พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


358 โลก “สูญ” อย่างไร

ปัญหา คำกล่าวที่ว่า “โลกเป็นของสูญ เป็นสภาพว่างเหล่านั้น” หมายความว่าอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่าโลกว่างเปล่า เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน อะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน? ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ... รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ... ธรรมารมณ์.... จักขุวิญญาณ... โสตวิญญาณ... ฆานวิญญาณ.... ชิวหาวิญญาณ... กายวิญญาณ... มโนวิญญาณ...
จักขุสัมผัส... โสตสัมผัส...ฆานสัมผัส... ชิวหาสัมผัส... กายสัมผัส... มโนสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกมสุขเวทนา ที่มีสัมผัสเป็นปัจจัยว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน
“ดูก่อนอานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า....”

สุญญสูตร สฬา. สํ. (๑๐๒)
ตบ. ๑๘ : ๖๗-๖๘ ตท. ๑๘ : ๕๖-๕๗
ตอ. K.S. ๔ : ๒๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :