ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [428]  Sannojano  dhammo sannojanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sannojana  hetu  sampayuttakanam sannojananam hetupaccayena
paccayo  .  sannojano dhammo nosannojanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sannojana  hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   hetupaccayena   paccayo   .   sannojano   dhammo
sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo:
sannojana hetu sampayuttakanam khandhanam sannojanananca cittasamutthanananca
rupanam   hetupaccayena   paccayo   .  nosannojano  dhammo
nosannojanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nosannojana
Hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [429] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:   sannojane   arabbha  sannojana  uppajjanti  .
Mulam  katabbam sannojane arabbha nosannojana khandha uppajjanti .
Mulam   katabbam   sannojane   arabbha   sannojana   ca
sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   {429.1}  Nosannojano  dhammo  nosannojanassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam datva silam ... Uposathakammam ... Tam
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam
paccavekkhati  ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam ...
Nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa
phalassa avajjanaya ariya nosannojane pahine kilese ... Vikkhambhite
kilese ... Pubbe ... Cakkhum ... Vatthum ... Nosannojane khandhe aniccato ...
Domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya
saddam  sunati  cetopariyananena  nosannojanacittasamangissa  cittam
janati   akasanancayatanam  vinnanancayatanassa  akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa      rupayatanam     cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam  kayavinnanassa  nosannojana  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
Anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {429.2}   Nosannojano  dhammo  sannojanassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe
... jhana ... cakkhum ... Vatthum ... Nosannojane khandhe assadeti
abhinandati  tam  arabbha  rago  ...  domanassam  uppajjati .
Nosannojano  dhammo  sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe
... jhana ... cakkhum ... Vatthum ... Nosannojane khandhe assadeti
abhinandati  tam  arabbha  sannojana ca sannojanasampayutta ca khandha
uppajjanti   .  sannojano  ca  nosannojano  ca  dhamma
sannojanassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:   tini
arabbhayeva katabba.
   [430]  Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   arammanadhipati:   sannojane  garum  katva  ...
Tini  garukarammana  .  nosannojano  dhammo  nosannojanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam  ...  tini  .  tinnampi
arammanadhipati  sahajatadhipati  katabba  vibhajitabba  tinipi .
Sannojano  ca  nosannojano  ca  dhamma  sannojanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati:   sannojane   ca
Sampayuttake ca khandhe garum katva ... Tini.
   [431] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   purima   purima  sannojana  pacchimanam  pacchimanam
sannojananam  anantarapaccayena  paccayo  tini  .  nosannojano
dhammo  nosannojanassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima
purima  nosannojana  khandha  pacchimanam ... .pe. phalasamapattiya
anantarapaccayena  paccayo  .  nosannojano  dhammo  sannojanassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  nosannojana
khandha pacchimanam pacchimanam sannojananam ... evam dvepi katabba.
Sannojano  ca  nosannojano  ca  dhamma  sannojanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tini  .  sannojano dhammo sannojanassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  nava  .  sahajatapaccayena
paccayo:  nava . annamannapaccayena paccayo: nava . nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [432]  ...  Upanissayapaccayena  paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  sannojana
sannojananam   upanissayapaccayena   paccayo   evam  tinipi  .
Nosannojano  dhammo  nosannojanassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam  deti  .pe.  samapattim
Uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati silam ... .pe. pannam
ragam  .pe.  patthanam ... senasanam upanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati saddha .pe. senasanam saddhaya .pe. phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   {432.1}   Nosannojano  dhammo  sannojanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  manam
jappeti  ditthim ganhati silam ... .pe. senasanam upanissaya panam
hanati  .pe.  sangham bhindati saddha .pe. senasanam ragassa .pe.
Patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   {432.2}  Nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. senasanam
upanissaya  panam hanati .pe. sangham bhindati saddha .pe. senasanam
sannojananam    sampayuttakananca   khandhanam   upanissayapaccayena
paccayo  .  sannojano  ca  nosannojano  ca dhamma sannojanassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tini.
   [433]   Nosannojano  dhammo  nosannojanassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Domanassam uppajjati
Dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
rupayatanam    cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa
arammanapaccayena   paccayo   .   vatthupurajatam:   cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa  kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu  nosannojananam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {433.1}   Nosannojano  dhammo  sannojanassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha
rago ... domanassam uppajjati . vatthupurejatam: vatthu sannojananam
purejatapaccayena  paccayo  .  nosannojano dhammo sannojanassa ca
nosannojanassa   ca   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum ...
Vatthum  assadeti  abhinandati  tam arabbha sannojana ca sampayuttaka
ca  khandha  uppajjanti  .  vatthupurejatam:  vatthu  sannojananam
sampayuttakananca khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [434]   Sannojano   dhammo   nosannojanassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  ekam  .  nosannojano  dhammo
nosannojanassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo: . sannojano
ca nosannojano ca dhamma nosannojanassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo:.
   [435] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo: nava.
   [436]   Nosannojano  dhammo  nosannojanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  tini  . vipakapaccayena paccayo: ekam .
Aharapaccayena  paccayo: tini . indriyapaccayena paccayo: tini .
Jhanapaccayena  paccayo:  tini  .  maggapaccayena  paccayo: nava .
Sampayuttapaccayena paccayo: nava.
   [437]   Sannojano   dhammo   nosannojanassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam:  . vibhajitabbam .
Nosannojano  dhammo  nosannojanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  .  vibhajitabbam .
Nosannojano   dhammo  sannojanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  purejatam: vatthu sannojananam vippayuttapaccayena paccayo .
Nosannojano  dhammo  sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca dhammassa
vippayuttapaccayena   paccayo:   purejatam:   vatthu  sannojananam
sampayuttakananca  khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . sannojano ca
nosannojano  ca  dhamma  nosannojanassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajatam pacchajatam. Vibhajitabbam.
   [438]  Sannojano  dhammo sannojanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  ekam  paticcasadisam  .  sannojano  dhammo nosannojanassa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam .
Sannojano  dhammo  sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paticcasadisam  .  nosannojano  dhammo
nosannojanassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo:   sahajatam
purejatam pacchajatam aharam indriyam. Sankhittam.
   {438.1}   Nosannojano  dhammo  sannojanassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajata: nosannojana
khandha  sampayuttakanam  sannojananam  atthipaccayena  paccayo .
Purejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  vatthu  sannojananam  atthipaccayena
paccayo  .  nosannojano  dhammo  sannojanassa  ca nosannojanassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajata:
nosannojana ... Sankhittam asavasadisam.
   {438.2}  Sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa
dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . asavasadisam .
Sannojano  ca  nosannojano  ca  dhamma  nosannojanassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam.
Vibhajitabbam  asavasadisam  .  sannojano  ca  nosannojano ca dhamma
sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajatam purejatam. Vibhajitabbam asavasadisam.
   [439]  Hetuya  cattari  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate
tini  asevane  nava  kamme  tini  vipake  ekam  ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  nava  sampayutte
nava  vippayutte  panca  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate
nava avigate nava.
   [440] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Sannojano   dhammo  nosannojanassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  .  sannojano dhammo sannojanassa ca
nosannojanassa   ca   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {440.1}  Nosannojano  dhammo  nosannojanassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejatapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: aharapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  .  nosannojano  dhammo
sannojanassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
Paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena
paccayo:   .   nosannojano   dhammo   sannojanassa   ca
nosannojanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena
paccayo:.
   {440.2}  Sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  sannojano  ca  nosannojano  ca
dhamma   nosannojanassa   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  .  sannojano  ca  nosannojano
ca   dhamma  sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [441]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [442]  Hetupaccaya  naarammane  cattari  .  sankhittam .
... Nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye cattari .
Sankhittam  .  ...  namagge cattari nasampayutte dve navippayutte
cattari nonatthiya cattari novigate cattari.
   [443] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava anulomamatika
Avigate nava.
          Sannojanadukam nitthitam.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 246-256. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5004&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5004&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=428&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=428              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]