ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukaatītārammaṇattikaṃ
            paṭiccavāro
   [767]  Hetuṃ  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu atītārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Hetuṃ  atītārammaṇañca  nahetuṃ  atītārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu
atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [768]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare nava samanantare nava kamme nava avigate nava.
   [769]   Nahetuṃ   atītārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nahetu
atītārammaṇo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  nahetuṃ atītārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca hetu atītārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [770]  Hetuṃ  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu atītārammaṇo
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [771]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [772] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [773] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [774]  Hetu  atītārammaṇo  dhammo  hetussa  atītārammaṇassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [775]  Hetu  atītārammaṇo  dhammo  hetussa  atītārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [776]  Hetu  atītārammaṇo  dhammo  hetussa  atītārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
tīṇi  .  nahetu  atītārammaṇo  dhammo  nahetussa  atītārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
tīṇi  .  hetu  atītārammaṇo  ca  nahetu atītārammaṇo ca dhammā
hetussa   atītārammaṇassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati tīṇi.
   [777]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne
tīṇi magge nava sampayutte nava atthiyā nava avigate nava.
   [778]  Hetu  atītārammaṇo  dhammo  hetussa  atītārammaṇassa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [779] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [780] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [781] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -----------
            Paṭiccavāro
   [782] Hetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anāgatārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  anāgatārammaṇaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nahetu   anāgatārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ anāgatārammaṇañca nahetuṃ anāgatārammaṇañca
dhammaṃ   paṭicca   hetu   anāgatārammaṇo   dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [783]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  kamme nava avigate
nava.
   [784]   Nahetuṃ  anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
anāgatārammaṇo   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:   nahetuṃ
anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu anāgatārammaṇo dhammo uppajjati
Nahetupaccayā:.
   [785] Hetuṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anāgatārammaṇo
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [786]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [787] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [788] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [789]  Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [790]  Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [791]  Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati:  tīṇi  .  nahetu  anāgatārammaṇo  dhammo nahetussa
anāgatārammaṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati:  tīṇi  .  hetu  anāgatārammaṇo  ca  nahetu
Anāgatārammaṇo  ca  dhammā  hetussa  anāgatārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi.
   [792]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne
tīṇi magge tīṇi avigate nava.
   [793]  Hetu anāgatārammaṇo dhammo hetussa anāgatārammaṇassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo.
   [794] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [795] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [796] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [797]   Hetuṃ  paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
paccuppannārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . nahetuṃ
paccuppannārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu  paccuppannārammaṇo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ paccuppannārammaṇañca
nahetuṃ  paccuppannārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu paccuppannārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [798]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
kamme nava avigate nava.
   [799]  Nahetuṃ  paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
paccuppannārammaṇo   dhammo   uppajjati  nahetupaccayā:  nahetuṃ
paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paccuppannārammaṇo  dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [800]   Hetuṃ  paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [801]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [802] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [803] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [804] Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa
Dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [805] Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [806] Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu  paccuppannārammaṇo dhammo nahetussa
paccuppannārammaṇassa    dhammassa    adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu paccuppannārammaṇo ca
nahetu  paccuppannārammaṇo  ca  dhammā  hetussa paccuppannārammaṇassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [807]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  avigate
nava.
   [808] Hetu paccuppannārammaṇo dhammo hetussa paccuppannārammaṇassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [809] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [810] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [811] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Hetudukaatītārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 127-134. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=2490              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=2490              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=767&items=45              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=767              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com