ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Pañhāvāro
   [1687] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  micchattaniyatā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [1688]  Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa hetupaccayena
Paccayo micchattaniyatā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ.
   [1689]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  micchattaniyatā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1690] Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tīṇi.
   [1691]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  aniyatā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [1692] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  micchattaniyate  pahīne kilese paccavekkhanti pubbe
samudāciṇṇe  kilese  jānanti  micchattaniyate khandhe aniccato ...
Vipassanti  cetopariyañāṇena  micchattaniyatacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
micchattaniyatā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1693] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti cetopariyañāṇena
sammattaniyatacittasamaṅgissa    cittaṃ    jānanti    sammattaniyatā
khandhā      cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
Anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1694]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhanti  pubbe  suciṇṇāni  ...  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ
paccavekkhanti  ariyā  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  aniyate  pahīne  kilese paccavekkhanti vikkhambhite
kilese ... Pubbe samudāciṇṇe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Aniyate khandhe
aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti
   {1694.1} taṃ ārabbha aniyato rāgo ... Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
cetopariyañāṇena  aniyatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  aniyatā khandhā iddhividha-
ñāṇassa    cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussati   ñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1695] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo    rūpajīvitindriyaṃ    mātughātakammassa   pitughātakammassa
Arahantaghātakammassa   ruhiruppādakammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
yaṃ  vatthuṃ  parāmasantassa  micchattaniyatā  khandhā uppajjanti taṃ vatthuṃ
micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1696] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1697]  Micchattaniyato  dhammo  micchattaniyatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajātādhipati:  micchattaniyatādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1698] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  micchattaniyatādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1699]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . sahajātādhipati: micchattaniyatādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1700] Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  sammattaniyatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1701] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
Ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti .
Sahajātādhipati:   sammattaniyatādhipati   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1702]  Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . sahajātādhipati: sammattaniyatādhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ.
   [1703]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ
datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe
suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  ariyā  phalaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Aniyate khandhe garuṃ
katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā aniyato rāgo uppajjati.
Sahajātādhipati:  aniyatādhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1704] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo. Ārammaṇādhipati: nibbānaṃ maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [1705] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   micchattaniyatā   khandhā   vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
Paccayo.
   [1706] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo maggo phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1707]  Aniyato  dhammo  aniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā purimā aniyatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ aniyatānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
vodānassa  phalaṃ  phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1708] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  aniyataṃ  domanassaṃ  micchattaniyatassa  domanassassa  anantara-
paccayena   paccayo   aniyatā   micchādiṭṭhi  niyatamicchādiṭṭhiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1709] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo.
   [1710] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  anantarasadisaṃ  .  sahajātapaccayena  paccayo  paṭiccavārasadisaṃ
nava   pañhā  .  aññamaññapaccayena  paccayo  paṭiccavārasadisaṃ
tisso   pañhā  .  nissayapaccayena  paccayo  kusalattikasadisā
Terasa pañhā.
   [1711] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo: mātughātakammaṃ pitughātakammassa
upanissayapaccayena  paccayo  mātughātakammaṃ  ...  pitughātakammaṃ  ...
Arahantaghātakammaṃ  ...  ruhiruppādakammaṃ  ...  saṅghabhedakammaṃ  ...
Niyatamicchādiṭṭhiyā  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkaṃ kātabbaṃ .
Niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo niyatamicchādiṭṭhi
mātughātakammassa ... Saṅghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1712] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
mātaraṃ  jīvitā  voropetvā  tassa  paṭighātatthāya  dānaṃ  deti
sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ karoti pitaraṃ jīvitā voropetvā ...
Arahantaṃ jīvitā ... duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ ... saṅghaṃ
bhinditvā tassa paṭighātatthāya dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ karoti.
   [1713] Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo  maggo  dutiyassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa
maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1714] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo  .  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:  ariyā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  samāpattiṃ
uppādenti  uppannaṃ  samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  maggo  ariyānaṃ  atthapaṭisambhidāya  ...
Ṭhānāṭhānakosallassa   upanissayapaccayena   paccayo  maggo  phala
samāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1715]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: aniyataṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Jhānaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ ... Mānaṃ ... Diṭṭhiṃ gaṇhāti aniyataṃ sīlaṃ
... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ
... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Nigamaghātaṃ karoti aniyatā saddhā
... paññā ... Rāgo ... Senāsanaṃ aniyatāya saddhāya kāyikassa sukhassa
kāyikassa   dukkhassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo
paṭhamassa   jhānassa  parikammaṃ  tasseva  nevasaññānāsaññāyatanassa
parikammaṃ  tasseva  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa     pāṇātipāto     pāṇātipātassa
upanissayapaccayena paccayo. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [1716] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
Aniyataṃ rāgaṃ upanissāya mātaraṃ jīvitā voropeti ... saṅghaṃ bhindati
aniyataṃ dosaṃ ... Patthanaṃ ... Kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya mātaraṃ
jīvitā voropeti ... saṅghaṃ bhindati aniyato rāgo ... senāsanaṃ
mātughātakammassa  pitughātakammassa  arahantaghātakammassa  ruhiruppādakammassa
saṅghabhedakammassa niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1717] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:    paṭhamassa   maggassa   parikammaṃ   paṭhamassa
maggassa catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1718]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ aniccato ... vipassati assādeti abhinandati taṃ
ārabbha aniyato rāgo uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... Dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ ... vatthu aniyatānaṃ khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [1719] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa purejātapaccayena
Paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
rūpajīvitindriyaṃ  mātughātakammassa  pitughātakammassa  arahantaghātakammassa
ruhiruppādakammassa  .pe. purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ:
vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1720] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo . vatthupurejātaṃ: vatthu sammattaniyatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena
paccayo.
   [1721] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo . pacchājātā: micchattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1722] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo . pacchājātā: sammattaniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1723]  Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo . pacchājātā: aniyatā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1724]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  aniyatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
aniyatānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
Anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1725] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  aniyataṃ  domanassaṃ  micchattaniyatassa  domanassassa  āsevana-
paccayena paccayo aniyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā āsevanapaccayena
paccayo.
   [1726] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa  āsevanapaccayena
paccayo.
   [1727] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  micchattaniyatā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [1728]  Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  micchattaniyatā
cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā:
micchattaniyatā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [1729]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  micchattaniyatā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1730]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  dhammassa
Kammapaccayena   paccayo   sammattaniyatā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1731]  Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā . sahajātā: sammattaniyatā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
sammattaniyatā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1732]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  ca aniyatassa
ca   dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sammattaniyatā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1733]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  aniyatā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  nānākhaṇikā:  aniyatā  cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1734]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa vipākapaccayena
paccayo  vipāko  aniyato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
khandhā vatthussa.
   [1735]  Micchattaniyato  dhammo  micchattaniyatassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena  paccayo  jhānapaccayena
paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo.
   [1736] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  micchattaniyatā khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
micchattaniyatā  khandhā  purejātassa  imassa kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1737] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo   sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  sammattaniyatā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  sammattaniyatā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1738]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  aniyatā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa
vippayuttapaccayena   paccayo   vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   vatthu   aniyatānaṃ   khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  aniyatā  khandhā  purejātassa  imassa
Kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1739] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo . purejātaṃ: vatthu micchattaniyatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1740] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo . purejātaṃ: vatthu sammattaniyatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1741] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo micchattaniyato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ.
   [1742]  Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo   sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  micchattaniyatā
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .
Pacchājātā:  micchattaniyatā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1743]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  micchattaniyato  eko  khandho
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ dve khandhā ....
   [1744]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo tisso pañhā.
   [1745]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto:
aniyato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe
khandhā  vatthussa  atthipaccayena  paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {1745.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa    cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   vatthu   aniyatānaṃ   khandhānaṃ   atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  aniyatā  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [1746]  Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  rūpajīvitindriyaṃ  mātughātakammassa  .pe.
Ruhiruppādakammassa  atthipaccayena  paccayo  vatthu  micchattaniyatānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1747]  Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo. Purejātaṃ: vatthu sammattaniyatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1748]  Micchattaniyato  ca aniyato ca dhammā micchattaniyatassa
dhammassa  ... sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: micchattaniyato eko
khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca ....
   [1749]  Micchattaniyato  ca  aniyato  ca  dhammā  aniyatassa
dhammassa  ...  sahajātaṃ  pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā:
micchattaniyatā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  micchattaniyatā  khandhā ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  micchattaniyatā  khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [1750]  Sammattaniyato  ca aniyato ca dhammā sammattaniyatassa
dhammassa atthipaccayena paccayo dve pañhā micchattaniyatasadisā.
   [1751]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā aṭṭha
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi   nissaye  terasa  upanissaye  satta  purejāte  tīṇi
pacchājāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ
āhāre  satta  indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta
Sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā
pañca vigate pañca avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1752]  Micchattaniyato  dhammo  micchattaniyatassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1753] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo    sahajātapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena
paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1754]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1755]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1756] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1757]  Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1758]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo kammapaccayena
Paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1759] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1760] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1761] Micchattaniyato ca aniyato ca dhammā micchattaniyatassa dhammassa
... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1762] Micchattaniyato ca aniyato ca dhammā aniyatassa dhammassa
... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1763] Sammattaniyato ca aniyato ca dhammā sammattaniyatassa dhammassa
... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1764] Sammattaniyato ca aniyato ca dhammā aniyatassa dhammassa
... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1765]  Nahetuyā  terasa naārammaṇe naadhipatiyā naanantare
nasamanantare   terasa   nasahajāte   nava   naaññamaññe  nava
nanissaye nava naupanissaye terasa napurejāte ekādasa napacchājāte
terasa   naāsevane  terasa  nakamme  navipāke  naāhāre
Terasa  . saṅkhittaṃ . namagge terasa nasampayutte nava navippayutte
satta   noatthiyā   satta   nonatthiyā   terasa   novigate
terasa noavigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1766] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta  .pe.  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1767]  Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... adhipatiyā aṭṭha
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye satta purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke ekaṃ āhāre satta
indriye  jhāne  magge  satta  sampayutte  tīṇi vippayutte pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Micchattattikaṃ paṇṇarasamaṃ
             niṭṭhitaṃ
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 487-505. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9557              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9557              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1687&items=81              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1687              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]yahoo.com