ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page188.

Dassanattikam paticcavaro [577] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya dassanenapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya dassanenapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam . dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya dassanenapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam. [578] Bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. Bhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya bhavanayapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam . bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Upapajjanti hetupaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam. [579] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. [580] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [581] Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Paticca cittasamutthanam rupam. [582] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya dassasenapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. [583] Bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya bhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. [584] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena- nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati arammanapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane nevadassanena- nabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha vatthum paticca khandha. [585] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati adhipatipaccaya tini . bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati adhipatipaccaya tini . Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena- nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati adhipatipaccaya nevadassanena- nabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Rupam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati adhipatipaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . bhavanayapahatabbanca nevadassanena- nabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo uppajjati adhipatipaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [586] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati anantarapaccaya samanantarapaccaya. Arammanasadisam. [587] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati sahajatapaccaya tini . bhavanaya ... tini . Nevadassanena . peyyalo . ekam mahabhutam paticca ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam .... Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati sahajatapaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

Dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati sahajatapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [588] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati annamannapaccaya ekam . bhavanayapahatabbam ... Ekam . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati annamannapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve mahabhuta bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ... Dve mahabhute paticca dve mahabhuta. [589] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati nissayapaccaya . hetupaccayasadisam . upanissayapaccaya tini . purejatapaccaya tini . patisandhi natthi . asevanapaccaya vipakapatisandhi natthi . kammapaccaya paripunnam ajjhattika ca asannasattananca mahabhuta. [590] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati vipakapaccaya vipakam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. [591] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati aharapaccaya . paripunnam ajjhattika mahabhuta ca aharasamutthananca . indriyapaccaya kammapaccayasadisam . Jhanapaccaya maggapaccaya hetupaccayasadisam . sampayuttapaccaya arammanapaccayasadisam . vippayuttapaccaya kusalattike vippayutta- paccayasadisam . atthipaccaya sahajatapaccayasadisam . natthipaccaya .pe. Vigatapaccaya avigatapaccaya. [592] Hetuya nava arammane tini adhipatiya nava anantare tini samanantare tini sahajate nava annamanne tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte tini vippayutte nava atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava. Imani padani anumajjantena anulomam ganetabbam. Anulomam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

[593] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato moho. [594] Bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati nahetupaccaya uddhaccasahagate khandhe paticca uddhaccasahagato moho. [595] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca ahetukam patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca katattarupam upadarupam. [596] Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

[597] Bhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam. [598] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena- nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu ... Ekam mahabhutam ... Bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam .... [599] Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [600] Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati naarammanapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [601] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya . paripunnam hetupaccayasadisam .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya .... [602] ... Napurejatapaccaya arupe dassanenapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha . dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati napurejatapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam . Bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo dhammo .pe. Arupe bhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . bhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo .pe. bhavanayapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam. {602.1} Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati napurejatapaccaya arupe nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane nevadassanena- nabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo .pe. bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

{602.2} Dassanenapahatabbanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo .pe. dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati napurejatapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [603] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati napacchajatapaccaya naasevanapaccaya nakammapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paticca dassanenapahatabba cetana. [604] Bhavanayapahatabbam dhammam paticca bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati nakammapaccaya bhavanayapahatabbe khandhe paticca bhavanayapahatabba cetana . nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati nakammapaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe paticca nevadassanenanabhavanayapahatabba cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam .... [605] Dassanenapahatabbam dhammam paticca dassanenapahatabbo dhammo uppajjati navipakapaccaya . naadhipatipaccayasadisam .pe. Patisandhi natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

[606] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca nevadassanena- nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati naaharapaccaya bahiram ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam .... [607] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam .pe. Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam ... Asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam. [608] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam .pe. Najhanapaccaya pancavinnanasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam .... [609] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam .pe. Namaggapaccaya ahetukam nevadassanenanabhavanayapahatabbam ... ahetukapatisandhikkhane ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam .... [610] Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbo dhammo uppajjati nasampayuttapaccaya. Naarammanasadisam. [611] Dassanenapahatabbam dhammam .pe. navippayuttapaccaya arupe dassanenapahatabbam ekam khandham paticca . bhavanayapahatabbam dhammam .pe. navippayuttapaccaya arupe bhavanayapahatabbam ekam khandham ... . Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam ... Navippayuttapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Arupe nevadassanenanabhavanayapahatabbam ekam khandham paticca bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [612] Dassanenapahatabbam dhammam paticca nevadassanenanabhavanaya ... Nonatthipaccaya novigatapaccaya. Naarammanasadisam. [613] Nahetuya tini naarammane panca naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Natva ganetabbam. Paccaniyam. [614] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya nava naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Evam anumajjantena ganetabbam. Anulomapaccaniyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

[615] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare tini sahajate tini annamanne tini nissaye tini upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme tini vipake ekam ahare tini indriye tini jhane tini magge dve sampayutte tini vippayutte tini atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini. Evam anumajjantena ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro nitthito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 188-200. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3659&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3659&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=577&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=577              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12719              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12719              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]