ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [864] Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
arūpadukasadisaṃ cattāri.
   [865]  Saraṇo  dhammo  saraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  rāgaṃ  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  ... vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati diṭṭhiṃ
assādeti abhinandati vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ ārabbha
domanassaṃ uppajjati diṭṭhi ... Vicikicchā ... Uddhaccaṃ uppajjati.
   {865.1} Saraṇo dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
ariyā pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Saraṇe khandhe
aniccato  ...  vipassanti  cetopariyañāṇena saraṇacittasamaṅgissa cittaṃ
jānanti  saraṇā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa      āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {865.2}  Araṇo  dhammo  araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe
... jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ ...
Nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ
Gotrabhussa  vodānassa  maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ...  araṇe khandhe aniccato ...
Vipassanti  .pe.  dibbena  cakkhunā  .pe.  anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  .  araṇo dhammo saraṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
katvā  taṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe.
Pubbe ... jhānā ... cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Araṇe khandhe assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo .pe. Domanassaṃ uppajjati.
   [866]  Saraṇo  dhammo  saraṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  rāgaṃ
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  diṭṭhiṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati .pe.
Sahajātādhipati:  saraṇā  adhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena
paccayo.
   {866.1}  Saraṇo  dhammo  araṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati:  saraṇā  adhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  saraṇo dhammo saraṇassa ca araṇassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  saraṇā  adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {866.2}  Araṇo  dhammo  araṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
Sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe ...
Jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
phalaṃ  ...  nibbānaṃ  garuṃ  katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa
vodānassa  maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati:
araṇā   adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {866.3} Araṇo dhammo saraṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Araṇe khandhe garuṃ
katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi ....
   [867]  Saraṇo  dhammo  saraṇassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā saraṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saraṇānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  saraṇo  dhammo  araṇassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  saraṇā  khandhā  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  .  araṇo  dhammo  araṇassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  araṇā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  araṇānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  .  araṇo
dhammo  saraṇassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  āvajjanā
Saraṇānaṃ  khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . ... samanantarapaccayena
paccayo:   sahajātapaccayena  paccayo:  pañca  aññamaññapaccayena
paccayo: dve nissayapaccayena paccayo: satta.
   [868]  Saraṇo  dhammo  saraṇassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  rāgaṃ  upanissāya  pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ
bhindati dosaṃ ...  patthanaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati  .pe. saṅghaṃ
bhindati  rāgo  .pe. patthanā rāgassa .pe. patthanāya upanissaya-
paccayena paccayo.
   {868.1}  Saraṇo  dhammo  araṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ jhānaṃ vipassanaṃ
maggaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti dosaṃ ... patthanaṃ upanissāya
dānaṃ  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti rāgo .pe. patthanā saddhāya
.pe.  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {868.2}  Araṇo  dhammo  araṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ
uppādeti sīlaṃ ... paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti
Saddhā  .pe.  senāsanaṃ  saddhāya .pe. paññāya kāyikassa sukhassa
kāyikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   {868.3}  Araṇo  dhammo  saraṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti
sīlaṃ  .pe.  senāsanaṃ  upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati
saddhā  .pe.  senāsanaṃ rāgassa .pe. patthanāya upanissayapaccayena
paccayo:.
   [869]  Araṇo  dhammo  araṇassa  dhammassa  purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... aniccato ... vipassati .pe. Dibbena cakkhunā
rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  .  vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu   araṇānaṃ
khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .  araṇo  dhammo  saraṇassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:
vatthu saraṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . ... Pacchājāta-
paccayena paccayo: dve āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [870] Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
saraṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Mūlaṃ  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: saraṇā cetanā citta-
samuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
saraṇā  cetanā  vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  sahajātā: saraṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {870.1}  Araṇo  dhammo  araṇassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: saṅkhittaṃ . ...
Vipākapaccayena  paccayo:  ekaṃ  āhārapaccayena  paccayo: cattāri
indriyapaccayena  paccayo:  cattāri  jhānapaccayena paccayo: cattāri
maggapaccayena  paccayo:  cattāri  sampayuttapaccayena  paccayo: dve
vippayuttapaccayena paccayo: tīṇi arūpadukasadisā.
   [871] Saraṇo dhammo saraṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo:.
Saraṇo   dhammo   araṇassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saraṇo  dhammo  saraṇassa  ca araṇassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  .  araṇo  dhammo  araṇassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  .  araṇo dhammo saraṇassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati
Taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  .pe.  domanassaṃ  uppajjati vatthu
saraṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {871.1} Saraṇo ca araṇo ca dhammā saraṇassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . Saraṇo ca araṇo ca dhammā araṇassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Sahajātā:
saraṇā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo  . pacchājātā: saraṇā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca
imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  saraṇā
khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [872]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
pañca  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  pañca
aññamaññe  dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte
dve  pacchājāte  dve  āsevane dve kamme cattāri vipāke
ekaṃ  āhāre  cattāri  indriye cattāri jhāne cattāri magge
cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta
natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [873]  Saraṇo  dhammo  saraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Saraṇo  dhammo araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
Paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  saraṇo  dhammo saraṇassa ca
araṇassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo:.
   {873.1}  Araṇo  dhammo  araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo .
Araṇo  dhammo  saraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo: purejātapaccayena paccayo: . saraṇo ca
araṇo  ca  dhammā  saraṇassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: . saraṇo ca araṇo ca dhammā araṇassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [874]  Nahetuyā  satta .pe. nasamanantare satta nasahajāte
pañca   naaññamaññe   pañca   nanissaye   pañca  naupanissaye
satta  napurejāte  cha  napacchājāte  satta  .pe.  nasampayutte
pañca  navippayutte  cattāri  noatthiyā  cattāri  nonatthiyā
satta novigate satta noavigate cattāri.
   [875]  Hetupaccayā  naārammaṇe  cattāri  ... naadhipatiyā
cattāri  .pe.  nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye
cattāri  .pe.  nasampayutte  dve  navippayutte  dve nonatthiyā
Cattāri novigate cattāri.
   [876] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā pañca
anantare cattāri. Anulomamātikā gahetabbā. ... Avigate satta.
           Saraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
         Anuloma dukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 523-531. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10528              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10528              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=864&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=121              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]