พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


368 วิธีพ้นจากบ่วงมาร

ปัญหา ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เราพึงเห็นด้วยตา เสียงที่เราพึงรู้ได้ด้วยหู กลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูก รสที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกาย ธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้ได้ด้วยใจ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กำหนัดมีอยู่ หากภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพัน รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ นั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ไม่ไปสู่แดนแห่งมาร ไม่ตกอยู่ในอำนาจของมาร ไม่ถูกมารคล้องเป็นผู้พ้นจากบ่วงแห่งมาร....”

มารปาสสูตร ที่ ๑ สฬา. สํ. (๑๖๖)
ตบ. ๑๘ : ๑๑๔-๑๑๕ ตท. ๑๘ : ๑๐๓
ตอ. K.S. ๔ : ๕๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :