ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                 Upālipañcakaṃ
   [1161]  Tena  samayena  buddho  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  athakho  āyasmā  upāli
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā upāli bhagavantaṃ
etadavoca  katīhi  nu  kho  bhante  aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
yāvajīvaṃ  nānissitena vatthabbanti . pañcahupāli aṅgehi samannāgatena
bhikkhunā yāvajīvaṃ nānissitena vatthabbaṃ.
   {1161.1} Katamehi pañcahi . uposathaṃ na jānāti uposathakammaṃ
na  jānāti  pātimokkhaṃ  na  jānāti  pātimokkhuddesaṃ na jānāti
ūnapañcavasso  hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā  yāvajīvaṃ  nānissitena  vatthabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi
samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena vatthabbaṃ.
   {1161.2}  Katamehi  pañcahi . uposathaṃ jānāti uposathakammaṃ
jānāti  pātimokkhaṃ  jānāti  pātimokkhuddesaṃ  jānāti  pañcavasso
vā  hoti atirekapañcavasso vā . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena vatthabbaṃ . aparehipi upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā yāvajīvaṃ nānissitena vatthabbaṃ .
Katamehi pañcahi . pavāraṇaṃ na jānāti pavāraṇākammaṃ na jānāti pātimokkhaṃ
Na   jānāti   pātimokkhuddesaṃ   na  jānāti  ūnapañcavasso
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
yāvajīvaṃ  nānissitena  vatthabbaṃ  . pañcahupāli aṅgehi samannāgatena
bhikkhunā  yāvajīvaṃ  anissitena  vatthabbaṃ  .  katamehi  pañcahi .
Pavāraṇaṃ  jānāti  pavāraṇākammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ  jānāti
pāṭimokkhuddesaṃ  jānāti  pañcavasso  vā  hoti  atirekapañcavasso
vā  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena bhikkhunā
yāvajīvaṃ anissitena vatthabbaṃ.
   {1161.3} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
yāvajīvaṃ  nānissitena vatthabbaṃ . katamehi pañcahi . āpattānāpattiṃ
na  jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ
na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti ūnapañcavasso hoti.
Imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ nānissitena
vatthabbaṃ . pañcahupāli aṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena
vatthabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . āpattānāpattiṃ jānāti lahukagarukaṃ
āpattiṃ  jānāti  sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ jānāti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā. Imehi
kho  upāli  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  yāvajīvaṃ
anissitena vatthabbanti.
   [1162]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
Na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabboti  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  .  katamehi  pañcahi  .  na  paṭibalo  hoti
antevāsiṃ  vā  saddhivihāriṃ  vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā upaṭṭhāpetuṃ
vā  anabhiratiṃ  vūpakāsetuṃ  vā  vūpakāsāpetuṃ  vā  uppannaṃ
kukkuccaṃ  dhammato  vinodetuṃ  vā  1-  vinodāpetuṃ vā abhidhamme
vinetuṃ  abhivinaye  vinetuṃ  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {1162.1}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo .
Katamehi pañcahi . paṭibalo hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā gilānaṃ
upaṭṭhātuṃ vā upaṭṭhāpetuṃ vā anabhiratiṃ vūpakāsetuṃ vā vūpakāsāpetuṃ vā
uppannaṃ kukkuccaṃ dhammato vinodetuṃ vā 1- vinodāpetuṃ vā 1- abhidhamme
vinetuṃ abhivinaye vinetuṃ . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā   upasampādetabbaṃ   nissayo   dātabbo   sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {1162.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo na sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo   .   katamehi   pañcahi  .  na  paṭibalo
@Footnote: 1 Ma. vā vinodāpetuṃ vāti ime pāṭhā natthi.
Hoti  antevāsiṃ  vā  saddhivihāriṃ  vā  abhisamācārikāya  sikkhāya
sikkhāpetuṃ  ādibrahmacariyakāya  sikkhāya  vinetuṃ  adhisīle  vinetuṃ
adhicitte  vinetuṃ  adhipaññāya  vinetuṃ  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na
nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  . pañcahupāli
aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ  nissayo dātabbo
sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  .  katamehi  pañcahi  .  paṭibalo
hoti  antevāsiṃ  vā  saddhivihāriṃ  vā  abhisamācārikāya  sikkhāya
sikkhāpetuṃ  ādibrahmacariyakāya  sikkhāya  vinetuṃ  adhisīle  vinetuṃ
adhicitte  vinetuṃ  adhipaññāya  vinetuṃ  .  imehi  kho  upāli
pañcahaṅgehi   samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ  nissayo
dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabboti.
   [1163]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ  kātabbanti  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ  kātabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  .  alajjī ca hoti bālo
ca  apakatatto  ca  micchādiṭṭhiko  ca  hoti  ājīvavipanno
ca  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  kammaṃ  kātabbaṃ  . katamehi pañcahi . adhisīle sīlavipanno
hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
Hoti  micchādiṭṭhiko  ca  hoti  ājīvavipanno  ca  . imehi kho
upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.2} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ  kātabbaṃ  . katamehi pañcahi . kāyikena davena samannāgato
hoti  vācasikena  davena  samannāgato  hoti  kāyikavācasikena
davena  samannāgato  hoti  micchādiṭṭhiko  ca  hoti  ājīvavipanno
ca  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.3}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  kammaṃ kātabbaṃ . katamehi pañcahi . kāyikena anācārena
samannāgato  hoti  vācasikena  anācārena  samannāgato  hoti
kāyikavācasikena  anācārena  samannāgato  hoti  micchādiṭṭhiko
ca  hoti  ājīvavipanno  ca  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.4} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ kātabbaṃ . katamehi pañcahi . kāyikena upaghātikena samannāgato
hoti  vācasikena  upaghātikena  samannāgato  hoti  kāyikavācasikena
upaghātikena  samannāgato  hoti micchādiṭṭhiko ca hoti ājīvavipanno
ca  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  kammaṃ kātabbaṃ . katamehi pañcahi . kāyikena micchājīvena
Samannāgato  hoti  vācasikena  micchājīvena  samannāgato  hoti
kāyikavācasikena  micchājīvena  samannāgato  hoti  micchādiṭṭhiko
ca  hoti  ājīvavipanno  ca  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.6} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ  kātabbaṃ  .  katamehi pañcahi . āpattiṃ āpanno thammakato
upasampādeti  nissayaṃ  deti sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti bhikkhunovādakasammatiṃ
sādiyati sammatopi bhikkhuniyo ovadati . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.7} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ kātabbaṃ . katamehi pañcahi . yāya āpattiyā saṅghena kammaṃ
kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ tato vā pāpiṭṭhataraṃ
kammaṃ  garahati  kammike  garahati  . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.
   {1163.8} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ kātabbaṃ . katamehi pañcahi . buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati dhammassa
avaṇṇaṃ bhāsati saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati micchādiṭṭhiko ca hoti ājīvavipanno
ca  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
kammaṃ kātabbanti.
          Anissitavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
   [1164] Uposathaṃ pavāraṇaṃ     āpatti ca gilānakaṃ
      abhisamācāralajjī ca      adhisīladavena ca
      anācāraṃ upaghāti       micchā āpattimeva ca
      yāya āpattiyā buddhassa paṭhamo vaggasaṅgahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 443-449. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8942              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8942              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1161&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1161              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11571              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11571              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]