พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


366 ร่างกายเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ปัญหา ร่างกายเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำว่า “คัณฑะ” นี้ เป็นชื่อของกายนี้ อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีมารดาบิดา เป็นแดนเกิดเติบโตขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสด มีความไม่เที่ยง ต้องขัดสี นวดฟั้นแตกสลาย กระจัดกระจายเป็นธรรมดา คำว่า “รากเหง้าแห่งกาย” นี้เป็นชื่อของ ตัณหา ตัณหาอันภิกษุละเสียแล้ว ทำรากให้ขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำให้ไม่มี ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา...”

อุทกสูตร สฬา. สํ. (๑๕๑)
ตบ. ๑๘ : ๑๐๓-๑๐๔ ตท. ๑๘ : ๙๒
ตอ. K.S. ๔ : ๕๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :