam  bhavangam
avajjanaya  anantarapaccayena  paccayo  pitisahagata  vipakamano-
vinnanadhatu   kiriyamanovinnanadhatuya  anantarapaccayena  paccayo
pitisahagatam  bhavangam  upekkhasahagatassa  bhavangassa  anantarapaccayena
Paccayo   pitisahagatam   kusalakusalam  upekkhasahagatassa  vutthanassa
kiriyam vutthanassa phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [514]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  pitisahagata
khandha   pacchimanam   pacchimanam   pitisahagatananca  sukhasahagatananca
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  pitisahagatam  anulomam  pitisahagatassa
ca  sukhasahagatassa  ca  gotrabhussa  anantarapaccayena  paccayo .
Sankhittam  .  pitisahagatam  anulomam  pitisahagataya  ca  sukhasahagataya ca
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [515] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  sukhasahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
sukhasahagatanam   khandhanam   anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagatam
anulomam    sukhasahagatassa    gotrabhussa    anantarapaccayena
paccayo  .  sankhittam  .  sukhasahagatam  anulomam  sukhasahagataya
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [516] Sukhasahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  sukhasahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
pitisahagatanam  khandhanam  . sankhittam . sukhasahagatam anulomam pitisahagataya
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [517] Sukhasahagato dhammo upekkhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo   sukhasahagatam  cuticittam  upekkhasahagatassa  upapatticittassa
anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagatam   bhavangam   avajjanaya
anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagatam  kayavinnanam  vipakamanodhatuya
anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagata   vipakamanovinnanadhatu
kiriyamanovinnanadhatuya   anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagatam
bhavangam   upekkhasahagatassa  bhavangassa  anantarapaccayena  paccayo
sukhasahagatam  kusalakusalam  upekkhasahagatassa  vutthanassa kiriyam vutthanassa
phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [518]  Sukhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima purima sukhasahagata khandha
pacchimanam  pacchimanam  pitisahagatananca  sukhasahagatananca  khandhanam .
Sankhittam  .  sukhasahagatam  anulomam  pitisahagataya  ca  sukhasahagataya ca
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [519]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo avajjana pancannam vinnananam anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  upekkhasahagata khandha pacchimanam pacchimanam
upekkhasahagatanam   khandhanam  .  sankhittam  .  upekkhasahagatam
anulomam  upekkhasahagataya  phalasamapattiya  nirodha  vutthahantassa
nevasannanasannayatanam     upekkhasahagataya    phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [520]   Upekkhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  upekkhasahagatam  cuticittam  pitisahagatassa
upapatticittassa  avajjana  pitisahagatanam  khandhanam  vipakamanodhatu
pitisahagataya   vipakamanovinnanadhatuya   upekkhasahagatam   bhavangam
pitisahagatassa  bhavangassa  upekkhasahagatam  kusalakusalam  pitisahagatassa
vutthanassa  kiriyam  vutthanassa  phalam  vutthanassa nirodha vutthahantassa
nevasannanasannayatanam      pitisahagataya     phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [521]  Upekkhasahagato  dhammo  sukhasahagatassa  dhammassa ...
Pitisahagatassa   ca  sukhasahagatassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo. Taniyeva ca gamanani niyametabbani.
   [522]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
dhammassa  ...  sukhasahagatassa dhammassa ... upekkhasahagatassa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   pitisahagatanca  sukhasahagatanca  cuticittam
upekkhasahagatassa   upapatticittassa   pitisahagatanca   sukhasahagatanca
bhavangam avajjanaya pitisahagata ca sukhasahagata ca vipakamanovinnanadhatu
kiriyamanovinnanadhatuya   pitisahagatanca   sukhasahagatanca   bhavangam
upekkhasahagatassa    bhavangassa    pitisahagatanca    sukhasahagatanca
kusalakusalam   upekkhasahagatassa   vutthanassa   kiriyam  vutthanassa
phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [523]  Pitisahagato  ca sukhasahagato ca dhamma pitisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima purima
pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca  khandha  pacchimanam  pacchimanam
pitisahagatananca   sukhasahagatananca   khandhanam   .  sankhittam  .
Pitisahagatanca  sukhasahagatanca  anulomam  pitisahagataya  ca  sukhasahagataya
ca phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [524] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo. Anantarapaccayasadisam.
   [525] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  pitisahagato  eko khandho tinnannam khandhanam sahajatapaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo .
Paticcasadisam. Sahajate dasa panha.
   [526] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo nissayapaccayena paccayo. Dasa panha katabba.
   [527] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   pitisahagatam   saddham   upanissaya   pitisahagatena
cittena  danam  deti  silam  samadiyati uposathakammam karoti pitisahagatam
jhanam  uppadeti  vipassanam  ...  maggam ... samapattim uppadeti
manam jappeti ditthim ganhati pitisahagatam silam ... sutam ... Cagam ...
Pannam  upanissaya  pitisahagatena  cittena  danam deti silam samadiyati
manam jappeti ditthim ganhati pitisahagatam ragam ... Moham manam ditthim ...
Patthanam  upanissaya  pitisahagatena  cittena danam deti silam samadiyati
uposathakammam   karoti  pitisahagatam  jhanam  uppadeti  samapattim
uppadeti  pitisahagatena  cittena  adinnam adiyati musa bhanati pisunam
bhanati  sampham  palapati sandhim chindati nillopam harati ekagarikam karoti
paripanthe  titthati  paradaram gacchati gamaghatam karoti nigamaghatam karoti
pitisahagata saddha ... silam sutam cago panna rago moho mano
ditthi  ...  patthana  pitisahagataya  saddhaya silassa sutassa cagassa
pannaya   ragassa   mohassa   manassa   ditthiya  patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [528] Pitisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   pitisahagatam   saddham   upanissaya   sukhasahagatena
cittena danam deti .pe. samapattim uppadeti manam jappeti ditthim
ganhati pitisahagatam silam ... sutam cagam pannam ragam moham manam ditthim ...
Patthanam  upanissaya sukhasahagatena cittena danam deti .pe. samapattim
uppadeti sukhasahagatena cittena adinnam adiyati ... nigamaghatam karoti
pitisahagata  saddha  ...  patthana  sukhasahagataya  saddhaya patthanaya
sukhasahagatassa kayavinnanassa upanissayapaccayena paccayo.
   [529]   Pitisahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pitisahagatam  saddham  upanissaya
upekkhasahagatena cittena danam deti ... abhinnam uppadeti samapattim
uppadeti ... ditthim ganhati pitisahagatam silam ... patthanam upanissaya
upekkhasahagatena  cittena  danam  deti  ...  nigamaghatam  karoti
pitisahagata  saddha ... patthana upekkhasahagataya saddhaya patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [530]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pitisahagatam  saddham
upanissaya pitisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena danam deti ...
Ditthim  ganhati  pitisahagatam  sukhasahagatam  silam  ... patthanam upanissaya
pitisahagatena  ca sukhasahagatena ca cittena danam deti ... nigamaghatam
karoti  pitisahagata saddha ... patthana pitisahagataya ca sukhasahagataya
ca saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [531] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   sukhasahagatam   saddham   upanissaya   sukhasahagatena
cittena danam deti ... ditthim ganhati sukhasahagatam silam ... Patthanam ...
Sukhasahagatam  kayavinnanam  upanissaya  sukhasahagatena  cittena  danam
deti ... nigamaghatam karoti sukhasahagata saddha ... Patthana ... Sukhasahagatam
kayavinnanam   sukhasahagataya   saddhaya   patthanaya   sukhasahagatassa
kayavinnanassa upanissayapaccayena paccayo.
   [532] Sukhasahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   sukhasahagatam   saddham   upanissaya   pitisahagatena
cittena danam deti ... ditthim ganhati sukhasahagatam silam ... Patthanam ...
Sukhasahagatam  kayavinnanam  upanissaya  pitisahagatena  cittena  danam
deti ... nigamaghatam karoti sukhasahagata saddha ... Patthana ... Sukhasahagatam
kayavinnanam  pitisahagataya  saddhaya  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [533]   Sukhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  sukhasahagatam  saddham  upanissaya
upekkhasahagatena cittena danam deti ... Abhinnam uppadeti ... Ditthim
ganhati  sukhasahagatam  silam  ...  patthanam ... sukhasahagatam kayavinnanam
upanissaya upekkhasahagatena cittena danam deti ... Nigamaghatam karoti
sukhasahagata  saddha  ...  patthana  ...  sukhasahagatam  kayavinnanam
upekkhasahagataya saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [534]  Sukhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca  sukhasahagatassa ca
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  sukhasahagatam  saddham
upanissaya pitisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena danam deti ...
Ditthim ganhati sukhasahagatam silam ... patthanam ... sukhasahagatam kayavinnanam
upanissaya pitisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena danam deti ...
Nigamaghatam karoti .pe. sukhasahagata saddha ... Patthana ... Sukhasahagatam
kayavinnanam  pitisahagataya  ca  sukhasahagataya  ca  saddhaya  patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [535]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  upekkhasahagatam  saddham  upanissaya
upekkhasahagatena cittena danam deti ... Abhinnam uppadeti ... Ditthim
ganhati upekkhasahagatam silam ... patthanam upanissaya upekkhasahagatena
cittena danam deti ... nigamaghatam karoti upekkhasahagata saddha ...
Patthana  upekkhasahagataya  saddhaya  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [536] Upekkhasahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   upekkhasahagatam  saddham  upanissaya  pitisahagatena
Cittena  danam  deti  ...  ditthim  ganhati  upekkhasahagatam
silam ... patthanam upanissaya pitisahagatena cittena danam deti ... Nigamaghatam
karoti  upekkhasahagata  saddha  ... patthana pitisahagataya saddhaya
patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [537] Upekkhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   upekkhasahagatam  saddham  upanissaya  sukhasahagatena
cittena  danam  deti ... ditthim ganhati upekkhasahagatam silam ...
Patthanam  upanissaya  sukhasahagatena cittena danam deti ... nigamaghatam
karoti  upekkhasahagata  saddha  ... patthana sukhasahagataya saddhaya
patthanaya sukhasahagatassa kayavinnanassa upanissayapaccayena paccayo.
   [538] Upekkhasahagato dhammo pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   upekkhasahagatam   saddham
upanissaya pitisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena danam deti ...
Ditthim  ganhati  upekkhasahagatam  silam  ...  patthanam  upanissaya
pitisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena danam deti ... Nigamaghatam karoti
upekkhasahagata saddha ... patthana pitisahagataya ca sukhasahagataya ca
saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [539]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
Dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pitisahagatanca
sukhasahagatanca   saddham  upanissaya  pitisahagatena  cittena  danam
deti ... ditthim ganhati pitisahagatanca sukhasahagatanca silam ... patthanam
upanissaya  pitisahagatena  cittena danam deti ... nigamaghatam karoti
pitisahagata  ca  sukhasahagata  ca  saddha  ... patthana pitisahagataya
saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [540] Pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma sukhasahagatassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   pitisahagatanca  sukhasahagatanca
saddham  upanissaya  sukhasahagatena  cittena  danam  deti  ... ditthim
ganhati  pitisahagatanca  sukhasahagatanca  silam  ...  patthanam  upanissaya
sukhasahagatena cittena danam deti ... nigamaghatam karoti pitisahagata ca
sukhasahagata  ca  saddha ... patthana sukhasahagataya saddhaya patthanaya
sukhasahagatassa kayavinnanassa upanissayapaccayena paccayo.
   [541]  Pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma upekkhasahagatassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo     .     pakatupanissayo:     pitisahagatanca
sukhasahagatanca saddham upanissaya upekkhasahagatena cittena danam deti ...
Abhinnam  uppadeti  ...  ditthim  ganhati  pitisahagatanca sukhasahagatanca
Silam ... patthanam upanissaya upekkhasahagatena cittena danam deti ...
Nigamaghatam  karoti pitisahagata ca sukhasahagata ca saddha ... patthana
upekkhasahagataya saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [542]  Pitisahagato  ca sukhasahagato ca dhamma pitisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pitisahagatanca
sukhasahagatanca    saddham    upanissaya    pitisahagatena    ca
sukhasahagatena ca cittena danam deti silam samadiyati uposathakammam karoti
pitisahagatanca  sukhasahagatanca jhanam uppadeti vipassanam ... maggam ...
Samapattim  ...  manam ... ditthim ganhati pitisahagatanca sukhasahagatanca
silam ... sutam cagam pannam ragam moham manam ditthim ... Patthanam upanissaya
pitisahagatena  ca  sukhasahagatena ca cittena danam deti silam samadiyati
uposathakammam karoti pitisahagatanca sukhasahagatanca jhanam ... vipassanam ...
Maggam  ...  samapattim  uppadeti  pitisahagatena ca sukhasahagatena ca
cittena  adinnam  adiyati  musa  bhanati  pisunam  bhanati sampham palapati
sandhim  chindati  nillopam  harati  ekagarikam karoti paripanthe titthati
paradaram  gacchati  gamaghatam  karoti  nigamaghatam karoti pitisahagata ca
sukhasahagata  ca saddha ... patthana pitisahagataya ca sukhasahagataya ca
saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [543] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa asevanapaccayena
Paccayo  purima  purima  pitisahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
pitisahagatanam   khandhanam   asevanapaccayena   paccayo  pitisahagatam
anulomam   pitisahagatassa   gotrabhussa   anulomam   vodanassa
gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [544] Pitisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  pitisahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
sukhasahagatanam   khandhanam   asevanapaccayena   paccayo  pitisahagatam
anulomam   sukhasahagatassa   gotrabhussa  asevanapaccayena  paccayo
pitisahagatam  anulomam  sukhasahagatassa vodanassa asevanapaccayena paccayo
pitisahagatam  gotrabhu  sukhasahagatassa  maggassa  pitisahagatam  vodanam
sukhasahagatassa maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [545]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  pitisahagata
khandha   pacchimanam   pacchimanam   pitisahagatananca  sukhasahagatananca
khandhanam  asevanapaccayena paccayo . sankhittam . pitisahagatam vodanam
pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [546] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ... Pitisahagatassa
dhammassa ... pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa asevanapaccayena
paccayo. Sankhittam. Pitinayam passitva katabbam.
   [547]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
Asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  upekkhasahagata  khandha
pacchimanam  pacchimanam  upekkhasahagatanam  khandhanam  upekkhasahagatam
vodanam upekkhasahagatassa maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [548]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
dhammassa ... sukhasahagatassa dhammassa ... pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  pitisahagata ca
sukhasahagata   ca  khandha  pacchimanam  pacchimanam  pitisahagatananca
sukhasahagatananca  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo  . sankhittam .
Pitisahagatanca  sukhasahagatanca  vodanam  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [549]  Pitisahagato  dhammo pitisahagatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: pitisahagata cetana
sampayuttakanam   khandhanam   kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
pitisahagata  cetana  sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  pitisahagata  cetana  vipakanam  pitisahagatanam  khandhanam
kammapaccayena paccayo.
   [550]  Pitisahagato  dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: pitisahagata cetana
sampayuttakanam   sukhasahagatanam   khandhanam   kammapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  pitisahagata  cetana sampayuttakanam sukhasahagatanam khandhanam
Kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  pitisahagata  cetana
vipakanam sukhasahagatanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [551]   Pitisahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo . nanakhanika: pitisahagata cetana vipakanam
upekkhasahagatanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [552]  Pitisahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa   kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:   pitisahagata  cetana  sampayuttakanam  pitisahagatananca
sukhasahagatananca  khandhanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane ... .
Nanakhanika:   pitisahagata   cetana  vipakanam  pitisahagatananca
sukhasahagatananca khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [553] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa .... Cattaripi
gananani passitva katabba.
   [554]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika . ... pitisahagatassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nanakhanika  . ... sukhasahagatassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nanakhanika:  upekkhasahagata
cetana  ...  .  ...  pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa
kammapaccayena paccayo nanakhanika: upekkhasahagata cetana ... .
Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma  pitisahagatassa dhammassa ...
Cattari katabbani. Pitisahagatam anumajjantena vibhajitabbam.
   [555]  Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo  pitisahagato  vipako  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
vipakapaccayena  paccayo  dve  khandha dvinnam khandhanam patisandhikkhane
pitisahagato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  dve khandha dvinnam
khandhanam  .pe.  yatha paticcavare hetupaccaye evam vittharetabba
dasa panha.
   [556] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa aharapaccayena
paccayo   indriyapaccayena   paccayo   jhanapaccayena   paccayo
maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena
paccayo  .  dasa  panha  vittharetabba . natthipaccayena paccayo
vigatapaccayena  paccayo  .  natthipi  vigatampi  anantarasadisam .
Avigatapaccayena paccayo.
   [557]  Hetuya  dasa  arammane  solasa  adhipatiya solasa
anantare  solasa  samanantare  solasa  sahajate  dasa  annamanne
dasa  nissaye  dasa  upanissaye  solasa  asevane  dasa  kamme
solasa  vipake  dasa  ahare indriye jhane magge sampayutte
atthiya dasa natthiya solasa vigate solasa avigate dasa.
       Kusalattikam anulomam anumajjantena ganetabbam.
            Anulomam.
   [558] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [559] Pitisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [560] Pitisahagato dhammo upekkhasahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [561] Pitisahagato dhammo pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [562] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [563] Sukhasahagato dhammo pitisahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [564] Sukhasahagato dhammo upekkhasahagatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [565]  Sukhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  ca sukhasahagatassa ca
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [566]  Upekkhasahagato  dhammo  upekkhasahagatassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [567]   Upekkhasahagato  dhammo  pitisahagatassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [568]   Upekkhasahagato  dhammo  sukhasahagatassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [569] Upekkhasahagato dhammo pitisahagatassa ca sukhasahagatassa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [570]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma pitisahagatassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [571]  Pitisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhamma sukhasahagatassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
Upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [572]  Pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma upekkhasahagatassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [573]  Pitisahagato  ca sukhasahagato ca dhamma pitisahagatassa ca
sukhasahagatassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [574]  Nahetuya  solasa  naarammane naadhipatiya naanantare
nasamanantare   nasahajate   naannamanne  nanissaye  naupanissaye
napurejate  napacchajate  naasevane nakamme navipake naahare
naindriye  najhane  namagge  nasampayutte  navippayutte  noatthiya
nonatthiya novigate noavigate sabbattha solasa.
        Paccaniyam anumajjantena ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [575]  Hetupaccaya  naarammane  dasa ... naadhipatiya dasa
naanantare  nasamanantare  naupanissaye  napurejate  napacchajate
naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge
navippayutte nonatthiya novigate sabbattha dasa.
       Anulomapaccaniyam anumajjantena ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [576] Nahetupaccaya arammane solasa ... Adhipatiya anantare
samanantare  solasa  sahajate  dasa  annamanne  dasa  nissaye dasa
upanissaye solasa asevane dasa kamme solasa vipake dasa ahare
dasa  indriye dasa jhane dasa magge dasa sampayutte dasa atthiya
dasa natthiya solasa vigate solasa avigate dasa.
       Paccaniyanulomam anumajjantena ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
           Pitittikam sattamam
             nitthitam.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 158-187. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3088&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3088&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=481&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=481              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]