ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Parittattike naparittattikaṃ
   [91]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparitto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  namahaggato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappamāṇo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparitto  ca naappamāṇo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  parittaṃ  dhammaṃ paṭicca  namahaggato
ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [92] Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  namahaggato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparitto dhammo uppajjati
hetupaccayā:  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappamāṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparitto  ca  naappamāṇo
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato
ca naappamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [93]  Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca naappamāṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparitto  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  namahaggato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca namahaggato  ca  naappamāṇo
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca naparitto
ca namahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [94]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  namahaggato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ
Paṭicca  naappamāṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  parittañca
appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  namahaggato  ca  naappamāṇo  ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [95]  Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca naparitto dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca
namahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  parittañca  mahaggatañca
dhammaṃ   paṭicca  naappamāṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  naparitto  ca  naappamāṇo
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ
paṭicca  namahaggato  ca  naappamāṇo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: pañca.
   [96]  Hetuyā  tevīsa  ārammaṇe  cuddasa  .pe. sabbattha
vitthāretabbaṃ.
        Parittārammaṇattikenaparittārammaṇattikaṃ
   [97]  Parittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparittārammaṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [98] Hetuyā ekūnavīsa .pe. Avigate ekūnavīsa.
           Hīnattikenahīnattikaṃ
   [99]  Hīnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahīno  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: saṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikasadisaṃ.
   [100] Hetuyā ekūnavīsa .pe. Avigate ekūnavīsa.
         Micchattattikenamicchattattikaṃ
   [101]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  namicchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasammatta-
niyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca
naaniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  micchattaniyataṃ  dhammaṃ
paṭicca  nasammattaniyato  ca  naaniyato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  namicchattaniyato  ca
nasammattaniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [102]  Sammattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasammattaniyato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sammattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  namicchatta-
niyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca
naaniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sammattaniyataṃ  dhammaṃ
paṭicca  namicchattaniyato  ca  naaniyato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  sammattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  namicchattaniyato  ca
nasammattaniyato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [103]  Aniyataṃ  dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [104]  Micchattaniyatañca  aniyatañca dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [105]  Sammattaniyatañca  aniyatañca dhammaṃ paṭicca namicchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [106] Hetuyā ekūnavīsa .pe. Sabbattha vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 160-164. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3171              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3171              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=91&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=611              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]