พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


357 เหตุที่เรียกว่า “โลก”

ปัญหา อะไรคือโลก เพราะเหตุไรจึงเรียกว่าโลก?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุ ที่เรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายอะไรเล่าแตกสลาย ? จักษุแลแตกสลายรูป.... จักษุวิญญาณ... จักษุสัมผัส.... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกมสุขเวทนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัสเป็นปัจจัยสลาย หู เสียง โสตวิญญาณ...โสตสัมผัส...สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา แตกสลาย จมูก กลิ่น ฆานวิญญาณ....ฆานสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา แตกสลาย
ลิ้น รส ชิวหาวิญญาณ...ชิวหาสัมผัส...สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา แตกสลาย กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ... กายสัมผัส...สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา แตกสลาย ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ... มโนสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา แตกสลาย

โลกสูตร สฬา. สํ. (๙๘)
ตบ. ๑๘ : ๖๔-๖๕ ตท. ๑๘ : ๑๘-๕๕
ตอ. K.S. ๔ : ๒๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :