ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [710]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  parāmāsasampayuttā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . Mūlāni kātabbāni. Parāmāsasampayuttā
hetū   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .
Parāmāsasampayuttā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
Rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  parāmāsavippayutto  dhammo
parāmāsavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo: parāmāsavippayuttā
hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [711]   Parāmāsasampayutto   dhammo  parāmāsasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  rāgo  uppajjati  parāmāsasampayutte  khandhe  assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati.
   {711.1}  Parāmāsasampayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  parāmāsasampayutte
pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudāciṇṇe  kilese  jānanti  parāmāsasampayutte  khandhe aniccato
... vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha parāmāsavippayutto rāgo
vicikicchā   uddhaccaṃ   domanassaṃ   uppajjati   cetopariyañāṇena
parāmāsasampayuttacittasamaṅgissa   cittaṃ  jānāti  parāmāsasampayuttā
khandhā      cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {711.2}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
katvā  taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
parāmāsavippayutto   rāgo   vicikicchā   uddhaccaṃ   domanassaṃ
Uppajjati pubbe suciṇṇāni ... jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  ...  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
gotrabhussa   vodānassa   maggassa   phalassa   āvajjanāya
ārammaṇapaccayena   paccayo  ariyā  parāmāsavippayutte  pahīne
kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Parāmāsavippayutte khandhe aniccato ... Vipassati assādeti abhinandati
   {711.3} taṃ ārabbha parāmāsavippayutto rāgo vicikicchā uddhaccaṃ
domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   cetopariyañāṇena   parāmāsavippayuttacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānāti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa     rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  parāmāsavippayuttā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {711.4}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsasampayuttassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
... Pubbe ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Parāmāsavippayutte khandhe
assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati.
   [712]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
Adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  parāmāsasampayutte  khandhe  garuṃ  katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati .
Sahajātādhipati:   parāmāsasamyuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {712.1}  Parāmāsasampayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  parāmāsasampayutte  khandhe  garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  parāmāsavippayutto
rāgo uppajjati . Sahajātādhipati: parāmāsasampayuttādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {712.2}  Parāmāsasampayutto  dhammo  parāmāsasampayuttassa ca
parāmāsavippayuttassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati:
parāmāsasampayuttādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {712.3}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ
katvā  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā
parāmāsavippayutto  rāgo  uppajjati  pubbe  ...  jhānā  ...
Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ ... Phalaṃ ... Nibbānaṃ ... Nibbānaṃ
Gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... parāmāsavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  parāmāsavippayutto rāgo uppajjati .
Sahajātādhipati:   parāmāsavippayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {712.4}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsasampayuttassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
parāmāsasampayutto rāgo uppajjati pubbe ... Jhānā ... Cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... parāmāsavippayutte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā parāmāsasampayutto rāgo uppajjati.
   [713]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā parāmāsasampayuttā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  parāmāsasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  parāmāsasampayutto  dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  parāmāsasampayuttā  khandhā  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena   paccayo   .   parāmāsavippayutto   dhammo
parāmāsavippayuttassa  dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā
parāmāsavippayuttā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  parāmāsavippayuttānaṃ
khandhānaṃ  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo .
Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  āvajjanā  parāmāsasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo. Samanantarapaccayena paccayo:.
   [714]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo:  pañca  .  aññamaññapaccayena  paccayo:
dve. Nissayapaccayena paccayo: satta.
   [715]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: parāmāsasampayutto rāgo ...
Moho  ... patthanā parāmāsasampayuttassa rāgassa mohassa patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   {715.1}  Parāmāsasampayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
parāmāsasampayuttaṃ  rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe. samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ  jappeti  .pe.  parāmāsasampayuttaṃ  mohaṃ  ...
Patthanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  parāmāsasampayutto  rāgo
moho  patthanā  saddhāya  .pe.  paññāya  rāgassa  dosassa
mohassa  mānassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {715.2} Parāmāsavippayutto dhammo
Parāmāsavippayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ jappeti sīlaṃ ... .pe. paññaṃ rāgaṃ mānaṃ ...
Patthanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti
pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  kāyikaṃ  sukhaṃ  ... senāsanaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.
Paññā  rāgo  māno  patthanā  kāyikaṃ  sukhaṃ  senāsanaṃ  saddhāya
paññāya  rāgassa  mānassa patthanāya kāyikassa sukhassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {715.3}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsasampayuttassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya rāgo uppajjati
sīlaṃ  .pe.  senāsanaṃ  upanissāya patthanā saddhā .pe. senāsanaṃ
parāmāsasampayuttassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [716]  Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  parāmāsavippayutto rāgo vicikicchā uddhaccaṃ
domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
Saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
parāmāsavippayuttānaṃ   khandhānaṃ   purejātapaccayena  paccayo  .
Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha parāmāsasampayutto
rāgo  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  parāmāsasampayuttānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [717]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  saṅkhittaṃ  .  parāmāsavippayutto
dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo:.
            Saṅkhittaṃ.
   [718]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [719]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  parāmāsasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  parāmāsasampayutto  dhammo
parāmāsavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā
nānākhaṇikā . sahajātā: parāmāsasampayuttā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ
Rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: parāmāsasampayuttā
cetanā   vipākānaṃ   khandhānaṃ   kaṭattā   ca   rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  parāmāsasampayuttā
cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   {719.1}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:    parāmāsavippayuttā    cetanā    sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā: parāmāsavippayuttā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo . vipākapaccayena paccayo: ekaṃ .
Āhārapaccayena  paccayo:  cattāri  .  indriyapaccayena  paccayo:
cattāri  .  jhānapaccayena  paccayo:  cattāri  .  maggapaccayena
paccayo: cattāri. Sampayuttapaccayena paccayo: dve.
   [720]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ .
Parāmāsavippayutto    dhammo   parāmāsavippayuttassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ   .   parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsasampayuttassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejātaṃ: vatthu parāmāsasampayuttānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [721]  Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  parāmāsasampayutto  eko  khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo: dve khandhā .... Parāmāsasampayutto
dhammo    parāmāsavippayuttassa    dhammassa    atthipaccayena
paccayo: parāmāsasampayuttā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo   .   mūlaṃ   kātabbaṃ   parāmāsasampayutto   dhammo
parāmāsasampayuttassa  ca parāmāsavippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena
paccayo:   parāmāsasampayutto   eko   khandho   tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {721.1}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ . saṅkhittaṃ . parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo diṭṭhi uppajjati vatthu parāmāsasampayuttānaṃ
khandhānaṃ   atthipaccayena   paccayo   .   parāmāsasampayutto
ca   parāmāsavippayutto   ca   dhammā   parāmāsasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
parāmāsasampayutto  eko  khandho  ca  vatthu  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   {721.2}   Parāmāsasampayutto   ca   parāmāsavippayutto
ca      dhammā     parāmāsavippayuttassa     dhammassa
Atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā: parāmāsasampayuttā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: parāmāsasampayuttā
khandhā  ca  kaḷaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo   pacchājātā:   parāmāsampayuttā   khandhā   ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [722]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
pañca  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  pañca
aññamaññe  dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte
dve  pacchājāte  dve  āsevane  dve  kamme  cattāri
vipāke  ekaṃ  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne
cattāri  magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi
atthiyā satta natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [723]   Parāmāsasampayutto   dhammo  parāmāsasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:. Parāmāsasampayutto dhammo parāmāsavippayuttassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:   .   parāmāsasampayutto
dhammo  parāmāsasampayuttassa  ca  parāmāsavippayuttassa  ca  dhammassa
Sahajātapaccayena paccayo:.
   {723.1}  Parāmāsavippayutto  dhammo  parāmāsavippayuttassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:    pacchājātapaccayena    paccayo:    kammapaccayena
paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: .
Parāmāsavippayutto dhammo parāmāsasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {723.2}  Parāmāsasampayutto ca parāmāsavippayutto ca dhammā
parāmāsasampayuttassa    dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo:
purejātapaccayena    paccayo:    parāmāsasampayutto    ca
parāmāsavippayutto    ca    dhammā    parāmāsavippayuttassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [724]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā
satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  pañca
naaññamaññe   pañca   nanissaye   pañca   naupanissaye  satta
napurejāte  cha  napacchājāte  satta  sabbattha  satta  namagge
satta   nasampayutte  pañca  navippayutte  cattāri  noatthiyā
cattāri nonatthiyā satta novigate satta noavigate cattāri.
   [725] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
Naanantare cattāri nasamanantare cattāri namaññamaññe dve naupanissaye
cattāri   sabbattha   cattāri  namagge  cattāri  nasampayutte
dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [726] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā pañca
anulomamātikā kātabbā ... Avigate satta.
         Parāmāsasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 413-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8411              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8411              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=710&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=99              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=710              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]