ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Nakāmāvacaradukanakusalattike kāmāvacaradukakusalattikaṃ
   [318]  Nanakāmāvacaraṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  nakāmāvacaro
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanakāmāvacaraṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ paccayā kāmāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [319] Hetuyā dve.
      Narūpāvacaradukanakusalattike rūpāvacaradukakusalattikaṃ
   [320] Narūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ... Narūpāvacaro kusalo dhammo .... Dve.
     Naarūpāvacaradukanakusalattike arūpāvacaradukakusalattikaṃ
   [321]  Naarūpāvacaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā: ... naarūpāvacaro kusalo dhammo ....
Dve.
     Napariyāpannadukanakusalattike pariyāpannadukakusalattikaṃ
   [322]  Naapariyāpannaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  apariyāpanno
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ...  pariyāpanno kusalo
dhammo .... Dve.
      Naniyyānikadukanakusalattike niyyānikadukakusalattikaṃ
   [323] Naniyyānikaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ... Aniyyāniko kusalo dhammo .... Dve.
       Naniyatadukanakusalattike niyatadukakusalattikaṃ
   [324]  Naniyataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā niyato kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ... Aniyato kusalo dhammo .... Dve.
      Nasauttaradukanakusalattike sauttaradukakusalattikaṃ
   [325] Naanuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā anuttaro kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ... Sauttaro kusalo dhammo .... Dve.
       Nasaraṇadukanakusalattike saraṇadukakusalattikaṃ
   [326]  Nasaraṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā araṇo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [327] Hetuyā ekaṃ.
   [328]  Nasaraṇaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  saraṇo  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [329] Hetuyā ekaṃ.
   [330]  Nasaraṇaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca araṇo abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [331] Hetuyā dve.
            ---------
      Nahetudukanavedanāttike hetudukavedanāttikaṃ
   [332]  Nahetuṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ
Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  nasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  sukhāyavedanāyasampayutto ca
nahetu sukhāyavedanāyasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [333] Hetuyā tīṇi.
      Nahetu nadukkhāyavedanāyasampayuttamūlaṃ tīṇiyeva.
   [334]  Nahetuṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetu adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [335] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanavipākattike hetudukavipākattikaṃ
   [336] Nahetuṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [337] Hetuyā tīṇi.
   [338]  Nahetuṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā hetu vipākadhammadhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [339] Hetuyā tīṇi.
   [340]  Nahetuṃ  nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [341] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanaupādinnupādāniyattike
         hetudukaupādinnupādāniyattikaṃ
   [342]   Nahetu   naupādinnupādāniyo  dhammo  hetussa
upādinnupādāniyassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
...  nahetussa  upādinnupādāniyassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:   ...   hetussa   upādinnupādāniyassa   nahetussa
upādinnupādāniyassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Nanahetu  naupādinnupādāniyo  dhammo  nahetussa  upādinnupādāniyassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi . nahetu naupādinnupādāniyo
ca nanahetu naupādinnupādāniyo ca dhammā hetussa upādinnupādāniyassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi. Navapañhā. Saṅkhittaṃ.
   [343]  Nahetuṃ  naanupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [344] Hetuyā tīṇi.
   [345]  Nahetuṃ  naanupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā hetu
anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [346] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
         hetudukasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [347]  Nahetuṃ  nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [348] Hetuyā tīṇi.
   [349]  Nahetuṃ  nasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [350] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanavitakkattike hetudukavedanāyattikaṃ
   [351] Nahetuṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [352] Hetuyā tīṇi.
   [353]  Nahetuṃ  naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [354] Hetuyā tīṇi.
   [355] Nahetuṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkaavicāro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [356] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanapītittike hetudukapītittikaṃ
   [357]  Nahetuṃ  napītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu pītisahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [358] Hetuyā tīṇi.
   [359]  Nahetuṃ  nasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu sukhasahagato
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [360] Hetuyā tīṇi.
   [361] Nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [362] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanadassanattike hetudukadassanattikaṃ
   [363]  Nahetuṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [364] Hetuyā tīṇi.
   [365]  Nahetuṃ  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [366] Hetuyā tīṇi.
   [367]  Nahetuṃ  nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ paṭicca
nahetu nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Nanahetuṃ nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:. Dukamūlaṃ ekaṃ. Sabbattha tīṇi.
       Nahetudukanadassanenapahātabbahetukattike
        hetudukadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [368]  Nanahetuṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
Dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [369] Hetuyā ekaṃ.
   [370]  Nanahetuṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [371] Hetuyā ekaṃ.
   [372]  Nahetuṃ  nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nahetu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā: . nanahetuṃ nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nahetu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
     Nahetudukanaācayagāmittike hetudukaācayagāmittikaṃ
   [373]  Nahetuṃ  naācayagāmiṃ  dhammaṃ paccayā hetu ācayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [374] Hetuyā tīṇi.
   [375]  Nahetuṃ  naapacayagāmiṃ  dhammaṃ paccayā hetu apacayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [376] Hetuyā tīṇi.
   [377]  Nahetuṃ  nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
nevācayagāmināpacayagāmī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . nanahetuṃ
nanevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu nevācayagāmināpacayagāmī
Dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
       Nahetudukanasekkhattike hetudukasekkhattikaṃ
   [378]  Nahetuṃ  nasekkhaṃ dhammaṃ paccayā hetu sekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [379] Hetuyā tīṇi.
   [380] Nahetuṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paccayā hetu asekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [381] Hetuyā tīṇi.
   [382]  Nahetuṃ  nanevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevasekkhānāsekkho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nanahetuṃ
nanevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nevasekkhānāsekkho
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
       Nahetudukanaparittattike hetudukaparittattikaṃ
   [383]  Nahetuṃ  naparittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu paritto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nanahetuṃ  naparittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
paritto dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
   [384] Nahetuṃ namahaggataṃ dhammaṃ paccayā hetu mahaggato dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [385] Hetuyā tīṇi.
   [386]  Nahetuṃ  naappamāṇaṃ  dhammaṃ  paccayā hetu appamāṇo
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [387] Hetuyā tīṇi.
    Nahetudukanaparittārammaṇattike hetudukaparittārammaṇattikaṃ
   [388] Nahetuṃ naparittārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu parittārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [389] Hetuyā tīṇi.
   [390] Nahetuṃ namahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā hetu mahaggatārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [391] Hetuyā tīṇi.
   [392]  Nahetuṃ  naappamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [393] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanahīnattike hetudukahīnattikaṃ
   [394]  Nahetuṃ  nahīnaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu  hīno dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [395] Hetuyā tīṇi.
   [396]  Nahetuṃ  namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu majjhimo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nanahetuṃ  namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
   [397]  Nahetuṃ  napaṇītaṃ  dhammaṃ  paccayā hetu paṇīto dhammo
Uppajjati hetupaccayā:.
   [398] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanamicchattattike hetudukamicchattattikaṃ
   [399] Nahetuṃ namicchattaniyataṃ dhammaṃ paccayā hetu micchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [400] Hetuyā tīṇi.
   [401] Nahetuṃ nasammattaniyataṃ dhammaṃ paccayā hetu sammattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [402] Hetuyā tīṇi.
   [403] Nahetuṃ naaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu aniyato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nanahetuṃ  naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
     Nahetudukanamaggārammaṇattike hetudukamaggārammaṇattikaṃ
   [404]   Nahetuṃ  namaggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [405] Hetuyā tīṇi.
   [406]  Nahetuṃ  namaggahetukaṃ dhammaṃ paccayā hetu maggahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [407] Hetuyā tīṇi.
   [408]  Nahetuṃ  namaggādhipatiṃ  dhammaṃ paccayā hetu maggādhipati
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [409] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanauppannattike hetudukauppannattikaṃ
   [410]  Nahetu  nauppanno dhammo hetussa uppannassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [411] Ārammaṇe nava.
       Nahetudukanaatītattike hetudukaatītattikaṃ
   [412]  Nahetu  napaccuppanno  dhammo hetussa pac cuppannassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [413] Ārammaṇe nava.
     Nahetudukanaatītārammaṇattike hetudukaatītārammaṇattikaṃ
   [414]   Nahetuṃ   naatītārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  hetu
atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [415] Hetuyā tīṇi.
   [416]  Nahetuṃ  naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [417] Hetuyā tīṇi.
   [418]  Nahetuṃ  napaccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [419] Hetuyā tīṇi.
          Ajjhattiko nalabbhati.
         Nahetudukanaajjhattārammaṇattike
         hetudukaajjhattārammaṇattikaṃ
   [420]  Nahetuṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [421] Hetuyā tīṇi.
   [422]  Nahetuṃ  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [423] Hetuyā tīṇi.
         Ajjhattabahiddhārammaṇaṃ natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 402-413. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7918              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7918              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=318&items=106              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=112              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2010              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com