ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1567]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  parittārammaṇā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   parittārammaṇā  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1568]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  mahaggatārammaṇā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1569]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo appamāṇārammaṇā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1570]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  taṃ  paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  ariyā
parittārammaṇe  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti   pubbe   samudāciṇṇe   kilese   jānanti
parittārammaṇe  paritte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  parittārammaṇo  rāgo
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  cetopariyañāṇena  parittārammaṇa-
parittacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  parittārammaṇā  parittā khandhā
Cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1571]  Parittārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo  dibbaṃ  cakkhuṃ  paccavekkhati  dibbaṃ
sotadhātuṃ  paccavekkhati  parittārammaṇaṃ  iddhividhañāṇaṃ  paccavekkhati
cetopariyañāṇaṃ ... pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... yathākammūpagañāṇaṃ ...
Anāgataṃsañāṇaṃ   paccavekkhati   parittārammaṇe  mahaggate  khandhe
aniccato  ...  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
mahaggatārammaṇo  rāgo  ...  domanassaṃ uppajjati cetopariyañāṇena
parittārammaṇamahaggatacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti  parittārammaṇā
mahaggatā   khandhā   cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1572]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  .pe.  viññāṇañcāyatanaṃ  paccavekkhati
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   paccavekkhati  mahaggatārammaṇaṃ  paccavekkhati
cetopariyañāṇaṃ ... pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... yathākammūpagañāṇaṃ ...
Anāgataṃsañāṇaṃ   paccavekkhati  mahaggatārammaṇe  mahaggage  khandhe
aniccato  ...  vipassati  assādeti  taṃ  ārabbha mahaggatārammaṇo
rāgo  ...  domanassaṃ  uppajjati cetopariyañāṇena mahaggatārammaṇa-
mahaggatacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  mahaggatārammaṇā  mahaggatā
Khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  yathākammūpaga-
ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1573]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   paṭhamajjhānapaccavekkhaṇaṃ   paccavekkhati
nevasaññānāsaññāyatanapaccavekkhaṇaṃ   paccavekkhati  dibbacakkhupaccavekkhaṇaṃ
paccavekkhati  dibbasotadhātupaccavekkhaṇaṃ  paccavekkhati  iddhividhañāṇa ...
Cetopariyañāṇa ... pubbenivāsānussatiñāṇa ... yathākammūpagañāṇa ...
Anāgataṃsañāṇapaccavekkhaṇaṃ   paccavekkhati   ariyā   mahaggatārammaṇe
pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudāciṇṇe  mahaggatārammaṇe paritte khandhe aniccato ... vipassati
assādeti abhinandati taṃ ārabbha parittārammaṇo rāgo ... Domanassaṃ
uppajjati    cetopariyañāṇena    mahaggatārammaṇaparittacittasamaṅgissa
cittaṃ  jānāti  mahaggatārammaṇā  parittā  khandhā  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1574]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  cetopariyañāṇena appamāṇārammaṇa-
parittacittasamaṅgissa    cittaṃ    jānāti    appamāṇārammaṇā
Khandhā      cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1575]  Appamāṇārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti  vodānaṃ
paccavekkhanti   maggapaccavekkhaṇaṃ   paccavekkhanti   phalapaccavekkhaṇaṃ
paccavekkhanti  nibbānapaccavekkhaṇaṃ  paccavekkhanti  appamāṇārammaṇe
paritte khandhe aniccato ... Vipassati cetopariyañāṇena appamāṇārammaṇa-
parittacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  appamāṇārammaṇā  parittā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa  yathākammūpaga-
ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1576]  Appamāṇārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo  ariyā  appamāṇārammaṇacetopariyañāṇaṃ
paccavekkhanti   ...   pubbenivāsānussatiñāṇassa  anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1577]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā
taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati
parittārammaṇe  paritte  khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ
Garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati:
parittārammaṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1578]  Parittārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  . ārammaṇādhipati: dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā
paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ ... Parittārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ cetopariyañāṇaṃ
pubbenivāsānussatiñāṇaṃ   yathākammūpagañāṇaṃ   ...   anāgataṃsañāṇaṃ
paccavekkhati  parittārammaṇe  mahaggate khandhe garuṃ katvā assādeti
taṃ garuṃ katvā mahaggatārammaṇo rāgo ... Diṭṭhi uppajjati.
   [1579]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  viññāṇañcāyatanaṃ  garuṃ  katvā  ...  nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  ... mahaggatārammaṇaṃ iddhividhañāṇaṃ ... cetopariyañāṇaṃ
pubbenivāsānussatiñāṇaṃ   yathākammūpagañāṇaṃ   ...   anāgataṃsañāṇaṃ
garuṃ katvā ... mahaggatārammaṇe mahaggate khandhe garuṃ katvā assādeti
taṃ garuṃ katvā mahaggatārammaṇo rāgo ... Diṭṭhi .... Sahajātādhipati:
mahaggatārammaṇā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1580]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  paṭhamajjhānapaccavekkhaṇaṃ
garuṃ  katvā  paccavekkhati  anāgataṃsañāṇapaccavekkhaṇaṃ garuṃ katvā ...
Mahaggatārammaṇe  paritte  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti taṃ garuṃ
katvā parittārammaṇo rāgo ... Diṭṭhi uppajjati.
   [1581]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā .... Sahājātādhipati: appamāṇārammaṇā
adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ.
   [1582]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   parittārammaṇassa
dhammassa  ...  .  ārammaṇādhipati:  sekkhā  gotrabhuṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  maggapaccavekkhaṇaṃ
garuṃ  katvā  paccavekkhanti  phalapaccavekkhaṇaṃ  ... nibbānapaccavekkhaṇaṃ
garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1583]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   mahaggatārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  sekkhā
appamāṇārammaṇaṃ  cetopariyañāṇaṃ garuṃ katvā ... pubbenivāsānussati-
ñāṇaṃ ... Anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti.
   [1584]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  parittārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1585]  Parittārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo  parittārammaṇaṃ  cuticittaṃ  mahaggatārammaṇassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  parittārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ
mahaggatārammaṇāya    āvajjanāya   anantarapaccayena   paccayo
parittārammaṇā    khandhā    mahaggatārammaṇassa    vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1586]  Parittārammaṇo  dhammo  appamāṇārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   parittārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ   vodānassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   [1587]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  mahaggatārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1588]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena    paccayo    mahaggatārammaṇaṃ    cuticittaṃ
parittārammaṇassa   upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo
mahaggatārammaṇaṃ  bhavaṅgaṃ  parittārammaṇāya  āvajjanāya anantarapaccayena
paccayo   mahaggatārammaṇā  khandhā  parittārammaṇassa  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1589]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  appamāṇārammaṇassa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo  mahaggatārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa
Anulomaṃ  vodānassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā  vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1590]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā appamāṇārammaṇā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   appamāṇārammaṇānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa
maggo phalassa phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1591]  Appamāṇārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   maggapaccavekkhaṇā   parittārammaṇassa
vuṭṭhānassa phalapaccavekkhaṇaṃ parittārammaṇassa vuṭṭhānassa nibbānapaccavekkhaṇaṃ
parittārammaṇassa   vuṭṭhānassa   appamāṇārammaṇaṃ   cetopariyañāṇaṃ
parittārammaṇassa      vuṭṭhānassa     pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
parittārammaṇassa   vuṭṭhānassa   anāgataṃsañāṇaṃ   parittārammaṇassa
vuṭṭhānassa   phalaṃ  parittārammaṇassa  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo.
   [1592]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   mahaggatārammaṇassa
dhammassa    anantarapaccayena    paccayo    maggapaccavekkhaṇaṃ
mahaggatārammaṇassa  vuṭṭhānassa  phalapaccavekkhaṇā mahaggatārammaṇassa ...
Nibbānapaccavekkhaṇā    mahaggatārammaṇassa    ...    phalaṃ
mahaggatārammaṇassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1593]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
samanantarapaccayena paccayo anantarasadisaṃ.
   [1594]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  aññamaññapaccayena  paccayo  nissayapaccayena
paccayo  tīṇi  paṭiccavārasadisā  kātabbā  .  upanissayapaccaye
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo    pakatūpanissayo   .
Pakatūpanissayo:  parittārammaṇaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ  ...  parittārammaṇaṃ  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ ...
Abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
parittārammaṇaṃ  sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ
kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
... parittārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... Abhiññaṃ ... Samāpattiṃ
uppādeti  pāṇaṃ  hanati  saṅghaṃ  bhindati parittārammaṇā saddhā ...
Paññā rāgo patthanā kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ parittārammaṇāya
saddhāya  paññāya  rāgassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1595]  Parittārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  parittārammaṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya
mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ
Uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti parittārammaṇaṃ sīlaṃ ...
Paññaṃ  rāgaṃ  patthanaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ  ...  kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya
mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti parittārammaṇā saddhā ...
Kāyikaṃ  sukhaṃ  ...  kāyikaṃ dukkhaṃ mahaggatārammaṇāya saddhāya paññāya
rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1596]  Parittārammaṇo  dhammo  appamāṇārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  parittārammaṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya  appamāṇārammaṇaṃ
jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti parittārammaṇaṃ
sīlaṃ  ...  paññaṃ  rāgaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya
appamāṇārammaṇaṃ  jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  parittārammaṇā  saddhā  ...  kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
appamāṇārammaṇāya saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1597]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  mahaggatārammaṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya
mahaggatārammaṇaṃ  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  ...  abhiññaṃ  ...
Samāpattiṃ  ... mānaṃ ... diṭṭhiṃ gaṇhāti mahaggatārammaṇaṃ sīlaṃ ...
Paññaṃ ... Rāgaṃ ... Patthanaṃ upanissāya ... Mahaggatārammaṇaṃ jhānaṃ ... Diṭṭhiṃ
Gaṇhāti mahaggatārammaṇā saddhā ... paññā ... Rāgo ... Patthanā
mahaggatārammaṇāya saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1598]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  mahaggatārammaṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  parittārammaṇaṃ
jhānaṃ ... vipassanaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ ... Mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
gaṇhāti mahaggatārammaṇaṃ sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ...
Diṭṭhiṃ  gaṇhāti mahaggatārammaṇā saddhā ... patthanā parittārammaṇāya
saddhāya   patthanāya   kāyikassa   sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1599]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  appamāṇārammaṇassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  mahaggatārammaṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya  appamāṇārammaṇaṃ
jhānaṃ ... maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti mahaggatārammaṇaṃ
sīlaṃ  ...  patthanaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  mahaggatārammaṇā  saddhā ... patthanā appamāṇārammaṇāya
saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1600]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  appamāṇārammaṇaṃ
saddhaṃ upanissāya appamāṇārammaṇaṃ jhānaṃ ... maggaṃ ... abhiññaṃ ...
Samāpattiṃ  uppādeti  appamāṇārammaṇaṃ  sīlaṃ  ... paññaṃ upanissāya
appamāṇārammaṇaṃ  jhānaṃ  ...  maggaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti
appamāṇārammaṇā  saddhā  ...  paññā  appamāṇārammaṇāya saddhāya
paññāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1601]  Appamāṇārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  appamāṇārammaṇaṃ  saddhaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati uposathakammaṃ karoti parittārammaṇaṃ jhānaṃ
uppādeti vipassanaṃ ... Abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti appamāṇārammaṇaṃ
sīlaṃ  ...  paññaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti
appamāṇārammaṇā  saddhā  ...  paññā  parittārammaṇāya  saddhāya
paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1602]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   mahaggatārammaṇassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   appamāṇārammaṇaṃ   saddhaṃ
upanissāya  mahaggatārammaṇaṃ  jhānaṃ  ... vipassanaṃ ... abhiññaṃ ...
Samāpattiṃ  uppādeti  appamāṇārammaṇaṃ  sīlaṃ  ... paññaṃ upanissāya
Mahaggatārammaṇaṃ  jhānaṃ  ...  vipassanaṃ  ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  appamāṇārammaṇā  saddhā  ... paññā mahaggatārammaṇāya
saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1603]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  parittārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  parittārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo.
   [1604]  Parittārammaṇo  dhammo  appamāṇārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena   paccayo  parittārammaṇaṃ  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1605]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  mahaggatārammaṇā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  mahaggatārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo.
   [1606]   Mahaggatārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa   āsevanapaccayena   paccayo  mahaggatārammaṇaṃ  anulomaṃ
gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1607]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā purimā appamāṇārammaṇā
khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   appamāṇārammaṇānaṃ   khandhānaṃ
Āsevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [1608]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
parittārammaṇā   cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  parittārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ
parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1609]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
mahaggatārammaṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  mahaggatārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ
mahaggatārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1610]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  mahaggatārammaṇā  cetanā
vipākānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1611]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
appamāṇārammaṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  appamāṇārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ
appamāṇārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1612]  Appamāṇārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  appamāṇārammaṇā cetanā
vipākānaṃ parittārammaṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1613]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
vipākapaccayena  paccayo  āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo   jhānapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo.
   [1614]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  satta  adhipatiyā  satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  pañca  kamme
pañca  vipāke  tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  jhāne  magge
sampayutte  atthiyā  tīṇi  natthiyā  nava  vigate  nava  avigate
tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1615]  Parittārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1616]  Parittārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1617]  Parittārammaṇo  dhammo  appamāṇārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1618]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [1619]  Mahaggatārammaṇo  dhammo  parittārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [1620]   Mahaggatārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1621]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   appamāṇārammaṇassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [1622]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   parittārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [1623]   Appamāṇārammaṇo   dhammo   mahaggatārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1624]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajāte  nava  naaññamaññe
Nava  nanissaye nava naupanissaye satta napurejāte nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  .  saṅkhittaṃ  . namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā nava novigate
nava noavigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1625] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā naanantare
nasamanantare naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane tīṇi.
Saṅkhittaṃ  . namagge navippayutte nonatthiyā novigate tīṇi . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1626]  Nahetupaccayā ārammaṇe satta ... adhipatiyā satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye  tīṇi upanissaye nava āsevane pañca kamme pañca vipāke
tīṇi  .  saṅkhittaṃ  .  sampayutte  tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā nava
vigate nava avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
         Parittārammaṇattikaṃ terasamaṃ
             niṭṭhitaṃ
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 458-474. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8969              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8969              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1567&items=60              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1567              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]