พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


356 เป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์

ปัญหา เป้าหมายสำคัญของการประพฤติพรหมจรรย์คืออะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเรา ก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ ปริพพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายว่า ก็ทุกข์ซึ่งพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ... เพื่อกำหนดรู้นั้นคืออย่างไร เธอพึงพยากรณ์อย่างนั้นว่า จักษุแลเป็นทุกข์ เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ก็เพื่อกำหนดรู้จักษุเป็นทุกข์นั้นรูปเป็นทุกข์ จักษุวิญญาณเป็นทุกข์ จักษุสัมผัสเป็นทุกข์ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกมสุขเวทนาที่มีจักษุสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ หู เสียง โสตวิญญาณ...โสตสัมผัส...สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นทุกข์ จมูก กลิ่น ฆานวิญญาณ....ฆานสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นทุกข์ ลิ้น รส ชิวหาวิญญาณ...ชิวหาสัมผัส...สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นทุกข์ กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ... กายสัมผัส...สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นทุกข์ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ... มโนสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นทุกข์ เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์อันนั้น ๆ.....

ภิกขุสูตร สฬา. สํ. (๙๗)
ตบ. ๑๘ : ๖๓-๖๔ ตท. ๑๘ : ๕๓-๕๔
ตอ. K.S. ๔ : ๒๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :