ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
             catuttho bhāgo
          anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
              ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
             Sārammaṇadukaṃ
             paṭiccavāro
   [1] Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: sārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
...  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sārammaṇe khandhe paṭicca citta-
samuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   {1.1}  Anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  mahābhūtaṃ  .pe.  mahābhūte  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  anārammaṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
Vatthuṃ  paṭicca  sārammaṇā  khandhā  .  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  sārammaṇā  khandhā  mahābhūte  paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   {1.2}  Sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca sārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:   paṭisandhikkhaṇe sārammaṇaṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  ... .
Sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sārammaṇe  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe   .pe.   sārammaṇañca
anārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  ca anārammaṇo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... sārammaṇe khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [2] Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  sārammaṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  ... paṭisandhi . anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca sārammaṇā
khandhā  .  sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  sārammaṇaṃ  ekaṃ
khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Saṅkhittaṃ.
   [3]  Hetuyā  nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā pañca anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe cha nissaye nava
upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme nava vipāke
nava āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte
tīṇi  vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate
nava.
   [4] Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ sārammaṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagate uddhacca-
sahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho .
Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetuke sārammaṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhi.
Sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhi . anārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā: ekaṃ
mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {4.1} Anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati
nahetupaccayā:   ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  sārammaṇā
khandhā . anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā
Uppajjanti   nahetupaccayā:   ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
sārammaṇā  khandhā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ .  sārammaṇañca
anārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  dhammo uppajjati nahetu-
paccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... . sārammaṇañca anārammaṇañca
dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetuke
sārammaṇe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhi.
   {4.2}  Sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca sārammaṇo
ca  anārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... Sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [5] Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  sārammaṇe  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  .pe.  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca anārammaṇo dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  yāva  asaññasattā  .  sārammaṇañca
anārammaṇañca   dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  sārammaṇe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi. Saṅkhittaṃ.
   [6]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
Naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  dve  namagge  nava  nasampayutte tīṇi navippayutte
dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [7] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [8] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Sahajāte nava. Saṅkhittaṃ.
... Magge nava avigate nava.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=1&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]