พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


359 สภาพจิตของผู้ถึงนิพพาน

ปัญหา สภาพจิตของบุคคลผู้บรรลุถึงนิพพานแล้ว มีลักษณะอย่างไร ?

พระสารีบุตรตอบ “ดูก่อนท่านฉันนะ ท่านพึงจำไว้ในใจให้ดีตลอดกาลเป็นนิตย์ บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความหวั่นไหว ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฏฐิ อาศัยอยู่ เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมีความสงบระงับ เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี เมื่อจุติและอุปบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี นี้และเป็นที่สุดแห่งทุกข์”

ฉันนสูตร สฬา. สํ. (๑๑๐)
ตบ. ๑๘ : ๗๔ ตท. ๑๘ : ๖๒
ตอ. K.S. ๔ : ๓๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;