ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Sanidassanattikasavitakkaduke
          nasanidassanattikanasavitakkadukaṃ
   [657] Anidassanaappaṭighaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho
Nasavitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ savitakkaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasavitakko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  savitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nasavitakko    ca    naanidassanasappaṭigho
nasavitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [658] Hetuyā cha.
   [659]  Anidassanaappaṭighaṃ  avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  naavitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  naavitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  avitakkaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  naavitakko  ca  naanidassanasappaṭigho
naavitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [660] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikasavicāraduke
          nasanidassanattikanasavicāradukaṃ
   [661]  Anidassanaappaṭighaṃ  savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassana-
appaṭigho nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [662] Hetuyā cha.
   [663] Anidassanaappaṭighaṃ  avicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho  naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ
Avicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidasnasappaṭigho naavicāro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  avicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho  naavicāro  ca  naanidassanasappaṭigho naavicāro ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [664] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikasappītikaduke
          nasanidassanattikanasappītikadukaṃ
   [665] Anidassanaappaṭighaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho
nasappītiko   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ
sappītikaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nasappītiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  sappītikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasappītiko  ca naanidassanasappaṭigho
nasappītiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [666] Hetuyā cha.
   [667]  Anidassanaappaṭighaṃ  appītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  naappītiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  appītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  naappītiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  appītikaṃ dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  naappītiko  ca  naanidassanasappaṭigho
naappītiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [668] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikapītisahagataduke
         nasanidassanattikanapītisahagatadukaṃ
   [669]  Anidassanaappaṭighaṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  napītisahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  napītisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  pītisahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  napītisahagato  ca  naanidassana-
sappaṭigho napītisahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [670] Hetuyā cha.
   [671]   Anidassanaappaṭighaṃ   napītisahagataṃ   dhammaṃ   paṭicca
nasanidassanasappaṭigho nanapītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [672] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikasukhasahagataduke
          nasanidassanattikanasukhasahagatadukaṃ
   [673]  Anidassanaappaṭighaṃ  sukhasahagataṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [674] Hetuyā cha.
   [675]  Anidassanaappaṭighaṃ  nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho
Nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [676] Hetuyā tīṇi.
        Sanidassanattikaupekkhāsahagataduke
        nasanidassanattikanaupekkhāsahagatadukaṃ
   [677]   Anidassanaappaṭighaṃ  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho    naupekkhāsahagato    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    naupekkhāsahagato    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   .pe.   anidassanaappaṭighaṃ  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  naupekkhāsahagato  ca  naanidassana-
sappaṭigho naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [678] Hetuyā cha.
   [679]  Anidassanaappaṭighaṃ  naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nanaupekkhāsahagato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [680] Hetuyā tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 286-290. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5647              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5647              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=657&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=86              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1177              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com