ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [17]  Hetu  dhammo hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:
alobho  adosassa  amohassa  hetupaccayena  paccayo  .  cakkaṃ
bandhitabbaṃ  .  lobho mohassa hetupaccayena paccayo doso mohassa
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  .pe. hetu dhammo nahetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa hetupaccayena
Paccayo:  alobho  adosassa  amohassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  cakkaṃ
bandhitabbaṃ. Lobho mohassa .pe. Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [18]  Hetu  dhammo  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  hetuṃ ārabbha hetū uppajjanti . hetu dhammo nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetuṃ  ārabbha nahetū khandhā
uppajjanti  .  hetu  dhammo  hetussa  ca  nahetussa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetuṃ ārabbha hetū ca sampayuttakā ca
khandhā uppajjanti . nahetu dhammo nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   dānaṃ   datvā   sīlaṃ   samādiyitvā  uposathakammaṃ
katvā  taṃ  paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhanti phalaṃ ... nibbānaṃ ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
nahetū pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ... pubbe
samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ... .pe.
   {18.1} Vatthuṃ ... nahetū khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassanti  .pe.  domanassaṃ  uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya   sotadhātuyā   saddaṃ   suṇāti   cetopariyañāṇena
nahetucittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanakiriyaṃ
viññāṇañcāyatanakiriyassa ākiñcaññāyatanakiriyaṃ
Nevasaññānāsaññāyatanakiriyassa     rūpāyatanaṃ     cakkhuviññāṇassa
.pe.    phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   ārammaṇapaccayena
paccayo   nahetū   khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {18.2} Nahetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
dānaṃ datvā ... paṭhamagamanaṃyeva āvajjanā natthi rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
.pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassāti idaṃ natthi . nahetu dhammo
hetussa ca nahetussa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā
sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ paccavekkhati taṃ ārabbha hetū ca sampayuttakā
ca khandhā uppajjanti. Tattha ṭhitena imaṃ kātabbaṃ dutiyagamanasadisaṃ.
   {18.3} Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha hetū uppajjanti.
Hetu  ca  nahetu  ca  dhammā  nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  hetuñca  sampayuttake  ca  khandhe ārabbha nahetū khandhā
uppajjanti  . hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetuñca  sampayuttake  ca
khandhe ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   [19]  Hetu dhammo hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati: hetuṃ garuṃ katvā
Hetū  uppajjanti  .  sahajātādhipati:  hetu  adhipati  sampayuttakānaṃ
hetūnaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . hetu dhammo nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  hetuṃ  garuṃ  katvā  nahetū  khandhā uppajjanti .
Sahajātādhipati:  hetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  hetu  dhammo  hetussa  ca
nahetussa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  hetuṃ  garuṃ  katvā  hetū  ca
sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti . sahajātādhipati: hetu adhipati
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   hetūnañca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {19.1} Nahetu dhammo nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvāti
vitthāretabbaṃ  yāva  nahetū khandhā . sahajātādhipati: nahetu adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  . nahetu dhammo hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā ...
Saṅkhittaṃ yāva vatthu nahetū ca khandhā tāva kātabbaṃ. Sahajātādhipati:
nahetu adhipati sampayuttakānaṃ hetūnaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {19.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca  nahetussa  ca
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
Sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  taṃ  garuṃ katvā  nahetū khandhā ca
hetū  ca uppajjanti pubbe suciṇṇāni yāva vatthu nahetū khandhā ca
tāva kātabbaṃ . sahajātādhipati: nahetu adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetūnañca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {19.3} Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati: hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā
hetū  uppajjanti  . hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  hetuñca  sampayuttake ca
khandhe garuṃ katvā nahetū khandhā uppajjanti . hetu ca nahetu ca
dhammā  hetussa  ca  nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati: hetuñca sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā hetū ca
sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   [20] Hetu dhammo hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā  hetū  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  hetūnaṃ anantarapaccayena
paccayo . hetu dhammo nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetūnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayena paccayo . hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ
hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {20.1} Nahetu dhammo nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā  nahetū  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetūnaṃ khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  .  saṅkhittaṃ .
Nevasaññānāsaññāyatanaṃ  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo .
Nahetu dhammo hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: nahetu dhammo
hetussa ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: nahetumūlakaṃ
tīṇipi ekasadisaṃ.
   {20.2} Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  hetūnaṃ  anantarapaccayena  paccayo . hetu ca nahetu ca
dhammā  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  hetū  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
nahetūnaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  hetu  ca  nahetu ca
dhammā  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā  hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [21] Hetu dhammo hetussa dhammassa samanantarapaccayena paccayo:
anantarasadisaṃ  .  ...  sahajātapaccayena  paccayo: aññamaññapaccayena
paccayo: ime dvepi paṭiccavārasadisā . ... Nissayapaccayena paccayo:
paccayavāre nissayasadiso.
   [22] Hetu dhammo hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
Ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo:
hetū  hetūnaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  .  hetu  dhammo
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  hetū
nahetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo . hetu dhammo hetussa ca
nahetussa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
hetū hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   {22.1}  Nahetu  dhammo  nahetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ
upanissāya  dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ
saddhāya  .pe.  patthanāya  maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo.
   {22.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  saddhāya .pe. patthanāya
maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena paccayo . nahetu dhammo
hetussa  ca  nahetussa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
Ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo: dutiyaupanissayasadisaṃ.
   {22.3} Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo: hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnaṃ upanissayapaccayena
paccayo . hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  hetū  ca  sampayuttakā  ca khandhā nahetūnaṃ khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo.
   {22.4} Hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:  ārammaṇūpanissayo:  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe. pakatūpanissayo: hetū ca sampayuttakā ca khandhā
hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [23] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa purejātapaccayena paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ .pe.
Vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  .pe.  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .pe.  kāyāyatanaṃ
Kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  vatthu  nahetūnaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   {23.1} Nahetu dhammo hetussa dhammassa purejātapaccayena paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ .pe.
Vatthuṃ  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  .  vatthupurejātaṃ:
vatthu hetūnaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {23.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ .pe. vatthuṃ aniccato .pe. domanassaṃ ...
Dibbena  .pe.  vatthupurejātaṃ:  vatthu  hetūnaṃ  sampayuttakānañca
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [24]  Hetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo: pacchājātā hetū purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena
paccayo  .  nahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā  nahetū  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena  paccayo . hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  pacchājātā  hetū  ca
sampayuttakā   ca   khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [25] Hetu dhammo hetussa dhammassa āsevanapaccayena paccayo:
Anantarasadisaṃ.
   [26] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: nahetu cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:  nahetu  cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo . nahetu dhammo hetussa dhammassa kammapaccayena
paccayo:   sahajātā   nānākhaṇikā   .  sahajātā:  nahetu
cetanā  sampayuttakānaṃ hetūnaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā:
nahetu  cetanā  vipākānaṃ  hetūnaṃ kammapaccayena paccayo . nahetu
dhammo  hetussa  ca  nahetussa  ca dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: nahetu cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetūnaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  nahetu  cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ hetūnaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [27]  Hetu dhammo hetussa dhammassa vipākapaccayena paccayo:
vipāko  alobho  adosassa  amohassa  vipākapaccayena  paccayo .
Paṭiccavārasadisā vipākavibhaṅge nava pañhā.
   [28] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa āhārapaccayena paccayo:
nahetū  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  kabaḷiṃkāro āhāro imassa
Kāyassa  āhārapaccayena paccayo . nahetu dhammo hetussa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  nahetū  āhārā  sampayuttakānaṃ  hetūnaṃ
āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  nahetu  dhammo
hetussa  ca  nahetussa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo: nahetū
āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetūnaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [29] Hetu dhammo hetussa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
hetumūlake  tīṇi . nahetu dhammo nahetussa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:  nahetū  indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ     indriyapaccayena     paccayo    paṭisandhikkhaṇe
rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  .  evaṃ
indriyapaccayo vitthāretabbo. Nava.
   [30] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa jhānapaccayena paccayo:
tīṇi.
   [31]  Hetu  dhammo hetussa dhammassa maggapaccayena paccayo:
... Sampayuttapaccayena paccayo: imesu dvīsu nava.
   [32] Hetu dhammo nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  hetū  kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo   hetū  vatthussa  vippayuttapaccayena
Paccayo  .  pacchājātā:  hetū  purejātassa  imassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   {32.1}  Nahetu  dhammo  nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo . sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: nahetū khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
nahetū  khandhā  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  khandhā
vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  nahetūnaṃ
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchājātā: nahetū khandhā
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {32.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
hetūnaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu  hetūnaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   {32.3}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:
paṭisandhikkhaṇe   vatthu   hetūnaṃ   sampayuttakānañca   khandhānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo   .   purejātaṃ:  vatthu  hetūnaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  hetu ca
nahetu  ca  dhammā  nahetussa  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  . sahajātā: hetū ca sampayuttakā ca khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
Hetū  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  hetū  ca  sampayuttakā  ca  khandhā
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [33]  Hetu  dhammo hetussa dhammassa atthipaccayena paccayo:
alobho adosassa amohassa atthipaccayena paccayo . Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
Lobho  mohassa  atthipaccayena  paccayo  .  cakkaṃ  bandhitabbaṃ .
Paṭisandhikkhaṇe  .pe.  hetu  dhammo nahetussa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   sahajātaṃ   pacchājātaṃ   .   sahajātā:   hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  pacchājātā:  hetū  purejātassa
imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {33.1} Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa atthipaccayena
paccayo:  alobho  adosassa  amohassa  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . cakkaṃ bandhitabbaṃ.
Lobho  mohassa  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  . cakkaṃ bandhitabbaṃ . paṭisandhikkhaṇe  .pe.
Nahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajāto: nahetu eko khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo .pe. Dve khandhā .pe.
   {33.2}  Paṭisandhikkhaṇe  nahetu  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  .  cakkaṃ  bandhitabbaṃ  .  khandhā
vatthussa  atthipaccayena  paccayo  vatthu  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ .pe. bāhiraṃ ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ   ...  asaññasattānaṃ  .pe.  purejātaṃ:  cakkhuṃ
.pe.  vatthuṃ  .pe.  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
atthipaccayena  paccayo  vatthu  nahetūnaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  nahetū  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   {33.3}  Nahetu  dhammo  hetussa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātā:  nahetū  khandhā
sampayuttakānaṃ  hetūnaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
hetūnaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ .pe. vatthuṃ
aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ
passati  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti vatthu hetūnaṃ atthipaccayena
paccayo.
   {33.4}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: nahetu
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  hetūnaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
Rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  hetūnaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
cakkhuṃ  .pe.  vatthuṃ  aniccato  .pe. domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  vatthu
hetūnaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . hetu ca
nahetu  ca  dhammā  hetussa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto: alobho ca sampayuttakā ca khandhā
adosassa  amohassa  atthipaccayena  paccayo  . cakkaṃ bandhitabbaṃ .
Lobho  ca sampayuttakā ca khandhā mohassa atthipaccayena paccayo .
Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   {33.5}  Paṭisandhikkhaṇe  alobho  ca  vatthu  ca  adosassa
amohassa  atthipaccayena  paccayo  .  cakkaṃ bandhitabbaṃ . hetu ca
nahetu  ca  dhammā  nahetussa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ . sahajāto: nahetu eko
khandho  ca  hetu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .pe.  dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe
hetu  ca vatthu ca nahetūnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo sahajātā
hetū ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
Pacchājātā:  hetū  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājātā:  hetū  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {33.6}    Hetu   ca   nahetu   ca   dhammā
Hetussa  ca  nahetussa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  nahetu  eko  khandho  ca alobho ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  adosassa  amohassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo . cakkaṃ bandhitabbaṃ . nahetu eko khandho ca
lobho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  mohassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  cakkaṃ bandhitabbaṃ . paṭisandhikkhaṇe nahetu
eko khandho ca alobho ca ... . cakkaṃ bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe
alobho  ca  vatthu  ca adosassa amohassa sampayuttakānañca khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  lobho ca vatthu ca mohassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  ...  natthipaccayena paccayo:
vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [34]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava
vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava. Evaṃ anummajjantena gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [35] Hetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
Sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  hetu
dhammo  nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:   pacchājātapaccayena   paccayo:  .  hetu  dhammo
hetussa  ca  nahetussa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena puccayo:.
   {35.1}  Nahetu  dhammo  nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {35.2} Nahetu dhammo hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: . nahetu dhammo hetussa ca nahetussa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: . hetu ca nahetu ca dhammā hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Hetu ca nahetu ca dhammā nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
Paccayo: . hetu ca nahetu ca dhammā hetussa ca nahetussa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [36]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  .  saṅkhittaṃ .
Noavigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [37] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   ekaṃ  naupanissaye
tīṇi . saṅkhittaṃ . ... namagge tīṇi nasampayutte ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [38] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye
tīṇi  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi atthiyā tīṇi
natthiyā nava vigate nava avigate tīṇi evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Hetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 8-25. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=150              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=150              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=17&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=17              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]