พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


367 ความเกิดและความดับแห่งทุกข์

ปัญหา ความเกิดและดับไปได้อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาศัยจักษุและรูปเกิดจักขุวิญญาณ อาศัยหูและเสียงเกิดสตวิญญาณ อาศัยจมูกและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ อาศัยลิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณ อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ อาศัยใจและธรรมารมณ์ เกิดมโนวิญญาณ
ธรรม ๓ ประการนั้นรวมกันเกิดเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา นี้เป็นความเกิด แห่งทุกข์
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งทุกข์นั้น คือเพราะตัณหานั้นแล ดับเพราสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงดับ ความดับแห่งความทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้....”

ทุกขสูตร สฬา. สํ. (๑๕๔-๑๕๕)
ตบ. ๑๘ : ๑๐๖-๑๐๗ ตท. ๑๘ : ๙๕-๙๖
ตอ. K.S. ๔ : ๕๒-๕๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :