ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [594]  Nivarano  dhammo  nivaranassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  nivarana  hetu  sampayuttakanam  nivarananam  hetupaccayena
paccayo  .  nivarano  dhammo  nonivaranassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  nivarana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  .  nivarano  dhammo  nivaranassa ca
nonivaranassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nivarana  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  nivaranananca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  nonivarano  dhammo nonivaranassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nonivarana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [595]  Nivarano  dhammo  nivaranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  nivarane  arabbha  nivarana  uppajjanti . mulam pucchitabbam
nivarane  arabbha  nonivarana  khandha  uppajjanti . mulam pucchitabbam
nivarane arabbha nivarana ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   {595.1} Nonivarano dhammo nonivaranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... tam paccavekkhati tam
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  ditthi  uppajjati  domanassam
uppajjati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam ... Ariya
magga vutthahitva maggam ... phalam ... Nibbanam ... Nibbanam gotrabhussa
Vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena paccayo
ariya nonivarane pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ...
Pubbe samudacinne ... Cakkhum ... Vatthum nonivarane khandhe aniccato ...
Domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  cetopariyananena  nonivaranacittasamangissa
cittam    janati    akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
photthabbayatanamkayavinnanassa nonivarana khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   {595.2} Nonivarano dhammo nivaranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... Pubbe sucinnani ...
Jhanam ... cakkhum ... vatthum ... Nonivarane khandhe assadeti abhinandati
tam arabbha rago uppajjati ditthi ... vicikiccha ... Uddhaccam ...
Domanassam  uppajjati  . nonivarano dhammo nivaranassa ca nonivaranassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  danam  ...  silam ...
Uposathakammam ... pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ...
Nonivarane  khandhe  assadeti  abhinandati  tam  arabbha nivarana ca
sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti  . nivarano ca nonivarano ca
dhamma  nivaranassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini
Arabbha katabba.
   [596]  Nivarano  dhammo  nivaranassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   arammanadhipati:   nivarane  garum  katva  nivarana
uppajjanti  .  tini  arammanasadisam  .  nonivarano  dhammo
nonivaranassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati.
   {596.1}  Arammanadhipati: danam ... silam ... uposathakammam
katva  tam  garum  katva  paccavekkhati assadeti abhinandati tam garum
katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati  pubbe sucinnani ...
Jhana ... ariya magga vutthahitva maggam ... Phalam ... Nibbanam ...
Nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena
paccayo cakkhum ... vatthum ... nonivarane khandhe garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi uppajjati .
Sahajatadhipati: nonivaranadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {596.2}  Nonivarano dhammo nivaranassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam
... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ...
Nonivarane khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  .  sahajatadhipati:  nonivaranadhipati
sampayuttakanam nivarananam adhipatipaccayena paccayo.
   {596.3}    Nonivarano   dhammo   nivaranassa   ca
Nonivaranassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati . arammanadhipati: danam ... Silam ... Uposathakammam ...
Pubbe ... jhana ... cakkhum ... vatthum ... nonivarane khandhe
garum  katva  assadeti  abhinandati  tam  garum  katva  nivarana ca
sampayuttaka  ca  khandha uppajjanti . sahajatadhipati: nonivaranadhipati
sampayuttakanam    khandhanam    nivaranananca   cittasamutthanananca
rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  nivarano  ca  nonivarano  ca
dhamma  nivaranassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: arammanadhipati
tini arammanadhipatiyeva.
   [597]  Nivarano  dhammo  nivaranassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima  nivarana  pacchimanam  pacchimanam  nivarananam
anantarapaccayena  paccayo  .  mulam pucchitabbam purima purima nivarana
pacchimanam  pacchimanam  nonivarananam  khandhanam  anantarapaccayena paccayo
nivarana  vutthanassa  anantarapaccayena  paccayo  .  mulam pucchitabbam
purima  purima nivarana pacchimanam pacchimanam nivarananam sampayuttakananca
khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {597.1}   Nonivarano   dhammo   nonivaranassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  nonivarana  khandha
pacchimanam   pacchimanam   nonivarananam   khandhanam  anantarapaccayena
paccayo    nirodha    vutthahantassa    nevasannanasannayatanam
phalasamapattiya   anantarapaccayena   paccayo   .   mulani
Pucchitabbani  . purima purima nonivarana khandha pacchimanam pacchimanam
nivarananam   anantarapaccayena   paccayo   avajjana   nivarananam
anantarapaccayena paccayo . purima purima nonivarana khandha pacchimanam
pacchimanam  nivarananam  sampayuttakananca  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo avajjana nivarananam sampayuttakananca khandhanam anantarapaccayena
paccayo.
   {597.2}  Nivarano  ca  nonivarano  ca  dhamma  nivaranassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  nivarana  ca
sampayuttaka   ca   khandha   pacchimanam   pacchimanam  nivarananam
anantarapaccayena  paccayo  .  mulani pucchitabbani . purima purima
nivarana  ca  sampayuttaka ca khandha pacchimanam pacchimanam nonivarananam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  nivarana  ca  sampayuttaka
ca  khandha  vutthanassa  anantarapaccayena  paccayo  .  purima
purima  nivarana  ca  sampayuttaka  ca  khandha  pacchimanam pacchimanam
nivaranananca  sampayuttakananca  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo .
Nivarano  dhammo  nivaranassa  dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena    paccayo:    annamannapaccayena   paccayo:
nissayapaccayena paccayo:.
   [598]  Nivarano  dhammo  nivaranassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  nivaranani  tini  .  nonivarano  dhammo
Nonivaranassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .pe.    pakatupanissayo:
saddham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... Jhanam uppadeti
vipassanam ... maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti manam jappeti
ditthim  ganhati  silam  .pe.  pannam  ... ragam dosam moham manam
ditthim  patthanam  kayikam  sukham kayikam dukkham ... senasanam upanissaya
danam  deti  .pe.  sangham bhindati saddha .pe. senasanam saddhaya
.pe.  pannaya  ragassa  .pe.  patthanaya  kayikassa  sukhassa
kayikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {598.1} Nonivarano dhammo nivaranassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.   pakatupanissayo:   saddham   upanissaya  manam  jappeti
ditthim  ganhati  silam  ...  .pe.  senasanam  upanissaya  panam
hanati  .pe.  sangham bhindati saddha .pe. senasanam ragassa .pe.
Patthanaya  upanissayapaccayena  paccayo  .  nonivarano  dhammo
nivaranassa   ca   nonivaranassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  manam  jappeti  ditthim  ganhati
silam  ...  .pe.  senasanam  upanissaya panam hanati .pe. sangham
bhindati  saddha  .pe.  senasanam  nivaranananca  sampayuttakananca
Khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   {598.2} Nivarano ca nonivarano ca dhamma nivaranassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  nivarana  ca  sampayuttaka ca
khandha nivarananam upanissayapaccayena paccayo tini.
   [599] Nonivarano dhammo nonivaranassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum ... vatthum aniccato ... domanassam uppajjati. Tini. Purejatam
arammanasadisam kusalakusalassa vibhajitabbam.
   [600]  Nivarano  dhammo nivaranassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo: tini. Asevanapaccayena paccayo: nava.
   [601]  Nonivarano  dhammo nonivaranassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  . sahajata: nonivarana cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo   .   nanakhanika:  nonivarana  cetana  vipakanam
khandhanam  katatta  ca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  mulani
pucchitabbani  .  nonivarana  cetana  sampayuttakanam  nivarananam
kammapaccayena  paccayo  .  nonivarana  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  nivaranananca  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [602]  Nonivarano dhammo nonivaranassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo:  ekam  .  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:   jhanapaccayena   paccayo:   maggapaccayena  paccayo:
sampayuttapaccayena paccayo:.
   [603]  Nivarano dhammo nonivaranassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  evam  avasesa  cattari
panha katabba.
   [604]  Nivarano  dhammo  nivaranassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:   kamacchandanivaranam   thinamiddhanivaranassa   uddhaccanivaranassa
avijjanivaranassa  atthipaccayena  paccayo  cakkam  .  nivarano dhammo
nonivaranassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajatam pacchajatam .
Evam  nivaranamule  tini  .  nonivarano dhammo nonivaranassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sankhittam  .  nonivarano  dhammo  nivaranassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam. Sankhittam.
   {604.1}  Nonivarano  dhammo  nivaranassa  ca nonivaranassa ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam. Sankhittam. Nivarano
ca  nonivarano  ca dhamma nivaranassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajatam  purejatam  .  sahajatam:  kamacchandanivarananca  sampayuttaka
ca   khandha  thinamiddhanivaranassa  uddhaccanivaranassa  avijjanivaranassa
Atthipaccayena  paccayo  kamacchandanivarananca  vatthu ca thinamiddhanivaranassa
avijjanivaranassa atthipaccayena paccayo.
   {604.2} Nivarano ca nonivarano ca dhamma nonivaranassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajato:  nonivarano  eko khandho ca nivarana ca
tinnannam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam  atthipaccayena
paccayo dve khandha ... nivarana ca vatthu ca nonivarananam khandhanam
atthipaccayena  paccayo  nivarana  ca  sampayuttaka  ca  khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  nivarana  ca
mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  nivarana  ca  sampayuttaka  ca  khandha  purejatassa
imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo  pacchajata:  nivarana ca
sampayuttaka  khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajata:  nivarana  ca  sampayuttaka
khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {604.3} Nivarano ca nonivarano ca dhamma nivaranassa ca nonivaranassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajato:
nonivarano  eko  khandho  ca  kamacchandanivarananca tinnannam khandhanam
thinamiddhanivaranassa    ca    uddhaccanivaranassa    avijjanivaranassa
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo dve khandha ...
Kamacchandanivarananca  vatthu  ca  thinamiddhanivaranassa  uddhaccanivaranassa
avijjanivaranassa   ca   sampayuttakananca  khandhanam  atthipaccayena
paccayo cakkam.
   [605]  Hetuya  cattari  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate
tini  asevane  nava  kamme  tini  vipake  ekam  ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  tini  sampayutte
nava  vippayutte  panca  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate
nava avigate nava.
   [606]  Nivarano  dhammo  nivaranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  .  nivarano dhammo nonivaranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  .  nivarano  dhammo  nivaranassa
ca   nonivaranassa   ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {606.1} Nonivarano dhammo nonivaranassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
Paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: .
Nonivarano   dhammo   nivaranassa   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena paccayo:.
   {606.2} Nonivarano dhammo nivaranassa ca nonivaranassa ca dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: purejatapaccayena paccayo: . nivarano ca nonivarano ca dhamma
nivaranassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {606.3} Nivarano ca nonivarano ca dhamma nonivaranassa dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  .
Nivarano  ca  nonivarano  ca  dhamma  nivaranassa ca nonivaranassa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [607]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
sabbattha nava novigate nava noavigate nava.
   [608] Hetupaccaya naarammane cattari . sankhittam . ...
Nasamanantare  cattari  naannamanne  dve  naupanissaye  cattari .
Sankhittam  .  ...  namagge cattari nasampayutte dve navippayutte
cattari nonatthiya cattari novigate cattari.
   [609]  Nahetupaccaya arammane nava ... adhipatiya nava .
Anulomamatika vittharetabba. ... Avigate nava.
           Nivaranadukam nitthitam.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 355-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7228&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7228&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=594&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]