ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1054] Vivādādhikaraṇaṃ hoti anuvādādhikaraṇaṃ hoti āpattādhikaraṇaṃ
hoti kiccādhikaraṇaṃ . vivādādhikaraṇaṃ na hoti anuvādādhikaraṇaṃ na hoti
āpattādhikaraṇaṃ    na    hoti    kiccādhikaraṇaṃ    .
Apica  vivādādhikaraṇapaccayā  hoti anuvādādhikaraṇaṃ hoti āpattādhikaraṇaṃ
hoti kiccādhikaraṇaṃ . yathā kathaṃ viya . idha bhikkhū vivadanti dhammoti vā
adhammoti  vā  .pe. duṭṭhullā āpattīti vā aduṭṭhullā āpattīti
vā yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo
vipaccatāya vohāro medhakaṃ idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ. Vivādādhikaraṇe
saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ . vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ .
Anuvadamāno  āpattiṃ  āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ . tāya āpattiyā
saṅgho  kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ . evaṃ vivādādhikaraṇapaccayā hoti
anuvādādhikaraṇaṃ hoti āpattādhikaraṇaṃ hoti kiccādhikaraṇaṃ.
   [1055] Anuvādādhikaraṇaṃ hoti āpattādhikaraṇaṃ hoti kiccādhikaraṇaṃ
hoti vivādādhikaraṇaṃ . anuvādādhikaraṇaṃ na hoti āpattādhikaraṇaṃ na hoti
kiccādhikaraṇaṃ na hoti vivādādhikaraṇaṃ . apica anuvādādhikaraṇapaccayā hoti
āpattādhikaraṇaṃ hoti kiccādhikaraṇaṃ hoti vivādādhikaraṇaṃ. Yathā kathaṃ viya.
Idha  bhikkhū  bhikkhuṃ  anuvadanti  sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā
diṭṭhivipattiyā  vā ājīvavipattiyā vā yo tattha anuvādo anuvadanā
anullapanā  anubhaṇanā  anusampavaṅkatā  abbhussahanatā  anubalappadānaṃ
idaṃ vuccati anuvādādhikaraṇaṃ. Anuvādādhikaraṇe saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ.
Vivadamāno  anuvadati  anuvādādhikaraṇaṃ  .  anuvadamāno  āpattiṃ
āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ  .  tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti
kiccādhikaraṇaṃ  .  evaṃ  anuvādādhikaraṇapaccayā  hoti  āpattādhikaraṇaṃ
hoti kiccādhikaraṇaṃ hoti vivādādhikaraṇaṃ.
   [1056]   Āpattādhikaraṇaṃ   hoti   kiccādhikaraṇaṃ   hoti
vivādādhikaraṇaṃ  hoti  anuvādādhikaraṇaṃ  .  āpattādhikaraṇaṃ  na  hoti
kiccādhikaraṇaṃ  na  hoti  vivādādhikaraṇaṃ  na  hoti anuvādādhikaraṇaṃ .
Apica   āpattādhikaraṇapaccayā   hoti   kiccādhikaraṇaṃ   hoti
vivādādhikaraṇaṃ  hoti  anuvādādhikaraṇaṃ  .  yathā kathaṃ viya . pañcapi
āpattikkhandhā  āpattādhikaraṇaṃ  sattapi  āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ
idaṃ   vuccati   āpattādhikaraṇaṃ   .  āpattādhikaraṇe  saṅgho
vivadati  vivādādhikaraṇaṃ  .  vivadamāno  anuvadati  anuvādādhikaraṇaṃ .
Anuvadamāno   āpattiṃ   āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ  .  tāya
āpattiyā   saṅgho  kammaṃ  karoti  kiccādhikaraṇaṃ  .  evaṃ
āpattādhikaraṇapaccayā   hoti  kiccādhikaraṇaṃ  hoti  vivādādhikaraṇaṃ
hoti anuvādādhikaraṇaṃ.
   [1057]  Kiccādhikaraṇaṃ hoti vivādādhikaraṇaṃ hoti anuvādādhikaraṇaṃ
hoti  āpattādhikaraṇaṃ  .  kiccādhikaraṇaṃ  na  hoti  vivādādhikaraṇaṃ
na  hoti  anuvādādhikaraṇaṃ  na  hoti  āpattādhikaraṇaṃ  .  apica
kiccādhikaraṇapaccayā   hoti  vivādādhikaraṇaṃ  hoti  anuvādādhikaraṇaṃ
Hoti  āpattādhikaraṇaṃ  .  yathā  kathaṃ  viya  .  yā  saṅghassa
kiccayatā   karaṇīyatā   apalokanakammaṃ   ñattikammaṃ  ñattidutiyakammaṃ
ñatticatutthakammaṃ   idaṃ  vuccati  kiccādhikaraṇaṃ  .  kiccādhikaraṇe
saṅgho   vivadati   vivādādhikaraṇaṃ   .   vivadamāno   anuvadati
anuvādādhikaraṇaṃ  .  anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ .
Tāya   āpattiyā  saṅgho  kammaṃ  karoti  kiccādhikaraṇaṃ  .
Evaṃ  kiccādhikaraṇapaccayā  hoti  vivādādhikaraṇaṃ  hoti anuvādādhikaraṇaṃ
hoti āpattādhikaraṇaṃ.
   [1058] Yattha sativinayo tattha sammukhāvinayo yattha sammukhāvinayo
tattha  sativinayo  .  yattha  amūḷhavinayo  tattha sammukhāvinayo yattha
sammukhāvinayo  tattha  amūḷhavinayo  .  yattha  paṭiññātakaraṇaṃ  tattha
sammukhāvinayo  yattha  sammukhāvinayo  tattha  paṭiññātakaraṇaṃ  .  yattha
yebhuyyasikā tattha sammukhāvinayo yattha sammukhāvinayo tattha yebhuyyasikā.
Yattha  tassapāpiyasikā  tattha  sammukhāvinayo yattha sammukhāvinayo tattha
tassapāpiyasikā  .  yattha  tiṇavatthārako  tattha  sammukhāvinayo yattha
sammukhāvinayo tattha tiṇavatthārako.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7729              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7729              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1054&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1054              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]