ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Panhavaro
   [384]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  asavasampayutta hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena  paccayo  .  asavasampayutto dhammo asavavippayuttassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo:    asavasampayutta
hetu  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena  paccayo  doso
mohassa  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo .
Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: asavasampayutta hetu sampayuttakanam
khandhanam    cittasamutthanananca    rupanam    hetupaccayena
paccayo  doso  sampayuttakanam  khandhanam  mohassa cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   {384.1}   Asavavippayutto   dhammo   asavavippayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:
Asavavippayutta  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  domanassasahagato  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato   moho  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena
paccayo  patisandhi  .  asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  domanassasahagato  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato   moho   sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo.
   {384.2}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
domanassasahagato    vicikicchasahagato   uddhaccasahagato   moho
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo  .  asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  doso  ca
moho  ca  asavasampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo .
Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma  asavavippayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: doso ca moho ca cittasamutthananam
rupanam hetupaccayena paccayo.
   {384.3}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   doso  ca  moho  ca  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [385]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
Arammanapaccayena   paccayo:  asavasampayutte  khandhe  arabbha
asavasampayutta  khandha  uppajjanti  .  asavasampayutto  dhammo
asavavippayuttassa    dhammassa    arammanapaccayena   paccayo:
asavasampayutte  khandhe  arabbha  asavavippayutta khandha ca moho
ca  uppajjanti  .  asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa   ca   dhammassa   arammanapaccayena  paccayo:
asavasampayutte  khandhe  arabbha  domanassasahagata  vicikicchasahagata
uddhaccasahagata khandha ca moho ca uppajjanti.
   {385.1}  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam
paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana ... Ariya magga vutthahitva
maggam ... phalam ... Nibbanam ... Nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa
phalassa  avajjanaya arammanapaccayena paccayo ariya asavavippayutte
pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe ...
Cakkhum ... vatthum ... Asavavippayutte khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati . idha assadana natthi . Dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya
sotadhatuya  saddam sunati cetopariyananena asavavippayuttacittasamangissa
cittam    janati    akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
akincannayatanam     nevasannanasannayatanassa     rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa  asavavippayutta
Khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   avajjanaya   mohassa
arammanapaccayena paccayo.
   {385.2}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam katva
tam assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha ... uddhaccam ... domanassam uppajjati pubbe sucinnani ...
Jhana vutthahitva jhanam ... Cakkhum ... Vatthum ... Asavavippayutte khandhe
assadeti abhinandati tam arabbha rago ... Ditthi domanassam vicikiccha ...
Uddhaccam uppajjati.
   {385.3}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  cakkhum
...  vatthum  ...  asavavippayutte khandhe arabbha domanassasahagata
vicikicchasahagata uddhaccasahagata khandha ca moho ca uppajjanti.
   {385.4}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa    dhammassa    arammanapaccayena   paccayo:
domanassasahagate   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohanca arabbha asavasampayutta khandha uppajjanti.
   {385.5}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavavippayuttassa    dhammassa    arammanapaccayena   paccayo:
domanassasahagate   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohanca    arabbha    asavavippayutta    khandha    ca
Moho ca uppajjanti.
   {385.6}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa   ca   asavavippayuttassa   ca   dhammassa
arammanapaccayena   paccayo:   domanassasahagate   vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca  arabbha  domanassasahagata
vicikicchasahagata uddhaccasahagata khandha ca moho ca uppajjanti.
   [386]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  asavasampayutte  khandhe garum katva asavasampayutta
khandha   uppajjanti   .   sahajatadhipati:  asavasampayuttadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  adhipatipaccayena  paccayo  . asavasampayutto
dhammo   asavavippayuttassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajatadhipati:     asavasampayuttadhipati     cittasamutthananam
rupanam   adhipatipaccayena  paccayo  domanassasahagatadhipati  mohassa
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {386.1}  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: sahajata:
asavasampayuttadhipati   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  domanassasahagatadhipati  sampayuttakanam
khandhanam mohassa ca cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {386.2}  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa dhammassa
Adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati. Arammanadhipati:
danam  ...  silam ... uposathakammam garum katva paccavekkhati pubbe
sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam ... ariya magga vutthahitva
maggam  ...  phalam  ... nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena paccayo .
Sahajatadhipati:   asavavippayuttadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {386.3}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: danam ... Silam ... Uposathakammam
katva tam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi uppajjati pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ...
Asavavippayutte  khandhe  garum  katva  assadeti abhinandati tam garum
katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [387]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  asavasampayutta  khandha
pacchimanam  pacchimanam  asavasampayuttanam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo  .  asavasampayutto  dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purima purima domanassasahagata vicikicchasahagata
uddhaccasahagata   khandha  pacchimassa  pacchimassa  domanassasahagatassa
vicikicchasahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
Paccayo   asavasampayutta  khandha  vutthanassa  anantarapaccayena
paccayo.
   {387.1}  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima
purima  domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  khandha
pacchimanam    pacchimanam   domanassasahagatanam   vicikicchasahagatanam
uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {387.2}  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimo purimo domanassasahagato vicikicchasahagato
uddhaccasahagato   moho  pacchimassa  pacchimassa  domanassasahagatassa
vicikicchasahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  asavavippayutta khandha pacchimanam pacchimanam
asavavippayuttanam   khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
gotrabhussa phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {387.3}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimo purimo domanassasahagato vicikicchasahagato
uddhaccasahagato   moho  pacchimanam  pacchimanam  domanassasahagatanam
vicikicchasahagatanam  uddhaccasahagatanam  khandhanam  anantarapaccayena paccayo
avajjana asavasampayuttanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {387.4}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimo purimo
Domanassasahagato  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  pacchimanam
pacchimanam   domanassasahagatanam   vicikicchasahagatanam  uddhaccasahagatanam
khandhanam   mohassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  avajjana
domanassasahagatanam   vicikicchasahagatanam   uddhaccasahagatanam   khandhanam
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {387.5}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa   dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima
purima  domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  khandha
ca  moho ca pacchimanam pacchimanam domanassasahagatanam vicikicchasahagatanam
uddhaccasahagatanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {387.6}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavavippayuttassa   dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima
purima    domanassasahagata   vicikicchasahagata   uddhaccasahagata
khandha  ca  moho  ca  pacchimassa  pacchimassa  domanassasahagatassa
vicikicchasahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo   domanassasahagata   vicikicchasahagata   uddhaccasahagata
khandha ca moho ca vutthanassa annatarapaccayena paccayo.
   {387.7}   Asavasampayutto   ca   asavavippayutto  ca
dhamma  asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa  ca  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo:   purima   purima  domanassasahagata
vicikicchasahagata    uddhaccasahagata   khandha   ca   moho
ca   pacchimanam   pacchimanam  domanassasahagatanam  vicikicchasahagatanam
Uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {387.8}   Asavasampayutto   dhammo   asavasampayuttassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  .  sahajatapaccayena paccayo:
nava. Annamannapaccayena paccayo: cha. Nissayapaccayena paccayo: nava.
   [388]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  asavasampayutta  khandha
asavasampayuttanam khandhanam upanissayapaccayena paccayo . Asavasampayutto
dhammo    asavavippayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena
paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:
asavasampayutta  khandha  asavavippayuttanam  khandhanam  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {388.1}  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa   ca   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .pe.    pakatupanissayo:
asavasampayutta   khandha   domanassasahagatanam   vicikicchasahagatanam
uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {388.2}  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya danam deti
silam ... .pe. pannam kayikam sukham senasanam ... moham upanissaya
Samapattim  uppadeti  saddha  .pe.  panna  kayikam  sukham kayikam
dukkham moho ca saddhaya mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {388.3}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti
ditthim  ganhati  silam  ...  .pe. pannam kayikam sukham kayikam dukkham
utum bhojanam senasanam ... moham upanissaya panam hanati .pe. Sangham
bhindati saddha ca moho ca ragassa .pe. Patthanaya upanissayapaccayena
paccayo.
   {388.4}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa   ca   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
anantarupanissayo   pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  saddha
...  silam  ...  moho  domanassasahagatanam  vicikicchasahagatanam
uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {388.5}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena   paccayo:
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .pe.    pakatupanissayo:
domanassasahagata   vicikicchasahagata   uddhaccasahagata  khandha  ca
moho  ca  asavasampayuttanam  khandhanam upanissayapaccayena paccayo .
Pucchitabbam  mulam  domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata
khandha  ca  moho  ca  asavavippayuttanam  khandhanam  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {388.6}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:
domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  khandha  ca moho
ca  domanassasahagatanam  vicikicchasahagatanam  uddhaccasahagatanam  khandhananca
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [389]  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  cakkhum  ...  vatthum  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa   .  vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu  asavavippayuttanam  khandhanam
mohassa  ca  purejatapaccayena  paccayo  . asavavippayutto dhammo
asavasampayuttassa    dhammassa    purejatapaccayena   paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum ...
Vatthum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago uppajjati .pe.
Domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  asavasampayuttanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {389.1}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa     ca    dhammassa    purejatapaccayena
Paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  ...  vatthum  arabbha  domanassasahagata  vicikicchasahagata
uddhaccasahagata  khandha  ca  moho ca uppajjanti . vatthupurejatam:
vatthu   domanassasahagatanam   vicikicchasahagatanam   uddhaccasahagatanam
khandhanam mohassa ca purejatapaccayena paccayo.
   [390]  Asavasampayutto  dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  pacchajata  asavasampayutta  khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. Asavavippayutto
dhammo    asavavippayuttassa    dhammassa    pacchajatapaccayena
paccayo: pacchajata asavavippayutta khandha ca moho ca purejatassa
imassa  kayassa  pacchajatapaccayena  paccayo  .  asavasampayutto
ca   asavavippayutto  ca  dhamma  asavavippayuttassa  dhammassa
pacchajatapaccayena   paccayo:   pacchajata   domanassasahagata
vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  khandha  ca  moho ca purejatassa
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [391]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
asevanapaccayena paccayo: nava avajjanapi vutthanampi natthi.
   [392]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  asavasampayutta  cetana  sampayuttakanam
khandhanam kammapaccayena paccayo. Asavasampayutto dhammo asavavippayuttassa
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:    asavasampayutta    cetana    cittasamutthananam
rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  asavasampayutta
cetana  vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo
domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  cetana  mohassa
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {392.1}  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa  ca dhammassa kammapaccayena paccayo: asavasampayutta
cetana   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena    paccayo   domanassasahagata   vicikicchasahagata
uddhaccasahagata  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  mohassa  ca
cittasamutthanananca   rupanam   kammapaccayena   paccayo  .
Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  asavavippayutta
cetana   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena   paccayo   .   nanakhanika:   asavavippayutta
cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [393]  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa
vipakapaccayena paccayo: ekam.
   [394]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
Aharapaccayena  paccayo:  asavasampayutta  ahara  sampayuttakanam
khandhanam  aharapaccayena  paccayo  .  asavasampayutto  dhammo
asavavippayuttassa  dhammassa  aharapaccayena paccayo: asavasampayutta
ahara   cittasamutthananam   rupanam  aharapaccayena  paccayo
domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  ahara  mohassa
cittasamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayo.
   {394.1}  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa   ca   dhammassa   aharapaccayena   paccayo:
asavasampayutta  ahara  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  aharapaccayena  paccayo  domanassasahagata  vicikicchasahagata
uddhaccasahagata  ahara  sampayuttakanam  khandhanam  mohassa  ca
cittasamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayo . asavavippayutto
dhammo   asavavippayuttassa  dhammassa  aharapaccayena  paccayo:
asavavippayutta  ahara  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   aharapaccayena   paccayo   patisandhikkhane  kabalimkaro
aharo imassa kayassa aharapaccayena paccayo.
   [395]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
indriyapaccayena   paccayo:   cattari  jhanapaccayena  paccayo:
cattari   maggapaccayena   paccayo:  cattari  sampayuttapaccayena
paccayo: cha.
   [396]  Asavasampayutto  dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
asavasampayutta  khandha  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  asavasampayutta  khandha  purejatassa
imassa  kayassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  asavavippayutto
dhammo  asavavippayuttassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajatam purejatam pacchajatam . Sankhittam vittharetabbam. Asavavippayutto
dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
purejatam: vatthu asavasampayuttanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   {396.1}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca
asavavippayuttassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejatam:
vatthu   domanassasahagatanam   vicikicchasahagatanam   uddhaccasahagatanam
khandhanam  mohassa  ca  vippayuttapaccayena paccayo . asavasampayutto
ca   asavavippayutto  ca  dhamma  asavavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
domanassasahagata  vicikicchasahagata uddhaccasahagata khandha ca moho ca
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata:
domanassasahagata  vicikicchasahagata uddhaccasahagata khandha ca moho ca
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [397]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
Atthipaccayena paccayo: ekam . Asavasampayutto dhammo asavavippayuttassa
dhammassa   atthipaccayena   paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:    asavasampayutta    khandha    cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagata  vicikicchasahagata
uddhaccasahagata  khandha  mohassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  asavasampayutta  khandha
purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . asavasampayutto
dhammo  asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa  ca  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatasadisam.
   {397.1}  Asavavippayutto  dhammo  asavavippayuttassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam.
Sankhittam  vittharetabbam  .  asavavippayutto dhammo asavasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam . sahajato:
domanassasahagato  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato moho sampayuttakanam
khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam: cakkhum ... Vatthum assadeti
abhinandati tam arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha ...
Uddhaccam  ...  domanassam uppajjati vatthu asavasampayuttakanam khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   {397.2}   Asavavippayutto   dhammo   asavasampayuttassa
ca   asavavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  purejatam  .  sahajato:  domanassasahagato vicikicchasahagato
Uddhaccasahagato  moho  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam atthipaccayena paccayo . purejatam: cakkhum ... vatthum arabbha
domanassasahagata  vicikicchasahagata uddhaccasahagata khandha ca moho ca
uppajjanti  .  asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavasampayuttassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam  . sahajato: asavasampayutto eko khandho ca vatthu ca
tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ...
Domanassasahagato  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  eko  khandho ca
moho  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo:  dve
khandha ....
   {397.3}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata:  asavasampayutta
khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo
domanassasahagata  vicikicchasahagata uddhaccasahagata khandha ca moho ca
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagata
vicikicchasahagata  uddhaccasahagata  khandha  ca  vatthu  ca  mohassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: asavasampayutta khandha ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo
pacchajata: asavasampayutta khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam
atthipaccayena  paccayo  .  asavasampayutto  ca  asavavippayutto
Ca   dhamma   asavasampayuttassa   ca   asavavippayuttassa  ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam . sahajato:
domanassasahagato  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  eko  khandho ca
moho  ca  tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena
paccayo dve khandha ....
   [398]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  panca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
cha  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate
tini  asevane  nava  kamme  cattari  vipake  ekam  ahare
cattari  indriye  cattari  jhane  cattari  magge  cattari
sampayutte  cha  vippayutte  panca  atthiya  nava  natthiya  nava
vigate nava avigate nava.
           Anulomam nitthitam.
   [399]  Asavasampayutto  dhammo  asavasampayuttassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   .   asavasampayutto   dhammo   asavavippayuttassa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchajatapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  asavasampayutto  dhammo
asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa ca dhammassa arammanapaccayena
Paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:   .   asavavippayutto   dhammo   asavavippayuttassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo:    kammapaccayena    paccayo:    aharapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {399.1}  Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena  paccayo:  .
Asavavippayutto  dhammo  asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena  paccayo:  .
Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma  asavasampayuttassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {399.2}  Asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca  dhamma
asavavippayuttassa    dhammassa    arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  . asavasampayutto ca asavavippayutto
ca  dhamma  asavasampayuttassa  ca  asavavippayuttassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [400]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
sabbattha nava noavigate nava.
           Paccaniyam nitthitam.
   [401]  Hetupaccaya  naarammane  nava ... naadhipatiya nava
sankhittam  ...  nasamanantare  nava  naannamanne  tini  naupanissaye
nava  sankhittam  ...  namagge  nava  nasampayutte  tini navippayutte
nava nonatthiya nava novigate nava.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [402]  Nahetupaccaya  arammane  nava ... adhipatiya panca
sankhittam anulomaganana ... Avigate nava.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
         Asavasampayuttadukam nitthitam.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 211-230. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4276&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4276&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=384&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=384              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]