พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


365 ประโยชน์ของสมาธิ

ปัญหา การเจริญสมาธิ มีประโยชน์อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง รู้อะไรตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงว่า ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ...ไม่เที่ยง รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง จักขุวิญญาณ... โสตวิญญาณ... ฆานวิญญาณ.... ชิวหาวิญญาณ... กายวิญญาณ... มโนวิญญาณ.. จักขุสัมผัส... โสตสัมผัส...ฆานสัมผัส... ชิวหาสัมผัส... กายสัมผัส... มโนสัมผัส... สุขเวทนา.... ทุกขเวทนา.... อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะสัมผัสเหล่านั้นเป็นปัจจัย เป็นของไม่เที่ยง....”

สมาธิสูตร สฬา. สํ. (๑๔๗)
ตบ. ๑๘ : ๙๙-๑๐๐ ตท. ๑๘ : ๘๗-๘๘
ตอ. K.S. ๔ : ๔๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :