ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nahetusampayuttadukam
   [51]  Nahetusampayuttam  dhammam  paticca nahetusampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetusampayuttam  dhammam  paticca nahetu-
vippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetusampayuttam  dhammam
paticca  nahetusampayutto  ca  nahetuvippayutto  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  nahetuvippayuttam  dhammam  paticca nahetuvippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetuvippayuttam  dhammam  paticca
nahetusampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetuvippayuttam
Dhammam  paticca  nahetusampayutto  ca  nahetuvippayutto  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [52] Hetuya nava arammane cha avigate nava.
    Sahajatavarepi panhavarepi sabbattha vittharetabbam.
           Nahetusahetukadukam
   [53]  Nahetuncevanaahetukanca  dhammam  paticca  nahetuceva-
naahetukoca   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  nahetunceva-
naahetukanca   dhammam  paticca   naahetukocevananahetuca   dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  nahetuncevanaahetukanca  dhammam  paticca
nahetucevanaahetukoca   naahetukocevananahetuca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya  .  naahetukancevananahetunca  dhammam  paticca naahetuko-
cevananahetuca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naahetukanceva-
nanahetunca  dhammam  paticca  nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naahetukancevananahetunca  dhammam  paticca  nahetuceva-
naahetukoca    naahetukocevananahetuca   dhamma   uppajjanti
hetupaccaya:  .  nahetuncevanaahetukanca  naahetukancevananahetunca
dhammam  paticca  nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
tini.
   [54] Hetuya nava arammane nava avigate nava.
     Sahajatavarepi panhavarepi sabbattha vittharo.
          Nahetuhetusampayuttadukam
   [55]  Nahetuncevanahetuvippayuttanca  dhammam  paticca nahetuceva-
nahetuvippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetunceva-
nahetuvippayuttanca   dhammam   paticca   nahetuvippayuttocevananahetuca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetuncevanahetuvippayuttanca  dhammam
paticca   nahetucevanahetuvippayuttoca   nahetuvippayuttocevananahetuca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nahetuvippayuttancevananahetunca
dhammam   paticca   nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nahetuvippayuttancevananahetunca  dhammam  paticca  nahetu-
cevanahetuvippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetu-
vippayuttancevananahetunca  dhammam  paticca  nahetucevanahetuvippayuttoca
nahetuvippayuttocevananahetuca dhamma uppajjanti hetupaccaya: .
             [1]-
   [56] Hetuya nava avigate nava sabbattha vittharo.
           Nahetunasahetukadukam
   [57] Nahetum nasahetukam dhammam paticca nahetu nasahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  mahabhutam  paticca  tayo mahabhuta.
Nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca nahetu naahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca  nahetu  nasahetuka
khandha  . nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca  nahetu  nasahetuko ca
nahetu  naahetuko  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: . nahetum
@Footnote: 1 Ma. nahetunceva nahetuvippayuttanca nahetuvippayuttanceva na nahetunca
@dhammam paticca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccaya.
@tini. (sankhittam).
Naahetukam  dhammam  paticca  nahetu  naahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nahetum  naahetukam  dhammam paticca  nahetu nasahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  naahetukam  dhammam  paticca
nahetunasahetuko  ca  nahetu  naahetuko  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  nahetum  nasahetukanca  nahetum  naahetukanca  dhammam
paticca  nahetunasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum
nasahetukanca  nahetum  naahetukanca  dhammam  paticca  nahetu naahetuko
dhammo  uppajjati   hetupaccaya:  nahetum  nasahetukanca  nahetum
naahetukanca  dhammam  paticca  nahetu nasahetuko ca nahetu naahetuko
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [58] Hetuya nava arammane nava 1- avigate nava.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [59] Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  nahetu  nasahetuko  dhammo nahetussa
naahetukassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: dve 2- . nahetu
naahetuko  dhammo  nahetussa  naahetukassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  nahetu naahetuko dhammo nahetussa  nasahetukassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: dve 3-.
   [60] Arammane cattari avigate cattari 4-.
        Panhavarampi evam vittharetabbam.
             [5]-
@Footnote: 1 Ma. cattari. 2-3 Ma. idam pathadvayam natthi. 4 Ma. satta.
@5 hetugocchakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 16-19. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=311&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=311&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=51&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=51              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com