พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


360 วิธีทำใจเมื่อถูกเบียดเบียน

ปัญหา ชาวพุทธที่อยู่ในแดนอันธพาล ถูกเบียนเบียนโดยประการต่าง ๆ ควรจะคิดอย่างไร?

พระปุณณะทูลตอบพระพุทธเจ้า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบท จักด่าจักบริภาษข้าพระองค์ไซร้ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ ที่เขาไม่ตีเราด้วยมือ
“ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักตีข้าพระองค์ด้วยมือไซร้ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ ที่เขาไม่ขว้างเราด้วยก้อนดิน....
“ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักตีข้าพระองค์ด้วยก้อนดินไซร้ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ ที่เขาไม่ตีเราด้วยท่อนไม้....
“ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักตีข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ไซร้ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ ที่เขาไม่ขว้างเราด้วยศาสตรา....
“ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักตีข้าพระองค์ด้วยศาสตราไซร้ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ ที่เขาไม่ปลงเราเสียจากชีวิต
“ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักปลงเราเสียจากชีวิต ด้วยศาสตราอันคมไซร้ ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่า มีพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นอันมก ที่อึดอัดระอา ขยะแขยงอยู่ด้วยกายและชีวิต ย่อมแสงหาศาสตราสำหรับปลงชีวิตเสีย ศาสตราสำหรับปลงชีวิตที่เราแสวงหาอยู่นั้นเราได้แล้ว”

ปุณณสูตร สฬา. สํ. (๑๑๕-๑๑๖)
ตบ. ๑๘ : ๗๗-๗๙ ตท. ๑๘ : ๖๕-๖๖
ตอ. K.S. ๔ : ๓๕-๓๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :