ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Navedanattikevedanattikam
   [20] Nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  sukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nasukhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca dukkhayavedanayasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:
nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  adukkhamasukhayavedanayasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [21]  Nadukkhayavedanayasampayuttam dhammam paticca dukkhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nadukkhayavedanaya-
sampayuttam  dhammam  paticca  sukhayavedanayasampayutto  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nadukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca adukkhamasukhaya-
vedanayasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [22]  Naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca adukkhama-
sukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naadukkhama-
sukhayavedanayasampayuttam   dhammam   paticca  sukhayavedanayasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam
dhammam paticca dukkhayavedanayasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
Sankhittam.
   [23] Hetuya ekavisa adhipatiya ekavisa avigate ekavisa.
          Navipakattikevipakattikam
   [24] Navipakam dhammam paticca vipako dhammo uppajjati hetupaccaya:
navipakam dhammam paticca vipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya: panca.
Navipakadhammadhammam  paticca  vipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
navipakadhammadhammam   paticca   nevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati
hetupaccaya:  tini  . nanevavipakanavipakadhammadhammam paticca nevavipaka-
navipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanevavipakanavipakadhamma-
dhammam paticca vipako dhammo uppajjati hetupaccaya: panca.
   [25] Hetuya dvavisa.
      Naupadinnupadaniyattikeupadinnupadaniyattikam
   [26]  Naupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  . naanupadinnupadaniyam dhammam
paticca  anupadinnupadaniyo  dhammo uppajjati hetupaccaya: panca .
Naanupadinnaanupadaniyam    dhammam   paticca   upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  naupadinnupadaniyanca
naanupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paticca   anupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  naanupadinnupadaniyanca
naanupadinnaanupadaniyanca   dhammam   paticca   upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  naupadinnupadaniyanca
Naanupadinnupadaniyanca   dhammam   paticca   anupadinnaanupadaniyo
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [27] Hetuya attharasa.
     Nasankilitthasankilesikattikesankilitthasankilesikattikam
   [28]  Nasankilitthasankilesikam  dhammam paticca asankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasankilitthasankilesikam  dhammam paticca
asankilitthaasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Naasankilitthasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  naasankilitthaasankilesikam  dhammam
paticca   sankilitthasankilesiko   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naasankilitthaasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini.
   [29] Hetuya attharasa.
          Navitakkattikevitakkattikam
   [30]  Nasavitakkasavicaram  dhammam  paticca savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nasavitakkasavicaram  dhammam  paticca  avitakka-
vicaramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasavitakkasavicaram
dhammam  paticca  avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
satta  .  naavitakkavicaramattam  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  satta  naavitakkaavicaram  dhammam
Paticca avitakkaavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [31] Hetuya ekunapannasa.
           Napitittikepitittikam
   [32]  Napitisahagatam  dhammam  paticca pitisahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:  cattari  .  nasukhasahagatam  dhammam  paticca  sukhasahagato
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  cattari  .  naupekkhasahagatam
dhammam  paticca  upekkhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naupekkhasahagatam  dhammam  paticca  pitisahagato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: cattari.
   [33] Hetuya atthavisa.
          Nadassanattikedassanattikam
   [34]  Nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini  .  nabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini   .   nanevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbo      dhammo      uppajjati
hetupaccaya:   nanevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paticca
Dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  . sankhittam .
Panca.
   [35] Hetuya attharasa.
         Nadassanenapahatabbahetukattike
         dassanenapahatabbahetukattikam
   [36]  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [37] Hetuya chabbisa.
        Naacayagamittikeacayagamittikam
   [38]  Naacayagamim dhammam paticca apacayagami  dhammo uppajjati
hetupaccaya:. Attharasa.
          Nasekkhattikesekkhattikam
   [39] Nasekkham dhammam paticca asekkho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
Attharasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 358-362. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7054&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7054&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=20&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1712              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com