ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Abhidhammapitake patthanam
             tatiyo bhago
          anulomadukapatthanam purimam
              ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
              Hetudukam
             paticcavaro
   [1]  Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
alobham  paticca  adoso  amoho  adosam  paticca alobho amoho
amoham  paticca  alobho  adoso  lobham  paticca  moho  moham
paticca  lobho  dosam  paticca  moho  moham  paticca  doso
patisandhikkhane  .pe.  hetum  dhammam  paticca nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  hetum dhammam paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca
rupam patisandhikkhane .pe. hetum dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya: alobham paticca adoso amoho sampayuttaka
ca  khandha cittasamutthananca rupam . cakkam bandhitabbam . lobham paticca
moho sampayuttaka ca khandha cittasamutthananca rupam .pe. Patisandhikkhane .pe.
   {1.1} Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
nahetum ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam .pe. Dve
khandhe  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam .pe.
Nahetum  dhammam  paticca  hetu  dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetu
khandhe  paticca  hetu  patisandhikkhane  vatthum paticca hetu . nahetum
dhammam  paticca  hetu  ca nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
nahetum  ekam  khandham  paticca tayo khandha hetu ca cittasamutthananca
rupam .pe. dve khandhe paticca dve khandha hetu ca cittasamutthananca
rupam patisandhikkhane vatthum paticca hetu sampayuttaka ca khandha.
   {1.2} Hetunca nahetunca dhammam paticca hetu dhammo uppajjati
hetupaccaya: alobhanca sampayuttake ca khandhe paticca adoso amoho.
Cakkam bandhitabbam . lobhanca sampayuttake ca khandhe paticca moho dosanca
sampayuttake  ca  khandhe  paticca  moho  patisandhikkhane  alobhanca
vatthunca  paticca  adoso  amoho  .pe. hetunca nahetunca dhammam
paticca  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum ekam khandhanca
hetunca  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam .pe. dve
khandhe  ca  hetunca  paticca  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam
patisandhikkhane vatthunca hetunca paticca sampayuttaka khandha.
   {1.3} Hetunca nahetunca dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma
Uppajjanti  hetupaccaya:  nahetum  ekam  khandhanca  alobhanca paticca
tayo  khandha  adoso  amoho  cittasamutthananca  rupam  .pe.
Dve  khandhe  ca  alobhanca  paticca dve khandha adoso amoho
cittasamutthananca  rupam  .  cakkam bandhitabbam . nahetum ekam khandhanca
lobhanca  paticca tayo khandha moho ca cittasamutthananca rupam .pe.
Dve  khandhe  .pe.  patisandhikkhane  vatthunca  alobhanca  paticca
adoso amoho sampayuttaka ca khandha .pe.
   [2] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati arammanapaccaya:
rupam  chaddetva  arupeyeva  nava  panha  .  adhipatipaccaya:
patisandhi  natthi  paripunnam  ekam  mahabhutam  paticca  .pe. mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam upadarupam idam nanam . anantarapaccaya:
samanantarapaccaya: sahajatapaccaya: sabbe mahabhuta yava asannasatta.
Annamannapaccaya:      nissayapaccaya:     upanissayapaccaya:
purejatapaccaya:  asevanapaccaya:  dvisupi  patisandhi  natthi .
Kammapaccaya: vipakapaccaya:. Sankhittam. Avigatapaccaya:.
   [3]  Hetuya  nava  arammane  nava  sabbattha nava avigate
nava. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [4] Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetukam  nahetum  ekam  khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca
Rupam   .pe.   dve   khandhe   ...   ahetukapatisandhikkhane
khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam .pe.
Bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe.
Nahetum  dhammam  paticca  hetu  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   [5] Hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati naarammanapaccaya:
hetum   paticca   cittasamutthanam   rupam   patisandhikkhane  .pe.
Nahetum  dhammam  paticca  nahetu  dhammo  uppajjati naarammanapaccaya:
nahetu  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  sabbe
mahabhuta  .  hetunca  nahetunca  dhammam  paticca  nahetu  dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  hetunca  nahetu  ca  khandhe  paticca
cittasamutthanam   rupam   patisandhikkhane   .pe.   naadhipatipaccaya:
paripunnam  .  naanantarapaccaya:  nasamanantarapaccaya: naannamannapaccaya:
naupanissayapaccaya:.
   [6] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya:
arupe  alobham  paticca  adoso  amoho  .  cakkam bandhitabbam .
Lobham paticca moho moham paticca lobho .pe. patisandhikkhane .pe.
Hetum  dhammam  paticca  nahetu  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:
arupe   hetum  paticca  sampayuttaka  khandha  hetum  paticca
Cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  .pe.  hetum  dhammam  paticca
hetu  ca  nahetu  ca  dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe
alobham  paticca  adoso  amoho  sampayuttaka ca khandha . cakkam
bandhitabbam  .  lobham paticca moho sampayuttaka ca khandha . cakkam
bandhitabbam. Patisandhikkhane .pe.
   {6.1} Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya:
arupe nahetum ekam khandham paticca tayo khandha .pe. Dve khandhe paticca dve
khandha  nahetu khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .pe.
Nahetum  dhammam  paticca  hetu  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:
arupe  nahetu  khandhe  paticca  hetu  patisandhikkhane .pe. nahetum
dhammam paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya:
arupe  nahetum  ekam  khandham  paticca tayo khandha hetu ca .pe.
Dve khandhe .pe. Patisandhikkhane .pe.
   {6.2} Hetunca nahetunca dhammam paticca hetu dhammo uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe  alobhanca  sampayuttake ca khandhe paticca
adoso amoho . cakkam bandhitabbam . arupe lobhanca sampayuttake ca
khandhe paticca moho . cakkam bandhitabbam. Patisandhikkhane .pe. Hetunca
nahetunca  dhammam  paticca  nahetu dhammo uppajjati napurejatapaccaya:
arupe  nahetum  ekam  khandhanca hetunca paticca tayo khandha .pe.
Dve  khandhe  ... nahetu khandhe ca hetunca paticca cittasamutthanam
Rupam  patisandhikkhane  .pe.  hetunca  nahetunca  dhammam  paticca
hetu  ca  nahetu  ca  dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe
nahetum  ekam  khandhanca  alobhanca  paticca  tayo  khandha  adoso
amoho ca .pe. dve khandhe ... . cakkam bandhitabbam . nahetum
ekam  khandhanca  lobhanca  paticca  tayo khandha moho ca . cakkam
bandhitabbam. Patisandhikkhane .pe.
   [7] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati napacchajatapaccaya:.
... Naasevanapaccaya:.
   [8] Hetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccaya:
hetum  paticca  sampayuttaka  cetana  .  nahetum  dhammam  paticca
nahetu  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  nahetu  khandhe  paticca
sampayuttaka cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ....
Hetunca nahetunca dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccaya:
hetunca   sampayuttake   ca   khandhe   paticca   sampayuttaka
cetana.
   [9] Hetum dhammam paticca hetu dhammo uppajjati navipakapaccaya:
nava.
   [10] Nahetum dhammam paticca nahetu dhammo uppajjati naaharapaccaya:
bahiram  ...  utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca
tayo mahabhuta .pe. Mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   [11] ... Naindriyapaccaya: bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam  .pe.  mahabhute  paticca  upadarupam
asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam.
   [12] ... Najhanapaccaya: pancavinnanasahagatam ekam khandham .pe.
Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe.
   [13] ... Namaggapaccaya: ahetukam nahetum ekam khandham paticca .pe.
Ahetukapatisandhikkhane  ...  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe. Nasampayuttapaccaya: navippayuttapaccaya:
napurejatasadisam arupapanhayeva. Nonatthipaccaya: novigatapaccaya:.
   [14]  Nahetuya  dve  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare  ekam  naindriye
ekam   najhane   ekam  namagge  ekam  nasampayutte  tini
navippayutte  nava  nonatthiya  tini  novigate  tini  .  evam
ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [15]  Hetupaccaya  naarammane  tini  ... naadhipatiya nava
naanantare tini . sankhittam . ... naupanissaye tini napurejate nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  nasampayutte tini
Navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [16] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve .
Sankhittam . ... kamme dve vipake ekam ahare dve indriye
dve  jhane  dve  magge ekam sampayutte dve . sankhittam .
... Avigate dve.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
   Sahajatavaropi  paticcavarasadiso  . paccayavaropi nissayavaropi
paticcavarasadisayeva  panha  mahabhutesu  nitthitesu  vatthum  paccayati
katabba  pancayatanani  anulomepi  paccaniyepi  yatha  labbhanti
tatha  katabba  .  samsatthavaropi  sampayuttavaropi  paripunna rupam
natthi arupameva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 1-8. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=1&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12774              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12774              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]