ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Ācayagāmittikaṃ
             paṭiccavāro
   [1016]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
hetupaccayā  ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe paṭicca dve khandhā . ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi-
nāpacayagāmi  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  ācayagāmī  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi ca
nevācayagāmināpacayagāmi   ca   dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1017]  Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi dhammo uppajjati
hetupaccayā apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca dve khandhā . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo  uppajjati hetupaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1018]    Nevācayagāmināpacayagāmiṃ    dhammaṃ   paṭicca
Nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  uppajjati hetupaccayā nevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe ... paṭisandhikkhaṇe nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu
vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve
mahābhūte  paṭicca  dve  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1019]  Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  ācayagāmī
khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . apacayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  apacayagāmī  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1020]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ....
   [1021]  Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  apacayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ....
   [1022]    Nevācayagāmināpacayagāmiṃ    dhammaṃ   paṭicca
Nevācayagāmināpacayagāmi   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā
nevācayagāmināpacayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve
khandhe paṭicca ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [1023]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
adhipatipaccayā tīṇi . ... apacayagāmi dhammo ... Adhipatipaccayā tīṇi.
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ   dhammaṃ   paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo ... ekaṃ . paṭisandhi natthi . ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo
mahābhūtā  .pe.  mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ .
Ācayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi-
nāpacayagāmi  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā  ācayagāmī  khandhe
ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  apacayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo  ...  adhipatipaccayā  apacayagāmī  khandhe  ca  mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1024]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ācayagāmi dhammo ...
Anantarapaccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā  sabbepi  mahābhūtā
kātabbā   .  aññamaññapaccayā  cittasamuṭṭhānampi  kaṭattārūpampi
upādārūpampi  natthi . nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā
āsevanapaccayā   kammapaccayā   vipākapaccayā   āhārapaccayā
indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā
Vippayuttapaccayā    atthipaccayā    natthipaccayā   vigatapaccayā
avigatapaccayā.
   [1025]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye
nava  jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte
nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate nava .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1026]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
nahetupaccayā   vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1027]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi-
nāpacayagāmi dhammo ... nahetupaccayā ahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [1028]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
Dhammo ... naārammaṇapaccayā ācayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ...
Naārammaṇapaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1029]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi-
nāpacayagāmi  dhammo  ... naārammaṇapaccayā nevācayagāmināpacayagāmī
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca
vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ
... Asaññasattānaṃ ....
   [1030]  Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  naārammaṇapaccayā  ācayagāmī
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1031]  Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  naārammaṇapaccayā  apacayagāmī
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1032]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ācayagāmi  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā tīṇi . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi
dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca apacayagāmi
adhipati . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo    ...    naadhipatipaccayā    nevācayagāmināpacayagāmiṃ
Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ
mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ .... Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1033]  Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  naadhipatipaccayā  ācayagāmī
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1034]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo  ...  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  kusalattikasadisā  satta pañhā .
Napacchājātapaccayā.
   [1035]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā tīṇi . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo   uppajjati   naāsevanapaccayā   apacayagāmī   khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naāsevanapaccayā ekā pañhā.
Sabbe mahābhūtā kātabbā.
   [1036]  Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  naāsevanapaccayā  ācayagāmī
khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . ācayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
Dhammo uppajjati naāsevanapaccayā apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1037]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
nakammapaccayā  ācayagāmī  khandhe  paṭicca  ācayagāmi  cetanā .
Apacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  apacayagāmi  dhammo  ...  nakammapaccayā
apacayagāmī khandhe paṭicca apacayagāmi cetanā. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  nakammapaccayā
nevācayagāmināpacayagāmī   khandhe  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmi
cetanā  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ ....
   [1038]  Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati
navipākapaccayā  paripuṇṇaṃ  paṭisandhi  natthi  .pe.  naāhārapaccayā
naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā tīṇi. Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [1039]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā cha
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  satta  nakamme  tīṇi  navipāke  nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  evaṃ
Gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1040]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā cha
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
satta  nakamme  tīṇi  navipāke  nava nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1041]  Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare dve sahajāte dve aññamaññe nissaye purejāte āsevane
kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve
magge  ekaṃ  sampayutte  dve vippayutte atthiyā natthiyā vigate
avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Paṭiccavāro.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 323-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6333              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6333              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1016&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1016              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12730              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12730              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]