ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukaācayagāmittikaṃ
            paṭiccavāro
   [443]  Hetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu ācayagāmī dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  ācayagāmī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ
ācayagāmiñca  nahetuṃ  ācayagāmiñca  dhammaṃ  paṭicca hetu ācayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [444]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare nava samanantare nava avigate nava.
   [445]  Nahetuṃ  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  ācayagāmī
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [446]  Hetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu ācayagāmī dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [447]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [448] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [449] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [450]  Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [451]  Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [452]  Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati:  tīṇi .
Nahetu ācayagāmī dhammo nahetussa ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati:   tīṇi  .  hetu
ācayagāmī  ca  nahetu  ācayagāmī ca dhammā hetussa ācayagāmissa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [453]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi
avigate nava.
   [454]  Hetu ācayagāmī dhammo hetussa ācayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [455] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [456] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [457] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [458]  Hetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu apacayagāmī dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  apacayagāmī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ
apacayagāmiñca  nahetuṃ  apacayagāmiñca  dhammaṃ  paṭicca hetu apacayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [459]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava kamme nava āhāre
nava avigate nava.
   [460]  Hetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca hetu apacayagāmī dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [461]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [462] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [463] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [464]  Hetu apacayagāmī dhammo hetussa apacayagāmissa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [465]  Hetu apacayagāmī dhammo hetussa apacayagāmissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  . nahetu apacayagāmī
dhammo  nahetussa  apacayagāmissa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati tīṇi.
   [466]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā  cha sahajāte nava āhāre
tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte
nava atthiyā nava avigate nava.
   [467]  Hetu apacayagāmī dhammo hetussa apacayagāmissa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [468] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [469] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [470] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [471]  Hetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
Nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ
nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiñca
nahetuṃ   nevācayagāmināpacayagāmiñca   dhammaṃ   paṭicca   hetu
nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [472]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava upanissaye
nava  purejāte  nava  āsevane  nava  kamme  nava  vipāke
nava āhāre nava indriye nava avigate nava.
   [473]  Nahetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu
nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [474]  Hetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevācayagāmināpacayagāmī  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā: .
Nahetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: . hetuṃ nevācayagāmināpacayagāmiñca
nahetuṃ     nevācayagāmināpacayagāmiñca    dhammaṃ    paṭicca
hetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [475]  Hetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [476]  Hetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu
nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati napurejātapaccayā: tīṇi.
   [477]  Hetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati napacchājātapaccayā:.
   [478]  Hetuṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati nakammapaccayā:.
   [479]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye
tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [480] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [481] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā
            pañhāvāro
   [482]   Hetu  nevācayagāmināpacayagāmī  dhammo  hetussa
nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [483]   Hetu  nevācayagāmināpacayagāmī  dhammo  hetussa
nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [484]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
Nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye
nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte
pañca atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [485]   Hetu  nevācayagāmināpacayagāmī  dhammo  hetussa
nevācayagāmināpacayagāmissa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Nahetu nevācayagāmināpacayagāmī dhammo nahetussa nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:    pacchājātapaccayena   paccayo:   āhārapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [486] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [487] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [488] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Hetudukaācayagāmittikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 78-84. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1519              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1519              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=443&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=443              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com