ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [662]   Dassanenapahatabbo   dhammo  dassanenapahatabbassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo   dassanenapahatabba   hetu
sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [663]  Dassanenapahatabbo  dhammo  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahatabba
hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [664]  Dassanenapahatabbo  dhammo  dassanenapahatabbassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbassa   ca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo   dassanenapahatabba   hetu   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam.
   [665]   Bhavanayapahatabbo   dhammo  bhavanayapahatabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

Dhammassa hetupaccayena paccayo bhavanayapahatabba hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo. [666] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa ... bhavanayapahatabba hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo. [667] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa ... bhavanayapahatabba hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo. [668] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa ... nevadassanenanabhavanayapahatabba hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabba hetu sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo. [669] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo dassanenapahatabbam ragam assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati ditthim assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page217.

Rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati vicikiccham arabbha vicikiccha uppajjati ditthi uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati dassanenapahatabbam domanassam arabbha dassanenapahatabbam domanassam uppajjati vicikiccha uppajjati. [670] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya dassanenapahatabbe pahine kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti dassanenapahatabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyananena dassanenapahatabbacittasamangissa cittam jananti dassanenapahatabba khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati- nanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [671] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo bhavanayapahatabbam ragam assadeti abhinandati tam arabbha bhavanayapahatabbo rago uppajjati uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati uddhaccam arabbha uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam arabbha bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati uddhaccam uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

[672] Bhavanayapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo bhavanayapahatabbam ragam assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati uddhaccam arabbha ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam arabbha dassanenapahatabbam domanassam uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati. [673] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya bhavanayapahatabbam pahinam kilesam paccavekkhanti vikkhambhitam kilesam paccavekkhanti pubbe samudacinne bhavanayapahatabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti cetopariyananena bhavanayapahatabbacittasamangissa cittam jananti bhavanayapahatabba khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupaga- nanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [674] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe ... vatthum nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam ... cetopariyananena nevadassanena- nabhavanayapahatabbacittasamangissa cittam jananti akasanancayatanam vinnanancayatanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa rupayatanam cakkhuvinnanassa arammanapaccayena paccayo photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [675] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam assadeti tam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Arabbha dassanenapahatabbo rago ... Ditthi ... Vicikiccha ... Jhane parihine vippatisarissa ... dassanenapahatabbam domanassam uppajjati cakkhum assadeti abhinandati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe ... vatthum nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago ... Ditthi ... Vicikiccha .... [676] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanaya- pahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva ... Cakkhum ... vatthum ... Nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe assadeti tam arabbha bhavanayapahatabbo rago uppajjati uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati. [677] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: dassanenapahatabbam ragam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati ditthim garum katva assadeti abhinandati tam garum katva dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Sahajatadhipati: dassanenapahatabbadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [678] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: dassanenapahatabbadhipati cittasamutthananam rupanam. [679] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: dassanenapahatabbadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [680] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: bhavanayapahatabbam ragam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva bhavanayapahatabbo rago uppajjati . Sahajatadhipati: bhavanayapahatabbadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [681] Bhavanayapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: bhavanayapahatabbam ragam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati. [682] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajatadhipati: bhavanayapahatabbadhipati cittasamutthananam rupanam. [683] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: bhavanayapahatabbadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam. [684] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani ... Jhana vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti phalam garum katva paccavekkhanti nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: nevadassanena- nabhavanayapahatabbadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [685] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

Assadeti abhinandati tam garum katva dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati pubbe sucinnani garum katva ... Jhana vutthahitva jhanam garum katva ... vatthum nevadassanena- nabhavanayapahatabbe khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati. [686] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanaya- pahatabbassa dhammassa ... . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam assadeti abhinandati tam garum katva bhavanayapahatabbo rago uppajjati pubbe .pe. Nevadassanenanabhavanayapahatabbe khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva bhavanayapahatabbo rago uppajjati. [687] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima dassanenapahatabba khandha pacchimanam pacchimanam dassanenapahatabbanam khandhanam anantarapacyena paccayo. [688] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa ... dassanenapahatabba khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo. [689] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima bhavanayapahatabba khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

Pacchimanam pacchimanam bhavanayapahatabbanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [690] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo bhavanayapahatabba khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo. [691] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha pacchimanam pacchimanam nevadassanenanabhavanaya .pe. anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa maggo phalassa phalam phalassa anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [692] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa .pe. avajjana dassanenapahatabbanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [693] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanaya- pahatabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo avajjana bhavanayapahatabbanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [694] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page225.

Dhammassa samanantarapaccayena paccayo. Anantarasadisam. [695] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo tini. [696] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa ... Tini. [697] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo nevadassanenanabhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane khandha vatthussa sahajatapaccayena paccayo vatthu khandhanam ekam mahabhutam tinnannam mahabhutanam mahabhuta cittasamutthananam rupanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [698] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa ... Dassanenapahatabba khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam. [699] Bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo bhavanayapahatabba khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page226.

[700] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa annamannapaccayena paccayo dassanenapahatabbo eko khandho .... [701] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa ... Bhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam. [702] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa ... nevadassanenanabhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam annamannapaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo dve khandha ... khandha vatthussa vatthu khandhanam ekam mahabhutam tinnannam mahabhutanam annamannapaccayena paccayo asannasattanam .... [703] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo tini . bhavanaya ... tini . Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya .pe. nevadassanenanabhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam dve khandha ... Patisandhikkhane khandha vatthussa vatthu khandhanam ekam mahabhutam ... Asannasattanam ... cakkhayatanam cakkhuvinnanassa .pe. kayayatanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Kayavinnanassa vatthu .... [704] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa nissaya paccayenapaccayo vatthu dassanenapahatabbanam khandhanam nissayapaccayena paccayo nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa ... vatthu bhavanayapahatabbanam khandhanam nissayapaccayena paccayo. [705] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma dassanenapahatabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo dassanenapahatabbo eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha .... [706] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa ... Dassanenapahatabba khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam. [707] Bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma bhavanayapahatabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo bhavanayapahatabbo eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha .... [708] Bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

Nissayapaccayena paccayo bhavanayapahatabba khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam. [709] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: dassanenapahatabbam ragam upanissaya panam hanati adinnam adiyati ... sangham bhindati dassanenapahatabbam dosam ... Moham ... Ditthim ... Patthanam upanissaya panam hanati ... sangham bhindati dassanenapahatabbo rago ... Doso moho ditthi ... patthana dassanenapahatabbassa ragassa dosassa mohassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [710] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa ... anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: dassanenapahatabbam ragam upanissaya danam deti silam samadiyati uposathakammam karoti . sankhittam . samapattim uppadeti dassanenapahatabbam dosam ... patthanam upanissaya danam deti ... Samapattim uppadeti dassanenapahatabbo rago ... doso moho ditthi ... Patthana saddhaya pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [711] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

Anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: bhavanayapahatabbo rago ... doso moho mano ... patthana bhavanayapahatabbassa ragassa dosassa mohassa manassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [712] Bhavanayapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: bhavanayapahatabbam ragam upanissaya panam hanati ... sangham bhindati bhavanayapahatabbam dosam ... Moham ... manam ... patthanam upanissaya panam hanati ... Sangham bhindati bhavanayapahatabbo rago ... doso moho mano ... patthana dassanenapahatabbassa ragassa dosassa mohassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo sakabhande chandarago parabhande chandaragassa upanissayapaccayena paccayo sakapariggahe chandarago parapariggahe chandaragassa upanissayapaccayena paccayo. [713] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: bhavanayapahatabbam ragam upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti bhavanayapahatabbam dosam ... moham ... manam ... patthanam upanissaya danam deti ... Samapattim uppadeti bhavanayapahatabbo rago ... doso moho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Mano ... patthana saddhaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [714] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti silam ... Sutam cagam pannam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... Senasanam upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti saddha ... Silam sutam cago panna kayikam sukham kayikam dukkham utu bhojanam ... senasanam saddhaya pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [715] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: saddham upanissaya ... Ditthim ganhati silam ... Senasanam upanissaya panam hanati ... Sangham bhindati saddha ... senasanam dassanenapahatabbassa ragassa dosassa mohassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [716] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: saddham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

Upanissaya manam jappeti silam ... pannam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... senasanam upanissaya manam jappeti saddha ... Panna kayikam sukham kayikam dukkham utu bhojanam ... senasanam bhavanayapahatabbassa ragassa dosassa mohassa manassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [717] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ... dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . Vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevadassanenanabhavanayapahatabbanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [718] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Uppajjati .pe. vatthum assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati dassanenapahatabbam domanassam uppajjati . vatthupurejatam: vatthu dassanenapahatabbanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [719] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanaya- pahatabbassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum assadeti abhinandati tam arabbha bhavanayapahatabbo rago uppajjati uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati sotam ... kayam rupe ... photthabbe ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha bhavanayapahatabbo rago uppajjati uddhaccam uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam uppajjati . vatthupurejatam: vatthu bhavanayapahatabbanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [720] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: dassanenapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [721] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: bhavanayapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Paccayo. [722] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [723] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima dassanenapahatabba khandha pacchimanam pacchimanam asevanapaccayena paccayo. [724] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima bhavanayapahatabba khandha pacchimanam pacchimanam asevanapaccayena paccayo. [725] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha pacchimanam pacchimanam asevanapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [726] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo dassanenapahatabba cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

[727] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: dassanenapahatabba cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: dassanenapahatabba cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [728] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo dassanenapahatabba cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [729] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo bhavanayapahatabba cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [730] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo bhavanayapahatabba cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo. [731] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo bhavanayapahatabba cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

[732] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: nevadassanenanabhavanayapahatabba cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane nevadassanenanabhavanaya- pahatabba cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam . nanakhanika: nevadassanenanabhavanayapahatabba cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [733] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako nevadassanenanabhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo. [734] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa aharapaccayena paccayo . sankhittam . kabalimkaro . Satta panha . ... indriyapaccayena paccayo cakkhundriyanca rupajivitindriyanca . satta panha . jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: dassanenapahatabba khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page236.

Paccayo . pacchajata: dassanenapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [735] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam. Idampi dassanena sadisam. [736] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . sahajata: nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo khandha vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevadassanenanabhavanayapahatabbanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [737] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu dassanenapahatabbanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [738] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

Dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu bhavanayapahatabbanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [739] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo dassanenapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha .... [740] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanaya- pahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . Sahajata: dassanenapahatabba khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: dassanenapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. [741] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo dassanenapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam dve khandha .... Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa ... Tini. Dassanena sadisam katabbam. [742] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato: nevadassanena- nabhavanayapahatabbo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page238.

Khandha vatthussa vatthu khandhanam atthipaccayena paccayo ekam mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam ekam mahabhutam .... {742.1} Purejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam ... Kayam rupe ... Photthabbe ... Vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthunevadassanenanabhavanayapahatabbanam khandhanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa kayassa rupajivitindriyam katattarupanam. [743] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: cakkhum assadeti abhinandati tam arabbha dassanenapahatabbo rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati domanassam uppajjati sotam ... vatthum assadeti vatthu dassanenapahatabbanam khandhanam atthipaccayena paccayo. [744] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: cakkhum assadeti abhinandati tam arabbha bhavanayapahatabbo rago

--------------------------------------------------------------------------------------------- page239.

Uppajjati ditthi uppajjati bhavanayapahatabbam domanassam ... Sotam ... vatthum assadeti abhinandati vatthu bhavanayapahatabbanam khandhanam atthipaccayena paccayo. [745] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma dassanenapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajato: dassanenapahatabbo eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ca vatthu ca .... [746] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajata: dassanenapahatabba khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: dassanenapahatabba khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: dassanenapahatabba khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [747] Bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma bhavanayapahatabbassa dhammassa ... .pe. dve panha katabba. [748] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page240.

Dhammassa natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo. [749] Hetuya satta arammane attha adhipatiya dasa anantare satta samanantare satta sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye attha purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye satta jhane satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa. Evam ganetabbam. Anulomam. [750] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [751] Dassanenapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [752] Dassanenapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page241.

[753] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [754] Bhavanayapahatabbo dhammo dassanenapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [755] Bhavanayapahatabbo dhammo nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo. [756] Bhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa ca nevadassanenanabhavanayapahatabbassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [757] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo nevadassanena- nabhavanayapahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [758] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo dassanena- pahatabbassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [759] Nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo bhavanayapahatabbassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page242.

Dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [760] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma dassanenapahatabbassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [761] Dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa ... sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [762] Bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma bhavanayapahatabbassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [763] Bhavanayapahatabbo ca nevadassanennabhavanayapahatabbo ca dhamma nevadassanenanabhavanayapahatabbassa dhammassa ... sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [764] Nahetuya cuddasa naarammane cuddasa naadhipatiya cuddasa naanantare cuddasa nasamanantare cuddasa nasahajate dasa naannamanne dasa nanissaye dasa naupanissaye cuddasa napurejate dvadasa napacchajate cuddasa naasevane cuddasa nakamme cuddasa navipake cuddasa naahare cuddasa naindriye cuddasa najhane cuddasa namagge cuddasa nasampayutte dasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

Navippayutte attha noatthiya attha nonatthiya cuddasa novigate cuddasa noavigate attha. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [765] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne tini naupanissaye satta napurejate satta napacchajate satta naasevane satta nakamme satta navipake satta naahare satta naindriye satta najhane satta namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [766] Nahetupaccaya arammane attha ... adhipatiya dasa anantare satta samanantare satta sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye attha purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye satta jhane satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Dassanattikam atthamam nitthitam --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 215-243. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4201&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4201&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=662&items=105              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]