ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
             tatiyo bhāgo
          anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
              ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
              Hetudukaṃ
             paṭiccavāro
   [1]  Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
alobhaṃ  paṭicca  adoso  amoho  adosaṃ  paṭicca alobho amoho
amohaṃ  paṭicca  alobho  adoso  lobhaṃ  paṭicca  moho  mohaṃ
paṭicca  lobho  dosaṃ  paṭicca  moho  mohaṃ  paṭicca  doso
paṭisandhikkhaṇe  .pe.  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  hetuṃ dhammaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā: alobhaṃ paṭicca adoso amoho sampayuttakā
ca  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . cakkaṃ bandhitabbaṃ . lobhaṃ paṭicca
moho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   {1.1} Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .pe.
Nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetū
khandhe  paṭicca  hetū  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca hetū . nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  hetu  ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
nahetuṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā hetu ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā hetu ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca hetū sampayuttakā ca khandhā.
   {1.2} Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā: alobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho.
Cakkaṃ bandhitabbaṃ . lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho dosañca
sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  moho  paṭisandhikkhaṇe  alobhañca
vatthuñca  paṭicca  adoso  amoho  .pe. hetuñca nahetuñca dhammaṃ
paṭicca  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ ekaṃ khandhañca
hetuñca  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ .pe. dve
khandhe  ca  hetuñca  paṭicca  dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe vatthuñca hetuñca paṭicca sampayuttakā khandhā.
   {1.3} Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā:  nahetuṃ  ekaṃ  khandhañca  alobhañca paṭicca
tayo  khandhā  adoso  amoho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .pe.
Dve  khandhe  ca  alobhañca  paṭicca dve khandhā adoso amoho
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  cakkaṃ bandhitabbaṃ . nahetuṃ ekaṃ khandhañca
lobhañca  paṭicca tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe.
Dve  khandhe  .pe.  paṭisandhikkhaṇe  vatthuñca  alobhañca  paṭicca
adoso amoho sampayuttakā ca khandhā .pe.
   [2] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
rūpaṃ  chaḍḍetvā  arūpeyeva  nava  pañhā  .  adhipatipaccayā:
paṭisandhi  natthi  paripuṇṇaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  .pe. mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ upādārūpaṃ idaṃ nānaṃ . anantarapaccayā:
samanantarapaccayā: sahajātapaccayā: sabbe mahābhūtā yāva asaññasattā.
Aññamaññapaccayā:      nissayapaccayā:     upanissayapaccayā:
purejātapaccayā:  āsevanapaccayā:  dvīsupi  paṭisandhi  natthi .
Kammapaccayā: vipākapaccayā:. Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā:.
   [3]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  sabbattha nava avigate
nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [4] Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  nahetuṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ   .pe.   dve   khandhe   ...   ahetukapaṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .pe.
Bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe.
Nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   [5] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:
hetuṃ   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe  .pe.
Nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  dhammo  uppajjati naārammaṇapaccayā:
nahetū  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  sabbe
mahābhūtā  .  hetuñca  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  hetuñca  nahetū  ca  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe   .pe.   naadhipatipaccayā:
paripuṇṇaṃ  .  naanantarapaccayā:  nasamanantarapaccayā: naaññamaññapaccayā:
naupanissayapaccayā:.
   [6] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā:
arūpe  alobhaṃ  paṭicca  adoso  amoho  .  cakkaṃ bandhitabbaṃ .
Lobhaṃ paṭicca moho mohaṃ paṭicca lobho .pe. paṭisandhikkhaṇe .pe.
Hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:
arūpe   hetuṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  hetuṃ  paṭicca
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetu  ca  nahetu  ca  dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: arūpe
alobhaṃ  paṭicca  adoso  amoho  sampayuttakā ca khandhā . cakkaṃ
bandhitabbaṃ  .  lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā . cakkaṃ
bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   {6.1} Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā:
arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. Dve khandhe paṭicca dve
khandhā  nahetū khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe.
Nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:
arūpe  nahetū  khandhe  paṭicca  hetū  paṭisandhikkhaṇe .pe. nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā:
arūpe  nahetuṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā hetū ca .pe.
Dve khandhe .pe. Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   {6.2} Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  alobhañca  sampayuttake ca khandhe paṭicca
adoso amoho . cakkaṃ bandhitabbaṃ . arūpe lobhañca sampayuttake ca
khandhe paṭicca moho . cakkaṃ bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .pe. Hetuñca
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā:
arūpe  nahetuṃ  ekaṃ  khandhañca hetuñca paṭicca tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  ... nahetū khandhe ca hetuñca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  hetuñca  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
hetu  ca  nahetu  ca  dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: arūpe
nahetuṃ  ekaṃ  khandhañca  alobhañca  paṭicca  tayo  khandhā  adoso
amoho ca .pe. dve khandhe ... . cakkaṃ bandhitabbaṃ . nahetuṃ
ekaṃ  khandhañca  lobhañca  paṭicca  tayo khandhā moho ca . cakkaṃ
bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [7] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napacchājātapaccayā:.
... Naāsevanapaccayā:.
   [8] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā:
hetuṃ  paṭicca  sampayuttakā  cetanā  .  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  nahetū  khandhe  paṭicca
sampayuttakā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ....
Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā:
hetuñca   sampayuttake   ca   khandhe   paṭicca   sampayuttakā
cetanā.
   [9] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati navipākapaccayā:
nava.
   [10] Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naāhārapaccayā:
bāhiraṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [11] ... Naindriyapaccayā: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  .pe.  mahābhūte  paṭicca  upādārūpaṃ
asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
   [12] ... Najhānapaccayā: pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ .pe.
Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe.
   [13] ... Namaggapaccayā: ahetukaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe.
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  ...  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe. Nasampayuttapaccayā: navippayuttapaccayā:
napurejātasadisaṃ arūpapañhāyeva. Nonatthipaccayā: novigatapaccayā:.
   [14]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte  nava  nonatthiyā  tīṇi  novigate  tīṇi  .  evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [15]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  ... naadhipatiyā nava
naanantare tīṇi . saṅkhittaṃ . ... naupanissaye tīṇi napurejāte nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte tīṇi
Navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [16] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve .
Saṅkhittaṃ . ... kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye
dve  jhāne  dve  magge ekaṃ sampayutte dve . saṅkhittaṃ .
... Avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   Sahajātavāropi  paṭiccavārasadiso  . paccayavāropi nissayavāropi
paṭiccavārasadisāyeva  pañhā  mahābhūtesu  niṭṭhitesu  vatthuṃ  paccayāti
kātabbā  pañcāyatanāni  anulomepi  paccanīyepi  yathā  labbhanti
tathā  kātabbā  .  saṃsaṭṭhavāropi  sampayuttavāropi  paripuṇṇā rūpaṃ
natthi arūpameva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 1-8. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=1&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12774              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12774              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]