ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [1203] Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā
tīṇi  paṭiccavārasadisaṃ  .  asekkhaṃ  dhammaṃ  paccayā  asekkho ...
Hetupaccayā tīṇi paṭiccavārasadisaṃ.
   [1204] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
...  hetupaccayā  paripuṇṇaṃ  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā nevasekkhānāsekkhā khandhā .
Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā
vatthuṃ  paccayā  sekkhā  khandhā  .  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ
paccayā  asekkho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā
asekkhā  khandhā  . nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho ca
Nevasekkhānāsekkho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ
paccayā  sekkhā  khandhā  mahābhūte  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  asekkhā  khandhā
mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1205] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  sekkhaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe .... Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca
dhammaṃ   paccayā   nevasekkhānāsekkho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā  sekkhe  khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho ca
nevasekkhānāsekkho  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā sekkhaṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā tayo khandhā dve khandhe ... sekkhe
khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . asekkhañca
nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā ... Tīṇi sekkhasadisā.
   [1206]  Sekkhaṃ  dhammaṃ  paccayā  sekkho  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  ekaṃ  .  asekkhaṃ  dhammaṃ paccayā ... ekaṃ .
Nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paccayā  ...  ekaṃ  vatthuṃ  paccayā
nevasekkhānāsekkhā khandhā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ
paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ paccayā nevasekkhānāsekkhā khandhā .
Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo ... Ārammaṇapaccayā
vatthuṃ   paccayā   sekkhā   khandhā  .  nevasekkhānāsekkhaṃ
dhammaṃ  paccayā asekkho dhammo ... ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā
asekkhā khandhā.
   [1207] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho
dhammo  ... ārammaṇapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo khandhā dve khandhe ....
   [1208]  Asekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paccayā
asekkho  dhammo  ...  ārammaṇapaccayā  asekkhaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   [1209]  Sekkhaṃ  dhammaṃ  paccayā  sekkho  dhammo uppajjati
adhipatipaccayā   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
āsevanapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayo tayo khandhā.
   [1210] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
dhammo ... āsevanapaccayā nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
vatthuṃ  paccayā  nevasekkhānāsekkhā  khandhā . nevasekkhānāsekkhaṃ
dhammaṃ paccayā sekkho dhammo ... Vatthuṃ paccayā sekkhā khandhā.
   [1211] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho
dhammo  ... āsevanapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
Tayo khandhā dve khandhe ....
   [1212] Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo uppajjati kammapaccayā
vipākapaccayā  vipākaṃ  sekkhaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  ...  āhārapaccayā
indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1213]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  cattāri  kamme  sattarasa  vipāke  sattarasa
āhāre  sattarasa  indriye  jhāne  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1214] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ... dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā
ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ...
Cakkhāyatanaṃ  paccayā  ...  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ
paccayā  ahetukā  nevasekkhānāsekkhā  khandhā  vicikicchāsahagate
Uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho . sekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
dhammo ... Naārammaṇapaccayā.
   [1215] Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo ... Naadhipatipaccayā
sekkhe  khandhe  paccayā sekkho adhipati . asekkhaṃ dhammaṃ paccayā
asekkho dhammo ... naadhipatipaccayā asekkhe khandhe paccayā asekkho
adhipati  .  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
dhammo   ...  naadhipatipaccayā  paripuṇṇaṃ  asaññasattānaṃ  ...
Cakkhāyatanaṃ  ...  vatthuṃ  paccayā  nevasekkhānāsekkho  adhipati .
Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo ... Naadhipatipaccayā vatthuṃ
paccayā sekkho adhipati . nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā asekkho
dhammo ... Naadhipatipaccayā vatthuṃ paccayā asekkho adhipati.
   [1216]  Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā ...
Naadhipatipaccayā  sekkhe  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  sekkho
adhipati  . asekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā asekkho
dhammo  ...  naadhipatipaccayā  asekkhe khandhe ca vatthuñca paccayā
asekkho adhipati.
   [1217] Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho dhammo ...
Naanantarapaccayā     nasamanantarapaccayā     naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  satta .
Naāsevanapaccayā ....
   [1218]  ... Nakammapaccayā sekkhe khandhe paccayā sekkhā
cetanā  .  nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
dhammo  ...  nakammapaccayā  nevasekkhānāsekkhe  khandhe  paccayā
nevasekkhānāsekkhā cetanā bāhiraṃ ... āhāra ... Utu ... Vatthuṃ
paccayā nevasekkhānāsekkhā cetanā. Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā
sekkho dhammo ... nakammapaccayā vatthuṃ paccayā sekkhā cetanā.
Sekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā sekkho dhammo ...
Nakammapaccayā sekkhe khandhe ca vatthuñca paccayā sekkhā cetanā.
   [1219] Sekkhaṃ dhammaṃ paccayā sekkho dhammo ... Navipākapaccayā.
Sekkhamūlake   tīṇi   .  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevasekkhānāsekkho  dhammo  ...  navipākapaccayā . nevasekkhā-
nāsekkhamūlake tīṇi . sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paccayā
sekkho dhammo uppajjati navipākapaccayā. Sekkhaghaṭanesu tīṇi.
   [1220] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
dhammo ... naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā
nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [1221]  Nahetuyā  ekaṃ naārammaṇe pañca naadhipatiyā satta
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
Naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  sattarasa  nakamme  cattāri  navipāke  nava naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1222] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā satta
naanantare  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye pañca napurejāte
satta  napacchājāte  sattarasa  naāsevane sattarasa nakamme cattāri
navipāke  nava  nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca
novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1223] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare samanantare
sahajāte  aññamaññe  ekaṃ . saṅkhittaṃ . avigate ekaṃ . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 373-379. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7316              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7316              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1203&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1203              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]